Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng Vancomycin nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng Vancomycin nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

  MỤC LỤC

  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  Chương 1. TỔNG QUAN . 3
  1.1.TỔNG QUAN VỀ VANCOMYCIN 3
  1.1.1.Cấu trúc hoá học . 3
  1.1.2. Đặc tính dược động học . 3
  1.1.3. Đặc tính dược lực học 7
  1.2. MỐI LIÊN QUAN GIỮA DƯỢC ĐỘNG HỌC VÀ DƯỢC LỰC HỌC
  (PK/PD) CỦA VANCOMYCIN . 12
  1.2.1. Chỉ số PK/PD của vancomycin 12
  1.2.2. Khả năng đạt chỉ số PK/PD mục tiêu với các chế độ liều tại MIC xác
  định và theo phân bố MIC 14
  1.2.3. Ứng dụng chỉ số PK/PD trong giám sát điều trị vancomycin 16
  1.2.4. Nghiên cứu tại Việt Nam về giám sát nồng độ vancomycin . 17
  1.3. VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG TRONG VIỆC ĐẢM
  BẢO SỬ DỤNG VANCOMYCIN HỢP LÝ – AN TOÀN . 19
  1.3.1. Nhiệm vụ của dược sỹ lâm sàng 19
  1.3.2. Sự cần thiết cần phải có các can thiệp dược lâm sàng liên quan đến
  việc sử dụng vancomycin . 20
  1.3.3. Lĩnh vực dược lâm sàng đã can thiệp 24
  1.3.4. Hiệu quả của can thiệp . 26
  1.3.5. Hạn chế của can thiệp 27
  CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 30
  2.1. GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU . 30 2.2. ĐỐI TU ỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31
  2.2.1. Đối tu ợng và phương pháp nghiên cứu để giải quyết mục tiêu 1 31
  2.2.2. Đối tu ợng và phương pháp nghiên cứu để giải quyết mục tiêu 2 38
  2.3. PHU O NG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIẸ U . 45
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 46
  3.1. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VANCOMYCIN TẠI BỆNH
  VIỆN BẠCH MAI . 46
  3.1.1. Kết quả khảo sát tình hình sử dụng vancomycin . 46
  3.1.2. Khảo sát giá trị MIC vancomycin với tụ cầu vàng tại Bệnh viện Bạch
  Mai . 55
  3.1.3. Khảo sát nồng độ đáy và đánh giá khả năng đạt chỉ số AUC 0-24 /MIC
  của vancomycin trên bệnh nhân nhiễm tụ cầu vàng tại Bệnh viện Bạch Mai . 55
  3.2. CAN THIỆP CỦA DƯỢC SỸ LÂM SÀNG VÀO VIỆC SỬ DỤNG
  VANCOMYCIN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI . 60
  3.2.1. Xây dựng hướng dẫn sử dụng vancomycin tại Bệnh viện Bạch mai . 60
  3.2.2. Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng
  vancomycin theo qui trình đã được phê duyệt . 66
  CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN . 80
  4.1. VỀ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VANCOMYCIN, GIÁ TRỊ NỒNG ĐỘ
  ĐÁY, KHẢ NĂNG ĐẠT AUC/MIC MỤC TIÊU TRƯỚC KHI BAN HÀNH
  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VANCOMYCIN . 80
  4.1.1. Đối tượng sử dụng vancomycin và chỉ định vancomycin trong điều trị
  các bệnh nhiễm khuẩn 80
  4.1.2. Về chế độ liều vancomycin 82 4.1.3. Về độ nhạy cảm của vi khuẩn với vancomycin và phân bố giá trị MIC
  của vancomycin với tụ cầu vàng 84
  4.1.4. Về khả năng đạt chỉ số AUC 0-24 /MIC mục tiêu và giá trị nồng độ đáy
  của vancomycin trên bệnh nhân nhiễm tụ cầu vàng tại Bệnh viện Bạch Mai . 87
  4.1.5. Về cách sử dụng, tác dụng không mong muốn của vancomycin và
  giám sát chức năng thận . 91
  4.2. VỀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VANCOMYCIN
  VÀ QUI TRÌNH GIÁM SÁT NỒNG ĐỘ VANCOMCYIN TRONG MÁU . 94
  4.2.1. Chỉ định vancomycin trong điều trị nhiễm khuẩn . 94
  4.2.2. Về xây dựng đích nồng độ . 95
  4.2.3. Lựa chọn chế độ liều 96
  4.2.4. Xây dựng cách sử dụng vancomycin . 97
  4.2.5. Xây dựng qui trình giám sát nồng độ vancomycin trong máu . 98
  4.3. VỀ KẾT QUẢ CAN THIỆP CỦA DƯỢC SỸ LÂM SÀNG VÀ TÌNH
  HÌNH SỬ DỤNG VANCOMYCIN KHI CÓ CAN THIỆP THEO HƯỚNG
  DẪN SỬ DỤNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 100
  4.3.1. Mục đích can thiệp . 100
  4.3.2. Kết quả can thiệp 100
  4.4. VỀ KẾT QUẢ SỬ DỤNG VANCOMYCIN PHÙ HỢP TRƯỚC VÀ KHI
  CÓ CAN THIỆP DƯỢC SỸ LÂM SÀNG 107
  4.4.1. Đặc điểm chung bệnh nhân trước và khi can thiệp 107
  4.4.2. Liều dùng vancomycin ban đầu phù hợp trước và khi có can thiệp
  dược sỹ lâm sàng 108
  4.4.3. Cách dùng vancomycin phù hợp trước và khi có can thiệp dược sỹ lâm
  sàng 109 4.4.4. Nồng độ đáy vancomycin phù hợp trước và khi có can thiệp dược sỹ
  lâm sàng . 109
  4.5. MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU . 110
  4.5.1. Một số hạn chế của nghiên cứu khảo sát việc sử dụng vancomycin
  trước khi ban hành hướng dẫn sử dụng 110
  4.5.2. Hạn chế của nghiên cứu can thiệp . 111
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 112
  CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI


  DANH MỤC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

  ADR Adverse Drug Reaction (Phản ứng có hại của thuốc)
  AKIN
  Acute Kidney Injury Network
  (Mạng lưới nghiên cứu tổn thương thận cấp)
  ASHP
  American Society of Health-System Pharmacists (Hội dược sĩ
  Mỹ)
  AUC 0-24
  Area under the curve 24h (Diện tích dưới đường cong trong
  24h)
  BN Bệnh nhân
  BYT Bộ Y tế
  BVBM Bệnh viện Bạch Mai
  CDC
  Centers for Disease Control
  (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật)
  Đơn vị tạo khuẩn lạc (Colony Forming Unit )
  Cl cr Clearance creatinine (Độ thanh thải creatinin)
  CLSI
  Clinical and Laboratory Standards Institute
  (Viện chuẩn thức lâm sàng và xét nghiệm Hoa kì)
  Cpeak Peak concentration (Nồng độ đỉnh)
  Ctrough Trough concentration (Nồng độ đáy)
  Tỉ lệ đáp ứng tích luỹ (Cumulative Fraction of Response)
  DLS Dược lâm sàng
  DSLS Dược sĩ lâm sàng
  EUCAST
  Uỷ ban về thử nghiệm độ nhạy cảm châu Âu
  (The European Committee on Antimicrobial Susceptibility
  Testing) FDA
  Food and Drug Administration
  (Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mĩ)
  GISA
  Glycopeptide Intermediate Resistant Staphylococcus aureus
  (Tụ cầu vàng kháng trung gian glycopeptid)
  HICPAC
  Hospital infection control practices advisory committee
  (Ủy ban kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện)
  HDSD Hướng dẫn sử dụng
  HIV
  Human immunodeficiency virus
  (Vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người)
  hVISA
  heterogeneous Vancomycin-Intermediate Staphylococcus
  aureus
  (Tụ cầu vàng đề kháng trung gian dị chủng với vancomycin)
  hGISA
  heterogeneous Glycopeptide Intermediate Resistant
  Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng đề kháng trung gian dị
  chủng với glycopeptid)
  HSTC Hồi sức tích cực
  ICU Intensive care unit (Khoa Hồi sức tích cực)
  IDSA
  Infectionous diseases society of America
  (Hiệp hội các bệnh nhiễm khuẩn Mỹ)
  KSĐ Kháng sinh đồ
  MIC Minimal Inhibitory concentration (Nồng độ ức chế tối thiểu)
  MLCT Mức lọc cầu thận
  MRSA
  Methicilin resistant Staphylococcus aureus
  (Tụ cầu vàng kháng methicillin)
  MSSA
  Methicilin sensitive Staphylococcus aureus
  (Tụ cầu vàng nhạy với methicillin)
  NA None available (Không có thông tin) NATDMC
  North American Therapeutic Drug Monitoring Consensus
  (Đồng thuận về giám sát nồng độ thuốc điều trị của Bắc Mỹ)
  Dược lực học (Pharmacodynamics)
  Dược động học (Pharmacokinetics)
  Xác xuất đạt mục tiêu - Probability of target attainment
  S.aureus Tụ cầu vàng
  SIDP
  Hội dược sĩ các bệnh nhiễm khuẩn Mỹ
  (Society of Infectious Diseases Pharmacists)
  Thời gian bán thải - Half – life
  TDM Therapeutic Drug Mornitoring (Giám sát điều trị)
  TLTK Tài liệu tham khảo
  Thể tích phân bố (Volume of distribution)
  VISA
  Vancomycin Intermediate Resistant Staphylococcus aureus
  (Tụ cầu vàng giảm nhạy cảm vancomycin)
  VRSA
  Vancomycin resistant Staphylococcus aureus
  (Tụ cầu vàng kháng vancomycin)
  VRE
  Vancomycin resistant Enterococcus
  (Liên cầu đường ruột kháng vancomycin)
  VSSA
  Vancomycin susceptible Staphylococuss aureus
  (Tụ cầu vàng nhạy cảm với vancomycin)
  MIC 90
  Nồng độ tối thiểu ức chế sự phát triển của 90% số chủng vi
  khuẩn
  TPHCM Thành Phố Hồ Chí Minh
  T>MIC
  Thời gian nồng độ thuốc lớn hơn giá trị nồng độ ức chế tối
  thiểu
  Peak Nồng độ đỉnh
  CFR Cumulative fraction of Respond (Tỉ lệ đáp ứng tích luỹ) PTA Probability of target Attainment (Xác xuất đạt mục tiêu)
  VAN Vancomycin
  Cr HT Creatinin huyết tương
  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 1. 1. Một số hướng dẫn giám sát nồng độ vancomycin trong máu hiện nay trên
  thế giới . 18
  Bảng 1.2. Một số nghiên cứu đánh giá sử dụng vancomycin . 22
  Bảng 1. 3. Một số nghiên cứu can thiệp của dược lâm sàng đến sử dụng vancomycin
  . 25
  Bảng 1. 4. Hiệu quả của can thiệp đến việc sử dụng vancomycin 27

  Bảng 3. 1. Một số đặc điểm bệnh nhân mẫu nghiên cứu 46
  Bảng 3.2. Đặc điểm chức năng thận của bệnh nhân . 47
  Bảng 3.3. Vi khuẩn phân lập được trong mẫu nghiên cứu . 48
  Bảng 3.4. Chỉ định vancomycin trong mẫu nghiên cứu 50
  Bảng 3.5. Chỉ định vancomycin sau khi có kết quả kháng sinh đồ 51
  Bảng 3.6. Chế độ liều dùng vancomycin trong mẫu nghiên cứu 51
  Bảng 3.7. Phân bố bệnh nhân theo cách dùng vancomycin 53
  Bảng 3.8. Tác dụng không mong muốn gặp trong mẫu nghiên cứu . 54
  Bảng 3.9. Tỉ lệ bệnh nhân được giám sát sát creatinin trong máu 54
  Bảng 3.10. Phân bố giá trị MIC của vancomycin với tụ cầu vàng tại bệnh viện 55
  Bảng 3.11. Phân bố giá trị nồng độ đáy 56
  Bảng 3.12. Giá trị MIC của vancomycin với tụ cầu vàng trong mẫu nghiên cứu 58
  Bảng 3.13. Tỉ lệ % bệnh nhân đạt giá trị AUC 0-24 /MIC ≥ 400 . 58
  Bảng 3.14. Số bệnh nhân đạt AUC 0-24 /MIC ≥ 400 theo liều và độ thanh thải
  creatinin . 59
  Bảng 3.15. Chỉ định của vancomycin trong các bệnh nhiễm khuẩn . 60
  Bảng 3.16. Khả năng đạt AUC 0-24 /MIC ≥ 400 theo mô phỏng Monte Carlo* . 61
  Bảng 3.17. Đích nồng độ đáy với các chế độ liều từ các hướng dẫn 63
  Bảng 3.18. Phân bố C trough với chế độ liều 1g/12h từ mô phỏng Monte Carlo* . 64
  Bảng 3.19. Lý do cần can thiệp dược lâm sàng đến sử dụng vancomycin . 66
  Bảng 3.20. Chi tiết các can thiệp cách sử dụng 67 Bảng 3.21. Chi tiết các can thiệp giám sát nồng độ thuốc trong máu . 68
  Bảng 3.22. Tỷ lệ chấp nhận can thiệp . 69
  Bảng 3.23. Chỉ định trong các bệnh nhiễm khuẩn 70
  Bảng 3. 24. Liều dùng ban đầu sau khi can thiệp lần 1 71
  Bảng 3. 25. Chế độ liều của các bệnh nhân sau khi can thiệp liều lần 2 71
  Bảng 3. 26. Cách sử dụng vancomycin . 72
  Bảng 3. 27. Nồng độ đáy vancomycin (àg/mL) theo liều khuyến cáo . 73
  Bảng 3. 28. Nồng độ đáy (àg/mL) sau khi hiệu chỉnh liều lần 2 73
  Bảng 3. 29. Phân bố bệnh nhân theo khoa điều trị trước và khi có can thiệp . 76
  Bảng 3. 30. Đặc điểm chung của bệnh nhân trước và khi có can thiệp 76
  Bảng 3. 31. Đặc điểm vi khuẩn trong mẫu trước và khi có can thiệp . 77
  Bảng 3. 32. Sử dụng vancomycin phù hợp trước và khi có can thiệp 78

  DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ

  Hình 1. 1. Cấu trúc hóa học của vancomycin 3
  Hình 1. 2. Mô hình dược động học của vancomycin . 5
  Hình 1. 3. Mối liên quan giữa các chỉ số PK/PD và tác dụng diệt khuẩn của
  vancomycin trên tụ cầu vàng nhạy cảm với methicillin (MSSA) . 13

  Hình 2. 1. Sơ đồ nội dung nghiên cứu 30
  Hình 2. 2. Tính AUC 0-24 theo hình thang thẳng và hình thang cong 36
  Hình 2. 3. Sơ đồ chọn bệnh nhân can thiệp 42
  Hình 2. 4. Sơ đồ quá trình can thiệp dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin
  . 43

  Hình 3. 1. Mức độ nhạy cảm kháng sinh của tụ cầu vàng trong nghiên cứu 49
  Hình 3. 2. Mức độ nhạy cảm kháng sinh của Streptococcus spp . 49
  Hình 3.3. Chế độ liều vancomycin theo hệ số thanh thải creatinin 52
  Hình 3.4. Nồng độ đáy của vancomycin trên 58 bệnh nhân nghiên cứu 56
  Hình 3.5. Đồ thị biểu diễn nồng độ đáy vancomycin theo liều dùng . 57
  Hình 3.6. Nồng độ đáy trên 45 bệnh nhân có cùng chế độ liều 1g/12h 57
  Hình 3. 7. Khả năng đạt AUC 0-24 /MIC ≥ 400 theo mô phỏng Monte Carlo . 62
  Hình 3. 8. Hiệu quả thông qua nồng độ đáy đạt yêu theo liều khuyến cáo 74
  Hình 3. 9. Hiệu quả thông qua nồng độ đáy đạt yêu cầu sau hiệu chỉnh liều . 75


  1

  ĐẶT VẤN ĐỀ

  Vancomycin, một kháng sinh nhóm glycopeptid đã được dùng điều trị nhiễm
  khuẩn nặng gây ra bởi vi khuẩn Gr (+) kháng kháng sinh nhóm β – lactam. Hiện
  nay, vancomycin là thuốc lựa được lựa chọn hàng đầu cho các bệnh nhiễm khuẩn
  do tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) và cầu khuẩn ruột kháng ampicillin. Tuy
  nhiên, ngay từ khi mới được đưa vào sử dụng, độc tính trên thính giác và thận của
  vancomycin là một vấn đề được quan tâm hàng đầu [76].
  Những năm qua, sử dụng vancomycin ngày càng phổ biến với sự gia tăng
  nhiễm trùng bệnh viện do vi khuẩn Gram (+) kháng β-lactam. Việc sử dụng
  vancomycin rộng rãi là một trong những nguyên nhân dẫn đến phát triển các chủng
  vi khuẩn kháng thuốc. Ở các nước Châu Âu, cầu khuẩn ruột đề kháng vancomycin
  được ghi nhận với tỉ lệ khác nhau, dao động từ <1% đến >30% [38]. Ở Mỹ, cầu
  khuẩn ruột đề kháng vancomycin lên tới 33% [14],[51]. Đối với tụ cầu vàng, sự
  xuất hiện các chủng tụ cầu vàng giảm nhạy cảm với vancomycin – Vancomycin
  Intermediate Staphylococcus aureus (VISA), tụ cầu đề kháng trung gian dị chủng
  với vancomycin- hetero Vancomycin Intermediate Staphylococcus aureus (hVISA)
  đang là thách thức lớn cho các nhà lâm sàng. Tỉ lệ hVISA lưu hành tại Châu Á dao
  động trong khoảng 2,1 đến 8,2% [106]. Tụ cầu vàng đề kháng vancomycin hiện nay
  chưa cao, đang dừng ở mức báo cáo ca lâm sàng đơn lẻ [25]. Tuy nhiên, thất bại
  trong điều trị có xu hướng gia tăng trên những bệnh nhân có MIC vancomycin với
  vi khuẩn gây bệnh cao [107]. Như vậy, câu hỏi đặt ra cho các nhà lâm sàng là làm
  sao quản lý sử dụng kháng sinh này để đảm bảo hiệu quả và tính an toàn lâu dài.
  Ứng dụng chỉ số PK/PD của vancomycin, trong đó giám sát nồng độ đáy đã được
  đồng thuận rộng rãi để tối ưu hoá hiệu quả điều trị, hạn chế phát triển các chủng vi
  khuẩn kháng thuốc và độc tính trên thận [75]. Trong lĩnh vực này, tại các nước trên
  thế giới, hoạt động của Dược sĩ lâm sàng đã góp phần quan trọng vào việc sử dụng
  vancomycin hợp lý, an toàn. Can thiệp của dược sỹ lâm sàng được thực hiện trên
  các lĩnh vực liên quan đến sử dụng vancomycin trên người bệnh từ việc lựa chọn
  thuốc, hiệu chỉnh liều đến giám sát nồng độ thuốc trong máu, đã làm tăng tỉ lệ sử dụng thuốc phù hợp, đảm bảo nồng độ đáy đạt hiệu quả điều trị [30],[35],[43]. Ở
  Việt Nam hiện nay, căn cứ trên thông tư số 31/2012 TT-BYT: Hướng dẫn triển khai
  hoạt động dược lâm sàng tại bệnh viện, hoạt động của dược sỹ lâm sàng đã được
  triển khai tại một số cơ sở khám, chữa bệnh [2]. Tại bệnh viện Bạch mai, hoạt động
  dược lâm sàng đã được triển khai tại một số khoa và bước đầu đã ghi nhận được
  những kết quả khả quan. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Thử nghiệm can
  thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin nhằm đảm bảo hiệu
  quả và an toàn trong điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai” với các mục tiêu sau:
  1. Khảo sát thực trạng sử dụng vancomycin tại bệnh viện Bạch Mai.
  2. Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng vancomycin
  tại một số khoa lâm sàng.
  Từ đó, đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả, an toàn trong việc
  sử dụng vancomycin tại Bệnh viện Bạch Mai.

  Xem Thêm: Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng Vancomycin nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thử nghiệm can thiệp của dược sỹ lâm sàng vào việc sử dụng Vancomycin nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status