Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ii ngân hàng công thương việt nam

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ii ngân hàng công thương việt nam

  Sự cần thiết nghiên cứu đề tài:
  ã Xu hướng tự do hoá trong lĩnh vực tài chính đã tạo ra cơ hội cho các
  NHTM mở rộng hoạt động về mặt địa lý, giúp cho các ngân hàng hạn chế được
  những tổn thương do những thay đổi điều kiện kinh tế trong nước. Tuy nhiên,
  cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính trên phạm vi toàn cầu cũng tạo ra một thị
  trường tài chính rủi ro hơn. Trong bối cảnh đó, không một ngân hàng hay tổ
  chức tài chính nào có thể tồn tại lâu dài mà không có hệ thống quản trị rủi ro
  hữu hiệu. Việc xây dựng một hệ thống quản trị nói chung và quản trị rủi ro tín
  dụng nói riêng có vai trò sống còn đối với hoạt động ngân hàng.
  ã Hoạt động tín dụng hiện nay đóng vai trò quan trọng đối với các
  NHTM Việt Nam, nó mang lại thu nhập chính (80% thu nhập từ hoạt động tín
  dụng) cho các NHTM. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng là hoạt động chứa đựng
  nhiều rủi ro nhất hiện nay. Vì vậy, hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng
  là góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
  của các NHTM.
  ã Sau nhiều sự kiện đổ vỡ xảy ra cho ngành ngân hàng như Tamexco,
  Epco-Minh Phụng và gần đây là hàng loạt vụ việc lừa đảo ngân hàng chiếm đoạt
  hàng tỷ đồng, chứng tỏ công tác quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng chưa
  được quan tâm đúng mức. Vì thế, việc chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại
  Sở Giao Dịch II-Ngân Hàng Công Thương Việt Nam” cho luận văn tốt nghiệp
  là rất cần thiết, với mong muốn hoàn thiện lý luận chuyên môn của bản thân,
  tiếp cận nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng và bước đầu đề xuất một
  số giải pháp hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao Dịch IINgân
  Hàng Công Thương Việt Nam, góp phần đẩy mạnh sự phát triển hoạt động
  tín dụng trong điều kiện hội nhập.
  ã 2. Đối tượng, phạm vi và mục đích nghiên cứu.
  ã Đối tượng nghiên cứu:
  ã Xuất phát từ sự cần thiết của vấn đề cần nghiên cứu, trên cơ sở yêu
  cầu và với khả năng nghiên cứu, luận văn lựa chọn đối tượng nghiên cứu chính
  là “Quản trị rủi ro tín dụng”.
  ã Đồng thời, nhằm tiến tới các kết quả nghiên cứu đạt yêu cầu, luận văn
  tiến hành nghiên cứu các đối tượng bổ trợ khác như: “Rủi ro tín dụng, hậu quả,
  nội dung và phương pháp quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế và
  thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại SGDII-NHCTVN trong thời kỳ hội nhập”.
  ã Phạm vi nghiên cứu:
  ã Đề tài tập trung nghiên cứu trên các mặt:
  ư Nội dung và phương pháp quản trị rủi ro tín dụng đối với các NHTM.
  ư Thực trạng trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại SGDII-NHCTVN
  ư Chủ yếu đề cập tới việc hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng của
  SGDII-NHCTVN.
  ã Mục đích nghiên cứu:
  ư Hệ thống hoá lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của
  các NHTM.
  ư Định hình và hệ thống các dạng thức về thực trạng trong công tác quản trị rủi
  ro tín dụng.
  ư Từ đó, đề ra các giải pháp hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng đối
  với SGDII-NHCTVN nói riêng và đối với các NHTM nói chung.
  3. Tình hình nghiên cứu đề tài:
  ã 􀓢 nước ngoài, các vấn đề có liên quan đến rủi ro tín dụng và chính
  sách quản trị rủi ro tín dụng đối với các ngân hàng đã được xác lập từ rất lâu và
  dưới nhiều góc độ khác nhau nhưng trong điều kiện nền kinh tế luôn vận động,
  việc nghiên cứu rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng vẫn rất được quan tâm
  và đặt ra nhiều vấn đề cần được giải quyết.
  ã 􀓢 nước ta, các đề tài nghiên cứu rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín
  dụng đối với các NHTM luôn được quan tâm và hiện nay vẫn mang tính thời sự
  cấp bách, cần tiếp tục hoàn thiện các luận cứ khoa học và thực tiễn.
  4. Kết cấu luận văn:
  ã Với đối tượng, mục đích, phạm vi nghiên cứu trên, Luận văn ngoài
  phần mở đầu, kết luận và các phụ lục, được kết cấu thành 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở l ý luận về quản trị rủi ro tín dụng.
  Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao Dịch II-Ngân hàng
  Công Thương Việt Nam.
  Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao
  Dịch II-Ngân hàng Công Thương Việt Nam.


  MỤC LỤC
  Danh mục từ viết tắt
  Lời mở đầu Trang
  Chương 1:
  Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng
  1.1 Rủi ro tín dụng 01
  1.1.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng .01
  1.1.2 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng 01
  1.1.3 Hậu quả của rủi ro tín dụng .04
  1.2 Quản trị rủi ro tín dụng .06
  1.2.1 Khái niệm 06
  1.2.2 Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng .06
  1.2.3 Một số yêu cầu trong quản trị rủi ro tín dụng 07
  1.2.4 Các biện pháp cơ bản trong quản trị rủi ro tín dụng .11
  1.3 Kinh nghiệm quốc tế về quản trị rủi ro tín dụng .13
  1.4 Bài học cho các NHTM VN trong công tác quản trị rủi ro tín dụng .15
  Kết luận chương 1 .16
  Chương 2:
  Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại
  Sở Giao Dịch II-Ngân hàng Công Thương Việt Nam
  2.1Giới thiệu về Sở Giao Dịch II Ngân hàng Công Thương Việt Nam .17
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 17
  2.1.2 Mô hình tổ chức 19
  2.1.3 Tình hình hoạt động tín dụng tại Sở Giao Dịch II-Ngân hàng Công Thương Việt
  Nam từ năm 1997-2006 20
  2.2Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao Dịch II – Ngân hàng
  Công Thương Việt Nam 24
  2.2.1Thực trạng rủi ro tín dụng tại Sở Giao Dịch II-Ngân hàng Công Thuơng Việt
  Nam từ năm 2003-2006 24
  2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao Dịch II-Ngân hàng Công Thương
  Việt Nam .28
  2.3Những tồn tại và nguyên nhân trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Sở
  Giao Dịch II-Ngân hàng Công Thương Việt Nam 41
  2.3.1 Những tồn tại trong công tác quản trị rủi ro tín dụng 41
  2.3.2 Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác quản trị rủi ro tín dụng .49
  2.3.2.1 Nguyên nhân xuất phát từ phía Sở Giao Dịch II-NHCTVN .49
  2.3.2.2 Nguyên nhân từ các cơ quan quản lý .52
  Kết luận chương 2 .55
  Chương 3:
  Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng
  tại Sở Giao Dịch II-Ngân hàng Công Thương Việt Nam
  3.1 Những cơ hội và thách thức của Sở Giao Dịch II-Ngân hàng Công Thương
  trong điều kiện hội nhập .56
  3.2 Định hướng phát triển tín dụng tại Sở Giao Dịch II-Ngân Hàng Công Thương
  Việt Nam giai đoạn 2006-2010 58
  3.3 Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao Dịch
  II-Ngân Hàng Công Thương Việt Nam trong thời kỳ hội nhập 59
  3.3.1 Giải pháp về nguồn nhân lực .59
  3.3.2 Giải pháp về quản trị điều hành 61
  3.3.3 Các giải pháp khác 62
  3.4 Một số kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước 68
  3.4.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà Nước .68
  3.4.2 Kiến nghị với các ban ngành có liên quan 69
  Kết luận chương 3 .71
  Kết luận.
  Tài liệu tham khảo.

  Xem Thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ii ngân hàng công thương việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị rủi ro tín dụng tại sở giao dịch ii ngân hàng công thương việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 01-05-2015 lúc 22:50.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status