Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu hiệu quả của mô hình chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án, áp dụng cho dự án nạo vét Hồ Tây – Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu hiệu quả của mô hình chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án, áp dụng cho dự án nạo vét Hồ Tây – Hà Nội

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2014

  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU . - 1 -
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI - 1 -
  2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI - 2 -
  3. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . - 2 -
  4. KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC - 2 -
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - 3 -
  1.1. Khái quát về dự án xây dựng công trình . - 3 -
  1.1.1. Khái niệm về đầu tư xây dựng .- 3 -
  1.1.2. Vị trí và vai trò của đầu tư xây dựng trong nền kinh tế. - 3 -
  1.1.3. Khái niệm dự án đầu tư xây dựng - 3 -
  1.1.4. Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng công trình. - 4 -
  1.1.5. Các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng. - 5 -
  1.2. Tổng quan về Quản lý dự án xây dựng công trình . - 8 -
  1.2.1. Các chủ thể tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng - 8 -
  1.2.2. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư - 9 -
  1.2.3. Chủ đầu tư - 9 -
  1.2.4. Tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng - 10 -
  1.2.5. Doanh nghiệp xây dựng .- 10 -
  1.2.6. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng. - 10 -
  1.2.7. Mối quan hệ của chủ đầu tư đối với các chủ thể liên quan - 10 -
  1.2.8. Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng. - 11 -
  1.3. Tổng quan về các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý dự án xây dựng
  công trình ở Việt Nam . - 16 -
  1.3.1. Hệ thống văn bản pháp quyền về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
  qua các thời kỳ .- 16 -
  1.3.2. Một số tồn tại trong hệ thống văn bản pháp quy hiện hành về quản lý đầu tư
  xây dựng công trình. - 20 -
  Kết luận chương . - 21 -
  CHƯƠNG 2. HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH CHỦ ĐẦU TƯ THUÊ TƯ VẤN QUẢN
  LÝ DỰ ÁN - 22 -
  2.1. Các hình thức quản lý dự án xây dựng công trình . - 22 -
  2.1.1. Mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Liên bang Nga - 23 -
  2.1.2. Mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Mỹ - 24 -
  2.1.3. Mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Singapore - 24 -
  2.1.4. Mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Trung Quốc - 25 -
  2.1.5. Đánh giá chung về các mô hình quản lý dự án trên thế giới .- 25 -

  2.1.6. Mô hình quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam - 26 -
  2.2. Các tiêu chí đánh giá đối với một mô hình quản lý dự án . - 28 -
  2.3. Phân tích và so sánh hiệu quả giữa các hình thức quản lý dự án xây dựng
  công trình ở Việt Nam dựa trên các tiêu chí đã đưa ra - 31 -
  2.3.1. Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án .- 31 -
  2.3.2. Mô hình quản lý chất lượng công trình chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản
  lý dự án - 32 -
  2.3.3. Đánh giá hiện trạng áp dụng các mô hình quản lý dự án ở một số dự án tại
  Việt Nam . - 33 -
  Kết luận chương . - 36 -
  CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN NẠO VÉT HỒ TÂY
  DƯỚI HÌNH THỨC THUÊ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN - 37 -
  3.1. Giới thiệu về dự án Nạo vét Hồ Tây . - 37 -
  3.1.1. Dự án Nạo vét Hồ Tây .- 37 -
  3.1.2. Ban quản lý Hồ Tây .- 38 -
  3.1.3. Đặc thù của dự án nạo vét Hồ Tây – Hà Nội .- 39 -
  3.2. Đề xuất quy trình quản lý dự án nạo vét Hồ Tây – Hà Nội dưới hình thức
  thuê tư vấn quản lý dự án . - 41 -
  3.2.1. Các yêu cầu đối với đơn vị tư vấn quản lý dự án - 41 -
  3.2.2. Các yêu cầu đối với chủ đầu tư - 43 -
  3.2.3. Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình quản lý dự án .- 45 -
  3.2.4. Sơ đồ tổ chức của đơn vị tư vấn quản lý dự án - 47 -
  3.2.5. Quy trình quản lý dự án .- 49 -
  3.3. Nhiệm vụ của tổ chức tư vấn quản lý dự án - 63 -
  3.4. Phạm vi công việc của tổ chức tư vấn quản lý dự án - 63 -
  Kết luận chương . - 64 -
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . - 65 -
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . - 67 -  DANH MỤC HÌNH VẼ

  Hình 1.1. Các chủ thể tham gia quản lý dự án - 8 -
  Hình 2.1. Hình thức Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án - 26 -
  Hình 2.2. Chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án . - 28 -
  Hình 2.3. Các hoạt động của dự án cần phải được hình dung rõ và kết nối với các chi tiết
  quan trọng. - 29 -
  Hình 2.4. Quản lý dự án phải bắt buộc đúng deadline và có sự thúc giục về thời gian - 30 -
  Hình 2.5. Sơ đồ tổ chức theo chức năng chuyên trách . - 35 -
  Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức của ban quản lý hồ tây . - 39 -
  Hình 3.2. Sơ đồ tổ chức của đơn vị tư vấn quản lý dự án theo chức năng . - 48 -
  Hình 3.3. Quy trình thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư - 50 -
  Hình 3.4. Quy trình thực hiện giai đoạn đầu tư - 51 -
  Hình 3.5. Quy trình thực hiện giai đoạn kết thúc dự án - 52 -
  - 1 -
  ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng diễn biến lòng dẫn và đề xuất giải pháp công
  trình chỉnh trị trên sông Hồng đoạn qua Hà Nội
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Trong tiến trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì vấn đề phát
  triển cơ sở hạ tầng được đặt lên hàng đầu. Điều đó cho thấy, lĩnh vực xây dựng cơ
  bản sẽ ngày càng được chính phủ chú trọng, đầu tư và phát triển. Song song với
  việc thúc đẩy sự phát triển của ngành xây dựng thì vai trò của nhà nước trong việc
  quản lý, định hướng lại càng quan trọng, mà hơn hết là ban hành các văn bản pháp
  luật hướng dẫn các hình thức quản lý xây dựng công trình.
  Hiện nay ở Việt Nam đang tồn tại 2 mô hình quản lý dự án cơ bản, đó là: Mô
  hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án và mô hình chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý
  dự án. Tuy nhiên, phổ biến hơn cả ở nước ta vẫn là mô hình chủ đầu tư trực tiếp
  quản lý dự án, trong khi đó, ở một số nước phát triển như Mỹ, Anh . thì mô hình  chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án lại được sử dụng nhiều hơn. Nguyên nhân là
  do các nguồn vốn đa phần đều là vốn của nhà nước, trong khi hầu hết các cơ quan
  quản lý của nhà nước đều có đầy đủ chức năng chuyên môn trong vấn đề quản lý dự
  án. Bên cạnh đó, mô hình chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án đòi hỏi đơn vị tư vấn
  phải có chuyên môn, có năng lực thực sự thì mới mang lại hiệu quả.
  Dự án nạo vét Hồ Tây – Hà Nội được giao cho Ban quản lý Hồ Tây làm chủ đầu
  tư năm 2013. Tuy nhiên, Ban quản lý Hồ Tây hiện tại chưa có đủ năng lực để trực
  tiếp thực hiện dự án, hơn nữa với đặc thù của dự án là một dự án nạo vét ngay trong
  thành phố nên vấn đề quản lý dự án có nhiều điểm khác biệt. Do đó, Ban quản lý
  Hồ Tây phải sử dụng hình thức thuê tư vấn quản lý dự án nhằm thực hiện tốt dự án
  được giao. Song, rất cần phải chỉ rõ ưu điểm của mô hình chủ đầu tư thuê tư vấn
  quản lý dự án và đưa ra được quy trình thực hiện cho dự án nhằm giúp Ban quản lý
  Hồ Tây có cơ sở để lựa chọn mô hình này.
  Trước thực tế đó, đề tài “Nghiên cứu hiệu quả của mô hình chủ đầu tư thuê tư
  vấn quản lý dự án, áp dụng cho dự án nạo vét Hồ Tây – Hà Nội” là một việc hết sức - 2 -
  ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng diễn biến lòng dẫn và đề xuất giải pháp công
  trình chỉnh trị trên sông Hồng đoạn qua Hà Nội
  cần thiết nhằm đánh giá được hiệu quả của mô hình chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý
  dự án và giúp nhân rộng mô hình này trong điều kiện hiện nay.
  2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI
  Đề xuất quy trình quản lý dự án nạo vét Hồ Tây – Hà Nội dưới hình thức thuê tư
  vấn quản lý dự án.
  3. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  1. Cách tiếp cận
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là dự án Nạo vét Hồ Tây. Đây là dự án có đặc
  thù riêng về nguồn vốn, có tầm quan trọng trong việc giải quyết vấn đề về ô nhiễm
  nguồn nước Hồ Tây vv Vì vậy, hướng tiếp cận của đề tài sẽ là:
  Tiếp cận từ tổng thể đến chi tiết (tiếp cận hệ thống)
  Để thực hiện tốt đề tài thì việc tiếp cận các kết quả đã nghiên cứu về các quy
  trình quản lý dự án trong nước cũng như ngoài nước là rất cần thiết. Bên cạnh đó,
  cần cập nhật thêm các văn bản pháp luật hiện hành.
  Tiếp cận toàn diện, đa ngành đa lĩnh vực
  Xem xét đầy đủ các yếu tố phát triển khi nghiên cứu đề tài bao gồm các lĩnh vực
  kinh tế xã hội, môi trường sinh thái ;
  2. Phương pháp nghiên cứu
  - Thu thập các tài liệu liên quan: các tài liệu về dự án nạo vét Hồ Tây, tài liệu
  về Ban quản lý Hồ Tây
  - Phương pháp chuyên gia: trao đổi với thầy hướng dẫn và các chuyên gia có
  kinh nghiệm nhằm đánh giá và đưa ra giải pháp phù hợp nhất.
  4. KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC
  Đề xuất mô hình quản lý dự án phù hợp cho dự án nạo vét Hồ Tây.

  Xem Thêm: Nghiên cứu hiệu quả của mô hình chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án, áp dụng cho dự án nạo vét Hồ Tây – Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hiệu quả của mô hình chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án, áp dụng cho dự án nạo vét Hồ Tây – Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status