Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tại công ty cổ phần sông Đà 7

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tại công ty cổ phần sông Đà 7

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: . 2
  6. Kết quả dự kiến đạt được: . 2
  7. Nội dung của luận văn: 3
  CHƯƠNG I . 4
  LÝ LUẬN CHUNG 4
  1.1. ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ. . 4
  1.1.1. Đầu tư. . 4
  1.1.2. Dự án đầu tư. 4
  1.2. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP. 12
  1.2.1. Khái niệm, nội dung quản lý dự án. . 12
  1.2.2. Tác dụng, hạn chế và ý nghĩa của QLDA. . 14
  1.2.3. Các tiêu chuẩn đánh giá và lĩnh vực QLDA 15
  1.2.4. Nội dung QLDA theo chu kỳ . 19
  1.2.5. Mô hình tổ chức QLDA đầu tư. . 20
  1.2.6. Một số công cụ quản lý ứng dụng trong quản lý dự án đầu tư tại các
  doanh nghiệp. . 27
  KẾT LUẬN CHƯƠNG I. 28
  CHƯƠNG II 29
  THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG . 29
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7 . 29
  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7. . 29
  2.1.1. Thông tinh chung và lịch sử phát triển. . 29
  2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh. . 30
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty . 31
  2.1.4. Tình hình hoạt động chung của công ty. . 31
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN SÔNG ĐÀ 7 . 35 2.2.1. Đặc điểm chung của các dự án mà công ty làm chủ đầu tư . 35
  2.2.2 Công tác tổ chức hoạt động và quy trình quản lý dự án của công ty: 37
  2.2.3. Thực trạng quản lý dự án tại công ty theo nội dung quản lý: 39
  2.2.4. Thực trạng quản lý dự án của công ty theo chu kỳ. . 55
  2.3. VÍ DỤ CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY
  DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7. 65
  2.4. KẾT LUẬN VỀ CÔNG TÁC QLDA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ
  7 TRONG THỜI GIAN QUA. 70
  2.4.1.Những kết quả đạt được. . 72
  2.4.2. Những tồn tại và hạn chế. 71
  KẾT LUẬN CHƯƠNG II. 28
  CHƯƠNG 3 73
  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY SÔNG ĐÀ 7 73
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY THỜI GIAN TỚI. 73
  3.1.1. Định hướng phát triển kinh doanh và đầu tư xây dựng. 73
  3.1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới. 74
  3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
  QLDA ĐTXD TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7. 75
  3.2.1. Nhóm giải pháp chung . 75
  3.2.2. Giải pháp hoàn thiện một số nội dung cụ thể trong quản lý dự án. 80
  KẾT LUẬN CHƯƠNG III. . 89
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 89
  I. KẾT LUẬN 89
  II. KIẾN NGHỊ 91
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 93 DANH MỤC HÌNH VẼ. BẢNG BIỂU

  HÌNH VẼ
  Hình 1.1. Chù kỳ dự án đầu tư 9
  Hình 1.2. Biểu tượng của hệ thống phương pháp luận quản lý 13
  Hình 1.3. Chu trình quản lý dự án . 14
  Hình 1.4. Những tiêu chuẩn ràng buộc kết quả thực hiện dự án . 16
  Hình 1.5. Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 22
  Hình 1.6. Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án . 23
  Hình 1.7. Mô hình chìa khóa trao tay . 24
  Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty cổ phần Sông Đà 7 . 31
  Hình 2.2. Sơ đồ tổ chức hiện trường. 38

  BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1. Các bước công việc của một dự án đầu tư 10
  Bảng 1.2. Các lĩnh vực quản lý dự án . 17
  Bảng 2.1 Báo cáo hoạt động SXKD năm 2012 công ty cổ phần Sông Đà 7 32
  Bảng 2.2. Tình hình tài chính 34
  Bảng 2.3. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu . 34
  Bảng 2.4. Bảng báo cáo thực hiện theo tháng . 42
  Bảng 2.5. Bảng báo cáo thực hiện theo tuần . 42
  Bảng 2.6. Quy trình khái quát chung về quản lý dự án xây dựng. 55
  Bảng 2.7. Kế hoạch đấu thầu chung của dự án thủy điện Nậm He . 62
  Bảng 2.8. Bảng tính chi phí cho dự án: “Thủy điện Nậm He” . 67
  Bảng 2.9. Bảng chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án: “Thủy điện Nậm He” . 69
  1
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Việt Nam hiện nay đang trên con đường phát triển và hội nhập, tham gia vào
  môi trường cạnh tranh đầy sôi động của khu vực nói riêng và thế giới nói chung. Để
  phục vụ cho tăng trưởng và phát triển kinh tế, từ đó đảm bảo các mục tiêu xã hội,
  nước ta hiện nay đang đứng trước nhu cầu rất lớn về đổi mới, kiện toàn cơ sở hạ
  tầng. Nguồn vốn ngân sách chi cho đầu tư phát triển và vốn viện trợ từ nước ngoài
  trong nhiều năm gần đây tập trung phần lớn vào các công trình xây dựng các hệ
  thống cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy còn rất nhiều vấn đề còn tồn tại
  trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ở nước ta. Vốn bỏ ra rất lớn, tuy nhiên chất lượng
  công trình yếu kém, tiến độ bị đình trệ, gây thất thoát và lãng phí vốn cũng như
  nguồn lực. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này chính là do khâu quản lý, mà cụ
  thể ở đây là quản lý các dự án đầu tư nói chung và quản lý dự án đầu tư xây dựng
  cơ bản nói riêng.
  Mặt khác do sản phẩm ngành xây dựng có đặc điểm khác biệt như: tồn tại trong
  thời gian dài, tính cố định, tính cá biệt Cho nên công tác quản lý dự án xây dựng
  cơ bản diễn ra rất phức tạp và đa dạng, nó không cố định khuôn mẫu theo một mô
  hình nào cả. Tuỳ vào những tính chất riêng của doanh nghiệp, của dự án mà công
  tác quản lý có mô hình quản lý khác nhau.
  Sự cần thiết phải đổi mới công tác quản lý nói chung và quản lý dự án đầu tư
  nói riêng không còn là vấn đề mới, để thực sự thay đổi tình trạng này đòi hỏi sự nỗ
  lực và quyết tâm của toàn xã hội.
  Chính vì lý do đó mà học viên chọn đề tài: “Giải pháp hoàn thiện công tác
  quản đầu tư tại công ty cổ phần Sông Đà 7” để làm luận văn tốt nghiệp
  Trên cơ sở nghiên cứu và phát triển lý luận chung dự án đầu tư và quản lý dự án
  đầu tư xây dựng, sẽ áp dụng vào phân tích tình hình quản lý dự án tại công ty để
  làm rõ một số tồn tại và có một số kiến nghị, giải pháp góp phần hoàn thiện lý luận
  và nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án tại công ty.
  2. Mục đích của đề tài
  - Đánh giá thực trạng quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần Sông đà 7 và đề
  2
  xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư để góp phần nâng cao
  hiệu quả đầu tư các dự án của công ty.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Các dự án đầu tư xây dựng tại công ty cổ phần Sông Đà 7.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Để thực hiện những nội dung nghiên cứu đã được đặt ra, luận văn sử dụng các
  phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thống kê; phương pháp thu thập phân
  tích số liệu; phương pháp phân tích so sánh; Phương pháp phân tích tổng hợp;
  phương pháp tổng kết, rút kinh nghiệm từ thực tiễn.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài:
  a. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  Luận văn góp phần hệ thống hóa những vấn đề mang tính lí luận cơ bản về dự
  án đầu tư, quản lý dự án đầu tư do các tổ chức và các nhà nghiên cứu đưa ra, luận
  văn đã phân tích, xây dựng khái niệm khoa học, làm rõ bản chất, mục tiêu, yêu cầu
  và nội dung của quản lý dự án ở cấp độ doanh nghiệp.
  b. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Kết quả phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản
  lý dự án đầu tư là những gợi ý thiết thực có thể vận dụng vào công tác quản lý các
  dự án đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Sông Đà 7.
  6. Kết quả dự kiến đạt được:
  Để đạt được mục đích nghiên cứu đặt ra, luận văn cần phải giải quyết được
  những kết quả sau đây:
  - Hệ thống cơ sở lý luận về đầu tư và quản lý dự án đầu tư xây dựng công
  trình. Những kinh nghiệm đạt được trong quản lý đầu tư xây dựng công trình ở
  nước ta trong thời gian vừa qua;
  - Phân tích thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình nói
  riêng tại Công ty Cổ phần Sông Đà 7;
  3
  - Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây
  dựng tại Công ty Cổ phần Sông Đà 7, nhằm đem lại hiệu quả đầu tư, lợi nhuận tối
  đa cho công ty.
  7. Nội dung của luận văn:
  - Tổng quan chung về thi công xây dựng công trình, quản lý chi phí thi công
  xây dựng công trình.
  - Tìm hiểu thực trạng quản lý đầu tư xây dựng tại Công ty Cổ phần Sông Đà 7.
  Đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại hạn chế trong công tác
  quản lý đầu tư xây dựng thi công xây dựng công trình tại Công ty Cổ phần Sông Đà
  7.
  - Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản ly đầu tư xâu
  dựng tại Công ty Cổ phần Sông Đà 7.

  Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tại công ty cổ phần sông Đà 7
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tại công ty cổ phần sông Đà 7 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status