Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ 4
  Phần thứ nhất 8
  CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
  I. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 8
  1. Đặc điểm tự nhiên 8
  2. Tài nguyên thiên nhiên 8
  3. Khái quát về hiện trạng kinh tế - xã hội. 9
  4. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020. 14
  II. NGUỒN TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG 19
  III. NGUỒN NHÂN LỰC. 21
  IV. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU. 22
  Phần thứ hai 25
  HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT, DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VÀ NHU CẦU VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020
  I. HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 25
  1. Một số số liệu tổng hợp về sản xuất VLXD 25
  2. Hiện trạng sản xuất một số chủng loại VLXD chủ yếu trên địa bàn. 27
  3. Đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ VLXD . 32
  II. DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG VÀ NHU CẦU VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẾN NĂM 2020. 36
  1. Dự báo thị trường VLXD của tỉnh trong giai đoạn tới. 36
  2. Dự báo tiến bộ khoa học, công nghệ sản xuất VLXD của khu vực và cả nước tác động đến sự phát triển một số lĩnh vực VLXD của tỉnh. 38
  3. Dự báo nhu cầu vật liệu xây dựng đến năm 2020. 40
  Phần thứ ba 45
  QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VLXD TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
  I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN. 45
  II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN. 45
  III. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẾN NĂM 2020. 46
  1. Xi măng. 46
  2. Vật liệu xây. 46
  3. Vật liệu lợp: 49
  4. Đá xây dựng: 51
  5. Đá ốp lát: 53
  6. Cát xây dựng: 54
  7. Vật liệu san lấp: 56
  8. Gạch gốm ốp lát: 57
  9. Kính xây dựng: 58
  10. Bê tông cấu kiện: 58
  11. Vôi: 58
  12. Sợi thủy tinh: 59
  IV. TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020 59
  V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VLXD ĐẾN NĂM 2030. 67
  Phần thứ tư 70
  NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VLXD TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2020
  I. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH. 70
  II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 75
  KẾT LUẬN 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 79
  PHỤ LỤC I 81
  THỐNG KÊ CÁC MỎ KHOÁNG SẢN LÀM VLXD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
  BÀ RỊA - VŨNG TÀU
  PHỤ LỤC II 85
  THỐNG KÊ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VLXD VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VLXD TRÊN ĐỊA BÀN BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2011
  PHỤ LỤC III 95
  DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VLXD KÊU GỌI ĐẦU TƯ


  C¸c tõ viÕt t¾t

  VLXD VËt liÖu x©y dùng
  KT - XH Kinh tÕ - xã héi
  CN C«ng nghiÖp
  TTCN TiÓu thñ c«ng nghiÖp
  KCN Khu c«ng nghiÖp
  CCN Côm c«ng nghiÖp
  VN§ ViÖt Nam ®ång
  USD §« la Mü
  XNK XuÊt nhËp khÈu
  CNH - H§H C«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
  GDP Tæng s¶n phÈm quèc néi
  CP Cæ phÇn
  TNHH Tr¸ch nhiÖm hưu h¹n
  TM Th­¬ng m¹i
  XD X©y dùng
  XL X©y l¾p
  §T §Çu t­
  Q§ -TTg QuyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ
  UBND Uû ban nh©n d©n
  HTX Hîp t¸c xã
  HH HiÖn hµnh
  GTSX Gi¸ trÞ s¶n xuÊt
  V§T Vèn ®Çu t­
  TNKS Tµi nguyªn kho¸ng s¶n
  TL Trư l­îng
  MDF V¸n d¨m Ðp
  QTC Quy tiªu chuÈn
  GKN G¹ch kh«ng nung
  VLX VËt liÖu x©y
  DNTN Doanh nghiÖp t­ nh©n
  KHKT
  ĐBSCL Khoa häc kü thuËt
  Đồng bằng sông Cửu Long


  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Lãnh thổ của tỉnh gồm hai phần: đất liền và hải đảo. Bà Rịa - Vũng Tàu có địa giới hành chính chung dài 16,33 km với thành phố Hồ Chí Minh ở phía Tây; 116,5 km với Đồng Nai ở phía Bắc; 29,26 km với Bình Thuận ở phía Đông; Nam và Tây Nam là biển Đông. Chiều dài bờ biển là 305,4 km với trên 100.000 km2 thềm lục địa. Tỉnh có 8 đơn vị hành chính gồm 6 huyện (trong đó có 1 huyện đảo) và 2 thành phố. Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trên trục đường xuyên Á, có hệ thống cảng biển, sân bay và mạng lưới đường sông, đường biển thuận lợi. Các đường quốc 51, 55, 56 cùng với hệ thống đường tỉnh lộ, huyện lộ là những mạch máu chính gắn kết quan hệ toàn diện của Bà Rịa - Vũng Tàu với các tỉnh khác trong cả nước và quốc tế.
  Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích tự nhiên là 1.989,5 km2, chiếm khoảng 8,4% diện tích Vùng Đông Nam Bộ, 11,3% diện tích Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 0,98% diện tích cả nước; dân số năm 2012 là 1,042 triệu người (mật độ dân số 524 người/km2), chiếm khoảng 6,94% dân số Vùng Đông Nam Bộ, 8,07% dân số Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và 1,34% dân số cả nước.
  Trong những năm tới, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng tại các đô thị hiện có, các khu đô thị mới, khu cụm công nghiệp, khu du lịch. Sự phát triển xây dựng các khu nhà cao tầng, chung cư, khách sạn văn phòng . không chỉ mang lại một thị trường rộng lớn cho sự phát triển ngành xây dựng mà còn thúc đẩy phát triển các chủng loại vật liệu xây dựng cao cấp, chất lượng hơn. Việc cải tạo nhà ở cũ của nhân dân khi mức sống ngày càng được nâng cao sẽ cần thiết nhu cầu lớn về VLXD. Chủ trương phát triển nông thôn mới của Nhà nước, nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị cũng là một nguyên nhân để ngành Công nghiệp – Xây dựng phát triển trong đó có ngành sản xuất VLXD.
  Bà Rịa - Vũng Tàu là một tỉnh không có nhiều tiềm năng tài nguyên khoáng sản. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh lại có những khoáng sản thiết yếu phục vụ cho phát triển sản xuất VLXD thông thường như: sét gạch ngói, cát đá xây dựng và vật liệu san lấp, phụ gia xi măng, . Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để tỉnh phát triển sản xuất các chủng loại VLXD thông thường, có tỷ trọng lớn, sử dụng với khối lượng nhiều, giá trị thành phẩm không cao, nếu vận chuyển từ xa tới thì không mang lại hiệu quả kinh tế.
  Để thực hiện Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, việc nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 là hết sức cần thiết nhằm đẩy mạnh sự phát triển ngành vật liệu xây dựng của tỉnh phù hợp với đặc điểm hiện có và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng cả nước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đây sẽ là định hướng đúng đắn cho sự phát triển ngành và bám sát với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020. Quy hoạch sẽ tính toán lựa chọn sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp để phát triển, lựa chọn các phương án đầu tư¬ có tính khả thi cao mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, khuyến khích các thành phần kinh tế địa phương và kêu gọi đầu tư¬ từ bên ngoài vào việc phát triển VLXD ở tỉnh; đồng thời thực hiện chủ tr¬ương của Bộ Xây dựng về việc triển khai lập và điều chỉnh quy hoạch vật liệu xây dựng các địa phương giúp cho công tác quản lý Nhà nư¬ớc theo ngành trên tầm vĩ mô đư¬ợc thống nhất.
  Nội dung nghiên cứu: đánh giá phân tích thực trạng ngành sản xuất VLXD ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện nay và các yếu tố, nguồn lực tác động đến sự phát triển của ngành trong thời gian tới. Trên cơ sở này xây dựng các phương án quy hoạch định hướng phát triển ngành VLXD từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
  Mục tiêu quy hoạch:
  - Đề xuất các phương án phát triển phân bố sản xuất VLXD và khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tiềm năng về tài nguyên khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh;
  - Làm công cụ quản lý nhà nước, giúp cho các nhà quản lý trong công tác điều hành phát triển ngành sản xuất VLXD phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
  - Làm căn cứ cho các nhà đầu tư trong việc chuẩn bị xây dựng các kế hoạch phát triển sản xuất VLXD trên địa bàn tỉnh trong các giai đoạn tới.
  Phạm vi nghiên cứu của quy hoạch: Được giới hạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm xác định các phương án đầu tư phát triển sản xuất VLXD tại chỗ, đồng thời tìm hiểu ảnh hưởng của thị trường VLXD từ bên ngoài để xác lập phương án cung ứng VLXD trong và ngoài tỉnh nhất là đối với các tỉnh lân cận trong vùng và các vùng lân cận.
  Đối tượng nghiên cứu của quy hoạch: Đề cập đến tất cả các chủng loại vật liệu xây dựng, tuy nhiên tập trung chủ yếu vào một số chủng loại sau:
  - Xi măng;
  - Vật liệu xây nung và không nung (gạch đất sét nung truyền thống, vật liệu xây không nung .);
  - Vật liệu lợp nung và không nung (ngói nung truyền thống, ngói xi măng cát có màu, các loại tấm lợp .);
  - Đá xây dựng;
  - Cát xây dựng;
  - Bê tông xây dựng (bê tông cấu kiện đúc sẵn, bê tông thương phẩm);
  - Đá ốp lát tự nhiên;
  - Gạch ốp lát;
  - Kính xây dựng;
  - Vật liệu san lấp.
  Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được lập dựa trên những những cơ sở pháp lý và khoa học sau đây:
  - Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2010;
  - Nghị định số 15/2012/NĐ-CP, ngày 09/3/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
  - Nghị định số 124 /2007/NĐ - CP, ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý VLXD;
  - Quyết định số 567/2010/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020;
  - Quyết định số 1488/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/8/2011 về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030;
  - Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/8/2008 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020;
  - Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 và Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 9/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch và bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020;
  - Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 và Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch và bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020;
  - Báo cáo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020;
  - Báo cáo quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến năm 2020;
  - Một số quy hoạch phát triển các ngành của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020;
  - Quyết định số 2408/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ thiết kế và dự toán lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;
  - Quyết định số 44/QĐ-SXD ngày 11/4/2012 của Giám đốc Sở Xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn thiết kế lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;
  - Hợp đồng lập quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 số: 12/2012/HĐTV ngày 21/5/2012 giữa Viện Vật liệu xây dựng và Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  Sản phẩm của quy hoạch bao gồm các tài liệu sau:
  1. Báo cáo chính, báo cáo tóm tắt: Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
  2. Phụ lục: Khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  3. Bản đồ tỷ lệ 1/100.000 để báo cáo trong các hội nghị thể hiện các nội dung sau:
  - Sơ đồ phân bố tài nguyên khoáng sản làm VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
  - Sơ đồ quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020;
  Trong quá trình triển khai xây dựng quy hoạch, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Viện Vật liệu xây dựng đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các sở, ban, ngành trong tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp sản xuất VLXD và khai thác khoáng sản làm VLXD trong việc thu thập thông tin, góp ý kiến để hoàn thành được các nội dung của quy hoạch theo đúng tiến độ và phù hợp với thực tế trên địa bàn tỉnh. Thay mặt những người thực hiện, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu đó và mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng tác và giúp đỡ để hoàn chỉnh nội dung quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với chất lượng tốt và có tính khả thi.

  Xem Thêm: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status