Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Huy động nguồn tài chính ngoài ngân sách Nhà nước cho giáo dục đại học công lập ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Huy động nguồn tài chính ngoài ngân sách Nhà nước cho giáo dục đại học công lập ở Việt Nam

  1

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam đang tiếp tục mở rộng quy mô và
  đã bước qua cột mốc từ giáo dục đại học “tinh hoa” sang giáo dục đại học “đại
  trà”. Hệ thống giáo dục đại học phục vụ cho “học tập suốt đời” cũng đã được
  từng bước hình thành ở nước ta. Ngoài ra, trong lộ trình toàn cầu hóa, ngay
  trên đất nước Việt Nam đã có nhiều chương trình đào tạo dạng liên kết
  (Twinning/ Joint program) do nước ngoài cấp bằng và có nhiều chi nhánh đại
  học (branch campus) của nước ngoài ở Việt Nam.
  Trong bối cảnh hiện nay, nhiều vấn đề đã trở nên hết sức gay cấn đối với
  giáo dục đại học Việt nam. Ngân sách Nhà nước tính trên đầu sinh viên đã giảm
  xuống rất nhanh, một mặt, tạo ra nguy cơ giảm sút chất lượng đào tạo, mặt
  khác, buộc phải tăng học phí làm giảm khả năng tiếp cận giáo dục đại học của
  nhiều thanh niên, và sẽ có một tầng lớp thanh niên bị cảm giác thất bại, làm
  trầm trọng thêm vấn đề công bằng trong giáo dục đại học.
  Quy mô và sự đa dạng nền giáo dục đại học sẽ vượt quá khả năng quản
  lý và tầm kiểm soát của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nếu không đổi mới
  mạnh mẽ cách thức quản lý. Nhiều vấn đề rất cơ bản của nền giáo dục đại học
  vẫn chưa được nghiên cứu thấu đáo, ví dụ như Chiến lược chủ động hội nhập
  toàn cầu hóa về giáo dục đại học, chính sách du học, tổ chức phân tầng nền
  giáo dục đại học, hiệu quả và hiệu suất trong giáo dục đại học, chính sách chia
  sẻ chi phí giữa Nhà nước, người học và cộng đồng, chính sách học bổng, học
  phí, đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục đại học, chính sách tài chính ở
  các trường đại học ngoài công lập vv
  Có thể nói rằng, việc đổi mới tổ chức quản lý cũng như tổ chức nghiên
  cứu, thiết kế các chính sách công về giáo dục đại học đã thực sự trở thành một
  nhu cầu hết sức cấp bách. Việc nghiên cứu hệ thống quản lý cũng như các
  chính sách công tương ứng cần được tổ chức một cách chuyên nghiệp, khi các
  trường đại học công lập giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc dân.
  Với xu thế phát triển mạnh mẽ nền kinh tế tri thức trên thế giới, và cùng
  với đó là tiến trình xã hội hóa giáo dục ngày càng được đẩy mạnh, trước sự


  2

  cạnh tranh của các cơ sở đào tạo đại học khác và việc thực hiện cơ chế tự chủ
  tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, buộc các trường đại học công
  lập ở Việt Nam phải nghiên cứu, đổi mới hoạt động giáo dục đào tạo một cách
  hiệu quả để thực hiện sứ mệnh được giao. Để thực hiện được những nhiệm vụ
  đó, vấn đề nguồn tài chính phục vụ cho các hoạt động giáo dục của các trường
  đại học trở nên quan trọng. Trong điều kiện khả năng của ngân sách Nhà nước
  còn hạn chế, bên cạnh việc tăng cường tính tự chủ, đặc biệt là tự chủ về tài
  chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, thì cần thiết phải xây dựng một cơ
  chế, một hành lang pháp lý cho các trường cộng lập huy động được các nguồn
  vốn ngoài kinh phí ngân sách nhà nước (gọi chung là nguồn tài chính ngoài
  ngân sách nhà nước), nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học
  và phục vụ việc phát triển các hoạt động của trường. Chính vì vậy, việc tăng
  cường huy động nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước trong các trường
  đại học công lập ở Việt Nam là thực sự cần thiết nhằm phát huy tính chủ động
  của các trường để thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục đại học.
  Xuất phát từ lý do nêu trên, nghiên cứu sinh đã chọn đề tài “Huy động
  nguồn tài chính ngoài ngân sách Nhà nước cho giáo dục đại học công lập ở
  Việt Nam”.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Trình bày có hệ thống và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về nguồn
  tài chính ngoài kinh phí ngân sách nhà nước (gọi chung là nguồn tài chính
  ngoài ngân sách nhà nước) đầu tư cho giáo dục đại học; vai trò nguồn tài chính
  ngoài ngân sách và các nhân tố ảnh hưởng đến huy động nguồn tài chính ngoài
  ngân sách; kinh nghiệm huy động các nguồn tài chính trong một số trường đại
  học trên thế giới.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng huy động nguồn tài chính ngoài ngân
  sách trong các trường đại học công lập Việt Nam thời gian qua , từ đó tìm ra
  nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong quá trình huy đô ̣ng nguồn tài chính
  ngoài ngân sách nhà nước.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường huy động nguồn tài chính
  ngoài ngân sách Nhà nước cho giáo dục đại học công lập ở Việt Nam giai đoạn
  2015-2020.


  3

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Đối tượng nghiên cứu: là những vấn đề lý luận về cơ chế, chính sách, hệ
  thống tổ chức về huy động nguồn tài chính ngoài ngân sách Nhà nước và thực
  tiễn huy động nguồn tài chính ngoài ngân sách Nhà nước trong các trường đại
  học công lập ở Việt Nam.
  Phạm vi nghiên cứu:
  - Về nội dung: Luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu về cơ chế, chính sách
  huy động và thực trạng huy động nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước
  cho giáo dục đại học công lập ở Việt Nam.
  - Về không gian và thời gian: trên cơ sở vận dụng lý luận, kinh nghiệm
  quốc tế để khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng huy động nguồn tài chính
  ngoài ngân sách nhà nước trong các trường đại học công lập ở Việt Nam giai
  đoạn 2005 – 2013, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện cả về cơ chế,
  chính sách cũng như biện pháp tăng cường huy động nguồn tài chính ngoài
  ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học công lập Việt Nam đến năm 2020.
  4. Phương pháp nghiên cứu của luận án
  - Luận án đã sử dụng phương pháp nghiên cứu của chủ nghĩa duy vật
  biện chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu các vấn đề, đảm bảo tính toàn
  diện, tính hệ thống, tính thực tiễn và logic.
  - Luận án đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học khác trong
  lĩnh vực kinh tế như phương pháp phân tích, phương pháp hệ thống, diễn giải,
  so sánh .
  - Lý luận của kinh tế học được sử dụng như là một công cụ quan trọng
  làm sáng tỏ và luận giải có cơ sở khoa học cho việc phân tích các nguồn tài
  chính trong trường đại học công lập ở Việt Nam.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận cũng như thực tiễn về các nguồn tài chính
  ngoài ngân sách đối với các trường đại học công lập ở Việt Nam, luận án hy
  vọng sẽ có những đóng góp sau:
  - Hệ thống những vấn đề lý luận về giáo dục đại học và các nguồn tài
  chính ngoài ngân sách nhà nước.
  - Thực trạng huy động nguồn tài chính ngoài Ngân sách nhà nước trong
  các trường đại học công lập ở Việt Nam.


  4

  - Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng và dựa vào
  kinh nghiệm huy động nguồn tài chính trong một số trường đại học của một số
  nước trên thế giới, luận án sẽ đề xuất các giải pháp huy động nguồn tài chính
  ngoài ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học công lập ở Việt Nam.
  6. Kết cấu của luận án
  Kết cấu chính của luận án gồm 3 chương:
  Chương 1: Giáo dục đại học và nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà
  nước cho giáo dục đại học công lập.
  Chương 2: Thực trạng huy động nguồn tài chính ngoài Ngân sách nhà
  nước trong các trường đại học công lập ở Việt Nam.
  Chương 3: Giải pháp huy động nguồn tài chính ngoài Ngân sách cho
  giáo dục đại học công lập ở Việt Nam.

  Xem Thêm: Huy động nguồn tài chính ngoài ngân sách Nhà nước cho giáo dục đại học công lập ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Huy động nguồn tài chính ngoài ngân sách Nhà nước cho giáo dục đại học công lập ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status