Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tử

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tử

  1
  NỘI DUNG
  Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hình
  MỞ ðẦU . 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CNTs VÀ CÁC ỨNG DỤNG 5
  1.1 Tổng quan về vật liệu ống nanô cácbon 5
  1.1.1 Vật liệu cácbon và các dạng thù hình . 5
  1.1.2 Vật liệu cácbon cấu trúc nanô 7
  1.1.3 Cấu trúc của ống nanô cácbon 9
  1.1.4 Tính chất của ống nanô cácbon 13
  1.1.5 Các phương pháp tổng hợp ống nanô cácbon . 20
  1.2 Vật liệu tản nhiệt chứa thành phần ống nanô cácbon 25
  1.2.1 Chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần ống nanô cácbon . 25
  1.2.2 Kem tản nhiệt chứa thành phần ống nanô cácbon . 34
  CHƯƠNG 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 38
  2.1. Phương pháp tính toán lý thuyết và mô phỏng . 38
  2.1.1. Phương pháp tính toán lý thuyết 38
  2.1.2. Phương pháp mô phỏng 38
  2.2. Phương pháp thực nghiệm chế tạo vật liệu 39
  2.2.1. Nguyên liệu, hóa chất và thiết bị chế tạo . 39
  2.2.2. Biến tính vật liệu ống nanô cácbon . 40
  2.2.3. Chế tạo chất lỏng chứa thành phần ống nanô cácbon . 41
  2.2.4. Chế tạo kem tản nhiệt chứa thành phần ống nanô cácbon 43
  2.3. Các phương pháp phân tích ño ñạc vật liệu 44
  2.3.1. Hiển vi ñiện tử quét 44
  2.3.2. Phổ tán xạ Raman . 45
  2.3.3. Phổ hấp thụ hồng ngoại . 45
  2.3.4. Phổ huỳnh quang tia X 46
  2.3.5. Phổ phân tán Zeta-Sizer 47
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ MÔ PHỎNG 482
  3.1. Mô hình tính toán ñộ dẫn nhiệt chất lỏng chứa CNTs 48
  3.1.1. ðánh giá một số mô hình tính toán ñộ dẫn nhiệt chất lỏng chứa CNTs 48
  3.1.2. ðề xuất mô hình tính toán cải tiến . 54
  3.1.3. ðánh giá ñộ chính xác của mô hình với thực nghiệm 60
  3.2. Kết quả nghiên cứu mô phỏng các hệ thống tản nhiệt 63
  3.2.1. Mô phỏng hệ thống tản nhiệt tuần hoàn dùng bơm 63
  3.2.2. Mô phỏng hệ thống tản nhiệt tuần hoàn tự ñối lưu 69
  CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 79
  4.1. Kết quả biến tính ống nanô cácbon 79
  4.1.1. Kết quả phân tích phổ hồng ngoại truyền qua 79
  4.1.2. Kết quả phân tích phổ tán xạ Raman . 80
  4.2. Chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần CNTs 81
  4.2.1. Kết quả chế tạo chất lỏng chứa thành phần CNTs . 81
  4.2.2. Thử nghiệm chất lỏng chứa CNTs trong tản nhiệt cho CPU 87
  4.2.3. Thử nghiệm chất lỏng CNTs trong tản nhiệt cho ñèn LED 97
  4.2.4. Giải thích về cơ chế tản nhiệt sử dụng chất lỏng CNTs . 110
  4.3. Kem tản nhiệt chứa thành phần CNTs . 113
  4.3.1. Kết quả chế tạo kem tản nhiệt chứa thành phần CNTs 113
  4.3.2. Thử nghiệm kem tản nhiệt CNTs cho vi xử lý . 117
  4.3.3. Tính toán mô phỏng ñộ dẫn nhiệt của kem tản nhiệt CNTs . 121
  KẾT LUẬN CHUNG 130
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 132
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA NGHIÊN CỨU SINH . 144
  1. Các bài báo và báo cáo liên quan ñến luận án . 144
  1.1. Bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI . 144
  1.2. Bài báo quốc tế khác 144
  1.3. Bài báo ñăng trên tạp chí quốc gia . 145
  1.4. Báo cáo ñăng trên kỷ yếu hội nghị khoa học 145
  2. Sáng chế và giải thưởng liên quan ñến luận án . 145
  2.1. Sáng chế ñược chấp nhận ñơn 145
  2.2. Giải thưởng khoa học . 146DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
  Viết tắt Tên ñầy ñủ
  CNTs Ống nanô cácbon
  SWCNTs Ống nanô cácbon ñơn tường
  MWCNTs Ống nanô cácbon ña tường
  CVD Lắng ñọng hóa học từ pha hơi
  EDX Phổ tán sắc năng lượng
  FTIR Phổ hồng ngoại biến ñổi Fourier
  SEM Kính hiển vi ñiện tử quét
  TEM Kính hiển vi ñiện tử truyền qua
  AFM Kính hiển vi lực nguyên tử
  LED ðiốt phát quang
  CPU Vi xử lý máy tính
  EG Ethylene Glycol
  DEG Diethylene Glycol
  DW Nước cất
  EG/DW Hỗn hợp ethylene glycol với nước cất
  STARS Kem tản nhiệt thương mại Stars
  AS5 Kem tản nhiệt thương mại AS5
  STARS/CNTs Kem tản nhiệt Stars chứa thành phần CNTs
  AS5/CNTs Kem tản nhiệt AS5 chứa thành phần CNTs DANH MỤC CÁC BẢNG
  STT Trang
  1 Bảng 1.1 So sánh cơ tính của vật liệu CNTs với một số vật liệu khác 14
  2 Bảng 1.2 Phân loại ñặc trưng dẫn của một số loại CNTs 17
  3 Bảng 1.3 Tính chất của các oxit và chất lỏng nanô của chúng 29
  4 Bảng 4.1 Bảng so sánh kết quả tản nhiệt cho CPU bằng chất lỏng 94
  5 Bảng 4.2 Kết quả phân tích EDX trên mẫu kem STARS và
  STARS/2%CNTs
  116
  6 Bảng 4.3 Kết quả phân tích EDX trên mẫu kem AS5 và AS5/2%CNTs 117
  7 Bảng 4.4 Tổng kết kết quả ño ñạc và tính toán với các loại kem tản nhiệt 128DANH MỤC CÁC HÌNH
  STT Trang
  1 Hình 1.1 Các trạng thái lai hoá sp 1 , sp 2 và sp 3 và ñịnh hướng trong
  không gian và sự tồn tại của chúng trong các liên kết trong
  phân tử C 2 H 2 , C 2 H 4 và C 2 H 6
  5
  2 Hình 1.2 Cấu trúc ô cơ sở của graphit (xếp lớp ABA) 6
  3 Hình 1.3 Cấu trúc tinh thể của kim cương dạng lập phương (a) và dạng
  lục giác (b)
  7
  4 Hình 1.4 “Gia ñình” vật liệu Cácbon với hình thù và cấu trúc khác nhau 9
  5 Hình 1.5 Minh họa ñơn giản cấu tạo của ống nanô cácbon 10
  6 Hình 1.6 Cấu trúc của SWCNTs và MWCNTs 10
  7 Hình 1.7 (a) Biểu diễn véctơ chiral, (b) CNTs loại amchair (5, 5), zigzag
  (9, 0) và chiral (10, 5)
  11
  8 Hình 1.8 Các sai hỏng trên bề mặt CNTs với các vòng cácbon 5 cạnh và
  7 cạnh
  12
  9 Hình 1.9 (a) ðộ dẫn nhiệt của CNTs có véc tơ Chiral (10, 10) và (b) So
  sánh ñộ dẫn nhiệt của CNTs so với graphit khối và ñơn lớp
  graphit (graphene)
  15
  10 Hình 1.10 (a) Cấu trúc vùng năng lượng và (b) Vùng Brillouin của mạng
  graphit
  16
  11 Hình 1.11 Cấu trúc vùng năng lượng của SWCNTs với các véc tơ chiral
  khác nhau
  17
  12 Hình 1.12 Giản ñồ năng lượng và thế năng của ñiện tử tại bề mặt vật liệu 19
  13 Hình 1.13 (a) Sơ ñồ nguyên lý phương pháp nghiền bi ñể tổng hợp CNTs,
  (b) Ảnh SEM của CNTs tổng hợp theo phương pháp nghiền bi
  20
  14 Hình 1.14 Tổng hợp ống nanô cácbon bằng phương pháp hồ quang 21
  15 Hình 1.15 Tổng hợp ống nanô cácbon bằng phương pháp hồ quang 23
  16 Hình 1.16 Sơ ñồ khối hệ CVD nhiệt 24
  17 Hình 1.17 ðồ thị phụ thuộc của ñộ dẫn nhiệt của nước cất (DW) và 28Ethylen Glycol (EG) vào nồng ñộ % thể tích của CNTs trong
  chất lỏng
  18 Hình 1.18 Cơ chế nâng cao hiệu quả tản nhiệt cho lớp tiếp giáp bằng
  cách sử dụng kem tản nhiệt
  35
  19 Hình 1.19 Kết quả ño ñộ dẫn nhiệt của vật liệu tản nhiệt lớp tiếp giáp
  của linh kiện ñiện tử nền PEG chứa thành phần CNTs
  35
  20 Hình 1.20 Kết quả tính toán lý thuyết của nhóm nghiên cứu Indra Vir
  Singh cho ñộ dẫn nhiệt của kem tản nhiệt chứa thành phần
  CNTs
  36
  21 Hình 1.21 Kết quả tính toán lý thuyết của nhóm nghiên cứu M. B.
  Bryning cho ñộ dẫn nhiệt của kem tản nhiệt chứa thành phần
  CNTs
  36
  22 Hình 2.1 Quy trình biến tính gắn nhóm chức –COOH và –OH lên bề mặt
  CNTs
  40
  23 Hình 2.2 Quy trình phân tán CNTs trong chất lỏng 42
  24 Hình 3.1 So sánh kết quả tính toán lý thuyết của nhóm H E Patel với kết
  quả thực nghiệm của nhóm Hwang trong trường hợp phân tán
  CNTs vào nước cất
  52
  25 Hình 3.2 Cấu trúc hình ống của CNTs 53
  26 Hình 3.3 Mô hình tính ñộ dẫn nhiệt hiệu dụng của CNTs 58
  27 Hình 3.4 So sánh kết quả tính toán lý thuyết theo mô hình của luận án
  với kết quả thực nghiệm của nhóm Hwang với trường hợp phân
  tán MWCNTs vào nước cất
  60
  28 Hình 3.5 So sánh kết quả tính toán lý thuyết theo mô hình của luận án
  với kết quả thực nghiệm của nhóm Lifei Chen với trường hợp
  phân tán MWCNTs vào nước cất
  61
  29 Hình 3.6 So sánh kết quả tính toán lý thuyết theo mô hình của luận án
  với kết quả thực nghiệm của nhóm Gensheng Wu với trường
  hợp phân tán SWCNTs vào nước cất
  61
  30 Hình 3.7 So sánh kết quả tính toán lý thuyết theo mô hình của luận án
  với kết quả thực nghiệm của nhóm Hwang với trường hợp phân
  62tán MWCNTs vào EG
  31 Hình 3.8 Mô hình cấu trúc hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng chứa thành
  phần CNTs cho linh kiện ñiện tử công suất
  64
  32 Hình 3.9 Kết quả mô phỏng nhiệt ñộ của linh kiện ñiện tử theo thời gian
  với các nồng ñộ khác nhau về thể tích của CNTs trong chất
  lỏng
  69
  33 Hình 3.10 Cấu trúc hệ thống tản nhiệt tự ñối lưu sử dụng chất lỏng chứa
  thành phần CNTs cho linh kiện ñiện tử công suất
  70
  34 Hình 3.11 Mô hình gần ñúng của hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng tự ñối
  lưu dùng trong mô phỏng
  71
  35 Hình 3.12 Kết quả mô phỏng tốc ñộ tự ñối lưu của dòng chất lỏng trong
  hệ thống tản nhiệt theo thời gian hoạt ñộng của linh kiện ñiện
  tử ở các công suất nhiệt khác nhau
  77
  36 Hình 3.13 Kết quả mô phỏng nhiệt ñộ của linh kiện ñiện tử công suất 50
  W trong hệ thống tản nhiệt tự bằng chất lỏng ñối lưu theo thời
  gian và nồng ñộ CNTs
  78
  37 Hình 4.1 Phổ FTIR truyền qua của vật liệu CNTs chưa biến tính, CNTs
  biến tính gắn nhóm chức -COOH và CNTs biến tính gắn nhóm
  chức –OH
  79
  38 Hình 4.2 Phổ tán xạ Raman của vật liệu CNTs chưa biến tính, CNTs
  biến tính gắn nhóm chức -COOH và CNTs biến tính gắn nhóm
  chức –OH
  80
  39 Hình 4.3 Phổ phân tán theo kích thước của CNTs phân tán trong nước
  cất với thời gian rung siêu âm: 20 phút (a), 30 phút (b) và 40
  phút (c)
  82
  40 Hình 4.4 Ảnh chụp CNTs-COOH phân tán tốt trong nước cất so sánh với
  CNTs không biến tính
  83
  41 Hình 4.5 Ảnh SEM hình thái học bề mặt của (a) vật liệu CNTs trước khi
  biến tính và phân tán vào nước cất; (b) vật liệu CNTs sau khi
  biến tính và phân tán vào nước cất
  83
  42 Hình 4.6 Phổ phân bố kích thước của CNTs-OH phân tán trong EG/DW
  với thời gian rung siêu âm là 10 phút: ño ngay sau khi phân
  84tán (a) và ño sau 72 h lắng ñọng kể từ lúc phân tán CNTs-OH
  vào EG/DW (b)
  43 Hình 4.7 Phổ phân bố kích thước của CNTs-OH phân tán trong EG/DW
  với thời gian rung siêu âm: 20 phút (a), 30 phút (b) và 40 phút
  (c)
  85
  44 Hình 4.8 Mô hình hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng chứa thành phần
  CNTs cho vi xử lí máy tính Intel Pentium IV
  88
  45 Hình 4.9 Hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng chứa thành phần CNTs cho
  vi xử lí máy tính Intel Pentium IV
  89
  46 Hình 4.10 Giao diện phần mềm Speedfan 90
  47 Hình 4.11 Giao diện phần mềm StressPrime 2004 ORTHOS 90
  48 Hình 4.12 Lắp hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng chứa thành phần CNTs
  cho vi xử lí máy tính Intel Pentium IV
  91
  49 Hình 4.13 ðồ thị nhiệt ñộ của CPU khi sử dụng phương pháp tản nhiệt tự
  nhiên
  92
  50 Hình 4.14 ðồ thị nhiệt ñộ của CPU khi sử dụng phương pháp tản nhiệt
  bằng quạt
  92
  51 Hình 4.15 ðồ thị nhiệt ñộ của CPU khi sử dụng phương pháp tản nhiệt
  bằng chất lỏng chứa thành phần CNTs
  93
  52 Hình 4.16 Sơ ñồ hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng chứa thành phần
  CNTs cho vi xử lý máy tính Intel Core-i5
  95
  53 Hình 4.17 ðồ thị nhiệt ñộ của CPU theo thời gian khi sử dụng phương
  pháp tản nhiệt bằng quạt
  95
  54 Hình 4.18 ðồ thị nhiệt ñộ của CPU theo thời gian khi sử dụng phương
  pháp tản nhiệt bằng chất lỏng chứa thành phần CNTs
  96
  55 Hình 4.19 Mô hình hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng chứa thành phần
  CNTs cho chip LED 50 W
  98
  56 Hình 4.20 Hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng chứa thành phần CNTs cho
  chip LED 50 W chế tạo ñược
  99
  57 Hình 4.21 ðèn pha LED 50 W trên thị trường dùng ñể so sánh hiệu quả 99tản nhiệt
  58 Hình 4.22 ðồ thị nhiệt ñộ của LED 50W theo thời gian trong 3 trường
  hợp: sử dụng phương pháp tản nhiệt thông thường, sử dụng
  phương pháp tản nhiệt bằng nước cất và nước cất chứa thành
  phần CNTs (1,0 g/lit)
  100
  59 Hình 4.23 ðồ thị nhiệt ñộ của chíp LED 50W theo thời gian hoạt ñộng với
  các nồng ñộ khác nhau của CNTs trong nước cất
  100
  60 Hình 4.24 Sơ ñồ hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng chứa thành phần
  CNTs cho ñèn pha LED công suất 450W
  101
  61 Hình 4.25 Sơ ñồ (a) và ảnh thực (b) ñế tản nhiệt của ñèn pha LED công
  suất 450W
  102
  62 Hình 4.26 ðèn pha LED công suất 450W sử dụng chất lỏng tản nhiệt
  chứa CNTs
  102
  63 Hình 4.27 ðồ thị nhiệt ñộ của ñèn pha LED 450W theo thời gian khi sử
  dụng phương pháp tản nhiệt bằng chất lỏng với các nồng ñộ
  khác nhau của CNTs
  103
  64 Hình 4.28 Kết quả tính toán sự phụ thuộc của tuổi thọ ñèn LED 450W vào
  hàm lượng CNTs trong chất lỏng tản nhiệt
  104
  65 Hình 4.29 Sơ ñồ môñun ñèn LED tản nhiệt bằng chất lỏng chứa thành
  phần CNTs ñược lắp vào hộp ñèn chiếu sáng công cộng
  107
  66 Hình 4.30 Ảnh chụp giàn tỏa nhiệt của moñun ñèn LED 108
  67 Hình 4.31 Ảnh chụp sản phẩm moñun ñèn LED công suất 100 W tản nhiệt
  bằng chất lỏng CNTs ñược lắp vào vỏ ñèn ñường chiếu sáng
  công cộng
  108
  68 Hình 4.32 Ảnh chụp sản phẩm moñun ñèn LED công suất 100 W tản nhiệt
  bằng chất lỏng chứa thành phần CNTs khi hoạt ñộng
  109
  69 Hình 4.33 ðồ thị nhiệt ñộ của chip LED và nhiệt ñộ của chất lỏng CNTs
  trong giàn tỏa nhiệt theo thời gian khi ñèn LED hoạt ñộng
  110
  70 Hình 4.34 Sơ ñồ mô tả cơ chế nâng cao hiệu quả truyền nhiệt từ ñế tản
  nhiệt vào chất lỏng khi sử dụng chất lỏng chứa thành phần
  CNTs
  11171 Hình 4.35 Sơ ñồ mô tả cơ chế nâng cao hiệu quả truyền nhiệt từ chất lỏng
  ra giàn tỏa nhiệt khi sử dụng chất lỏng chứa thành phần CNTs
  112
  72 Hình 4.36 Ảnh SEM kem tản nhiệt Stars (a) và kem tản nhiệt AS5 (b) 113
  73 Hình 4.37 Ảnh SEM kem Stars/ 2% CNTs 114
  74 Hình 4.38 Ảnh SEM kem AS 5/ 2% CNTs 114
  75 Hình 4.39 Phổ Raman kem Stars và kem Stars / 2% CNTs 115
  76 Hình 4.10 Kết quả phân tích EDX của kem Stars / 2% CNTs 116
  77 Hình 4.41 Kết quả phân tích EDX của kem AS5 / 2% CNTs 117
  78 Hình 4.42 Hệ thí nghiệm khảo sát nhiệt ñộ CPU khi sử dụng kem tản
  nhiệt chứa thành phần CNTs
  118
  79 Hình 4.43 Các thao tác ñưa kem tản nhiệt chứa thành phần CNTs lên
  CPU
  119
  80 Hình 4.44 ðồ thị nhiệt ñộ của CPU khi sử dụng kem tản nhiệt STARS /
  CNTs với nồng ñộ của CNTs từ 0% wt. ñến 7% wt.
  120
  81 Hình 4.45 ðồ thị nhiệt ñộ của CPU khi sử dụng kem tản nhiệt AS5 / CNTs
  với nồng ñộ của CNTs từ 0% wt. ñến 7% wt.
  120
  82 Hình 4.46 Mô hình hệ thống tản nhiệt bằng quạt cho vi xử lý máy tính 122
  83 Hình 4.47 Sơ ñồ mạch hệ thống tản nhiệt bằng quạt cho vi xử lý 122
  84 Hình 4.48 Sơ ñồ mạch hệ thống tản nhiệt bằng quạt cho vi xử lý ñơn giản
  hóa
  122
  85 Hình 4.49 Kết quả thực nghiệm và mô phỏng nhiệt ñộ CPU khi không sử
  dụng kem tản nhiệt
  124
  86 Hình 4.50 Kết quả thực nghiệm và mô phỏng nhiệt ñộ CPU khi sử dụng
  kem tản nhiệt STARS
  125
  87 Hình 4.51 Kết quả thực nghiệm và mô phỏng nhiệt ñộ CPU khi sử dụng
  kem tản nhiệt STARS / 2% CNTs
  126
  88 Hình 4.52 Kết quả thực nghiệm và mô phỏng nhiệt ñộ CPU khi sử dụng
  kem tản nhiệt AS5
  127
  89 Hình 4.53 Kết quả thực nghiệm và mô phỏng nhiệt ñộ CPU khi sử dụng
  kem tản nhiệt AS5 / 2% CNTs
  12890 Hình 4.54 Kết quả thực nghiệm và mô phỏng nhiệt ñộ CPU trong quá
  trình giảm nhiệt ñộ khi sử dụng kem tản nhiệt STARS
  1291
  MỞ ðẦU
  Vật liệu ống nanô cácbon (CNTs) ñã ñược giới khoa học-công nghệ quan tâm
  ñặc biệt kể từ khi phát hiện vào năm 1991. Sau hơn 20 năm nghiên cứu phát triển,
  ñến nay một số loại sản phẩm công nghệ cao ứng dụng vật liệu CNTs ñã ra ñời với
  nhiều tính năng vượt trội. Vật liệu ống nanô cácbon có rất nhiều tính chất ñộc ñáo,
  dễ chế tạo nên có tiềm năng ứng dụng rất phong phú. Lý do chính ñể loại vật liệu
  này trở thành trung tâm chú ý là chúng có nhiều tính chất cơ học, vật lý, hoá học
  ñặc biệt và nhiều tiềm năng ứng dụng mang tính ñột phá.
  Vật liệu ống nanô cácbon có khả năng dẫn nhiệt rất tốt dọc theo trục của ống,
  ñộ dẫn nhiệt của CNTs biến ñổi trong khoảng từ 1800 ñến 6000 W/mK. Ngoài khả
  năng dẫn nhiệt tốt, CNTs còn có tính chất bền vững ở nhiệt ñộ rất cao trong chân
  không và trong các môi trường khí trơ (lên ñến 2800 o C). CNTs cũng ñược biết là
  vật liệu dẫn ñiện linh hoạt với ñộ dẫn ñiện phụ thuộc mạnh vào cấu trúc. ðộ dẫn
  của CNTs có thể là bán dẫn hay kim loại tùy thuộc vào cặp chỉ số Chiral (n,m). Với
  nhiều tính chất ưu việt, vật liệu CNTs khi ñược ñưa vào các nền vật liệu khác sẽ
  giúp tăng cường các tính chất cơ nhiệt ñiện của vật liệu ñó. Chẳng hạn với việc gia
  cường một lượng nhỏ ống nanô cácbon, tính chất cơ học, ñộ cứng, ñộ chống mài
  mòn, ñộ chịu hoá của các loại vật liệu nền như thép, cao su, polymer, v.v . ñược
  tăng cường mạnh mẽ. Với tính chất dẫn ñiện tốt, tính dẫn nhiệt cao và diện tích bề
  mặt lớn, vật liệu ống nanô cácbon có khả năng ứng dụng trong việc chế tạo tụ ñiện
  có ñiện dung cực lớn, chế tạo ñiện cực tích trữ Hydro cho pin nhiên liệu, chế tạo
  vật liệu tản nhiệt cho các linh kiện ñiện tử công suất. Với tính chất phát xạ ñiện tử
  mạnh ở ñiện thế thấp, kích thước bé, vật liệu ống nanô cácbon ñã và ñang ñược
  nghiên cứu ñể chế tạo màn hình phẳng cao cấp, công suất tiêu thụ thấp, chế tạo các
  nguồn phát xạ ñiện tử kích thước bé với phân bố năng lượng ñiện tử hẹp. Ngoài ra
  vật liệu nanô cácbon cũng là ñối tượng quan trọng cho các nghiên cứu về ñiện tử
  nanô, các linh kiện cảm biến, v.v .
  Từ những tính chất lý thú và tiềm năng ứng dụng lớn của CNTs, luận án
  hướng tới việc nghiên cứu ứng dụng tính chất nhiệt của CNTs ñể nâng cao hệ số
  dẫn nhiệt cho một số loại vật liệu nền hữu cơ ở dạng lỏng (ethylen glycol / nước
  cất) và dạng kem (STARS, AS5). Vật liệu nền hữu cơ dạng lỏng và dạng kem chứa
  thành phần CNTs với ñộ dẫn nhiệt tốt sẽ ñược thử nghiệm ứng dụng trong một số
  linh kiện ñiện tử công suất lớn như vi xử lý máy tính (CPU), ñiốt phát quang
  (LED), v.v nhằm nâng cao hiệu quả tản nhiệt, công suất làm việc và kéo dài tuổi
  thọ cho linh kiện. 2
  Từ những lý do trên, tập thể thầy hướng dẫn và nghiên cứu sinh ñã lựa chọn thực
  hiện luận án: “Nghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn
  ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực ñiện tử”.
  Mục ñích luận án
  Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền
  hữu cơ chứa thành phần ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng trong tản nhiệt cho
  linh kiện ñiện tử công suất lớn.
  Nhằm ñạt ñược mục ñích trên, một số nội dung nghiên cứu cụ thể sau ñây ñã
  ñược triển khai thực hiện:
  – Nghiên cứu mô hình cải tiến tính toán lý thuyết ñộ dẫn nhiệt của chất lỏng chứa
  thành phần ống nanô cácbon.
  – Nghiên cứu mô phỏng một số hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng chứa thành
  phần ống nanô cácbon cho linh kiện ñiện tử công suất.
  – Nghiên cứu biến tính vật liệu ống nanô cácbon với nhóm chức -COOH và -OH.
  – Nghiên cứu chế tạo chất lỏng tản nhiệt nền ethylene glycol/nước cất chứa thành
  phần ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng trong tản nhiệt cho linh kiện
  ñiện tử công suất lớn (CPU và LED).
  – Nghiên cứu chế tạo kem tản nhiệt chứa thành phần ống nanô cácbon và thử
  nghiệm ứng dụng trong tản nhiệt cho vi xử lý máy tính.
  – Kết hợp phương pháp mô phỏng với kết quả thực nghiệm ñể xác ñịnh ñộ dẫn
  nhiệt của kem tản nhiệt chứa thành phần CNTs.
  ðối tượng nghiên cứu
  Chất lỏng nền hữu cơ ethylen glycol / nước cất chứa thành phần CNTs, kem tản
  nhiệt Stars và kem tản nhiệt AS5 chứa thành phần CNTs.
  Phương pháp nghiên cứu
  Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu tính toán lý thuyết kết hợp với
  phương pháp mô phỏng và thực nghiệm, trong ñó:
  - Phương pháp tính toán lý thuyết dựa trên việc phát triển một số mô hình tính
  toán lý thuyết ñã có trên thế giới ñể xây dựng mô hình cải tiến tính toán ñộ dẫn nhiệt
  của chất lỏng tản nhiệt CNTs với ñộ chính xác cao hơn khi so sánh với thực nghiệm.
  - Phương pháp mô phỏng ñược sử dụng nhằm dự ñoán hiệu quả và tìm hiểu cơ
  chế tản nhiệt của vật liệu chứa thành phần CNTs trong các hệ thống tản nhiệt cho linh
  kiện ñiện tử công suất lớn. Phương pháp mô phỏng ñược thực hiện thông qua việc chia
  hệ thống tản nhiệt cho linh kiện thành nhiều phần nhỏ và chia thời gian làm nhiều phần
  ñủ ngắn, sau ñó tiến hành thiết lập các phương trình ñộng lực học, truyền nhiệt và trao
  ñổi nhiệt dựa trên ngôn ngữ Visual Basic hoặc C ñể thu ñược kết quả mô phỏng. 3
  - Phương pháp thực nghiệm bao gồm phương pháp ñể biến tính CNTs với các
  nhóm chức –COOH và –OH, chế tạo chất lỏng nền ethylene glycol/nước cất chứa
  thành phần ống nanô cácbon, chế tạo kem tản nhiệt chứa thành phần ống nanô cácbon
  và thử nghiệm ứng dụng các vật liệu chế tạo ñược trong tản nhiệt cho linh kiện ñiện tử
  công suất (CPU và ñèn LED).
  Bố cục và nội dung của luận án
  Luận án bao gồm 146 trang với 7 bảng, 90 hình vẽ và ñồ thị. Ngoài phần Mở
  ñầu trình bày ý nghĩa và lý do lựa chọn vấn ñề nghiên cứu và Kết luận về những kết
  quả ñã ñạt ñược cũng như một số vấn ñề có thể nghiên cứu tiếp tục, luận án ñược cấu
  trúc trong 4 Chương:
  Chương 1 trình bày trình bày tổng quan về vật liệu CNTs, chất lỏng tản nhiệt và
  kem tản nhiệt chứa thành phần CNTs. Phần tổng quan về vật liệu CNTs trình bày về
  cấu trúc và một số tính chất của vật liệu CNTs, các phương pháp tổng hợp vật liệu
  CNTs. Phần tổng quan về vật liệu tản nhiệt trình bày về chất lỏng chứa thành phần ống
  nanô cácbon và kem tản nhiệt chứa thành phần ống nanô cácbon.
  Chương 2 trình bày các phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận án, bao
  gồm phương pháp tính toán lý thuyết, phương pháp mô phỏng, thực nghiệm chế tạo và
  thử nghiệm ứng dụng. Chương 2 cũng trình bày về các phương pháp nghiên cứu phân
  tích ño ñạc sử dụng trong luận án, bao gồm: phép phân tích kính hiển vi ñiện tử, phổ
  tán xạ Raman, phổ hấp thụ hồng ngoại, phổ huỳnh quang tia X, máy ño phổ phân tán
  Zeta-Sizer.
  Chương 3 trình bày kết quả nghiên cứu về mô hình cải tiến tính toán lý thuyết ñộ
  dẫn nhiệt của chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần ống nanô cácbon. Chương 3 cũng
  trình bày kết quả mô phỏng cho hệ thống tản nhiệt tuần hoàn dùng bơm và hệ thống
  tản nhiệt tuần hoàn tự ñối lưu sử dụng chất lỏng tản nhiệt chứa thành phần CNTs cho
  linh kiện ñiện tử công suất.
  Chương 4 trình bày các kết quả biến tính vật liệu CNTs với các nhóm chức –OH
  và –COOH, kết quả chế tạo chất lỏng tản nhiệt (nền glycol/nước cất) và kem tản nhiệt
  (nền Stars và AS5) chứa thành phần CNTs. Chương 4 cũng trình bày kết quả thử
  nghiệm chất lỏng và kem tản nhiệt chứa thành phần CNTs chế tạo ñược trong tản nhiệt
  cho linh kiện ñiện tử công suất lớn (CPU và ñèn LED).
  Ở cuối luận án, danh sách những công trình ñã công bố liên quan và danh mục
  các tài liệu tham khảo ñã ñược liệt kê.
  Luận án ñược thực hiện tại Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và
  Công nghệ Việt Nam. Những ñóng góp mới của luận án
  Luận án ñã xây dựng thành công mô hình cải tiến tính toán hệ số dẫn nhiệt của
  chất lỏng có chứa thành phần vật liệu CNTs, mô hình tính toán cho kết quả phù hợp
  với kết quả thực nghiệm ñã công bố trên các tạp chí quốc tế.
  Luận án ñã chế tạo thành công chất lỏng tản nhiệt, kem tản nhiệt chứa thành
  phần CNTs và thử nghiệm thành công trong tản nhiệt cho một số linh kiện ñiện tử
  công suất (CPU và ñèn LED).

  Xem Thêm: Nghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tử
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tử sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status