Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến tính kháng thuốc của vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis tại thành phố Cần Thơ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến tính kháng thuốc của vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis tại thành phố Cần Thơ

  viii

  MỤC LỤC

  LỜI CẢM TẠ . I
  TÓM TẮT III
  ABSTRACT V
  TRANG CAM KẾT KẾT QUẢ . VII
  MỤC LỤC . VIII
  DANH SÁCH BẢNG . X
  DANH SÁCH HÌNH XI
  DANH MỤC VIẾT TẮT . XII
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài . 1
  1.2 Giả thuyết khoa học, cách tiếp cận và mục tiêu của luận án 2
  1.3 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học và thực tiển của luận án . 4
  1.4 Kết cấu của luận án 5
  CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 6
  2.1 Sơ lược về lịch sử phát hiện bệnh lao 6
  2.2 Vi khuẩn lao . 7
  2.2.1 Phân loại vi khuẩn lao . 7
  2.2.2 Cấu tạo của vi khuẩn lao . 7
  2.2.3 Một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn lao 8
  2.2.4 Hệ gen của vi khuẩn lao 11
  2.2.5 Đặc tính đột biến kháng thuốc ở các loài vi khuẩn nói chung và vi khuẩn lao
  nói riêng . 12
  2.3 Đáp ứng miễn dịch trong bệnh lao và khả năng tồn tại của vi khuẩn lao trong cơ
  thể vật chủ 16
  2.3.1 Đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu chống vi khuẩn lao . 18
  2.3.2 Khả năng tồn tại của vi khuẩn lao sau đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu 23
  2.3.3 Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu chống vi khuẩn lao 24
  2.3.4 Đáp ứng miễn dịch trong lao phổi kháng thuốc 28
  2.4 Điều trị bệnh lao phổi . 28
  2.4.1 Thuốc chống lao 29
  2.4.2 Phác đồ điều trị bệnh lao . 31
  2.4.3 Thuốc chống lao rifampicin 32
  2.5 Tình hình bệnh lao phổi kháng thuốc . 34
  2.5.1 Những điều kiện thuận lợi gây bệnh lao phổi kháng thuốc 34
  2.5.2 Một số định nghĩa, phân loại về bệnh lao phổi và bệnh lao phổi kháng thuốc
  34
  2.5.3 Tình hình bệnh lao phổi kháng thuốc trên thế giới và tại Việt nam 36
  2.6 Kỹ thuật xác định nồng độ thuốc chống lao và đếm số lượng các tế bào miễn dịch
  trong máu bệnh nhân 38

  ix

  2.6.1 Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao trong xác định nồng độ thuốc chống
  lao . 38
  2.6.2 Phương pháp đếm dòng chảy tế bào trong xác định số lượng các tế bào miễn
  dịch trong máu bệnh nhân lao phổi 38
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 40
  3.1 Sơ đồ nghiên cứu tổng quát 40
  3.2 Nội dung nghiên cứu 41
  3.2.1 Xác định tỷ lệ kháng thuốc ở bệnh nhân lao phổi tái trị tại thành phố Cần Thơ
  41
  3.2.2 Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến tính kháng thuốc của vi khuẩn lao tại
  thành phố Cần Thơ . 45
  3.3 Vấn đề y đức 58
  CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 60
  4.1 Tỷ lệ kháng thuốc ở bệnh nhân lao phổi tái trị tại thành phố Cần Thơ 60
  4.1.1 Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu . 60
  4.1.2 Tỷ lệ kháng thuốc ở bệnh nhân lao phổi tái trị tại thành phố Cần Thơ . 60
  4.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến tính kháng thuốc của vi khuẩn lao nghiên cứu 66
  4.2.1 Các kiểu đột biến gen gây kháng thuốc rifampicin của vi khuẩn lao tại thành
  phố Cần Thơ . 66
  4.2.2 Sự giảm nồng độ thuốc chống lao rifampicin trong huyết tương của bệnh nhân
  lao phổi tái trị so sánh với nhóm bệnh nhân lao phổi mới . 86
  4.2.3 Sự giảm số lượng các tế bào miễn dịch trong máu của bệnh nhân lao phổi đa
  kháng thuốc so với nhóm lao phổi mới và nhóm đối chứng người bình thường . 101
  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 114
  5.1 Kết luận 114
  5.1.1 Tỷ lệ các loại lao phổi kháng thuốc tại thành phố Cần Thơ . 114
  5.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính kháng thuốc của vi khuẩn lao tại thành phố
  Cần Thơ 114
  5.2 Đề xuất . 115
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 116
  PHỤ LỤC . 127


  x

  DANH SÁCH BẢNG
  Bảng 3.1 Giá trị nội kiểm tham chiếu cho bộ thuốc thử BD Multitest 6-color TBNK sử
  dụng với các ống BD Trucount 57
  Bảng 4.1 Đặc điểm giới tính, nhóm tuổi của bệnh nhân nghiên cứu . 60
  Bảng 4.2 So sánh tỷ lệ mắc lao phổi kháng thuốc chung ở các nghiên cứu trong và ngoài
  nước 61
  Bảng 4.3 So sánh kết quả tỷ lệ lao phổi đa kháng thuốc với các nghiên cứu khác 63
  Bảng 4.4 Các kiểu đột biến thay thế base có thay đổi acid amin . 69
  Bảng 4.5 Các kiểu đột biến thay thế base không gây thay đổi acid amin 79
  Bảng 4.6 Tỷ lệ bệnh nhân mang vi khuẩn lao có đột biến tại 1 codon . 80
  Bảng 4.7 Tỷ lệ bệnh nhân mang vi khuẩn lao có kiểu đột biến tại 2 codon 81
  Bảng 4.8 Tỷ lệ bệnh nhân mang vi khuẩn lao có kiểu đột biến tại 3 codon 82
  Bảng 4.9 Tỷ lệ bệnh nhân mang vi khuẩn lao có kiểu đột biến tại 4 codon 83
  Bảng 4.10 Tỷ lệ bệnh nhân mang vi khuẩn lao có kiểu đột biến tại 7 codon 84
  Bảng 4.11 Sự khác nhau về kiểu đột biến của vi khuẩn lao kháng RMP ở các nghiên cứu . 85
  Bảng 4.12 Đặc điểm giới tính, nhóm tuổi và cân nặng của 2 nhóm bệnh nhân nghiên cứu
  87
  Bảng 4.13 Liều điều trị RMP trung bình theo cân nặng ở 2 nhóm bệnh nhân nghiên cứu
  89
  Bảng 4.14 Nồng độ thuốc RMP trong huyết tương đo ở thời điểm 2 giờ của 2 nhóm bệnh
  nhân nghiên cứu . 90
  Bảng 4.15 Nồng độ thuốc RMP trong huyết tương đo ở thời điểm 3 giờ của 2 nhóm bệnh
  nhân nghiên cứu . 91
  Bảng 4.16 Nồng độ RMP trung bình trong huyết tương ở cả 2 thời điểm của 2 nhóm
  bệnh nhân nghiên cứu 92
  Bảng 4.17 Nồng độ tối đa trong huyết tương của 2 nhóm bệnh nhân nghiên cứu . 93
  Bảng 4.18 Liên quan giữa nồng độ RMP tối đa trong huyết tương với giới tính ở nhóm
  bệnh nhân lao phổi mới 99
  Bảng 4.19 Liên quan giữa nồng độ RMP tối đa trong huyết tương với giới tính ở nhóm
  bệnh nhân lao phổi tái điều trị 99
  Bảng 4.20 Đặc điểm chung của các nhóm bệnh nhân nghiên cứu . 101
  Bảng 4.21 Số lượng bạch cầu chung và các loại bạch cầu ở các nhóm nghiên cứu 102
  Bảng 4.22 Số lượng tế bào bạch cầu momo ở các nhóm nghiên cứu 104
  Bảng 4.23 Số lượng trung bình của tế bào lympho T chung (CD3 +
  ) . 106
  Bảng 4.24 Số lượng trung bình của tế bào lympho T giúp đỡ (T h - CD4
  +
  ) . 107
  Bảng 4.25 Số lượng trung bình của tế bào lympho T c (CD8
  +
  ) 108
  Bảng 4.26 Tỷ số tế bào lympho T h / T c (T CD4
  +
  / T CD8
  +
  ) . 109
  Bảng 4.27 Số lượng trung bình của tế bào diệt tự nhiên (NK) 110
  Bảng 4.28 Phân tích tương quan đơn biến giữa số lượng một số bạch cầu trong máu
  ngoại vi với tình trạng kháng thuốc của bệnh lao phổi 111
  Bảng 4.29 Phân tích tương quan đa biến giữa số lượng một số bạch cầu trong máu vi với
  tình trạng kháng thuốc của bệnh nhân lao phổi 112
  xi

  DANH SÁCH HÌNH
  Hình 2.1 Cấu trúc vách tế bào của vi khuẩn lao . 8
  Hình 2.2 Vi khuẩn lao nhuộm bằng phương pháp Ziehl-Neelsen . 9
  Hình 2.3 Khuẩn lạc của vi khuẩn lao trên môi trường nuôi cấy Lowenstein Jensen . 9
  Hình 2.4 Vi khuẩn lao chụp phóng đại x7.500 qua KHV điện tử quét (SEM-JSM 5550)
  10
  Hình 2.5 Đường lây truyền của vi khuẩn lao . 10
  Hình 2.6 Quá trình nhiễm lao . 11
  Hình 2.7 Bản đồ nhiễm sắc thể của vi khuẩn lao . 12
  Hình 2.8 Các loại đột biến điểm . 14
  Hình 2.9 Kiểu đột biến thay thế base . 14
  Hình 2.10 Các dạng ảnh hưởng của đột biến điểm 15
  Hình 2.11 Các cơ chế kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn . 16
  Hình 2.12 Sự hình thành u hạt (granuloma) và hoại tử bã đậu (caseum) trong nhiễm lao
  17
  Hình 2.13 Vi trí gắn kết của vi khuẩn lao và các tế bào thực bào 18
  Hình 2.14 Vai trò của IFN-γ và TNF-α 20
  Hình 2.15 Sự chết lập trình và hoại tử của các đại thực bào nhiễm vi khuẩn lao 21
  Hình 2.16 Cơ chế miễn dịch tự nhiên trong nhiễm lao 22
  Hình 2.17 Vai trò của CD4 và CD8 của miễn dịch thích nghi trong nhiễm vi khuẩn lao26
  Hình 2.18 Quá trình nhiễm lao và các đáp ứng miễn dịch trong nhiễm lao 27
  Hình 2.19 Cơ chế tác dụng của các thuốc chống lao hạng 1 trên vi khuẩn lao 30
  Hình 2.20 Cơ chế tác dụng của các thuốc chống lao hàng 2 trên vi khuẩn lao 31
  Hình 2.21 Công thức hóa học của RMP 32
  Hình 2.22 Sự gắn kết của RMP vào vị trí hoạt động tổng hợp RNA polymerase . 32
  Hình 2.23 Các nước có lao phổi kháng thuốc cao ở những bệnh nhân tái điều trị 37
  Hình 3.1 Sơ đồ nghiên cứu tổng quát . 40
  Hình 4.1 Tỷ lệ kháng thuốc chung của vi khuẩn lao 61
  Hình 4.2 Tỷ lệ mắc lao phổi đa kháng thuốc ở bệnh nhân nghiên cứu 62
  Hình 4.3 Tỷ lệ mắc lao phổi đơn kháng thuốc . 64
  Hình 4.4 Tỷ lệ các loại lao phổi kháng thuốc kết hợp . 66
  Hình 4.5 Sản phẩm PCR có chiều dài 411bp trên bảng gel . 67
  Hình 4.6 Các đỉnh của các nucleotid trên biểu đồ giải trình tự 67
  Hình 4.7 Tỷ lệ đột biến kháng RMP của các chủng vi khuẩn lao đa kháng 68
  Hình 4.8 Liên quan giữa nồng độ thuốc RMP ở thời điểm 2 giờ với liều điều trị của
  nhóm bệnh nhân lao phổi mới 95
  Hình 4.9 Liên quan giữa nồng độ thuốc RMP ở thời điểm 3 giờ với liều điều trị của
  nhóm bệnh nhân lao phổi mới 96
  Hình 4.10 Liên quan giữa nồng độ thuốc RMP ở thời điểm 2 giờ với liều điều trị của
  nhóm bệnh nhân lao phổi tái trị . 96
  Hình 4.11 Liên quan giữa nồng độ thuốc RMP ở thời điểm 3 giờ với liều điều trị của
  nhóm bệnh nhân lao phổi tái trị . 97
  Hình 4.12 Liên quan giữa nồng độ RMP tối đa trong huyết tương với độ tuổi của nhóm
  bệnh nhân lao phổi mới 98
  Hình 4.13 Liên quan giữa nồng độ RMP tối đa trong huyết tương với độ tuổi của nhóm
  bệnh nhân lao phổi tái trị 98

  xii

  DANH MỤC VIẾT TẮT

  AFB Acid Fast Bacilli: trực khuẩn kháng acid
  ATSH An toàn sinh học
  APC antigen presentation cell: tế bào trình diện kháng nguyên
  BAL broncoalveolar lavage liquid: dịch rửa phế quản
  BC bạch cầu
  BYT Bộ Y tế
  BK Bacilli de Koch: trực khuẩn Kock
  BSC Bio – Safety – Cabinet: tủ an toàn sinh học
  Cmax maximium concentration: nồng độ tối đa
  CD cluster differentiation: cụm biệt hóa
  CMI cell mediated immunity: miễn dịch qua trung gian tế bào
  CTLs cytotoxic T lymphocytes: lympho T gây độc tế bào
  CR complement receptor: thụ thể của bổ thể
  CTCLQG chương trình chống lao quốc gia
  DC dendritic cell: tế bào tua
  DC-SIGN Dendritic Cell-Specific Intercellular adhesion molecule-3-
  Grabbing Non-integrin
  DOTS Directly Observed Treatment, Short-course: phác đồ điều trị
  ngắn ngày có kiểm soát
  EMB ethambutol
  FDC fixed dose combination: sự kết hợp liều thuốc cố định
  FMH functional mutant homozygotes: đồng hợp tử đột biến chức
  năng
  GM-CSF granulocyte-macrophage-colony stimulating factor: yếu tố
  kích thích đại thực bào - bạch cầu hạt
  GKO gene knoch out
  HLA human leukocyte antigen system: hệ thống kháng nguyên
  bạch cầu ở người- hệ HLA
  HNP1-3 human neutrophile peptides 1-3
  HLPC high-performance liquid chromatography: sắc ký lỏng hiệu
  năng cao
  ICAM Intercellular Adhesion Molecule: phân tử dính nội bào
  IFN interferon
  IL interleukin
  iNOS2 inducible nitric oxide synthase 2

  xiii

  IUATLD International Union Against Tuberculosis and Lung Disease:
  Hiệp hội chống lao và bệnh phổi quốc tế

  INH (H) isoniazid
  LAM lipoarabino mannan
  LJ Lowenstein-Jensen: môi trường đặc nuôi cấy vi khuẩn lao
  MAC Mycobacterium avium complexes
  MBL Mannose binding lectin: chất lectin gắn đường mannose
  MCP monocyte chemoattractant protein: protein hấp dẫn bạch cầu
  đơn nhân
  MDR-TB multidrug resistant tuberculosis: lao đa kháng thuốc
  MHC major histocompatibility complexes: phức hợp hòa hợp mô
  chủ yếu
  MIP macrophage inflammatory protein: protein viêm đại thực bào
  MTB Mycobacterium tuberculosis: vi khuẩn lao
  MR mannose receptor: thụ thể đường mannose
  NFkB nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B
  cells
  NALC N – acetyl L-cysteine): hóa chất làm tan đàm
  NO nitric oxide
  NK natural killer: diệt tự nhiên
  NTM Non tuberculosis mycobacteria: không phải lao
  NTP National Tuberculosis Program: chương trình chống lao
  quốc gia
  PAS para-aminosalicylic acid
  PIM phosphatidylinositol mannoside
  PZA pyrazinamid
  PBMCs peripheral blood mononuclear cells: các tế bào đơn nhân ở
  máu ngoại vi
  PMN polymorphonuclear: bạch cầu đa nhân
  KN kháng nguyên
  KSĐ kháng sinh đồ
  KTC khoảng tin cậy
  RANTES regulated on activation normal T cell expressed and secreted
  RNI reactive nitrogen intermediate: chất trung gian nitơ hoạt hóa
  ROI reactive oxygen intermediate: chất trung gian oxy hoạt hóa
  RMP rifampicin

  xiv

  RHZ thuốc kháng lao hỗn hợp 3 thành phần RMP-INH-PZA
  SD Standard Deviation: độ lệch chuẩn
  SM streptomycin
  SP-TB sensitive positive tuberculosis: bệnh lao còn nhạy thuốc
  TB tế bào
  TCYTTG tổ chức y tế thế giới
  TCR T cell receptor: thụ thể tế bào lympho T
  TLR toll like receptor
  TNF tumor necrosis factor: yếu tố gây hoại tử khối u
  VDR vitamine D receptor: thụ thể vitamin D
  VK vi khuẩn
  WHO world heath organization: tổ chức y tế thế giới
  XDR-TB extensively drug-tuberculosis: bệnh lao cực kháng
  ZN Ziehl - Neelson
  (-) âm tính
  (+) dương tính

  1

  Chương 1: GIỚI THIỆU
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài
  Bệnh lao đã được biết rõ từ hơn một thế kỷ nay và được xem là bệnh nan y
  của thời đại, cho đến những năm 1950, các loại thuốc kháng sinh dùng chữa trị
  bệnh lao tỏ ra rất có hiệu quả (Iseman, 2002), thì bệnh lao đã được các thầy thuốc
  khống chế và kiểm soát bệnh một cách dễ dàng. Tuy nhiên, từ thập niên 1990 trở
  lại đây, trên thế giới đã xuất hiện nhiều chủng trực khuẩn lao kháng thuốc, rất khó
  chữa trị và đang có nguy cơ lây lan rất nhanh trong cộng đồng và hiện nay, lao
  kháng thuốc đang trở thành một thách thức lớn đối với chương trình phòng chống
  lao toàn cầu và trong y học (Raja et al, 2011) vì nó làm gia tăng tỉ lệ tử vong ở
  người bệnh.
  Năm 2012, Tổ chức y tế thế giới (WHO) ước tính có một phần ba dân số
  tương đương với 2 tỷ người trên thế giới nhiễm vi khuẩn lao, trong đó có 8,6 triệu
  người mắc bệnh lao với 1,3 triệu người chết. Hàng năm, trong số những người
  nhiễm vi khuẩn lao, có khoảng 450.000 bệnh nhân mắc lao đa kháng thuốc (cụ
  thể là thể lao phổi có vi khuẩn kháng với 2 loại thuốc chống lao hàng đầu
  rifampicin và isoniazid), gây ra cái chết cho 170.000 người (WHO, 2013). Điều
  này đã khiến bệnh lao trở thành một bệnh truyền nhiễm gây tử vong cao nhất so
  với các loại bệnh nhiễm trùng khác trên thế giới (Truscott, 1993), (Daniel, 2006).
  Hiện nay, tình trạng kháng thuốc của vi khuẩn lao đã và đang là mối quan
  tâm hàng đầu trong việc điều trị cho bệnh nhân lao, do mối tương quan phức tạp
  giữa yếu tố gây bệnh, người bệnh và nồng độ thuốc trong huyết tương ảnh hưởng
  rất lớn đến kết quả điều trị. Có nhiều yếu tố góp phần tác động gây kháng thuốc
  đã được đề cập đến, từ việc sử dụng thuốc không đúng cách của các bác sĩ điều trị
  không chuyên nghiệp hoặc do nhận thức sai lầm của chính bản thân người bệnh,
  bệnh nhân không tuân thủ chặt chẽ qui trình điều trị, như uống thuốc không đủ
  liều, không đúng cách, không đủ thời gian hay tự ý ngưng thuốc (Sharma and
  Mohan, 2004) làm cho nồng độ thuốc chống lao trong huyết tương bệnh nhân
  không đủ cao để có thể tiêu diệt vi khuẩn lao và các quần thể vi khuẩn lao không
  được tiêu diệt hết, thường sẽ biến đổi, nhằm kháng với các thuốc chống lao bằng
  nhiều cách, trong đó có việc thay đổi cấu trúc một số gen dẫn đến thất bại trong
  điều trị (Faustini et al, 2006). Hiện nay, phác đồ điều trị bệnh lao được WHO đưa
  ra bao gồm 5 loại thuốc kết hợp với nhau đó là isoniazid (INH), rifampicin
  (RMP), pyrazinamid (PZA), streptomycin (SM) và ethambutol (EMB). Với các
  thuốc chống lao này, việc chữa khỏi bệnh lao có thể đạt được trên 95%; thêm vào
  đó, việc kết hợp các thuốc trong phác đồ điều trị đã đem lại kết quả rất lớn trong

  2

  việc giải quyết vấn đề khẩn cấp về tình hình lao kháng thuốc hiện nay (Iseman,
  2002). Tuy nhiên, trên thực tế, theo WHO cảnh báo, vẫn còn những bệnh nhân
  điều trị bằng thuốc chống lao nhưng không đem lại hiệu quả, điều này sẽ dẫn đến
  là làm tăng tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân lao, tăng gánh nặng bệnh tật cho cộng
  đồng và xã hội. Tại sao lại xảy ra điều đó? Để trả lời câu hỏi này là vấn đề lớn
  cho xã hội, đặc biệt cho ngành y tế và trên cơ sở đó, việc nghiên cứu tìm hiểu các
  yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến tính kháng thuốc của vi khuẩn lao là rất cần
  thiết, nhằm có thể đề xuất biện pháp can thiệp đạt kết quả cao, giúp cho việc điều
  trị bệnh nhân lao ngày càng có hiệu quả.
  1.2 Giả thuyết khoa học, cách tiếp cận và mục tiêu của luận án
  Việt Nam đứng thứ 12 trong 22 quốc gia có tỷ lệ bệnh lao xuất hiện cao,
  cũng là một trong 14/27 nước có bệnh lao phổi đa kháng thuốc cao trên thế giới.
  Theo nhận định của Raja (2011), thuốc chống lao giống như con dao hai lưỡi,
  thuốc có tác dụng diệt vi khuẩn, mặt khác thuốc cũng là nguyên nhân gây kháng
  thuốc (Raja et al, 2011). Có nhiều nghiên cứu cho thấy vi khuẩn lao có khả năng
  chống lại với các thuốc dùng để điều trị bệnh lao bằng cách thay đổi kiểu gen hoặc
  làm bất hoạt hệ thống bảo vệ cơ thể của túc chủ thông qua cơ chế trốn thoát hiện tượng
  thực bào hoặc làm giảm số lượng và chức năng các tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch
  chống vi khuẩn lao, khi nồng độ thuốc chống lao không đạt nồng độ chuẩn trong huyết
  tương theo khuyến cáo của chương trình chống lao Quốc gia, có thể xảy ra đột biến
  kháng thuốc dẫn đến hậu quả là thất bại trong điều trị chống lao (Williamson et al,
  2011).
  Mối lo ngại trong kiểm soát bệnh lao chính là làm thế nào để phát hiện sớm
  bệnh lao kháng thuốc (Gillespie, 2002) và quản lý tốt việc điều trị bệnh nhân;
  Việc này hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2012, có khoảng 75% số
  bệnh nhân tại 27 quốc gia có bệnh lao kháng thuốc cao trên thế giới chưa được
  phát hiện và quản lý điều trị (WHO, 2013). Hiện nay, các quốc gia phát triển có
  nền công nghệ sinh học hiện đại, đã ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong
  chẩn đoán bệnh lao kháng thuốc nhằm khắc phục việc phát triển rất chậm của vi
  khuẩn lao trong nuôi cấy, rút ngắn thời gian chẩn đoán xác định lao kháng thuốc
  từ 4-10 tuần (qua cách nuôi cấy tự nhiên) xuống còn 1 ngày. Việc phát hiện sớm
  các chủng lao kháng thuốc có ý nghĩa rất lớn trong điều trị bệnh, vì có thể áp
  dụng phác đồ điều trị đúng, nhằm đạt tỷ lệ thành công cao trong điều trị bệnh
  nhân lao kháng thuốc. Bên cạnh đó, mặc dù các vùng, miền khắp nơi trên thế giới
  đều áp dụng phác đồ điều trị do WHO đưa ra, nhưng kết quả điều trị ở các nơi lại
  rất khác nhau, do hiện tượng đột biến của vi khuẩn ở các nơi cũng khác nhau. Sự

  3

  khác nhau này có thể xảy ra ngay cả trong cùng một quốc gia (Sandgren et al,
  2009), (Lishi Qian et al, 2002). Theo Sandgren et al (2009) cần có thêm nhiều
  nghiên cứu về kiểu gen gây kháng thuốc của vi khuẩn lao, để có nhận định chính
  xác hơn, đưa ra khuyến cáo phù hợp hơn trong công tác phòng, chống bệnh lao
  nói chung và lao đa kháng thuốc nói riêng; trong đó, xét nghiệm phát hiện kháng
  thuốc rifampicin (RMP) đối với vi khuẩn lao là bắt buộc, bởi vì trong các loại
  thuốc kết hợp điều trị bệnh lao, RMP là thuốc quan trọng ưu tiên hàng đầu trong
  chỉ định thuốc chống lao của các bác sĩ. Do đó, nếu vi khuẩn lao kháng với thuốc
  RMP thì sẽ có đến trên 95% số bệnh nhân thuộc nhóm lao đa kháng thuốc
  (Ormerod, 2005)
  Việt Nam đã thực hiện các kỹ thuật nêu trên trong việc phát hiện nhanh
  bệnh lao kháng thuốc (Đinh Ngọc Sỹ, 2011), trong đó, có phát hiện lao phổi đề
  kháng thuốc RMP. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ là đơn vị đã
  và đang sử dụng một máy Gene-Xpert có khả năng phát hiện lao phổi đề kháng
  với thuốc RMP chỉ trong vòng 3 giờ bằng kỹ thuật nhận dạng các đột biến gây
  kháng RMP. Tuy nhiên, hiện nay chưa có công trình nghiên cứu nào để đánh giá
  về việc phát hiện kiểu gen kháng thuốc RMP của vi khuẩn lao tại thành phố Cần
  Thơ.
  Mặt khác, nồng độ thuốc chống lao RMP không đạt chuẩn trong huyết
  tương có thể là điều kiện thuận lợi gây ra những kiểu gen đột biến kháng thuốc
  khác nhau của vi khuẩn lao, điều này lại ít được các bác sĩ điều trị quan tâm.
  Ngoài ra, theo WHO cảnh báo, lao kháng thuốc cũng đã xuất hiện với mức độ khá
  cao trên những bệnh nhân mắc hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải
  (HIV/AIDS); ở những bệnh nhân này, có sự giảm thiểu về số lượng và chất lượng
  tế bào lympho T giúp đỡ, là tế bào miễn dịch đóng vai trò chính trong điều hòa
  đáp ứng miễn dịch của cơ thể, dẫn đến tình trạng cơ thể trở nên đáp ứng kém với
  thuốc chống lao và tạo điều kiện thuận lợi cho tính kháng thuốc của vi khuẩn lao
  phát triển. Đây là cơ sở cho việc đặt vấn đề nghiên cứu về số lượng các tế bào
  miễn dịch như là một yếu tố ảnh hưởng đến sự kháng thuốc của vi khuẩn lao ở
  bệnh nhân lao kháng thuốc. Từ các giả thuyết nghiên cứu trên, đề tài được thực
  hiện nhằm các mục tiêu sau:
  a. Xác định tỷ lệ kháng thuốc ở bệnh nhân lao phổi tái trị tại thành phố
  Cần Thơ.
  b. Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến tính kháng thuốc của vi khuẩn
  lao qua việc xác định (i) Các kiểu gen đột biến kháng thuốc rifampicin của
  vi khuẩn lao. (ii) Nồng độ thuốc chống lao rifampicin trong huyết tương

  4

  của bệnh nhân lao phổi tái điều trị (so sánh với bệnh nhân lao phổi mới).
  (iii) Số lượng các tế bào miễn dịch trong máu bệnh nhân lao phổi đa kháng
  thuốc (so sánh với bệnh nhân lao phổi mới và người bình thường làm đối
  chứng).
  1.3 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học và thực tiển của luận án
  Luận án đã cung cấp những số liệu cụ thể góp phần làm rõ tình hình dịch tễ
  bệnh lao kháng thuốc, đặc biệt là dịch tễ học phân tử của lao phổi đa kháng thuốc
  tại thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, đề tài cũng cung cấp thêm những cơ sở khoa
  học cho những giả thuyết về sinh bệnh học kháng thuốc của vi khuẩn lao tại thành
  phố Cần Thơ, cụ thể:
  Kết quả đề tài cho thấy tỷ lệ kháng thuốc của vi khuẩn lao ở bệnh nhân tái
  trị tại thành phố Cần Thơ cao hơn so với kết quả đã được chương trình chống lao
  Quốc gia công bố.
  Kết quả nghiên cứu cũng cung cấp số liệu về tần suất và các kiểu gen đột
  biến kháng thuốc rifampicin của vi khuẩn lao đa kháng thuốc tại Cần Thơ; tần
  suất đột biến và các kiểu gen đột biến rất khác nhau khi so sánh với các công
  trình nghiên cứu khác. Kết quả còn cho thấy, ngoài những kiểu gen đột biến đã
  được công bố, chúng tôi còn phát hiện thêm 2 đột biến mới tại codon 510 và
  codon 532 trên đoạn gen rpoB ở chủng vi khuẩn lao đa kháng thuốc tại thành phố
  Cần Thơ. Đặc biệt, chúng tôi cũng đã phát hiện có 1 chủng vi khuẩn lao có sự
  xuất hiện đột biến trên cả 7 codon, đây là kiểu đột biến mà chúng tôi chưa thấy
  công bố trên các tài liệu tham khảo nào cả trong cũng như ngoài nước.
  Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cho thấy có sự giảm thiểu rất đáng lo ngại
  về nồng độ thuốc rifampicin trong huyết tương ở các bệnh nhân đang điều trị
  thuốc chống lao và sự giảm đáng kể số lượng các tế bào lympho T chung, tế bào
  T gây độc, tế bào T giúp đỡ và cả tế bào diệt tự nhiên ở các bệnh nhân lao đặc
  biệt là lao phổi đa kháng thuốc. Từ đó, gợi ý rằng có thể đây là những yếu tố
  thuận lợi làm phát triển đột biến kháng thuốc trên các bệnh nhân; và tình trạng
  đột biến gây kháng thuốc này sẽ được duy trì và nhân lên theo sự phát triển của vi
  khuẩn lao kháng thuốc.
  Những kết quả này có thể làm tiền đề cho các nghiên cứu tiếp sau để khẳng
  định sự ảnh hưởng của các yếu tố nêu trên, góp phần cung cấp thêm thông tin
  trong việc đánh giá, tiên lượng bệnh nhân lao phổi đa kháng thuốc trong tương
  lai.


  5

  1.4 Kết cấu của luận án
  Luận án dài 115 trang, nội dung chính của luận án gồm 5 chương: (i)
  chương 1: Giới thiệu (5 trang với 4 tiểu mục); (ii) chương 2: Lược khảo tài liệu
  (34 trang với 6 tiểu mục); (iii) chương 3: Phương pháp nghiên cứu (20 trang có 2
  tiểu mục); (iv) chương 4: Kết quả và thảo luận (54 trang với 2 tiểu mục); (v)
  chương 5: Kết luận và đề nghị (2 trang với 2 tiểu mục).
  Số bảng và hình trong nội dung chính gồm: 30 bảng và 37 hình, bài viết sử
  dụng 113 tài liệu tham khảo, bao gồm 18 tài liệu tham khảo tiếng Việt và 95 tài
  liệu tham khảo tiếng Anh.

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến tính kháng thuốc của vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis tại thành phố Cần Thơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến tính kháng thuốc của vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis tại thành phố Cần Thơ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status