Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo ở đồng bằng sông Cửu Long

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo ở đồng bằng sông Cửu Long

  iii  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cảm tạ i
  Lời cam đoan . ii
  Mục lục iii
  Danh sách bảng vii
  Danh sách hình . x
  Danh mục từ viết tắt . xiii
  Tóm tắt . xv
  Abstract xvii
  Chương 1: Giới thiệu . 1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2 Mục tiêu và nội dung nghiên cứu . 2
  1.2.1 Mục tiêu đề tài 2
  1.2.2 Nội dung nghiên cứu 2
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận
  án . 3
  1.5 Cơ sở lý luận và giả thuyết khoa học . 4
  Chương 2: Tổng quan tài liệu . 5
  2.1 Tổng quan về chất thải chăn nuôi heo 5
  2.1.1 Đặc điểm của nước thải sau biogas chuồng trại chăn nuôi heo . 5
  2.1.2 Quản lý chất thải chăn nuôi heo trên thế giới . 5
  2.1.3 Quản lý chất thải chăn nuôi heo tại Việt Nam . 6
  2.2 Xử lý nước thải trong chăn nuôi . 7
  2.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước . 7
  2.2.2 Biện pháp xử lý nước thải 8
  2.3 Kết tụ sinh học trong nước 9
  2.3.1 Kết tụ sinh học (Bioflocculant) 9
  2.3.2 Nghiên cứu vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học . 18
  2.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng kết tụ của vi khuẩn 23
  2.3.4 Ứng dụng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học xử lý nước
  thải 29
  iv  2.3.5 Quy trình ứng dụng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học
  trong xử lý nước thải 31
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 33
  3.1 Phương tiện nghiên cứu 33
  3.1.1 Thời gian . 33
  3.1.2 Địa điểm . 33
  3.1.3 Vật liệu . 33
  3.1.4 Thiết bị 34
  3.1.4 Hóa chất 34
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 35
  3.2.1 Chuẩn bị mẫu 35
  3.2.2 Phân lập và làm thuần 36
  3.2.3 Phân tích và xử lý số liệu . 38
  3.3 Nội dung nghiên cứu 38
  3.3.1 Sơ đồ nghiên cứu tổng quát 38
  3.3.2 Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn tổng hợp chất kế tụ
  sinh học . 40
  3.3.3 Nhận diện vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học bằng sinh
  học phân tử . 41
  3.3.4 Phân tích các chỉ số đa dạng di truyền dựa trên trình tự 16S
  rRNA . 46
  3.3.5 Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp chất
  kết tụ sinh học của hai chủng vi khuẩn được tuyển chọn . 47
  3.3.6 Ly trích chất kết tụ sinh học 53
  3.3.7 Thử nghiệm hiệu suất kết tụ nước thải chăn nuôi heo sau
  biogas của vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học . 54
  3.7.8 Ứng dụng các chủng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học
  xử lý nước thải sau biogas . 55
  Chương 4: Kết quả và thảo luận . 56
  4.1 Kết quả phân lập vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học . 56
  4.2 Đặc điểm của các dòng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học 57
  4.2.1 Đặc điểm của các dòng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học
  protein . 57
  4.2.2 Đặc điểm của các dòng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học
  polysaccharide 58
  v  4.3 Tỷ lệ kết tụ của các dòng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh
  học . 59
  4.3.1 Tỷ lệ kết tụ của các dòng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh
  học protein 59
  4.3.2 Tỷ lệ kết tụ của các dòng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh
  học polysaccharide 59
  4.4 Đặc điểm sinh học và mối quan hệ di truyền giữa các chủng vi
  khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học cao ở các tỉnh đồng
  bằng sông Cửu Long . 61
  4.4.1 Đặc điểm sinh học và mối quan hệ di truyền giữa các chủng vi
  khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học protein . 61
  4.4.2 Đặc điểm sinh học và mối quan hệ di truyền giữa các chủng vi
  khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học polysaccharide 68
  4.5 Phân tích đa dạng di truyền các chủng vi khuẩn tổng hợp chất
  kết tụ sinh học 74
  4.5.1 Đa dạng về chủng giữa của các loài vi khuẩn tổng hợp chất
  kết tụ sinh học dựa vào chỉ số Shannon 76
  4.5.2 Đa dạng di truyền các chủng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ
  sinh học . 77
  4.6 Xác định các điều kiện tối ưu cho khả năng tổng hợp chất kết
  tụ sinh học của chủng vi khuẩn Bacillus megaterium LA51P
  (protein) và chủng vi khuẩn Bacillus aryabhattai KG12S
  (polysaccharide) 91
  4.6.1 Mối tương quan giữa thời gian nuôi ủ, tỷ lệ kết tụ và mật độ
  vi khuẩn 91
  4.6.2 Nhiệt độ nuôi ủ . 93
  4.6.3 Giá trị pH 94
  4.6.4 Sự tương tác giữa các điều kiện nuôi sinh khối về thời gian,
  pH và nhiệt độ của hai chủng vi khuẩn 97
  4.6.5 Nguồn carbon, nguồn nitrogen và khoáng vô cơ . 101
  4.6.6 Xác định ảnh hưởng tương tác của 3 yếu tố dinh dưỡng đến
  hiệu quả kết tụ sinh học 102
  4.6.7 Ion kim loại bổ sung . 106
  4.6.8 Nồng độ dịch vi khuẩn bổ sung 108
  4.6.9 Mối tương quan giữa thời gian nuôi cấy, mật số vi khuẩn và
  tỷ lệ kết tụ của 2 chủng vi khuẩn sau khi tối ưu . 109
  4.6.10 Kết quả sử dụng các điều kiện tối ưu của hai chủng vi khuẩn
  protein . 110
  vi  4.6.11 Kết quả sử dụng các điều kiện tối ưu của hai chủng vi khuẩn
  polysaccharide 111
  4.6.12 Đặc điểm sinh hóa 2 chủng vi khuẩn có tỷ lệ kết tụ sinh học
  cao được chọn thử nghiệm hiệu suất ứng dụng 112
  4.7 Ly trích chất kết tụ sinh học được tổng hợp từ hai chủng vi
  khuẩn Bacillus megaterium LA51P và Bacillus aryabhattai
  KG12S và thử nghiệm hiệu quả kết tụ sinh học 113
  4.7.1 Kết quả ly trích . 113
  4.7.2 Hiệu suất kết tụ sinh học 114
  4.8 Thử nghiệm hiệu quả xử lý nước thải sau biogas từ trại chăn
  nuôi heo 115
  4.8.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ kết tụ (%) các chủng vi khuẩn
  khi thử nghiệm ở nước thải ngoài thực tế . 115
  4.8.2 Thử nghiệm hiệu suất xử lý nước thải chăn nuôi heo sau
  biogas của các chủng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học ở
  thể tích 10 lít . 119
  4.8.3 Thử nghiệm hiệu suất xử lý nước thải chăn nuôi heo sau
  biogas của 2 chủng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học ở
  thể tích 100 lít . 121
  4.9 Hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas của vi
  khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học ở thể tích 1 m
  3
  và 40 m
  3
  122
  4.9.1 Hiệu suất xử lý ở thể tích 1 m
  3
  . 122
  4.9.2 Hiệu suất xử lý ở thể tích 40 m
  3
  . 122
  Chương 5: Kết luận và đề xuất . 125
  5.1 Kết luận . 125
  5.2 Đề xuất 126
  Tài liệu tham khảo . 127
  Phụ lục 145
  vii  DANH SÁCH BẢNG
  Bảng 2.1 Chất kết tụ sinh học được tổng hợp từ các chủng vi khuẩn
  khác nhau từ năm 2007 – 2013 . 16
  Bảng 2.2 Một số môi trường phân lập vi khuẩn sản xuất chất kết tụ
  sinh học . 19
  Bảng 2.3 Một số cặp mồi sử dụng để nhận diện vi khuẩn tổng hợp chất
  kết tụ sinh học . 20
  Bảng 2.4 Ảnh hưởng của nguồn carbon, nitrogen đến hiệu quả tổng
  hợp chất kết tụ sinh học đến vi khuẩn Klebsiella sp. . 26
  Bảng 2.5 Ảnh hưởng của nguồn carbon, nitrogen và khoáng vô cơ đến
  hiệu quả tổng hợp chất kết tụ sinh học đến vi khuẩn Serratia
  fiacria . 27
  Bảng 2.6 Ảnh hưởng của các ion kim loại đến sự kết tụ của các vi sinh
  vật tổng hợp chất kết tụ sinh học 27
  Bảng 2.7 Liều lượng của các vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học
  khác nhau cho tỷ lệ kết tụ (%) ở dung dịch kaolin . 29
  Bảng 2.8 Ảnh hưởng của liều lượng, nhiệt độ và pH lên khả năng kết
  tụ của chất kết tụ M-1 . 29
  Bảng 2.9 Kết quả xử lý nước thải tinh bột bởi các nhân tố kết tụ . 30
  Bảng 2.10 Hiệu quả xử lý các loại nước thải bởi chất kết tụ sinh học từ
  vi khuẩn Serratia ficaria 31
  Bảng 3.1 Một số chỉ tiêu của nước thải tại trại chăn nuôi heo (sau
  biogas) ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long . 34
  Bảng 3.2 Môi trường phân lập vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học 35
  Bảng 3.3 Thành phần cho 1 mẫu DNA thực hiện phản ứng PCR . 42
  Bảng 3.4 Nghiệm thức bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên trong thí
  nghiệm 1 . 47
  Bảng 3.5 Nghiệm thức bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên trong thí
  nghiệm 2a . 49
  Bảng 3.6 Nghiệm thức bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên trong thí
  nghiệm 2b . 49
  Bảng 3.7 Nghiệm thức bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên trong thí
  nghiệm 3 . 50
  Bảng 3.8 Nghiệm thức trong thí nghiệm khảo sát sự tương tác 3 yếu tố
  thời gian, pH và nhiệt độ ủ đến tỷ lệ kết tụ của hai chủng vi
  khuẩn 50
  Bảng 3.9 Bố trí thí nghiệm theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 3 yếu
  tố nguồn carbon, nitrogen và khoáng vô cơ . 51
  viii  Bảng 3.10 Nghiệm thức khảo sát ảnh hưởng của các tỷ lệ carbon,
  nitrogen và khoáng vô cơ . 51
  Bảng 3.11 Bố trí thí nghiệm thử nghiệm hiệu suất kết tụ nước thải ở
  điều kiện phòng thí nghiệm 54
  Bảng 4.1 Số mẫu phân lập và số dòng vi khuẩn có khả năng tổng hợp
  chất kết tụ sinh học 56
  Bảng 4.2 Các dòng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học protein có
  tỷ lệ kết tụ sinh học cao ở các tỉnh ĐBSCL . 59
  Bảng 4.3 Các dòng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học polysaccharide
  có tỷ lệ kết tụ sinh học cao ở các tỉnh ĐBSCL . 60
  Bảng 4.4 Đặc điểm sinh học của 18 dòng vi khuẩn tổng hợp chất kết
  tụ sinh học protein 62
  Bảng 4.5 Kết quả so sánh trình tự 16S rRNA của 18 dòng vi khuẩn với
  các dòng vi khuẩn trên ngân hàng gene . 64
  Bảng 4.6 Kết quả định danh 18 dòng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ
  sinh học protein 67
  Bảng 4.7 Đặc điểm sinh học của 16 dòng vi khuẩn tổng hợp chất kết
  tụ sinh học polysaccharide 69
  Bảng 4.8 Kết quả so sánh trình tự 16S rRNA của 16 dòng vi khuẩn so
  với các dòng vi khuẩn trên ngân hàng gene . 71
  Bảng 4.9 Kết quả định danh 16 dòng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ
  sinh học polysaccharide 73
  Bảng 4.10 Kết quả định danh các chủng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ
  sinh học dựa trên cây phả hệ mối quan hệ di truyền 75
  Bảng 4.11 Chỉ số đa dạng giữa các loài trong quần thể vi khuẩn tổng
  hợp chất kết tụ sinh học 76
  Bảng 4.12 Chỉ số đa dạng giữa các chủng trong quần thể vi khuẩn
  tổng hợp chất kết tụ sinh học 77
  Bảng 4.13 Giá trị Pi và Theta ở 2 nhóm vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ
  sinh học . 83
  Bảng 4.14 Các giá trị về chỉ số haplotypes của 2 nhóm vi khuẩn . 85
  Bảng 4.15 Giá trị Pi và Theta ở 2 nhóm vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ
  sinh học Bacillus megaterium và Bacillus aryabhattai 87
  Bảng 4.16 Các giá trị về chỉ số haplotypes của 2 nhóm vi khuẩn tổng
  hợp chất kết tụ sinh học Bacillus megaterium và Bacillus
  aryabhattai 88
  Bảng 4.17 Các dạng haplotype của các chủng vi khuẩn Bacillus
  megaterium . 88
  Bảng 4.18 Các dạng haplotype của các chủng vi khuẩn Bacillus
  aryabhattai . 88
  ix  Bảng 4.19 Mã di truyền chuỗi nucleotide 90
  Bảng 4.20 Mối tương quan giữa thời gian nuôi cấy, mật số tế bào vi
  khuẩn và chỉ số OD 660 92
  Bảng 4.21 Ảnh hưởng của thời gian, độ pH và nhiệt độ đến tỷ lệ kết tụ
  của 2 chủng vi khuẩn 98
  Bảng 4.22 Phương trình hồi quy nhiều biến về mối tương quan của
  yếu tố nhiệt độ, thời gian và pH đến chủng vi khuẩn
  Bacillus aryhadtai KG12S 100
  Bảng 4.23 Ảnh hưởng của nguồn carbon, nitrogen và khoáng vô cơ
  đến tỷ lệ kết tụ của hai chủng vi khuẩn 102
  Bảng 4.24 Ảnh hưởng của sự thay đổi nồng độ tinh bột, glutamate và
  CaCl 2 đến tỷ lệ kết tụ sinh học . 103
  Bảng 4.25 Ảnh hưởng của sự thay đổi nồng độ glucose, glutamate và
  K 2 HPO 4 + KH 2 PO 4 đến tỷ lệ kết tụ sinh học 103
  Bảng 4.26 Phương trình hồi quy nhiều biến về mối tương quan của 3
  nhân tố dinh dưởng của chủng vi khuẩn Bacillus
  megaterium LA51P 105
  Bảng 4.27 Phương trình hồi quy nhiều biến về mối tương quan của 3
  nhân tố dinh dưởng của chủng vi khuẩn Bacillus aryhadtai
  KG12S 106
  Bảng 4.28 Mối tương quan giữa thời gian nuôi cấy, mật số tế bào của
  hai chủng vi khuẩn sau khi tối ưu 110
  Bảng 4.29 Tỷ lệ kết tụ kaolin của các chủng vi khuẩn có bản chất
  protein ở điều kiện tối ưu . 111
  Bảng 4.30 Tỷ lệ kết tụ kaolin của các chủng vi khuẩn có bản chất
  polysaccharide ở điều kiện tối ưu . 112
  Bảng 4.31 Đặc điểm sinh hóa 2 chủng vi khuẩn cho tỷ lệ kết tụ sin học
  cao ở 2 môi trường phân lập . 113
  Bảng 4.32 Kết quả phân lập các dòng vi khuẩn từ các mẫu chất thải
  sau biogas của các trại chăn nuôi heo 116
  Bảng 4.33 Hiệu suất xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas của các
  chủng vi khuẩn ở thể tích 10 lít 120
  Bảng 4.34 Kết quả phân tích các chỉ tiêu hiệu suất xử lý chất thải sau
  hệ thống biogas chuồng trại chăn nuôi heo ở thể tích 100 lít . 121
  Bảng 4.35 Kết quả phân tích các chỉ tiêu hiệu suất xử lý chất thải sau
  hệ thống biogas chuồng trại chăn nuôi heo ở thể tích 1 m 3
  . 122
  Bảng 4.36 Kết quả phân tích các chỉ tiêu trong nước thải sau hệ thống
  biogas chuồng trại chăn nuôi heo ở thể tích 40 m 3
  sau xử lý . 123

  x  DANH SÁCH HÌNH
  Hình 2.1 Mô hình quản lý chất thải rắn chăn nuôi trên thế giới 6
  Hình 2.2 Xử lý nguồn chất thải chăn nuôi ở Việt Nam . 8
  Hình 2.3 Công thức cấu tạo kaolin 10
  Hình 2.4 Cơ chế kết tụ của chất kết tụ sinh học DYU500 . 12
  Hình 2.5 Cây phả hệ về mối quan hệ di truyền dựa trên trình tự 16S
  rDNA của vi khuẩn 8-37-0-1 17
  Hình 2.6 Cây phả hệ về mối quan hệ di truyền dựa trên trình tự 16S
  rDNA của vi khuẩn Klebsiella sp. 17
  Hình 2.7 Quy trình phân lập, nhận diện vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ
  sinh học . 18
  Hình 2.8 Đa hình đơn nucleotide (SNPs) và haplotype . 21
  Hình 2.9 Quy trình ứng dụng chỉ số SNP trong công nghệ sinh học 22
  Hình 2.10 Quy trình phân lập, tuyển chọn và ứng dụng vi khuẩn tổng
  hợp chất kết tụ sinh học vào xử lý nước thải . 32
  Hình 3.1 Xác định mật số vi khuẩn bằng phương pháp đếm sống nhỏ
  giọt 37
  Hình 3.2 Sơ đồ tổng quát các bước nghiên cứu vi khuẩn tổng hợp chất
  kết tụ sinh học . 39
  Hình 3.3 Pha loãng mẫu phân lập (A), tách ròng khuẩn lạc (B) các
  dòng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học 40
  Hình 3.4 Tóm tắt các bước nhận diện vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ
  sinh học bằng kỹ thuật sinh học phân tử 41
  Hình 3.5 Chu kỳ gia nhiệt (thực hiện phản ứng PCR) . 43
  Hình 3.6 Phương pháp xác định tỷ lệ kết tụ sinh học bằng dung dịch
  kaolin 48
  Hình 4.1 Hình dạng khuẩn lạc của vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh
  học 57
  Hình 4.2 Khuẩn lạc của dòng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học
  protein . 61
  Hình 4.3 Cây phả hệ mối quan hệ di truyền các dòng vi khuẩn tổng
  hợp chất kết tụ sinh học protein . 65
  Hình 4.4 Khuẩn lạc của dòng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học
  polysaccharide 68
  Hình 4.5 Cây phả hệ mối quan hệ di truyền các dòng vi khuẩn tổng
  hợp chất kết tụ sinh học polysaccharide . 72
  Hình 4.6 Cây phả hệ mối quan hệ di truyền các chủng vi khuẩn tổng
  hợp chất kết tụ sinh học 78
  xi  Hình 4.7 Giá trị đa dạng nuleotide (Pi) biến đổi theo trình tự chuỗi
  nucleotide . 79
  Hình 4.8 Cây phả hệ mối quan hệ di truyền các chủng vi khuẩn tổng
  hợp chất kết tụ sinh học protein . 81
  Hình 4.9 Cây phả hệ mối quan hệ di truyền các chủng vi khuẩn tổng
  hợp chất kết tụ sinh học polysaccharide . 82
  Hình 4.10 Biến đổi giá trị Pi ở các giá trị khác nhau theo trình tự chuỗi
  nucleotide 18 chủng vi khuẩn tổng hợp Protein . 84
  Hình 4.11 Biến đổi giá trị Pi ở các giá trị khác nhau theo trình tự chuỗi
  nucleotide 16 chủng vi khuẩn tổng hợp polysaccharide 84
  Hình 4.12 Biến đổi giá trị Pi ở các giá trị khác nhau theo trình tự chuỗi
  nucleotide 7 chủng vi khuẩn của loài Bacillus megaterium
  strain . 87
  Hình 4.13 Biến đổi giá trị Pi ở các giá trị khác nhau theo trình tự chuỗi
  nucleotide 7 chủng vi khuẩn của loài Bacillus aryabhattai
  strain . 87
  Hình 4.14 Ảnh hưởng của thời gian nuôi sinh khối đến hiệu quả kết tụ
  sinh học của 2 chủng vi khuẩn . 91
  Hình 4.15 Ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy đến hiệu quả kết tụ sinh
  học của hai chủng vi khuẩn 94
  Hình 4.16 Ảnh hưởng của pH môi trường nuôi sinh khối đến hiệu quả
  kết tụ sinh học của hai chủng vi khuẩn 95
  Hình 4.17 Ảnh hưởng của pH môi trường kaolin đến hiệu quả kết tụ
  sinh học của hai chủng vi khuẩn 96
  Hình 4.18 Đồ thị mặt đáp ứng và đồ thị đường đồng mức của tỷ lệ kết
  tụ theo thời gian = 120 giờ, pH = X (5 - 7) và nhiệt độ = Y
  (30 - 34) 99
  Hình 4.19 Đồ thị mặt đáp ứng và đồ thị đường đồng mức của tỷ lệ kết
  tụ ở nhiệt độ = 33 o C, Thời gian = X (96 - 144) và pH = Y
  (5 - 7) 99
  Hình 4.20 Ảnh hưởng của các muối kim loại đến hiệu quả kết tụ sinh
  học của hai chủng vi khuẩn 107
  Hình 4.21 Ảnh hưởng của nồng độ dịch vi khuẩn bổ sung đến khả
  năng kết tụ sinh học của hai chủng vi khuẩn . 108
  Hình 4.22 Khối lượng chất kết tụ ly trích từ 100 ml dịch nuôi sinh
  khối của hai chủng vi khuẩn 114
  Hình 4.23 Tỷ lệ kết tụ của dịch sinh khối vi khuẩn và chất kết tụ sinh
  học của hai chủng vi khuẩn 115
  xii  Hình 4.24 Mối quan hệ thuận giữa pH chất thải và số dòng vi khuẩn
  tổng hợp chất kết tụ sinh học 117
  Hình 4.25 Ảnh hưởng của các muối kim loại đến hiệu quả kết tụ sinh
  học của các chủng vi khuẩn 118
  Hình 4.26 Nghiệm thức phối hợp chất trợ lắng với dịch vi khuẩn 118
  Hình 4.27 Hiệu suất xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas ở thể
  tích 8 lít . 119
  Hình 4.28 Thử nghiệm xử lý nước thải sau hệ thống biogas của trại
  chăn nuôi heo 119
  Hình 4.29 Hiệu suất xử lý nước thải chăn nuôi heo biogas ở thể tích 1
  m
  3
  122
  Hình 4.30 Mô hình ứng dụng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học
  xử lý nước thải sau biogas trại chăn nuôi heo 124
  Hình 4.31 Hiệu suất xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas ở thể
  tích 40 m
  3
  124
  Hình 4.32 Sơ đồ quy trình ứng dụng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ
  sinh học trong xử lý nước thải chăn nuôi heo sau biogas 126


  xiii  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  ANOVA Analysis Of Variance
  BLAST Basic Local Alignment Search Tool
  BOD Biochemical Oxygen Demand
  Bp Base pair
  BTNMT Bộ Tài Nguyên Môi Trường
  BVMT Bảo Vệ Môi Trường
  C Carbon
  CBI Codon Bias Index
  CFU Colony-Forming Unit
  COD Chemical Oxygen Demand
  CTAB Cetyltrimethylammonium bromide
  C/N Carbon/Nitrogen
  CV Coefficient of Variation
  dATP Deoxyadenosine Triphosphate
  dCTP Deoxycytidine Triphosphate
  ddNTPs Dideoxynucleotide Triphosphates
  dGTP Deoxyguanosine triphosphate
  DNA Deoxyribonucleic Acid
  dNTPs Deoxynucleotide Triphosphates
  dTTP Deoxythymidine Triphosphate
  ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long
  EDTA Ethylenediaminetetraacetic acid
  EPS Exopolysaccharides
  FTIR Fourier Transform Infrared
  GDP Gross Domestic Product
  HPAM Anionic Polyacrylamide
  ITS Internal Transcribed Spacer
  LSD Least Significant Difference
  MEGA Molecular Evolutionary Genetics Analysis
  MPN Most probable number
  NCBI National Center for Biotechnology Information
  NC & PT Nghiên Cứu và Phát Triển
  NCS Nghiên Cứu Sinh
  Ngđ Ngày đêm
  OD Optical Density
  PAC Poly Aluminum Chloride
  PAM Nonionic Polyacrylamide
  xiv  PCR Polymerase Chain Reaction
  PGA Poly-glutamic Acid
  Pi Polymorphism in information
  QCVN Quy Chuẩn Việt Nam
  rDNA Ribosomal deoxyribonucleic acid
  RNA Ribonucleic acid
  rRNA Ribosomal ribonucleic acid
  SBR Sequencing Batch Reactor
  SDS Sodium Dodecyl Sulfate
  SEM Scanning Electron Microscope
  SNP Single Nucleotide Polymorphism
  SS Suspended Solid
  TAE Tris-acetate-EDTA
  TBE Tris-borate-EDTA
  TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
  TE Tris-EDTA
  TN Total Nitrogen
  TP Total Phosphorus
  TSS Total Suspended Solids
  UASB Upflow Anaerobic Sludge Blanket
  UV Ultraviolet
  VSV Vi Sinh Vật
  VK Vi Khuẩn
  WHO World Health Organization
  XPS X-ray Photoelectron Spectroscopy
  xv  TÓM TẮT
  Đề tài “Đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng
  dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo ở đồng bằng sông Cửu
  Long” được thực hiện tại phòng thí nghiệm Vi sinh vật môi trường thuộc Viện
  nghiên cứu và phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ và các
  phòng thí nghiệm có liên quan từ tháng 10/2010 đến tháng 08/2014.
  Mục tiêu luận án là (i) phân lập và tuyển chọn được một số dòng vi
  khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học có tỷ lệ kết tụ cao từ nước thải sau biogas
  của trại chăn nuôi heo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; (ii) đánh giá đa
  dạng di truyền các dòng vi khuẩn đã tuyển chọn; (iii) tiến hành tối ưu hóa điều
  kiện tổng hợp chất kết tụ sinh học của 2 dòng vi khuẩn có tỷ lệ kết tụ sinh học
  cao nhất, đặc trưng cho từng môi trường phân lập và ứng dụng xử lý nước thải
  chăn nuôi heo sau biogas.
  Kết quả phân lập được 221 dòng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học
  trên 2 môi trường chọn lọc có tỷ lệ kết tụ từ 1,21 - 80,28%. Khảo sát 34 dòng
  vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học được tuyển chọn, có tỷ lệ kết tụ từ
  21,34 - 80,28% cho thấy đa số khuẩn lạc hình tròn, có bề mặt ướt và nhày
  nhớt, tế bào vi khuẩn chủ yếu có dạng hình que, chuyển động và thuộc nhóm
  Gram dương. Xây dựng cây phả hệ di truyền dựa vào trình tự gen 16S rRNA
  bằng phương pháp Maximum-Likelihood, đánh giá đa dạng nucleotide thông
  qua chỉ số đa hình trình tự nucleotide (Pi), đa hình chiều dài nucleotide (Theta)
  và số Haplotype. Kết quả xác định mối quan hệ di truyền 18 dòng vi khuẩn
  tổng hợp chất kết tụ sinh học protein, có 14/18 dòng vi khuẩn tương đồng 97-
  99% với các chủng thuộc loài Bacillus megaterium; có 3/18 dòng vi khuẩn
  tương đồng 98-99% với các chủng thuộc loài Bacillus aryabhattai; dòng vi
  khuẩn còn lại tương đồng 100% với chủng thuộc chi Bacillus sp Qua khảo
  sát 16 dòng vi khuẩn tổng hợp hợp chất kết tụ sinh học polysaccharide có
  11/16 dòng vi khuẩn tương đồng với chi Bacillus; 3/16 dòng vi khuẩn tương
  đồng với chi Klebsiella; 2/16 dòng vi khuẩn thuộc chi Sphingobacterium. Xác
  định mối quan hệ di truyền các chủng vi khuẩn, có 24/34 chủng vi khuẩn
  tương đồng 99-100% thuộc loài Bacillus megaterium và loài Bacillus
  aryabhattai; 10/34 chủng tương đồng 98-100% thuộc loài Klebsiella
  pneumoniae, Bacillus amyloliquefaciens và Sphingobacterium sp. và các chỉ
  số đa dạng nucleotide giữa các chủng vi khuẩn này lần lượt là Pi = 0,090,
  Theta = 0,156 và Haplotypes = 16. Từ các kết quả trên cho thấy sự đa dạng di
  truyền của các chủng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học cũng như sự đa
  dạng sinh học của vi khuẩn trong tự nhiên. Kết quả tối ưu điều kiện tổng hợp
  xvi  chất kết tụ sinh học của 2 chủng vi khuẩn đặc trưng cho 2 môi trường phân
  lập: (1) Điều kiện tối ưu cho chủng vi khuẩn Bacillus megaterium strain
  LA51P: pH môi trường nuôi cấy 5,7, nhiệt độ 29 o C và thời gian 124 giờ với
  thành phần môi trường tối ưu gồm tinh bột (0,85%), glutamate (6,6%) và
  CaCl 2 (0,9%) cho tỷ lệ kết tụ 95,78% với dung dịch kaolin ở pH 7, sau 5 phút
  để lắng, bổ sung dung dịch MgSO 4 (0,1%) và 0,2% dịch nuôi sinh khối vi
  khuẩn. Khối lượng chất kết tụ sinh học được ly trích ở môi trường tối ưu là
  4,9g/l cho tỷ lệ kết tụ tương đương với dịch vi khuẩn. (2) Điều kiện tối ưu cho
  chủng vi khuẩn Bacillus aryabhattai strain KG12S: pH môi trường nuôi cấy
  5,9, nhiệt độ 29 o C và thời gian 122 giờ với thành phần môi trường tối ưu cho
  khả năng tổng hợp chất kết tụ sinh học gồm glucose (1,12%), glutamate
  (5,7%), K 2 HPO 4 (0,4%) và KH 2 PO 4 (0,8%) cho tỷ lệ kết tụ 96,87% với dung
  dịch kaolin sau 5 phút để lắng, bổ sung dung dịch CaCl 2 (0,1%) và 0,2% dịch
  nuôi sinh khối vi khuẩn. Chất kết tụ sinh học được ly trích ở môi trường tối ưu
  là 4,8g/l và tỷ lệ kết tụ với dung dịch kaolin tương đương với dịch vi khuẩn.
  Ứng dụng 2 chủng vi khuẩn trong thử nghiệm hiệu suất xử lý nước thải
  sau hệ thống biogas của trại chăn nuôi heo đều cho hiệu quả tốt, ở thể tích 40
  m
  3
  các chỉ tiêu phân tích COD (< 75 mg/l), TSS (< 50 mg/l) và BOD (< 30
  mg/l) đạt tiêu chuẩn A theo quy chuẩn QCVN_40/2011/BTNMT.
  Từ khóa: Bacillus sp, đa dạng di truyền của vi khuẩn, kết tụ sinh học,
  nước thải sau biogas, tỷ lệ kết tụ, vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học

  Xem Thêm: Đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo ở đồng bằng sông Cửu Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status