Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Mỹ Thành - tỉnh Nam Định

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Mỹ Thành - tỉnh Nam Định

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
  TRONG DOANH NGHIỆP . 1
  1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực . 1
  1.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực . 1
  1.1.2. Khái niệm về quản lý nguồn nhân lực . 4
  1.2. Mục tiêu, vai trò, chức năng của quản lý nguồn nhân lực . 5
  1.2.1. Mục tiêu quản lý nguồn nhân lực 5
  1.2.2. Vai trò của quản lý nguồn nhân lực 6
  1.2.3. Chức năng của quản lý nguồn nhân lực . 7
  1.2.3.1. Chức năng thu hút nhân lực . 7
  1.2.3.2. Chức năng đào tạo và phát triển . 7
  1.2.3.3. Chức năng duy trì nhân lực 8
  1.3. Các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực 8
  1.4. Nội dung cơ bản của công tác quản lý nguồn nhân lực . 9
  1.4.1. Hoạch định nguồn nhân lực 9
  1.4.2. Thiết kế và phân tích công việc . 11
  1.4.3. Tuyển dụng 14
  1.4.4. Tuyển chọn nhân lực . 17
  1.4.4.1. Nội dung chủ yếu của tuyển dụng nhân sự: . 17
  1.4.4.2. Các nguồn tuyển dụng: . 20
  1.4.5. Phân công lao động 21
  1.4.6. Tạo điều kiện hòa nhập cho người lao động 22
  1.4.7. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 24
  1.4.8. Trả công cho người lao động 29
  1.4.8.1. Khái niệm tiền công . 29 1.4.8.2.Vai trò của tiền công . 29
  1.4.8.3. Các yếu tố quyết định tiền công của người lao động . 30
  1.4.8.4. Các cách trả công cho người lao động 30
  1.4.8.5. Tiền thưởng 33
  1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nguồn nhân lực tại doanh
  nghiệp 34
  1.5.1. Các nhân tố môi trường bên ngoài tác động đến quản lý nguồn nhân
  lực 34
  1.5.1.1. Khung cảnh kinh tế 34
  1.5.1.2. Luật pháp của Nhà nước 34
  1.5.1.3. Văn hóa – Xã hội 34
  1.5.1.4. Đối thủ cạnh tranh 35
  1.5.1.5. Khoa học kỹ thuật . 35
  1.5.1.6. Khách hàng . 35
  1.5.2. Các nhân tố môi trường bên trong tác động đến quản lý nguồn nhân
  lực 36
  1.5.2.1. Sứ mạng hay mục tiêu của doanh nghiệp 36
  1.5.2.2. Chính sách hay chiến lược của doanh nghiệp 36
  1.5.2.3. Bầu không khí văn hóa của doanh nghiệp . 36
  1.5.2.4. Nhân tố con người 37
  1.5.2.5. Nhân tố quản lý 37
  1.6. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả quản lý nguồn nhân lực 38
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN
  LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL MỸ THÀNH – NAM ĐỊNH
  . 41
  2.1. Khái quát về Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Mỹ Thành – tỉnh
  Nam Định 41 2.1.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển Công ty . 41
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty theo giấy phép đăng ký: . 42
  2.1.3. Địa bàn hành chính, hệ thống thủy nông được phân cấp quản lý của
  Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Mỹ Thành – tỉnh Nam Định . 43
  2.1.3.1. Địa bàn hành chính do Công ty phụ trách 43
  2.1.3.2. Diện tích phụ trách . 43
  2.1.3.3. Hiện trạng hệ thống các công trình thủy lợi được phân cấp quản lý . 43
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức của Công ty 44
  2.1.2.1. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận . 44
  2.1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 46
  2.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 năm gần đây . 47
  2.1.5.1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích 47
  2.1.5.2. Các hoạt động kinh tế khác 48
  2.1.6. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty TNHH một thành viên
  KTCTTL Mỹ Thành – tỉnh Nam Định . 49
  2.1.6.1. Thuận lợi 49
  2.1.6.2. Khó khăn 49
  2.2. Thực trạng sử dụng nguồn nguồn nhân lực của Công ty TNHH một thành
  viên KTCTTL Mỹ Thành – tỉnh Nam Định 51
  2.2.1. Đặc điểm nguồn nhân lực trong Công ty 51
  2.2.2. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác sử dụng nguồn nhân lực tại
  Công ty TNHH MTV Mỹ Thành – tỉnh Nam Định 59
  2.2.2.1.Công tác hoạch định nguồn nhân lực 59
  2.2.2.2. Tuyển dụng lao động 63
  2.2.2.3. Công tác phân công lao động . 68
  2.2.2.4. Điều kiện lao động. 69
  2.2.2.5. Đánh giá năng lực thực hiện công việc 70 2.2.2.6. Trả công và đãi ngộ 71
  2.2.2.7. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. . 75
  2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 75
  2.3. Nhận xét về công tác quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty 78
  2.3.1. Nhận định chung về tình hình lao động tại Công ty 78
  2.3.2. Ưu, nhược điểm về tình hình sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH
  một thành viên KTCTTL Mỹ Thành – tỉnh Nam Định 80
  2.3.2.1. Ưu điểm 80
  2.3.2.2. Nhược điểm và hạn chế 81
  CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG
  TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV
  KTCTTL MỸ THÀNH – TỈNH NAM ĐỊNH 84
  3.1. Mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2015-2020
  . 84
  3.2. Những cơ hội thách thức, những khó khăn thuận lợi đối với công ty
  trong thời gian tới 85
  3.3. Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty
  TNHH một thành viên KTCTTL Mỹ Thành – tỉnh Nam Định 87
  3.3.1. Các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực 88
  1. Hoạch định kế hoạch đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực của Công ty . 88
  2. Nâng cao trình độ học vấn, giáo dục đạo đức lối sống, kỷ luật lao động . 91
  3. Tăng cường nguồn kinh phí và đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác
  đào tạo . 92
  3.3.2. Nhóm giải pháp về đãi ngộ . 92
  1. Nâng cao thể lực, đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên . 92
  2. Khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nhân lực 93
  3. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng . 97 4. Xây dựng môi trường làm việc thuận lợi 98
  3.3.3. Nhóm giải pháp về tuyển dụng 98
  1. Nâng cao chất lượng tuyển dụng nguồn nhân lực . 98
  2. Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng . 100
  KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 102
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Biến đổi khí hậu đang gây ra rất nhiều tác động đến nguồn tài nguyên
  nước của nước ta như: sự thiếu hụt về nước; hạn hán, lũ lụt, ngập úng cho các
  vùng sản xuất nông nghiệp và khu dân cư đang diễn ra với tần suất ngày càng
  nhiều và ngày càng khốc liệt; thiếu khả năng tiếp cận nguồn nước sạch, nước
  uống và các thiết bị vệ sinh cho cộng đồng, đặc biệt là những người nghèo;
  suy thoái môi trường trong các lưu vực nhỏ và vùng hạ lưu châu thổ, sự gia
  tăng ô nhiễm các nguồn nước; sự thiếu hụt tài chính trong phát triển và quản
  lý cơ sở hạ tầng về nước; sự cần thiết nâng cao giá trị của nước về mặt kinh tế
  - xã hội.
  Vì vậy, các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi đang đứng trước
  những thách thức vô cùng to lớn, không những thế công tác quản lý khai thác
  công trình thủy lợi gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động, mất cân đối giữa
  thu và chi, nguồn thu không đủ để trang trải các chi phí hoạt động, đời sống
  cán bộ công nhân thủy nông gặp nhiều khó khăn, công trình thủy lợi vốn đã
  xuống cấp lại càng xuống cấp nhanh hơn, tưới tiêu không đáp ứng được yêu
  cầu sản xuất, chi ngân sách nhà nước cho thủy lợi ngày càng tăng. Nếu không
  có giải pháp thích hợp để quản lý bền vững thì cái vòng luẩn quẩn đó vẫn
  chưa có lối thoát. Bên cạnh việc cần thiết phải nâng cao năng lực quản lý khai
  thác công trình, nâng cấp công trình, thì việc tăng cường công tác quản lý
  nguồn nhân lực cũng vô cùng quan trọng, nhằm huy động tối đa năng suất lao
  động và phát huy tính sáng tạo, tự giác của người lao động, đó sẽ là động lực
  thúc đẩy khai thác, phát huy hết tiềm năng của công trình thủy lợi.
  Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Thành – tỉnh
  Nam Định là Công ty Nhà nước liên Huyện - Thành hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích khai thác tổng hợp hệ thống công trình thuỷ lợi tưới tiêu
  nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, dân sinh kinh tế
  xã hội của nhân dân trên địa phương Huyện Mỹ Lộc và Thành phố Nam
  Định.
  Nhận thấy nhân lực đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Công
  ty, việc quản lý tốt nguồn nhân lực sẽ giúp Công ty phát triển một cách vững
  chắc và theo kịp với sự thay đổi của thị trường. Chính vì vậy mà tác giả đã lựa
  chọn đề tài “Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nguồn
  nhân lực tại Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Mỹ
  Thành tỉnh Nam Định” làm đề tài luận văn tốt nghiệp với mong muốn đóng
  góp những kiến thức học tập của mình vào thực tiễn quản lý hoạt động sản
  xuất kinh doanh của một doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thủy lợi.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Đề xuất một số giải pháp có cơ sở lý luận và có tính khả thi nhằm tăng
  cường công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV khai thác
  công trình thủy lợi Mỹ Thành tỉnh Nam Định.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty
  TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Thành – tỉnh Nam Định và các
  nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hiệu quả của công tác này.
  - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu các hoạt động tuyển dụng, đào
  tạo, sử dụng, đãi ngộ nguồn lao động tại công ty TNHH MTV Khai thác công
  trình thủy lợi Mỹ Thành – tỉnh Nam Định trong thời gian kể từ khi Công ty
  chuyển đổi theo luật doanh nghiệp đến nay.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  - Ý nghĩa khoa học Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa các cơ sở lý luận về quản lý nhân sự và
  hiệu quả của công tác quản lý nguồn nhân lực, đúc kết, phân tích những kinh
  ngiệm thực tiễn để đề xuất những giải pháp có cơ sở khoa học, có tính khả thi
  trong việc tăng cường công tác quản lý nguồn nhân lực nâng cao hiệu quả sản
  xuất kinh doanh.
  - Ý nghĩa thực tiễn
  Những phân tích đánh giá và giải pháp đề xuất là những tham khảo hữu
  ích có giá trị gợi mở trong việc tăng cường hiệu quả và chất lượng công tác
  quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi
  trong điều kiện hiện nay. Những kết quả nghiên cứu luận văn ở một mức độ
  nào đó, có giá trị tham khảo phục vụ công tác tổ chức hành chính lao động
  trong doanh nghiệp.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Để đạt được những yêu cầu nghiên cứu trên, đề tài đã sử dụng các
  phương pháp nghiên cứu sau:
  - Phương pháp điều tra thu thập số liệu: Thông tin và số liệu thu thập được
  dựa trên hệ thống lưu trữ hồ sơ của Công ty và từ nhiều nguồn như: tham
  khảo ý kiến của các chuyên gia và các bộ phận có liên quan.
  - Phương pháp thống kê
  - Phương pháp phân tích tổng hợp, so sánh
  - Phương pháp chuyên gia.
  6. Kết quả nghiên cứu dự kiến đạt được
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực, quản lý
  nguồn nhân lực và những nhân tố tác động đến quản lý nguồn nhân lực nói
  chung, trong doanh nghiệp nói riêng;
  - Phân tích thực trạng công tác quản lý nguồn lao động ở Công ty TNHH
  MTV KTCTTL Mỹ Thành – tỉnh Nam Định kể từ khi doanh nghiệp chuyển đổi mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2011 đến nay. Qua đó rút
  ra những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục;
  - Từ những phân tích, đánh giá một cách có luận cứ khoa học về thực
  trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Khai thác
  công trình thủy lợi Mỹ Thành – tỉnh Nam Định, từ đó đưa ra một số giải pháp
  nhằm hoàn thiện hơn công tác quản trị nguồn nhân lực để góp phần nâng cao
  hiệu quả hoạt động của Công ty.
  7. Nội dung nghiên cứu của đề tài
  Ngoài Phần Mở đầu và Kết luận, luận văn nghiên cứu gồm 3 chương
  chính như sau:
  - Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý nguồn nhân lực tại doanh nghiệp;
  - Chương 2: Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty
  TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Mỹ Thành – tỉnh Nam Định;
  - Chương 3: Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý
  nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Mỹ
  Thành – tỉnh Nam Định.

  Xem Thêm: Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Mỹ Thành - tỉnh Nam Định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Mỹ Thành - tỉnh Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status