Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Chế định kết hôn trong Luật HN&GĐ - vấn đề lý luận và thực tiễn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chế định kết hôn trong Luật HN&GĐ - vấn đề lý luận và thực tiễn

  MỤC LỤC
  Trang
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1
  MỞ ĐẦU 2
  Chương 1
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ
  CHẾ ĐỊNH KẾT HÔN
  7
  11 Khái niệm, mục đích và bản chất của kết hôn 7
  1.1.1 Khái niệm kết hôn 7
  1.1.2 Mục đích và bản chất của kết hôn 31
  1.2. Các yếu tố cơ bản tác động tới pháp luật điều chỉnh việc kết hôn và ý
  nghĩa của chế định kết hôn
  36
  1.2.1. Các yếu tố cơ bản tác động tới pháp luật điều chỉnh việc kết hôn 36
  1.2.2 Ý nghĩa của chế định kết hôn 40
  1.3 Khái quát pháp luật điều chỉnh việc kết hôn ở Việt Nam qua các thời kỳ 46
  1.3.1. Quy định về kết hôn trong pháp luật Việt Nam trước Cách mạng tháng
  Tám năm 1945
  46
  1.3.2. Quy định về kết hôn trong pháp luật Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám
  năm 1945 đến năm 1975
  51
  1.3.3 Quy định về kết hôn trong pháp luật Việt Nam từ năm 1976 đến nay 56
  Chương 2
  THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KẾT HÔN TRƯỚC KHI LUẬT
  HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 CÓ HIỆU LỰC
  60
  2.1. Điều kiện kết hôn 60
  2.1.1 Tuổi kết hôn 60
  2.1.2. Sự tự nguyện kết hôn 64
  2.1.3 Các trường hợp cấm kết hôn 68
  2.2. Đăng ký kết hôn 80
  2.2.1. Thẩm quyền đăng ký kết hôn 80
  2.2.2. Trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn 87
  2.2.3. Nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng không đăng ký kết hôn 86
  2.3. Xử lý vi phạm pháp luật về kết hôn 91
  2.3.1. Xử hủy việc kết hôn trái pháp luật 91
  2.3.2. Xử lý hành chính 98
  2.3.3 Xử lý hình sự 100

  5


  Chương 3
  PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH KẾT
  HÔN Ở VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

  107
  3.1. Yêu cầu hoàn thiện chế định kết hôn 107
  3.1.1 Hoàn thiện chế định kết hôn phải xuất phát từ thực trạng các quan hệ hôn
  nhân và gia đình trong thời kỳ mới
  107
  3.1.2 Hoàn thiện chế định kết hôn phải xuất phát từ yêu cầu giữ gìn và phát huy
  những giá trị văn hóa truyền thống của gia dình Việt Nam
  108
  3.1.3 Hoàn thiện chế định kết hôn phải xuất phát từ yêu cầu nâng cao hiệu quả
  điều chỉnh của pháp luật về kết hôn
  109
  3.2 Phương hướng hoàn thiện chế định kết hôn 115
  3.2.1. Chế định kết hôn phải thể hiện rõ quan điểm của của Đảng và Nhà nước
  ta hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh
  phúc, bền vững
  115
  3.2.2 Chế định kết hôn phải cụ thể, toàn diện và đồng bộ, có tính thực thi, góp
  phần đảm bảo để các quyền con người trong lĩnh vực luật tư được tôn
  trọng và bảo vệ
  116
  3.2.3 Chế định kết hôn phải đáp ứng được việc điều chỉnh các quan hệ hôn
  nhân và gia đình trong bối cảnh toàn cầu hóa
  117
  3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh pháp luật về
  kết hôn
  118
  3.3.1. Hoàn thiện các quy định điều chỉnh việc kết hôn trong Luật Hôn nhân và
  gia đình
  118
  3.3.2. Hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan, góp phần nâng cao
  hiệu quản điều chỉnh pháp luật về kết hôn
  147
  3.3.3. Các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật về
  kết hôn
  148
  KẾT LUẬN 155
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 157
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 158
  PHẦN PHỤ LỤC 167

  1


  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  Bộ DLBK: Bộ dân luật Bắc kỳ năm 1931
  Bộ DLTK: Bộ dân luật Trung kỳ năm 1936
  Bộ DLGY: Bộ dân luật Giản yếu năm 1883
  CHXHCN Việt Nam: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa
  HN&GĐ: Hôn nhân và gia đình
  HVLL: Hoàng Việt Luật lệ
  Nghị định số 68/2002/NĐ-CP: Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của
  Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HN&GĐ
  có yếu tố nước ngoài
  Nghị định số 158/2005/NĐ-CP: Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của
  Chính phủ về đăng ký và quản lý Hộ tịch
  Nghị định số 69/2006/NĐ-CP : Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của
  Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
  68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi
  hành một số điều của Luật HN&GĐ có yếu tố nước ngoài
  Nghị định số 06/2012/NĐ-CP : Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 2/2/2012 của
  Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch,
  hôn nhân và gia đình và chứng thực
  Nghị định số 24/2013/NĐ-CP: Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của
  Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân
  và gia đình và chứng thực
  Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH10: Nghị quyết số 35/2000/NQ-QH về việc thi hành
  Luật hôn nhân và gia đình năm 2000
  Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP: Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày
  23/12/2000 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng
  dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm
  2000
  Nxb: Nhà xuất bản
  QTHL: Quốc triều hình luật
  TAND: Tòa án nhân dân
  TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao


  2


  MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài
  Quyền kết hôn là quyền tự nhiên của con người được pháp luật ghi nhận và
  bảo vệ. Với ý nghĩa đó pháp luật quốc tế cũng như pháp luật của mỗi quốc gia đều
  chú trọng bảo đảm quyền tự do kết hôn của cá nhân. Trong bối cảnh hiện nay, việc
  bảo đảm thực thi pháp luật về quyền con người ngày càng được cộng đồng quốc tế
  đặc biệt quan tâm, nhất là các quyền mang giá trị hết sức nhân văn như quyền kết
  hôn. Đảm bảo quyền tự do kết hôn của mỗi cá nhân không chỉ là bảo đảm lợi ích cho
  người kết hôn mà còn đảm bảo để thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Bởi lẽ, kết hôn
  là nền tảng quan trọng để tạo dựng gia đình mà gia đình luôn được xác định là “tế
  bào” của xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban
  Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX tiếp tục khẳng định gia
  đình giữ một vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng văn hóa và phát triển mọi
  mặt của đất nước. Điều này cũng được ghi nhận trong Hiến pháp và cụ thể hóa trong
  nhiều văn bản pháp luật khác, đặc biệt là trong Luật HN&GĐ. Chế định kết hôn điều
  chỉnh việc xác lập quan hệ vợ chồng – quan hệ nền tảng của gia đình. Vì vậy, chế
  định kết hôn không chỉ đảm bảo quyền tự do kết hôn của cá nhân mà còn có vai trò
  quan trọng đối với việc xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc tạo tiền để tốt để xây
  dựng một xã hội văn minh, phồn thịnh.
  Chế định kết hôn trong Luật HN&GĐ Việt Nam năm 2000 được quy định trên
  cơ sở kế thừa có chọn lọc các quy định về kết hôn trong các văn bản pháp luật
  HN&GĐ trước đó, đồng thời tiếp tục phát triển cho phù hợp với việc điều chỉnh quan
  hệ HN&GĐ trong thời kỳ hội nhập. Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện pháp luật cũng đã
  bộc lộ khá nhiều bất cập, tác động không nhỏ đến hiệu quả điều chỉnh của pháp luật
  về vấn đề kết hôn, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người kết hôn, của gia đình
  và xã hội. Việc nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ngày càng
  có những diễn biến phức tạp, tình trạng tảo hôn và “hôn nhân cận huyết” ở các tỉnh
  miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây nguyên đã gióng lên những hồi chuông báo
  động cần phải ngăn chặn kịp thời. Chỉ riêng tỉnh Lào cai, năm 2012 Tổng cục Dân
  số- Kế hoạch hóa gia đình thực hiện khảo sát tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận
  huyết thống ở 44 xã thuộc 9 huyện của tỉnh Lào Cai đã phát hiện 224 cặp kết hôn cận

  3


  huyết thống [93]. Điều này khiến dư luận hết sức lo ngại về việc suy giảm giống nòi,
  ảnh hưởng đến chất lượng dân số và sự phát triển bền vững của đất nước. Đặc biệt
  gần đây nhiều đám cưới của những người đồng tính được tổ chức công khai bất chấp
  sự phản đối của gia đình đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận xã hội với nhiều ý
  kiến trái chiều về việc thừa nhận hay không thừa nhận hôn nhân đồng giới. Mặt trái
  của kinh tế thị trường đã tác động tới lối sống của một bộ phận không nhỏ nam nữ
  thanh niên tạo ra những thay đổi đáng kể trong quan niệm về tình yêu và hôn nhân.
  Vì vậy, tình trạng nam nữ chung sống như vợ chồng có chiều hướng gia tăng. Việc
  nam nữ chung sống như vợ chồng thể hiện ở nhiều dạng thức khác nhau đã tạo ra
  những hiệu ứng không tốt ảnh hưởng tới đời sống HN&GĐ. Luật HN&GĐ năm
  2000 không quy định cụ thể về việc giải quyết hậu quả của tình trạng nam nữ chung
  sống như vợ chồng dẫn đến nhiều trường hợp tranh chấp giữa các bên trở lên phức
  tạp. Việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài, phổ biến là với nam
  giới Hàn quốc, Đài Loan, còn mang nặng mục đích kinh tế, hoặc mang tính trào lưu,
  nhiều trường hợp thông qua môi giới trái phép Hoạt động kinh doanh môi giới kết
  hôn bất hợp pháp của một số tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình
  thức không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, xúc phạm danh dự
  nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận [104]. Ra đời trong
  trong bối cảnh đó, Luật HN&GĐ năm 2014 có giải quyết một cách thỏa đáng những
  vấn đề tồn tại phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật điều chỉnh việc xác lập
  quan hệ vợ chồng hay không? cần có giải pháp nào để ổn định quan hệ HN&GĐ,
  góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của toàn xã hội? Đây là những vấn đề cần
  được nghiên cứu một cách công phu và toàn diện làm cơ sở nâng cao hiệu quả điều
  chỉnh của pháp luật về kết hôn. Xuất phát từ những lý do trên chúng tôi lựa chọn đề
  tài: “chế định kết hôn trong Luật HN&GĐ- vấn đề lý luận và thực tiễn” nhằm nghiên
  cứu một cách sâu sắc và toàn diện chế định kết hôn và đưa ra các giải pháp góp phần
  nâng cao hiệu quả điều hỉnh của pháp luật về kết hôn trong giai đoạn hiện nay.
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài

  4


  Từ khi Luật HN&GĐ năm 2000 được ban hành, có một số công trình khoa học
  nghiên cứu liên quan đến nững nội dung thuộc phạm vi của chế định kết hôn 1 .
  Nghiên cứu các công trình có liên quan đến đề tài, chúng tôi nhận thấy vấn đề kết
  hôn là một trong những nội dung quan trọng được các nhà khoa học quan tâm xem
  xét ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu và áp dụng
  pháp luật. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở việc phân
  tích, truyền đạt những quy định của pháp luật hoặc đề cập đến một vài khía cạnh nhất
  định của chế định kết hôn, chưa có một công trình nghiên cứu nào mang tính chuyên
  sâu về chế định kết hôn.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
  Mục đích của việc nghiên cứu đề tài là:
  - Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của chế định kết hôn;
  - Chỉ ra những điểm bất cập trong pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện
  pháp luật về kết hôn;
  - Đánh giá hiệu quả điều chỉnh của chế định kết hôn đối với việc xây dựng
  gia đình Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;
  - Đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện chế định kết hôn, nâng cao hiệu quả điều
  chỉnh của pháp luật đối với chế định kết hôn;
  Để thực hiện được mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
  là:
  - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về kết hôn và chế định kết hôn để
  từ đó làm rõ vị trí, vai trò của chế định kết hôn đối với việc xây dựng gia đình Việt
  Nam;
  - Phân tích các quy định về kết hôn trong Luật HN&GĐ cũng như trong thực
  tiễn áp dụng pháp luật để phát hiện những hạn chế, bất cập;
  - Đánh giá sự tác động của chế định kết hôn đối với việc xây dựng gia đình
  Việt Nam trong thời kỳ đổi mới;
  - Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn
  thiện pháp luật về kết hôn.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

  1
  Xem phần phụ lục 1

  5


  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề lý luận về kết hôn; quy định
  của hệ thống pháp luật Việt Nam về kết hôn (đặc biệt là các quy định về kết hôn
  trong Luật HN&GĐ năm 2000 và Luật HN&GĐ năm 2014); Luật của một số nước
  trên thế giới về kết hôn; thực tiễn thực hiện pháp luật về kết hôn của nước ta trong
  những năm gần đây.
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài là cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của chế định
  kết hôn trong Luật HN&GĐ Việt Nam. Vấn đề kết hôn có yếu tố nước ngoài chỉ
  được nghiên cứu dưới góc độ là một phần nội dung trong pháp luật điều chỉnh việc
  kết hôn. Luận án không nghiên cứu việc giải quyết xung đột pháp luật liên quan đến
  kết hôn có yếu tố nước ngoài bởi vì vấn đề này được tiếp thu trong các nghiên cứu
  chuyên sâu thuộc lĩnh vực tư pháp quốc tế.
  5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
  Luận án được nghiên cứu dựa trên phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-
  Lênin với phép biện chứng duy vật và lịch sử, gắn kết với tư tưởng Hồ Chí Minh và
  quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về vấn đề HN&GĐ nói
  chung và kết hôn nói riêng.
  Bên cạnh đó, các phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành được sử
  dụng để thực hiện đề tài như phương pháp lịch sử, phương pháp thống kê, phương
  pháp phân tích, phương pháp tổng hợp và so sánh, phương pháp điều tra xã hội học
  Đặc biệt, các phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh luật sẽ được sử dụng
  triệt để nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cũng như các quy định của pháp luật
  hiện hành về kết hôn và thực tiễn thực hiện.
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án
  Luận án là công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu toàn diện về chế định
  kết hôn trong pháp luật Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ
  sung và hoàn thiện những vấn đề lý luận khoa học pháp lý về chế định kết hôn nói
  riêng, pháp luật HN&GĐ nói chung và làm phong phú thêm kho tàng tri thức khoa
  học pháp lý.
  Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu, giảng dạy
  và học tập khoa học luật tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu luật Luận án cũng có

  6


  thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan thi hành và áp dụng pháp
  luật để giải quyết các vấn đề có liên quan.
  7. Những đóng góp mới của luận án
  Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định kết hôn một cách
  toàn diện và hệ thống. Kết quả nghiên cứu của luận án có những đóng góp mới sau:
  - Xây dựng các khái niệm khoa học về kết hôn;
  - Phân tích, đánh giá có hệ thống các quy định của pháp luật hiện hành về
  kết hôn;
  - Phân tích và chỉ ra những điểm hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành, áp
  dụng pháp luật về kết hôn;
  - Đánh giá ảnh hưởng của chế định kết hôn tới việc xây dựng, giữ gìn và phát
  huy những giá trị truyền thống trong gia đình Việt Nam;
  - Chỉ rõ yêu cầu và những quan điểm hoàn thiện pháp luật về kết hôn;
  - Nêu ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về kết hôn. Các kiến
  nghị hoàn thiện pháp luật về kết hôn được xây dựng trên cơ sở khoa học, phù hợp
  với phong tục, tập quán, đạo đức, lối sống của người Việt Nam, tạo thành hệ thống
  các quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề kết hôn hiện đại nhưng có những nét
  riêng thể hiện bản sắc, văn hóa của người Việt Nam đáp ứng được việc điều chỉnh
  pháp luật về kết hôn trong giai đoạn hiện nay.
  8. Kết cấu của luận án
  Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ
  lục, luận án có kết cấu gồm 3 chương
  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kết hôn
  Chương 2: Thực trạng pháp luật về kết hôn trước khi Luật HN&GĐ năm
  2014 có hiệu lực
  Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện chế định kết hôn ở Việt
  Nam trong giai đoạn hiện nay

  Xem Thêm: Chế định kết hôn trong Luật HN&GĐ - vấn đề lý luận và thực tiễn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chế định kết hôn trong Luật HN&GĐ - vấn đề lý luận và thực tiễn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status