Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phân tích dao động phi tuyến trong hệ chịu kích động ngẫu nhiên và tuần hoàn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích dao động phi tuyến trong hệ chịu kích động ngẫu nhiên và tuần hoàn

  MỤC LỤC

  LỜI CÁM ƠN . iii
  LỜI CAM ĐOAN iv
  MỤC LỤC . v
  DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ viii
  DANH MỤC BẢNG x
  CÁC KÝ HIỆU DÙNG TRONG LUẬN ÁN . xii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN . 5
  1.1. Giới thiệu 5
  1.2. Các phương pháp nghiên cứu hệ dao động ngẫu nhiên phi tuyến . 7
  1.3. Hệ dao động chịu kích động tuần hoàn và ngẫu nhiên . 13
  1.4. Mục tiêu của luận án . 15
  CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT . 16
  2.1. Các khái niệm cơ bản trong giải tích ngẫu nhiên . 16
  2.1.1. Sơ lược về lý thuyết xác suất . 16
  2.1.1.1. Không gian xác suất . 16
  2.1.1.2. Biến ngẫu nhiên . 17
  2.1.2. Quá trình ngẫu nhiên . 21
  2.1.2.1. Định nghĩa . 21
  2.1.2.2. Một số quá trình ngẫu nhiên thường gặp 22
  2.1.3. Tích phân ngẫu nhiên . 26
  2.1.3.1. Mở đầu . 26 vi

  2.1.3.2. Tích phân Ito – Tích phân Stratonovich 28
  2.1.3.3. Tính chất của tích phân Ito . 29
  2.1.4. Phương trình vi phân ngẫu nhiên . 31
  2.2. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu hệ dao động ngẫu nhiên 34
  2.2.1. Phương pháp trung bình ngẫu nhiên theo biên độ và pha . 34
  2.2.2. Phương pháp trung bình ngẫu nhiên trong hệ tọa độ Đề-các 36
  2.2.3. Phương pháp hàm bổ trợ và lời giải phương trình Fokker-Planck (FP) 39
  2.2.3.1. Phương pháp hàm bổ trợ 39
  2.2.3.2. Nghiệm của phương trình FP với các hệ số dịch chuyển tuyến tính 40
  2.2.3.3. Tuyến tính hóa tương đương- giải xấp xỉ phương trình FP . 46
  2.2.4. Phương pháp mô phỏng số . 50
  2.3. Kết luận chương 2 . 52
  CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG TRONG HỆ PHI TUYẾN CHỊU KÍCH
  ĐỘNG NGẪU NHIÊN VÀ TUẦN HOÀN 53
  3.1. Hệ dao động Van der Pol . 55
  3.1.1. Tính toán lý thuyết . 56
  3.1.2. Kết quả và thảo luận 58
  3.1.3. So sánh với phương pháp phi tuyến tương đương 65
  3.2. Hệ dao động Duffing . 67
  3.2.1. Tính toán lý thuyết . 67
  3.2.2. Kết quả và thảo luận 69
  3.3. Dao động Van der Pol – Duffing . 74
  3.3.1. Tính toán lý thuyết . 74
  3.3.2. Kết quả và thảo luận 75
  3.4. Hệ dao động Mathieu-Duffing . 79 vii

  3.4.1. Tính toán lý thuyết . 79
  3.4.2. Kết quả và thảo luận 82
  3.5. Kết luận chương 3 . 87
  CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH BAN ĐẦU ĐÁP ỨNG THỨ ĐIỀU HÒA TRONG HỆ
  DAO ĐỘNG PHI TUYẾN CHỊU KÍCH ĐỘNG NGẪU NHIÊN VÀ TUẦN HOÀN 89
  4.1. Giới thiệu 89
  4.2. Kỹ thuật phân tích . 90
  4.3. Kết quả và thảo luận 97
  4.4. Kết luận chương 4 . 100
  KẾT LUẬN 102
  DANH SÁCH CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ LIÊN QUAN
  ĐẾN LUẬN ÁN . 105
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 106
  PHỤ LỤC 112
  Phụ lục A . 112
  Phụ lục B . 116 viii

  DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

  Hình 1.1. Hệ một bậc tự do. a) Kết cấu toà nhà 1 tầng. b). Mô hình tương đương. . 8
  Hình 2.1. Một quĩ đạo của chuyển động Brown (quá trình Wiener) . 23
  Hình 2.2. Quĩ đạo của phương trình vi phân thường 27
  Hình 2.3. Quĩ đạo của một quá trình ngẫu nhiên 27
  Hình 3.1.1. Đồ thị trung bình theo thời gian của trung bình bình phương đáp ứng
  theo tham số Q . 61
  Hình 3.1.2. Đồ thị trung bình theo thời gian của trung bình bình phương đáp ứng
  theo tham số Q so sánh với kết quả mô phỏng số 62
  Hình 3.1.3. Đồ thị hàm mật độ xác suất đồng thời ( ) , p x x & của hệ dao động Van
  der Pol tại thời điểm 294 t s = 63
  Hình 3.1.4. Đồ thị của hàm mật độ xác suất của dịch chuyển x theo các thời gian
  khác nhau 64
  Hình 3.1.5. Đồ thị của hàm mật độ xác suất của dịch chuyển x tại thời điểm
  294 t = (s) . 64
  Hình 3.1.6. Đồ thị đường cong ( ) 2 E x của hệ Van der Pol theo
  n trong lân cận w
  . 65
  Hình 3.2.1. Kết quả tính toán ( ) E x t é ù
  ë û và ( ) 2 E x t é ù
  ë û bằng phương pháp giải tích
  và so với kết quả mô phỏng số . 71
  Hình 3.2.2. Đồ thị bình phương biên độ của đáp ứng trung bình theo tham số Q . 71
  Hình 3.2.3. Đồ thị bình phương biên độ của đáp ứng trung bình theo tham số 2
  s
  . 72 ix

  Hình 3.2.4. Đồ thị trung bình theo thời gian của trung bình bình phương đáp ứng
  ( ) 2 E x theo tham số 2
  s
  72
  Hình 3.2.5. Đồ thị đường cong cộng hưởng của hệ Duffing. 73
  Hình 3.3.1. Đồ thị trung bình theo thời gian của ( ) 2 E x t é ù
  ë û theo tham số phi tuyến
  g . 78
  Hình 3.3.2. Đồ thị trung bình theo thời gian của ( ) 2 E x t é ù
  ë û theo biên độ lực kích
  động tuần hoàn Q 78
  Hình 3.4.1. Kết quả giải tích ( ) E x t é ù
  ë û được so sánh với các kết quả số . 84
  Hình 3.4.2. Kết quả giải tích ( ) 2 E x t é ù
  ë û được so sánh với các kết quả số . 84
  Hình 3.4.3. Đồ thị hàm mật độ xác suất đồng thời của hệ Mathieu-Dufing tại thời
  điểm 294 t s = . 85
  Hình 3.4.4. Đồ thị hàm mật độ xác suất của x tại thời điểm 294 t = (s) . 86
  Hình 3.4.5. Đồ thị hàm mật độ xác suất của x tại vài thời điểm (s) . 86
  Hình 4.1. Đồ thị trung bình theo thời gian của trung bình bình phương đáp ứng thứ
  điều hòa theo tham số 2
  s
  . 99
  Hình 4.2. Ảnh hưởng của 2
  s

  0
  Q lên trung bình bình phương đáp ứng thứ điều
  hòa . 99
  Hình 4.3. Ảnh hưởng 2
  s
  và h lên trung bình bình phương đáp ứng thứ điều hòa . 100
  x

  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 3.1.1. Sai số giữa kết quả mô phỏng và các giá trị xấp xỉ của trung bình theo
  thời gian của trung bình bình phương đáp ứng ( ) 2 E x t é ù
  ë û theo tham số
  e . 58
  Bảng 3.1.2. Sai số giữa kết quả mô phỏng và các giá trị xấp xỉ của trung bình theo
  thời gian của trung bình bình phương đáp ứng ( ) 2 E x t é ù
  ë û theo tham số
  n . 59
  Bảng 3.1.3. Sai số giữa kết quả mô phỏng và các giá trị xấp xỉ của trung bình theo
  thời gian của trung bình bình phương đáp ứng ( ) 2 E x t é ù
  ë û theo tham số Q . 60
  Bảng 3.1.4. Sai số giữa kết quả mô phỏng và các giá trị xấp xỉ của trung bình theo
  thời gian của trung bình bình phương đáp ứng ( ) 2 E x t é ù
  ë û theo tham số 2
  s
  . 61
  Bảng 3.1.5. Sai số giữa kết quả mô phỏng và các giá trị xấp xỉ của trung bình theo
  thời gian của trung bình bình phương đáp ứng ( ) 2 E x t é ù
  ë û theo kỹ thuật của luận án
  và phương pháp phi tuyến tương đương theo tham số 66
  Bảng 3.2.1. Sai số giữa kết quả mô phỏng và các giá trị xấp xỉ của trung bình theo
  thời gian của trung bình bình phương đáp ứng ( ) 2 E x t é ù
  ë û theo tham số
  g 69
  Bảng 3.2.2. Sai số giữa kết quả mô phỏng và các giá trị xấp xỉ của trung bình theo
  thời gian của trung bình bình phương đáp ứng ( ) 2 E x t é ù
  ë û theo tham số 2
  s
  69
  Bảng 3.2.3. Sai số giữa kết quả mô phỏng và các giá trị xấp xỉ của trung bình theo
  thời gian của trung bình bình phương đáp ứng ( ) 2 E x t é ù
  ë û theo tham số 2
  s
  với các
  giá trị
  e khác nhau 70
  Bảng 3.3.1. Sai số giữa kết quả mô phỏng và các giá trị xấp xỉ của trung bình theo
  thời gian của trung bình bình phương đáp ứng ( ) 2 E x t é ù
  ë û theo tham số
  e 75 xi

  Bảng 3.3.2. Sai số giữa kết quả mô phỏng và các giá trị xấp xỉ của trung bình theo
  thời gian của trung bình bình phương đáp ứng ( ) 2 E x t é ù
  ë û theo tham số
  n 76
  Bảng 3.3.3. Sai số giữa kết quả mô phỏng và các giá trị xấp xỉ của trung bình theo
  thời gian của trung bình bình phương đáp ứng ( ) 2 E x t é ù
  ë û theo tham số
  g 76
  Bảng 3.3.4. Sai số giữa kết quả mô phỏng và các giá trị xấp xỉ của trung bình theo
  thời gian của trung bình bình phương đáp ứng ( ) 2 E x t é ù
  ë û theo tham số Q . 77
  Bảng 3.3.5. Sai số giữa kết quả mô phỏng và các giá trị xấp xỉ của trung bình theo
  thời gian của trung bình bình phương đáp ứng ( ) 2 E x t é ù
  ë û theo tham số 2
  s
  77
  Bảng 3.4.1. Sai số giữa kết quả mô phỏng và kết quả giải tích của trung bình theo
  thời gian của trung bình bình phương đáp ứng ( ) ( ) 2 E x t theo tham số 2
  s
  . 82
  Bảng 3.4.2. Sai số giữa kết quả mô phỏng và kết quả giải tích của trung bình theo
  thời gian của trung bình bình phương đáp ứng ( ) ( ) 2 E x t theo tham số Q 83
  Bảng 3.4.3. Sai số giữa kết quả mô phỏng và kết quả giải tích của trung bình theo
  thời gian của trung bình bình phương đáp ứng ( ) ( ) 2 E x t theo tham số
  g 83
  Bảng 4.1. Sai số giữa kết quả xấp xỉ và kết quả mô phỏng của trung bình theo thời
  gian của trung bình bình phương đáp ứng ( ) 2 E z t é ù
  ë û theo tham số 2
  s
  . 98
  xii

  CÁC KÝ HIỆU DÙNG TRONG LUẬN ÁN
  » Xấp xỉ
  $ Tồn tại
  " Với mọi
  [ ] 0
  , t T Khoảng đóng trên ¡
  ( ) 0
  , t T Khoảng mở trên ¡

  ( ) m f Đạo hàm cấp m của hàm f
  ( ) 2 ~ , X N
  m s
  X có phân phối chuẩn với trung bình
  m và phương sai 2
  s

  ( ) P × Độ đo xác suất
  ( ) . p Hàm mật độ xác xuất
  ( ) E X Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X
  ( ) W t Quá trình Wiener
  ( ) tx
  Ồn trắng
  ( ) .d
  Hàm Dirac delta
  ij
  d
  Ký hiệu hàm Kronecker delta
  . Trung bình theo thời gian
  x & Đạo hàm theo thời gian của x
  .
  mc
  Kết quả trung bình theo thời gian được tính bằng mô phỏng số
  Monte-Carlo
  .
  xx
  Kết quả trung bình theo thời gian được tính theo kỹ thuật của luận
  án

  m n
  M ´ Không gian các ma trận cỡ m n ´
  ( ) 1
  0, L T Không gian các quá trình ngẫu nhiên đo được dần ( ) . f nhận giá
  trị thực thoả mãn
  0
  T
  E f dt
  æ ö
  < ¥ ç ư
  è ø
  ò xiii

  ( ) 2
  0, L T Không gian các quá trình ngẫu nhiên đo được dần ( ) . f nhận giá
  trị thực thoả mãn 2
  0
  T
  E f dt
  æ ö
  < ¥ ç ư
  è ø
  ò
  0.1 1/10
  10,000 100 ´100
  exp(x) e x , e là hằng số nepe
  hc Hầu chắc chắn
  cs Cộng sự
  FP Fokker – Planck
  tr. i Trang i 1
  MỞ ĐẦU
  Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong thiết kế các hệ kỹ thuật hoặc
  kết cấu là phải đánh giá được độ an toàn. Thường thì nhiệm vụ này rất phức tạp vì có
  rất nhiều yếu tố có thể có ảnh hưởng đáng kể đến hệ kỹ thuật hoặc kết cấu mà ta khó
  định nghĩa nó rõ ràng. Chẳng hạn, trong việc thiết kế tòa nhà cao tầng, các yếu tố ảnh
  hưởng đến độ an toàn là nền đất, vật liệu xây dựng, gió, và động đất (Yang, 1986;
  Narayanan và Kumar, 2012). Các yếu tố này có thể gây ra các đáp ứng có tính chất
  thay đổi bất thường làm cho công trình nhanh xuống cấp, hư hỏng, thậm chí bị phá
  hủy đột ngột.
  Có rất nhiều hệ kỹ thuật/kết cấu chịu các tác động ngẫu nhiên như vậy, chẳng
  hạn như các kết cấu trên biển chịu tác động của gió và các đợt sóng ngẫu nhiên, các
  phương tiện giao thông chịu tác động ngẫu nhiên gây ra bởi mặt đường không bằng
  phẳng, Trong thực tế không có hệ thống nào thực sự là hệ tuyến tính. Trong các hệ
  kỹ thuật và kết cấu, tính phi tuyến tính có thể phát sinh từ tính phi tuyến hình học phát
  sinh từ biến dạng lớn; tính chất đàn hồi phi tuyến của vật liệu kết cấu; tính phi tuyến
  của cản, . (Manohar, 1995; Roberts và Spanos, 1999). Vì các hệ phải được thiết kế để
  chịu được, với xác suất nhất định, các mức độ khắc nghiệt có thể có của kích động mà
  chúng có thể gặp trong suốt quá trình vận hành, nên ảnh hưởng của tính phi tuyến rất
  được quan tâm, coi trọng.
  Các hệ phi tuyến chịu tác động của tổ hợp các kích động tuần hoàn và ngẫu
  nhiên có thể xảy ra các hiện tượng phức tạp như các hiện tượng nhảy, rẽ nhánh, và hỗn
  độn. Do đó để hiểu rõ ứng xử của hệ phi tuyến và thiết kế các hệ phi tuyến, phân tích
  đáp ứng của các hệ phi tuyến ngẫu nhiên, và các hệ chịu đồng thời cả lực tuần hoàn và
  ngẫu nhiên rất quan trọng trong động học kết cấu. Đặc tính xác suất của đáp ứng của
  các hệ phi tuyến ngẫu nhiên có thể được xác định qua hàm mật độ xác suất, hay các
  mô men đồng thời, hoặc qua các bán bất biến (cumulant). Tuy nhiên, rất khó để xác
  định chính xác hàm mật độ xác suất và sự tiến triển theo thời gian của một hàm mật độ 2  xác suất phụ thuộc vào thời gian của đáp ứng ngoại trừ lớp nhỏ các trường hợp hệ phi
  tuyến (Socha, 2008; Narayanan và Kumar, 2012).
  Các hệ dao động chịu kích động ngẫu nhiên và (hoặc) tuần hoàn đã nhận được
  sự quan tâm rất nhiều từ các nhà nghiên cứu trong vài thập kỷ qua. Các phương pháp/
  kỹ thuật phân tích hệ dạng này thường được kết hợp từ các phương pháp đã biết trong
  phân tích hệ tất định và phân tích hệ dao động chịu tác động ngẫu nhiên.
  Trong các nghiên cứu giải tích, các nghiên cứu dựa vào phương trình Fokker-
  Planck (FP) thường gặp khó khăn do phương trình FP ứng với hệ dao động không có
  lời giải giải tích, trừ một số trường hợp riêng. Do đó các phương pháp/ kỹ thuật phát
  triển trong các nghiên cứu thường chỉ giải quyết được một lớp bài toán dao động cụ
  thể. Luận án cũng tập trung vào điểm mấu chốt này để đề xuất kỹ thuật phân tích cho
  lớp rộng hơn các hệ dao động phi tuyến chịu kích động ngẫu nhiên và tuần hoàn.
  Trong luận án này, tác giả đề xuất một kỹ thuật mới kết hợp hai phương pháp
  kinh điển là phương pháp trung bình và phương pháp tuyến tính hoá để nghiên cứu hệ
  dao động phi tuyến yếu chịu kích động tuần hoàn và ngẫu nhiên yếu. Ý tưởng chính
  của phương pháp này là: thực hiện trung bình hóa phương trình dao động ban đầu
  trong hệ tọa độ Đề-các, sau đó giải xấp xỉ phương trình FP có các hệ số dịch chuyển
  phi tuyến ứng với các phương trình trung bình bằng cách sử dụng phương pháp tuyến
  tính hoá tương đương (Kazakov, 1954) và phương pháp hàm bổ trợ (Nguyễn Đông
  Anh, 1986).
  Định hướng nghiên cứu:
  Phát triển một kỹ thuật phân tích dao động của hệ phi tuyến bằng cách kết hợp
  các phương pháp (hoặc kỹ thuật) đã biết, nhưng chủ yếu tập trung vào phương pháp
  trung bình ngẫu nhiên, phương pháp tuyến tính hóa tương đương, các phương pháp
  giải phương trình FP.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Luận án nghiên cứu đặc trưng xác suất của đáp ứng của hệ dao động phi tuyến
  yếu một bậc tự do chịu đồng thời kích động tuần hoàn và ngẫu nhiên yếu trong miền
  cộng hưởng chính, được mô tả bởi phương trình vi phân ngẫu nhiên cấp hai có dạng 3  ( ) ( ) 2 , , , x x f x x t t
  w e n esx
  + = + && & (0.1)
  với
  w và
  n là các hằng số có quan hệ 2 2
  w n e
  - = D , D là tham số lệch tần,
  s là tham
  số dương,
  e là tham số bé, f là hàm phi tuyến, được giả thiết là hàm tuần hoàn theo
  thời gian t và là một đa thức theo x và x & , và hàm ( ) tx
  là quá trình ồn trắng Gauss
  có cường độ đơn vị.
  Phương pháp nghiên cứu:
  - Phương pháp giải tích của lý thuyết dao động phi tuyến, trong đó tập trung
  vào các phương pháp: Phương pháp trung bình ngẫu nhiên, phương pháp
  tuyến tính hóa tương đương, phương pháp phương trình Fokker-Planck.
  - Phương pháp giải phương trình Fokker-Planck bằng hàm bổ trợ.
  - Phương pháp mô phỏng Monte-Carlo.
  Cấu trúc luận án:
  Chương 1. Tổng quan
  Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về phân tích hệ dao động phi tuyến
  chịu kích động bởi lực ngẫu nhiên và lực tuần hoàn.
  Chương 2. Cơ sở lý thuyết
  Trình bày sơ lược về giải tích ngẫu nhiên liên quan đến luận án và các phương
  pháp và kỹ thuật chính trong lý thuyết dao động phi tuyến được sử dụng để phát triển
  kỹ thuật nghiên cứu dao động của hệ phi tuyến chịu đồng thời kích động tuần hoàn và
  ngẫu nhiên.
  Chương này cũng trình bày hai kết quả mới của luận án, đó là dựa vào phương
  pháp hàm bổ trợ để đưa ra cách giải cho phương trình FP với các hệ số dịch chuyển là
  các hàm tuyến tính và hệ số khuếch tán hằng số viết cho hàm mật độ xác suất dừng
  ứng với hệ hai phương trình tuyến tính chịu kích động ồn trắng, từ đó đề xuất giải xấp
  xỉ phương trình FP với các hệ số dịch chuyển là các hàm phi tuyến và hệ số khuếch tán
  hằng số bằng phương pháp tuyến tính hóa tương đương.

  Xem Thêm: Phân tích dao động phi tuyến trong hệ chịu kích động ngẫu nhiên và tuần hoàn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích dao động phi tuyến trong hệ chịu kích động ngẫu nhiên và tuần hoàn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status