Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu giải pháp vật liệu khắc phục ăn mòn bê tông cốt thép công trình thủy lợi dưới tác động của môi trường

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu giải pháp vật liệu khắc phục ăn mòn bê tông cốt thép công trình thủy lợi dưới tác động của môi trường

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2014


  MỤC LỤC
  32T MỞ ĐẦU 32T 1
  32T 1. Tính cấp thiết của đề tài 32T 1
  32T 2. Mục đích của đề tài: 32T 2
  32T 3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 32T . 2
  32T 4. Nội dung nội văn 32T 3
  32T CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĂN MÒN BT
  & BTCT TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM 32T . 5
  32T 1.1 32T 32T Tình hình nghiên cứu ăn mòn bê tông và bê tông cốt thép trên thế
  giới 32T . 5
  32T 1.1.1 32T 32T Tình hình sử dụng bê tông và bê tông cốt thép trên thế giới 32T . 5
  32T 1.1.2 32T 32T Tình hình nghiên cứu ăn mòn bê tông và bê tông cốt thép trên thế
  giới 32T . 6
  32T 1.2 32T 32T Tình hình nghiên cứu ăn mòn bê tông và bê tông cốt thép ở Việt
  Nam 32T . 9
  32T 1.2.1 32T 32T Tình hình sử dụng bê tông và bê tông cốt thép ở Việt Nam 32T 9
  32T 1.2.2 32T 32T Tình hình nghiên cứu ăn mòn bê tông và bê tông cốt thép ở Việt
  Nam 32T . 11
  32T CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CƠ CHẾ ĂN MÒN BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG
  CỐT THÉP TRONG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 32T 17
  32T 2.1 32T 32T Hiện tượng ăn mòn các công trình Thủy Lợi 32T . 17
  32T 2.2 32T 32T Ăn mòn bê tông 32T 18
  32T 2.2.1 32T 32T Ăn mòn hóa học của bê tông 32T . 19
  32T 2.2.2 32T 32T Ăn mòn vật lý của bê tông 32T . 25
  32T 2.3 32T 32T Ăn mòn cốt thép 32T 26
  32T 2.4 32T 32T Ăn mòn bê tông ở các vùng biển 32T 30
  32T 2.5 32T 32T Kết luận chương 2 32T . 34
  32T CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐỘ THẨM THẤU CỦA
  NƯỚC, KHÔNG KHÍ VÀ ION CLˉ QUA BÊ TÔNG DƯỚI TÁC ĐỘNG
  CỦA TẢI TRỌNG VÀ NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG 32T 36
  32T 3.1 32T 32T Công tác chuẩn bị thí nghiệm 32T 37
  32T 3.1.1 32T 32T Cơ sở thành lập đề cương thí nghiệm 32T . 37
  32T 3.1.2 32T 32T Chuẩn bị các mẫu thí nghiệm 32T 37
  32T 3.1.3 32T 32T Chuẩn bị các thiết bị, máy móc thí nghiệm 32T . 40
  32T 3.2 32T 32T Thí nghiệm đo độ thẩm khí của bê tông 32T . 41
  32T 3.2.1 32T 32T Nguyên lý tính độ thẩm khí 32T . 41
  32T 3.2.2 32T 32T Quy trình thí nghiệm 32T . 42
  32T 3.2.3 32T 32T Kết luận và thảo luận 32T 42
  3.2.4 Kết luận về đo độ thấm khí của bê tông 54
  32T 3.3 32T 32T Thí nghiệm đo độ thấm nước của bê tông 32T 56
  32T 3.3.1 32T 32T Nguyên lý tính toán độ thấm nước 32T 56
  32T 3.3.2 32T 32T Quy trình thí nghiệm đo độ thấm nước 32T 56
  32T 3.3.3 32T 32T Kết quả và thảo luận 32T . 58
  32T 3.3.4 32T 32T Kết luận về kết quả đo độ thấm nước của bê tông 32T 66
  32T 3.4 32T 32T Tương quan giữa độ khuếch tán Clorua và độ thẩm khí của bê
  tông khi bê tông bị phá hủy 32T 67
  32T 3.5 32T 32T Đánh giá ảnh hưởng của độ thấm ION CLˉ đến tuổi thọ của các
  công trình thủy lợi có xét đến trạng thái phá hủy của bê tông 32T 71
  32T 3.5.1 32T 32T Đánh giá tuổi thọ công trình giao thông thủy lợi theo tiêu chí ăn
  mòn cốt thép có nguyên nhân từ sự khuếch tán clorua vào bê tông 32T 71
  32T 3.5.2 32T 32T Đánh giá tuổi thọ công trình giao thông theo tiêu chí ăn mòn cốt
  thép do khuếch tán clorua vào bê tông có xét đến trạng thái phá hủy của
  bê tông 32T . 78
  32T 3.6 32T 32T Kết luận chương 3 32T . 84
  32T CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ĂN MÒN BÊ TÔNG VÀ BÊ
  TÔNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA
  MÔI TRƯỜNG 32T . 86
  32T 4.1 32T 32T Giải pháp khắc phục ăn mòn bê tông dưới tác động của môi
  trường 32T 86
  32T 4.1.1 32T 32T Thay đổi thành phần khoáng của Xi Măng 32T 87
  32T 4.1.2 32T 32T Nâng cao độ đặc của bê tông 32T . 87
  32T 4.1.3 32T 32T Biến đổi các sản phẩm thủy hóa 32T 88
  32T 4.1.4 32T 32T Ngăn cách bê tông với môi trường 32T 89
  32T 4.1.5 32T 32T Một số biện pháp tổng hợp 32T 90
  32T 4.2 32T 32T Giải pháp khắc phục ăn mòn bê tông cốt thếp dưới tác động của
  môi trường 32T 90
  32T 4.3 32T 32T Các giải pháp vật liệu nhằm nâng cao độ bền bê tông và bê tông
  cốt thép công trình thủy lợi 32T . 92
  32T 4.3.1 32T 32T Chủng loại xi măng 32T . 92
  32T 4.3.2 32T 32T Cốt liệu dùng cho bê tông 32T 93
  32T 4.3.3 32T 32T Nước cho bê tông 32T 99
  32T 4.3.4 32T 32T Phụ gia cho bê tông 32T . 100
  32T 4.3.5 32T 32T Cốt thép 32T 101
  32T 4.3.6 32T 32T Sử dụng cốt Composite “ thủy tinh – polymer” 32T . 101
  32T 4.4 32T 32T Kết luận chương 4 32T . 106 32T 4
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 105
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 107


  DANH MỤC HÌNH ẢNH
  Hình 1.1 Tình trạng ăn mòn bê tông, cốt thép trụ cầu cảng ở Mỹ . 8
  Hình 1.2 Tình trạng ăn mòn bê tông ở Anh 8
  Hình 1.3 Tình trạng ăn mòn bê tông ở Nam Phi 8
  Hình 1.4 Cảng Thương vụ - Vũng Tầu, sau 15 năm sử dụng . 15
  Hình 1.5 Cảng Cửa Cấm - Hải Phòng, cách biển 25 km, sau 30 năm sử dụng
  . 15
  Hình 1.6 Thẩm tiết vôi tại nhà máy Thủy điện Thác Bà và tại nhà máy thủy
  điện Hòa Bình 15
  Hình 1.7 Xâm thực bê tông do ảnh hưởng của mực nước thay đổi tại cống C2
  – Hải Phòng 15
  Hình 1.8 Xâm thực BTCT do tác động tổng hợp của mực nước thay đổi, ăn
  mòn cốt thép, ăn mòn bê tông trong môi trường nước biển . 16
  Hình 1.9 Hiện trạng ăn mòn rửa trôi và ăn mòn cơ học do sóng biển của bê
  tông kè biển Cát Hải – Hải Phòng . 16
  Hình 2.1 Xâm thực bê tông do bị mài mòn, rửa trôi cống Vàm Đồn – Bến Tre
  . 16
  Hình 2.2 Hiện trạng xâm thực và phá huỷ kết cấu BTCT cống Bình Cát - Bến
  Tre . 168
  Hình 2.3 Ca(OH) R 2 R trong bê tông phản ứng với CO R 2 R ngoài không khí để tạo
  CaCO R 3 R . 20
  Hình 2.4 Vữa xi măng bị dãn nở tạo ra một khe hở được tạo ra giữa cốt liệu
  và vữa xi măng làm phá hỏng cấu trúc bê tông 24
  Hình 2.5 Cốt thép bị ăn mòn trong các công trình cầu bê tông cốt thép . 27
  Hình 2.6 Sơ đồ quá trình ăn mòn điện hoá các cốt thép trong bê tông 28
  Hình 2.7 Ăn mòn bê tông ở các vùng biển . 31
  Hình 3.1 Cấu tạo các mẫu thí nghiệm dùng để đo độ thấm của bê tông 38
  Hình 3.2 Khuôn đúc các mẫu thí nghiệm . 39
  Hình 3.3 Các mẫu thí nghiệm dùng để đo độ thấm của bê tông 39
  Hình 3.4 Sơ đồ thí nghiệm đo đạc độ thấm khí của bê tông với mẫu trụ khoét
  lỗ ở tâm 43
  Hình 3.5 Toàn cảnh bố trí thí nghiệm đo đạc độ thấm khí bê tông . 43
  Hình 3.6 Biến đổi của độ thấm danh định K R a R theo nghịch đảo ứng suất trung
  bình 1/P R m R ở các cấpứng suất khác nhau (T= 25 P
  o
  P C) . 47
  Hình 3.7 Biến đổi của độ thấm danh định Ka theo nghịch đảo ứng suất trung
  bình 1/P R m R ở các cấp ứng suất khác nhau (T= 60 P
  o
  P C) 47
  Hình 3.8 Biến đổi của độ thấm danh định K R a R theo nghịch đảo ứng suất trung
  bình 1/P R m R ở các cấp ứng suất khác nhau (T= 105 P
  o
  P C) 48
  Hình 3.9 Biến đổi của độ thấm danh định K R a R theo nghịch đảo ứng suất trung
  bình 1/P R m R ở các cấp ứng suất khác nhau (T= 150 P
  o
  P C) 48
  Hình 3.10 Gia tăng độ thấm của bê tông K theo ứng suất trong bê tông ở các
  nhiệt độ khác nhau 49
  Hình 3.11 Gia tăng độ thấm tương đối K/K R o R theo ứng suất trong bê tông . 51
  Hình 3.12 Gia tăng độ thấm ban đầu của bê tông theo nhiệt độ . 52
  Hình 3.13 Biến đổi độ bão hòa của bê tông theo nhiệt độ 54
  Hình 3.14 Biến đổi độ thấm khí ban đầu K R o R theo độ bão hòa nước của bê
  tông 55
  Hình 3.15 Sơ đồ bố trí mẫu thử trong lồng đo độ thấm nuớc 55

  Hình 3.16 Toàn cảnh bố trí đo đạc độ thấm nước của bê tông trong phòng thí
  nghiệm . 57
  Hình 3.17 Đổ parafin lỏng vào lồng đo để chống thấm nước . 58
  Hình 3.18 Lắp ráp và siết chặt nắp các lồng đo 58
  Hình 3.19 Gia tăng độ thấm nước K (phương P1 và P2) theo áp lực nước 62
  Hình 3.20 Gia tăng độ thấm nước K (phương P1) theo ứng suất tương đối
  σ/σ R max R . 64
  Hình 3.21 Gia tăng độ thấm nước K (phương P2) theo ứng suất tương đối
  σ/σ R max R . 65
  Hình 3.22 Tương quan giữa độ thấm khí và độ khyuếch tán clorua khi bê
  tông bị 67
  Hình 3.23 Gia tăng của độ khuếch tán clorua theo trạng thái phá hủy phân
  tán của . 69
  Hình 3.24 Gia tăng của độ khuếch tán clorua theo trạng thái phá hủy của bê
  tông 69
  Hình 3.25 Suy giảm của độ khuếch tán clorua theo thời gian . 71
  Hình 3.26 Gia tăng tuổi thọ công trình theo chiều dày lớp bê tông bảo vệ 74
  Hình 3.27 Gia tăng của nồng độ clorua bề mặt theo thời gian . 76
  Hình 3.28 Gia tăng tuổi thọ công trình bê tông cốt thép theo bề dày lớp bê
  tông bảo vệ 77
  Hình 3.29 Gia tăng tuổi thọ công trình bê tông dự ứng lực theo bề dày lớp bê
  tông bảo vệ 77
  Hình 3.30 Ảnh hưởng của trạng thái phá hủy bê tông đến tuổi thọ công trình
  bê tông cốt thép . 79
  Hình 3.31 Ảnh hưởng của trạng thái phá hủy bê tông đến tuổi thọ công trình
  bê tông DƯL 80
  Hình 3.32 Tuổi thọ công trình bê tông cốt thép khi bê tông bị phá hủy sau 5
  năm khai thác (Vùng ảnh hưởng bởi sóng biển) . 81
  Hình 3.33 Tuổi thọ công trình bê tông dự ứng lực khi bê tông bị phá hủy sau
  5 năm khai thác (Vùng ảnh hưởng bởi sóng biển) 82
  Hình 3.34 Tuổi thọ công trình bê tông cốt thép khi bê tông bị phá hủy sau 5
  năm khai thác (Vùng thủy triều lên xuống) . 82
  Hình 3.35 Tuổi thọ công trình bê tông dự ứng lực khi bê tông bị phá hủy sau
  5 năm khai thác (Vùng thủy triều lên xuống) 83
  Hình 3.36 Tuổi thọ công trình bê tông cốt thép khi bê tông bị phá hủy sau 5
  năm khai thác (Vùng khí hậu ven biển) . 83
  Hình 3.37 Tuổi thọ công trình bê tông dự ứng lực khi bê tông bị phá hủy sau
  5 năm khai thác (Vùng khí hậu ven biển) 84
  Hình 4.1 Cốt composite “thủy tinh – polymer” . 102

  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 3.1 - Giá trị trung bình của lưu lượng khí vào và biến dạng dọc trục . 43
  Bảng 3.2 - Sau đây biễu diễn các giá trị độ thấm danh định K R a R . 45
  Bảng 3.3 - Các giá trị độ thấm khí thực K thu được theo nguyên lý
  Klinkenberg . 49
  Bảng 3.5 - Các giá trị độ thấm nước của bê tông theo phương nén mẫu P1 . 59
  Bảng 3.6 - Các giá trị độ thấm nước của bê tông theo phương ngang P2
  (vuông góc với phương nén mẫu P1) 60
  Bảng 3.7 - Tuổi thọ công trình bê tông cốt thép (C R cr R = 0.06 % KLBT) . 73
  Bảng 3.8 - Tuổi thọ công trình bê tông dự ứng lực (C R cr R = 0.3 % KLBT) . 73
  Bảng 4.1 - Yêu cầu kỹ thuật đối với xi măng . 91
  Bảng 4.2 - Bảng so sánh các tính chất cốt thép và cốt composite . 103


  DANH MỤC VIẾT TẮT

  XM: Xi măng
  BT: Bê tông
  BTCT: Bê tông cốt thép
  BT & BTCT : Bê tông và bê tông cốt thép
  TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam
  TCXD: Tiêu chuẩn xây dựng
  TCN: Tiêu chuẩn nghành
  VLXD: Vật liệu xây dựng
  VKHCNXD: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
  VKHCNGTVT: Viện Khoa học Công nghệ Giao thông vận tải
  BMVLXD: Bộ môn vật liệu xây dựng
  TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Bê tông cốt thép đã được phát minh và ứng dụng từ giữa thế kỷ 19. Cho  đến nay bê tông, bê tông cốt thép vẫn là nguồn vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực
  xây dựng, giao thông, thủy lợi thủy điện. Ở Việt Nam, bê tông côt thép đã và
  đang được sử dụng rất rộng rãi, chất lượng và tuổi thọ của bê tông đã được
  nghiên cứu và nâng cao nhiều. Qua tổng kết đánh của các quốc gia trên thế
  giới thì độ bền thực tế của các công trình bê tông như sau: Trong môi trường
  không có tính xâm thực, kết cấu BTCT có thể làm việc bền vững trên 100
  năm. Trong môi trường có tính xâm thực mạnh như các vùng ven biển, độ ẩm
  lớn, dưới nước xẩy ra hiện tượng ăn mòn bê tông cốt thép dẫn đến làm nứt
  vỡ và phá hủy kết cấu bê tông và BTCT có thể xuất phát sau 10 đến 30 năm
  sử dụng.
  Qua thực tế các công trình giao thông thủy lợi ở Việt Nam cũng như
  nhiều nước trên thế giới, các công trình bê tông và BTCT sau một thời gian
  đưa vào sử dụng đã bị xuống cấp, đặc biệt là các công trình giao thông, thủy
  lợi như: trụ cầu giao thông, dầm cầu giao thông, cống thủy lợi, đê biển , đã
  bị môi trường xâm thực rất mạnh, làm ăn mòn bê tông và cốt thép phá hủy kết
  cấu của công trình gây tổn thất rất lớn.
  Vì vậy nghiên cứu tìm ra được các cơ chế ăn mòn BT & BTCT dưới tác
  động của môi trường và đưa ra các giải pháp khắc phục tình hình ăn mòn BT
  & BTCT công trình thủy lợi là hết sức cần thiết . Đề tài: “Nghiên cứu giải
  pháp vật liệu khắc phục ăn mòn bê tông và bê tông cốt thép công trình
  thủy lợi dưới tác động của môi trường” được đề xuất nhằm đáp ứng các
  yêu cầu kỹ thuật và nâng cao chất lượng bê tông và bê tông cốt thép  2
  2, Mục đích của đề tài:
  Nghiên cứu cơ chế ăn mòn của bê tông và bê tông cốt thép dưới tác động
  của môi trường. Đánh giá mức độ ăn mòn phá hủy của bê tông và BTCT dưới
  tác động của môi trường để đưa ra các biện pháp giảm thiểu khả năng ăn mòn,
  xâm thực của bê tông và BTCT.
  3, Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
  Sưu tập, nghiên cứu các các tài liệu trong và ngoài nước đang được áp
  dụng phổ biến trên thế giới và Việt Nam, trong đó có chú ý tới các nội dung
  có liên quan tới bê tông tự lèn để lựa chọn hướng nghiên cứu, phương pháp
  hợp lý áp dụng cho điều kiện Việt Nam.
  Phương pháp nghiên cứu bao gồm: Phương pháp lý thuyết và phương
  pháp thực nghiệm.
  * Phương pháp lý thuyết:
  + Nghiên cứu lý thuyết về các phương pháp phân tích tình hình ăn mòn
  trong và ngoài nước. Lựa chọn một số phương pháp để đánh giá tình hình ăn
  mòn BT & BTCT công trình thủy lợi và đưa ra giải pháp khắc phục ăn mòn
  BT & BTCT công trình thủy lợi phù hợp với điều kiện Việt Nam.
  * Phương pháp thực nghiệm:
  + Xác định các chỉ tiêu ăn mòn BT & BTCT công trình thủy lợi như: độ
  thấm khí, thấm nước của Bê tông (Tiêu chuẩn Việt Nam & Tiêu chuẩn một số
  nước)
  + Tương quan giữa độ khuếch tán ion Cl P
  -
  P và độ thấm khí của bê tông khi
  bê tông bị phá hủy.
  Đề tài sử dụng các thiết bị thí nghiệm các chỉ tiêu ăn mòn BT & BTCT
  theo tiêu chuẩn Việt Nam của phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng LAS-
  XD381.

  3
  4, Nội dung nội văn
  Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu ăn mòn BT & BTCT
  trên thế giới và ở Việt Nam
  1.1. Tình hình nghiên cứu ăn mòn BT & BTCT trên thế giới
  1.2. Tình hình nghiên cứu ăn mòn BT & BTCT ở Việt Nam
  Chương 2: Phân tích cơ chế ăn mòn BT & BTCT trong công trình
  thủy lợi
  2.1 Hiện tượng ăn mòn các công trình Thủy lợi.
  2.2 Ăn mòn bê tông.
  2.3 Ăn mòn cốt thép.
  2.4 Ăn mòn bê tông cốt thép ở các vùng ven biển.
  2.5 Kết luận chương 2.
  Chương 3: Kết quả thực nghiệm độ thẩm thấu của nước, không khí
  và ion CL P
  -
  P qua bê tông dưới tác động của tải trọng & nhiệt độ môi
  trường.
  3.1 Công tác chuẩn bị thí nghiệm.
  3.2 Thí nghiệm đo độ thẩm khí của bê tông.
  3.3 Thí nghiệm đo độ thấm nước của bê tông.
  3.4 Tương quan giữa độ khuếch tán Clorua và độ thẩm khí của bê
  tông khi bê tông bị phá hủy
  3.5 Đánh giá ảnh hưởng của độ thấm ION Cl- đến tuổi thọ cử các
  công trình thủy lợi có xét đến trạng thái phá hủy của bê tông.
  3.6 Kết luận chương 3.
  Chương 4: Giải pháp khắc phục ăn mòn BT & BTCT công trình
  thủy lợi dưới tác động môi trường
  4.1 Giải pháp khắc phục ăn mòn bê tông dưới tác động môi trường

  4
  4.2 Giải pháp khắc phục ăn mòn bê tông cốt thép dưới tác động
  của môi trường.
  4.3 Các giải pháp vật liệu nhằm nâng cao độ bền BT & BTCT
  công trình thủy lợi.
  4.4 Kết uận chương 4.
  Kết luận và kiến nghị

  Xem Thêm: Nghiên cứu giải pháp vật liệu khắc phục ăn mòn bê tông cốt thép công trình thủy lợi dưới tác động của môi trường
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu giải pháp vật liệu khắc phục ăn mòn bê tông cốt thép công trình thủy lợi dưới tác động của môi trường sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status