Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu giá trị chẩn đoán của kỹ thuật STXTN cắt bằng kim Tru-cut dưới hướng dẫn của chụp CLVT

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu giá trị chẩn đoán của kỹ thuật STXTN cắt bằng kim Tru-cut dưới hướng dẫn của chụp CLVT

  MỤC LỤC

  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3
  1.1. Tổng quan về các tổn thương dạng u ở phổi 3
  1.1.1. Các loại tổn thương dạng u ở phổi 3
  1.1.2. Triệu chứng lâm sàng các khối u lành tính ở phổi 4
  1.1.3. Triệu chứng lâm sàng ung thư phổi 6
  1.1.4. Típ mô bệnh học ung thư phổi . 10
  1.1.5. Chẩn đoán giai đoạn TNM ung thư phổi . 12
  1.1.6. Đối chiếu chẩn đoán giai đoạn TNM trước và sau mổ 13
  1.2. Một số phương pháp chẩn đoán hình ảnh để phát hiện và chẩn đoán
  nguyên nhân các tổn thương dạng u ở phổi . 14
  1.2.1. Xquang phổi chuẩn . 14
  1.2.2. Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực 15
  1.2.3. Chụp PET (Positron emission tomography) và PET/CT (Positron
  emission tomography/computed tomography) . 17
  1.2.4. Chụp cộng hưởng từ (Magnetic resonance imaging) (MRI) 18
  1.2.5. Nội soi phế quản ảo 19
  1.3. Một số phương pháp xâm nhập để chẩn đoán các tổn thương dạng u ở
  phổi 20
  1.3.1. Nội soi phế quản . 20
  1.3.2. Chọc hút dịch màng phổi và sinh thiết màng phổi . 23
  1.3.3. Nội soi màng phổi và sinh thiết phổi mở . 23
  1.3.4. Nội soi trung thất 24
  1.4. Sinh thiết xuyên thành ngực 24
  1.4.1. Sơ lược về lịch sử sinh thiết xuyên thành ngực 24
  1.4.2. Các loại STXTN dưới hướng dẫn của chẩn đoán hình ảnh . 26
  1.5. STXTN dưới hướng dẫn của CLVT . 28


  1.5.1. Chỉ định và chống chỉ định của kỹ thuật . 29
  1.5.2. Kim sinh thiết 30
  1.5.3. Các bước tiến hành STXTN dưới hướng dẫn của CLVT 32
  1.5.4. Ưu điểm và hạn chế của kỹ thuật STXTN dưới hướng dẫn của
  CLVT. . 34
  1.5.5. Tai biến và điều trị 35
  1.5.6. Kết quả . 37
  1.5.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sinh thiết . 38
  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 42
  2.1.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 42
  2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 42
  2.2. Thiết kế nghiên cứu . 43
  2.3. Phương pháp nghiên cứu . 43
  2.3.1. Ghi nhận thông tin 43
  2.3.2. Các bước tiến hành . 44
  2.3.2.1. Khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cận lâm sàng . 44
  2.3.3. Quy trình STCXTN dưới hướng dẫn của máy chụp CLVT . 46
  2.4. Xử lý số liệu 53
  2.5. Đạo đức trong nghiên cứu 55
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ 57
  3.1 Đặc điểm chung 57
  3.1.1. Đặc điểm về tuổi, giới, nghề nghiệp 57
  3.1.2. Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố nguy cơ . 59
  3.1.4. Đặc điểm tổn thương phổi trên phim chụp CLVT lồng ngực 61
  3.1.3. Một số xét nghiệm khác 64
  3.1.4 Cách thức phẫu thuật . 67
  3.1.5. Kết quả mô bệnh học sau mổ 69
  3.2. Giá trị của STCXTN dưới hướng dẫn của chụp CLVT 70
  3.2.1. Đặc điểm kỹ thuật STXTN dưới hướng dẫn của CLVT 70
  3.2.2. Hiệu quả lấy bệnh phẩm . 71


  3.2.3. Kết quả chẩn đoán mô bệnh học và tế bào học của STCXTN dưới
  hướng dẫn của CLVT . 72
  3.2.4. Hiệu quả chẩn đoán của kỹ thuật STCXTN dưới hướng dẫn của
  chụp CLVT 75
  3.2.5. Tai biến và xử trí 80
  3.3. Phân chia giai đoạn TNM 84
  3.3.1. Phân chia giai đoạn TNM trước và sau mổ . 84
  3.3.2. Đối chiếu chẩn đoán TNM trước và sau phẫu thuật 86
  CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 90
  4.1. Đặc điểm chung . 90
  4.1.1. Đặc điểm về tuổi, giới . 90
  4.1.2. Đặc điểm lâm sàng và các yếu tố nguy cơ . 91
  4.1.3. Đặc điểm các tổn thương trên phim chụp CLVT . 93
  4.1.4. Một số xét nghiệm khác 97
  4.1.5. Kết quả phẫu thuật . 98
  4.2. Giá trị của STXTN dưới hướng dẫn của chụp CLVT . 100
  4.2.1. Đặc điểm kỹ thuật . 100
  4.2.2. Hiệu quả lấy bệnh phẩm . 102
  4.2.3. Kết quả chẩn đoán mô bệnh học và tế bào học của STCXTN dưới
  hướng dẫn của CLVT . 104
  4.2.4. Hiệu quả của STXTN dưới hướng dẫn của CLVT 106
  4.3. Chẩn đoán giai đoạn TNM . 118
  4.3.1. Chẩn đoán giai đoạn TNN trước mổ và sau mổ 119
  4.4.2. Đối chiếu chẩn đoán giai đoạn trước mổ và sau mổ . 121
  KẾT LUẬN . 127
  KIẾN NGHỊ 129
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  DANH MỤC BẢNG


  Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo tuổi, giới 58
  Bảng 3.2. Triệu chứng lâm sàng . 59
  Bảng 3.3. Tiền sử hút thuốc và yếu tố nguy cơ . 60
  Bảng 3.4. Đặc điểm về kích thước, hình dạng và bờ tổn thương . 61
  Bảng 3.5. Mối liên quan giữa hình dạng bờ tổn thương với típ mô bệnh học 62
  Bảng 3.6. Vị trí tổn thương trên phim chụp CLVT . 63
  Bảng 3.7. Giá trị một số chỉ số xét nghiệm máu . 64
  Bảng 3.8. Chỉ số FVC, FEV1 và Gaensler 65
  Bảng 3.9. Đặc điểm rối loạn thông khí . 65
  Bảng 3.10. Hình ảnh nội soi phế quản 66
  Bảng 3.11. Cách thức phẫu thuật 67
  Bảng 3.12. Liên quan giữa cách thức phẫu thuật và típ mô bệnh học 68
  Bảng 3.13. Kết quả mô bệnh học sau mổ nhóm không ung thư . 69
  Bảng 3.14. Số lần sinh thiết 70
  Bảng 3.15. Đặc điểm tư thế và độ sâu tổn thương sinh thiết . 70
  Bảng 3.16. Bệnh phẩm sinh thiết . 72
  Bảng 2.17. Kết quả xét nghiệm mô bệnh học 73
  Bảng 3.18. Kết quả xét nghiệm tế bào 74
  Bảng 3.19. Đối chiếu kết quả tế bào học và mô bệnh học của STCXTN . 75
  Bảng 3.20. Độ nhậy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính, giá trị dự báo âm
  tính, xác suất chẩn đoán đúng của kỹ thuật STCXTN dưới hướng dẫn của
  chụp CLVT 76
  Bảng 3.21. Hiệu quả chẩn đoán trên số bệnh nhân nghiên cứu . 76
  Bảng 3.22. Sự phù hợp chẩn đoán mô bệnh trước và sau mổ . 77
  Bảng 3.23. Mối liên quan giữa phù hợp chẩn đoán với kích thước và độ sâu 78
  tổn thương 78
  Bảng 3.24. Đối chiếu chẩn đoán trước mổ và sau mổ ở nhóm không ung thư
  . 79


  Bảng 3.25. Đối chiếu chẩn đoán típ mô bệnh trước và sau phẫu thuật trên 65
  bệnh nhân được chẩn đoán ung thư trước mổ . 80
  Bảng 3.26. Tỉ lệ tai biến . 80
  Bảng 3.27. Các loại tai biến 81
  Bảng 3.28. Các biện pháp xử trí tai biến . 81
  Bảng 3.29. Mối liên quan giữa kích thước u, độ sâu của tổn thương và tai
  biến 82
  Bảng 3.30. Mối liên quan giữa vị trí sinh thiết và tai biến . 83
  Bảng 3.31. Mối liên quan giữa FEV1, Gaensler và TKMP . 83
  Bảng 3.32. Đối chiếu chẩn đoán giai đoạn T trước và sau mổ 87
  Bảng 3.33. Đối chiếu chẩn đoán giai đoạn N trước và sau mổ 87
  Bảng 3.34. Sự phù hợp chẩn đoán giai đoạn trước và sau mổ 88

  Xem Thêm: Nghiên cứu giá trị chẩn đoán của kỹ thuật STXTN cắt bằng kim Tru-cut dưới hướng dẫn của chụp CLVT
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu giá trị chẩn đoán của kỹ thuật STXTN cắt bằng kim Tru-cut dưới hướng dẫn của chụp CLVT sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status