Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Ắc Quy Tia Sáng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Ắc Quy Tia Sáng

  7 QT1406K
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 7
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT
  QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP . 12
  1.1 KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
  . 12
  1.1.1. Khái niệm . . 12
  1.1.2. Mục đích: . 12
  1.1.3. Vai trò 13
  1.1.4. Phân loại 14
  1.1.5. Quy định lập và gửi báo cáo tài chính. 15
  1.2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP
  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. . 19
  1.2.1 Khái quát về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 19
  1.2.1.1. Khái niệm . 19
  1.2.1.2. Mục đích của báo cáo kết quả kinh doanh: . 19
  1.2.1.3. Lập và gửi Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 19
  1.2.2. Nội dung và kết cấu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 20
  1.2.3. Công tác chuẩn bị trước khi lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 22
  1.2.4. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 22
  1.2.2.1. Cơ sở dữ liệu . 22
  1.2.2.2. Trình tự lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 22
  1.2.2.3. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả hoạt động kinh
  doanh . 23
  1.3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT
  ĐỘNG KINH DOANH. 27
  1.3.1. Khái quát chung về phân tích báo cáo tài chính 27
  1.3.1.1. Khái niệm phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 27
  1.3.1.2. Mục đích của phân tích báo cáo tài chính 27
  1.3.1.3. Ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính . 27
  1.3.1.4. Chức năng của phân tích báo cáo tài chính 28 Khóa luận tốt nghiệp Trường đại học dân lập Hải Phòng


  Nguyễn Thị Mai Anh 8 QT1406K
  1.3.1.4.1. Chức năng đánh giá . 28
  1.3.1.4.2. Chức năng dự đoán 29
  1.3.1.4.3. Chức năng điều chỉnh 29
  1.3.1.5. Tổ chức phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp . 29
  1.3.2. Nội dung và phương pháp phân tích báo cáo tài chính . 30
  1.3.2.1. Nội dung phân tích . 30
  1.3.2.2. Phương pháp phân tích . 31
  1.3.2.2.1. Phân tích theo chiều ngang 31
  1.3.2.2.2. Phân tích xu hướng 31
  1.3.2.2.3. Phân tích theo chiều dọc (phân tích theo qui mô chung) 32
  1.3.2.2.4. Phân tích các chỉ số chủ yếu. . 32
  1.3.3. Phương pháp phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. . 32
  1.3.3.1 Phương pháp đánh giá các kết quả kinh tế 32
  1.3.3.2 Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến kết quả kinh tế . 34
  1.3.4 Các chỉ tiêu phân tích tài chính của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 37
  1.3.5. Đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua kết cấu chi phí – kết quả từng
  loại hoạt động 41
  1.3.6. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thông qua số liệu trên báo
  cáo kết quả kinh doanh 42
  1.3.7 Phân tích tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ( phân tích bằng
  phương pháp so sánh về mặt thời gian ) 43
  CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ
  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG. . 44
  2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 44
  2.1.2Chính sách kế toán. 53
  2.1.3Chế độ kế toán áp dụng. 55
  2.2. THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG . 56
  2.2.1. Kiểm soát tính cập nhật của chứng từ kế toán . 56
  2.2.2. Thực hiện việc khóa sổ kế toán tạm thời: 57
  2.2.3. Thực hiện các bút toán kết chuyển trung gian . 57 Khóa luận tốt nghiệp Trường đại học dân lập Hải Phòng


  Nguyễn Thị Mai Anh 9 QT1406K
  2.2.4. Khóa sổ kế toán chính thức lần một 57
  2.2.5. Tiến hành kiểm kê tài sản 57
  2.2.6. Khóa sổ chính thức lần hai. . 58
  2.2.7. Lập bảng cân đối tài khoản: . 58
  2.2.8. Cơ sở số liệu lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của 58
  công ty cổ phần ắc quy Tia Sáng . 58
  2.2.9. Phương pháp lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2011 tại công 58
  ty cổ phần ắc quy Tia Sáng 58
  2.3 THỰC TẾ CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG. . 82
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ
  PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG 89
  3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT
  QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY. 89
  3.1.1. Ưu điểm . 89
  3.1.2. Một số hạn chế: . 92
  3.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG . 93
  KINH DOANH. . 93
  3.2.1 Biện pháp để hoàn thiện về công tác kế toán: 93
  3.3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG. 98
  3.3.1 Biện pháp hoàn thiện đối với công tác phân tích Báo cáo kết quả hoạt . 98
  động kinh doanh 98
  3.3.1.1 Phân tích các chỉ số về hoạt động 98
  3.3.1.3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn. . 101
  KẾT LUẬN . 111 Khóa luận tốt nghiệp Trường đại học dân lập Hải Phòng


  Nguyễn Thị Mai Anh 10 QT1406K
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong quá trình phát triển kinh tế dù ở bất kỳ quốc gia nào, doanh nghiệp cũng
  đóng góp một phần không nhỏ vào các công trình phúc lợi xã hội và góp phần giải
  quyết việc làm. Trong bối cảnh hội nhập vào nền kinh tế thế giới , vai trò của
  doanh nghiệp trong sự phát triển nền kinh tế đất nước lại càng có ý nghĩa thiết hơn
  thực nhiều. Một quốc gia càng mở rộng giao thương bao nhiêu, xét cho cùng thì
  doanh nghiệp lại càng phát triển tốt bấy nhiêu. Thương mại quốc tế càng có lợi cho
  quá trình cạnh tranh của doanh nghiệp. Cạnh tranh quốc tế sẽ giúp nhà sản xuất
  trong nước luôn phải cố gắng cung cấp cho doanh nghiệp động lực mạnh mẽ để cải
  tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ.
  Trong điều kiện hiện nay, nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, sự cạnh tranh
  trong kinh doanh ngày càng trở lên gay gắt. Để đứng vững trên thị trường, để có
  quyết định kinh doanh đúng đắn, các nhà kinh doanh, các nhà đầu tư phải sử dụng
  kết hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau trong đó thông tin từ phân tích Báo cáo
  tài chính đăc biệt là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là
  nguồn thông tin quan trọng và hiệu quả.
  Xuất phát từ nhu cầu quản lý kinh tế ngày chặt chẽ, các doanh nghiệp đã có sự
  quan tâm thích đáng đến công tác phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
  mình thông qua Báo cáo tài chính. Qua phân tích Báo cáo tài chính họ có căn cứ để
  đánh giá tốt hơn tình hình sử dụng vốn cũng như thực trạng xu hướng hoạt động
  của doanh nghiệp, xác định được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ cũng như xu
  hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh, từ đó, các đối tượng
  quan tâm có thể ra quyết định tối ưu nhất.
  Báo cáo tài chính là báo cáo phản ánh tổng hợp tình hình tài chính, kết quả sản
  xuất kinh doanh, tình hình dòng tiền trong kỳ kinh doanh cuả doanh nghiệp. Do
  vậy, có thể nói Báo cáo tài chính là bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của
  doanh nghiệp và là công cụ hữu ích để phân tích hoạt động kinh doanh của doanh
  nghiệp, từ đó các chủ thể có thể có quyết định cần thiết về quản lý tài chính của
  doanh nghiệp.Xuất phát từ thực trạng trên, em đã lựa chọn đề tài “ Hoàn thiện công
  tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Ắc
  Quy Tia Sáng.”
  Khóa luận tốt nghiệp Trường đại học dân lập Hải Phòng


  Nguyễn Thị Mai Anh 11 QT1406K
  Chương 1. Tổng quan về công tác lập và phân tích BCKQHĐKD trong doanh
  nghiệp.
  Chương 2. Thực trạng công tác lập và phân tích BCKQHĐKD tại công ty Cổ
  phần Ắc Quy Tia Sáng.
  Chương 3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích
  BCKQHĐKD tại công ty Cổ phần Ắc Quy Tia Sáng.
  Trong thời gian thực hiện bài khóa luận này em nhận được sự giúp đỡ tận tình
  từ Ths Đồng Thị Nga và các anh chị trong phòng kế toán công ty cố phần ắc quy
  Tia Sáng .
  Tuy nhiên do còn hạn chế về thời gian với vốn kiến thức và khả năng còn nhiều
  hạn hẹp nên bài khoá luận tốt nghiệp chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót
  nhất định. Kính mong các thầy cô giáo chỉ bảo, bổ sung để khoá luận của em thêm
  phần hoàn chỉnh.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Ắc Quy Tia Sáng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Ắc Quy Tia Sáng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status