Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thông qua đối thoại trong dạy học môn Toán ở trường Trung học Phổ thông

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thông qua đối thoại trong dạy học môn Toán ở trường Trung học Phổ thông

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọ n đề tài
  Văn kiệ n đ ạ i hộ i đạ i biể u toà n quố c lầ n thứ XI năm 2013 củ a Đả ng
  Cộ ng sả n Việt Nam đã khẳ ng định: “ Giá o dụ c và đà o tạo là quố c sách
  hà ng đầu ” đồ ng thờ i nhấ n mạ nh: “ Đổ i mớ i căn bản , toà n d iện giá o dục và
  đà o tạ o là đổ i mớ i mụ c tiêu, nộ i dung, phương pháp”. Trong nghị quyế t số
  29-NQ/TW năm 2013 đã đề cập: “Phá t triể n giá o dụ c và đà o tạ o là nâng
  cao dân trí, đà o tạ o nhân lự c, bồ i dưỡ ng nhân tà i. Chuyển mạnh quá trình
  giá o dụ c từ chủ yế u trang bị kiế n thứ c sang phá t triể n toà n diện năng lực
  và phẩ m chấ t ngườ i họ c. Họ c đi đôi vớ i hà nh: lý luậ n gắ n vớ i thực tiễn ”.
  Nghị quyế t cũ ng đã đưa ra nhiệ m vụ: “tiế p tụ c đổ i mớ i mạnh mẽ phương
  phá p dạ y và họ c theo hướ ng phá t huy tính tích cự c, chủ độ ng, sáng tạo và
  vậ n dụ ng kiế n thứ c, kỹ năng củ a ngườ i họ c; khắ c phụ c lố i truyề n thụ áp đặt
  mộ t chiề u, Tậ p trung dạ y cá ch họ c, cá ch nghĩ tạ o cơ sở để ngườ i họ c tự
  cậ p nhậ t và đổ i mớ i tri thứ c, kỹ năng, phá t triể n năng lực”. Vớ i mụ c tiêu
  và nhiệ m vụ đặ t ra, giá o dụ c cầ n tạ o ra nhữn g cá nhân tích cự c, năng động ,
  độ c lậ p và có tư duy tốt.
  Bên cạ nh đó, xu thế trong nước và thế giớ i hiệ n nay đang nghiên cứu
  nhiều về lý thuyế t dạ y họ c, phương phá p dạ y họ c, vậ n dụ ng những thành
  tự u hiệ n đạ i về tâm lý giá o dụ c họ c, lý luận dạy học và o trong quá trình dạy
  họ c, trong đó có việ c nghiên cứ u, hình thà nh và phá t triển năng lự c tư duy
  cho học sinh (HS) đặ c biệ t là tư duy phản biện (TDPB) (hoặc gọi là tư duy
  phê phán (TDPP)) [6, tr.5; 7, tr.154]. Theo cá c nhà giá o dụ c học, TDPB là
  mộ t trong nhữ ng năng lự c tư duy cầ n có ở HS trung học phổ thông
  (THPT). Trong hoạ t độ ng dạ y họ c Toá n ở trườ ng phổ thông hiện nay , cầ n
  hướ ng ngườ i họ c thự c hiệ n cá c hà nh độ ng nhậ n thức một cá ch tích cực,
  hướ ng HS tá i tạ o lạ i kiế n thứ c, kinh nghiệ m xã hộ i, biế n kiế n thức thành
  vố n liế ng củ a mình, biế n đổi bả n thân, hình thà nh và phá t triể n ở họ những 2

  phẩ m chấ t, năng lự c chuyên môn, nghề nghiệp [34]; coi trọ ng việ c dạ y cho
  HS TDPB và tư duy sá ng tạo (TDST) [45]; TDPB đó ng vai trò cơ bản
  trong việ c đưa ra quyế t định, TDPB giú p chú ng ta xây dự ng nhữ ng câu hỏi
  đú ng, đánh giá câu trả lờ i có thể , đá nh giá độ tin cậ y củ a cá c nguồn thông
  tin, [140]. Theo chú ng tôi, việ c phá t triển TDPB cho HS hiệ n nay là cấp
  thiế t, bở i vì xã hộ i chú ng ta hiệ n nay đang thay đổi với tốc độ chó ng mặt,
  dườ ng như có mộ t sự mấ t cân bằng giữ a mộ t bên là tri thứ c ngà y cà ng phát
  triể n mà thờ i gian để HS lĩnh hội lạ i có hạ n. V ì vậ y chỉ có cá ch là chúng ta
  hướ ng dẫ n cho HS cá ch tìm kiế m tri thứ c, lĩnh hội tr i thứ c và tự là m chủ tri
  thứ c cho bả n thân . Muố n thự c hiệ n điề u nà y tố t cầ n phả i có tư duy tốt, đặc
  biệ t là TDPB. TDPB sẽ giúp HS biế t xem xé t, cân nhắ c, lự a chọ n những gì
  là đúng , là phù hợp , là cầ n thiế t đố i với cuộ c số ng củ a chính cá c em. Như
  vậ y có thể nói TDPB có thể giú p chú ng ta đưa ra mộ t quyế t định tốt nhất
  cho bả n thân, cho gia đình và cho xã hội. V ì vậ y, vấ n đề là m thế nào để
  phá t triể n được TDPB củ a HS THPT hiệ n là vấn đề đượ c cá c nhà giá o dục
  đặ c biệ t quan tâm và nghiên cứu.
  Hơn nữ a, m ôn Toá n là môn họ c có nhiều điề u kiện giú p chú ng ta có
  thể phá t triển tư duy nó i chung và TDPB nó i riêng cho HS THPT. Cá c nội
  dung toá n họ c đề u chứ a đựng cá c vấ n đề mà thông qua quá trình tiếp cận
  và giả i quyết, HS sẽ khá m phá ra nhiề u điều có thể ứ ng dụng và o tro ng
  thự c tiễ n đờ i số ng. Môn T oá n có tính logic, chính xá c; chứ a đự ng nhiều cơ
  hội để có thể phá t triển TDPB. Vì vậ y, việ c lự a chọ n nhữ ng nộ i dung thích
  hợ p để có thể phá t triển TDPB cho HS là điề u hoà n toà n có thể làm được.
  Hơn thế, môn Toán về cơ bản được xây dựng theo văn phong của phương
  pháp tiên đề nên trong trình bày rất cần sự lập luận (suy luận) hợp logic.
  Trong nhiều trường hợp, người học toá n, là m toá n thư ờng hay vi phạm quy
  tắc suy luận. Nhưng muốn nhận ra được sự vi phạm, sự thiếu chặt chẽ, cần
  có hiểu biết về kiến thức toán và hiểu biết về các quy tắc suy luận, quy tắc 3

  kết luận logic mới có thể nhận ra sai lầm trong tình bày lời giải của một
  bài toán, hay trình bày một chứng minh Như thế môn Toán tiềm ẩn cơ hội
  để phát triển TDPB. Và, các sai lầm trong lập luận giải toán, hay chứng
  minh thường khó nhận ra, nhất là tự mình nhận ra sai lầm của chính bản
  thân mình. Vì thế, rất cần có ngư ời đọc lại, rồi chỉ ra sai lầm thông qua
  tranh luận hay đối thoại Theo đó, môn Toán tiềm ẩn nhiều cơ hội cho
  việc phát triển TDPB. Do đó, vấ n đề đặ t ra là chú ng ta là m thế nà o để giáo
  dục cho HS có thể đối phó với những thay đổi trong cuộc sống, trong nghề
  nghiệp của mình sau nà y và trong m ột xã hội liên tụ c có nhiề u biế n động?
  Chú ng ta nên sử dụ ng cá ch tiế p cậ n nà o trong giáo dục toán học để HS là m
  quen vớ i cá c mô hình thự c hà nh chuyên nghiệp sau này ?
  Ngoà i ra, theo các nhà kiến tạo xã hội, tương tá c x ảy ra khi HS giao
  tiếp cá c ý tư ởng toán học là môi trư ờng để phát triển nhận thức, và tư duy
  con ngườ i bộ c lộ qua ngôn ngữ . Dự a trên nghiên cứ u củ a Vygotsky, Voigt
  (1994) cho rằ ng, thông qua sự chia sẻ và tranh luận giữ a HS vớ i HS, giữa
  HS và GV trong quá trình họ c toá n, HS tham gia tích cực vào hoạ t động
  họ c tập [121, tr.199]; bên cạ nh đó, quan điể m của Cobb (1995) lạ i xem xét
  việ c họ c toá n củ a HS chính là việ c tích cự c kiế n tạ o kiế n thức toán học củ a
  cá nhân ngườ i họ c qua nỗ lự c tương tá c vớ i bạn học [79, tr.25]; thêm và o
  đó , khi HS tham gia và o môi t rườ ng trao đổi, tranh luậ n về cá c nộ i dung
  toá n họ c hoặ c về cá c ý tưở ng toá n họ c thì HS sẽ kiế n tạ o đượ c tri thức toán
  họ c và phá t triể n đượ c tư duy toán học [110, tr.310; 124, tr.225]; tá c giả
  Bù i Văn Nghị (2009) cũ ng đồ ng ý rằng, “HS luôn đặ t ra vô số nhữ ng câu
  hỏ i “tạ i sao ?”” chứ ng tỏ cá c em có lò ng ham muố n được hiể u biế t cà ng
  nhiề u cà ng tốt [38, tr.136]. Ông cũn g nhậ n xét, sự phá t triể n về tư duy diễn
  ra chủ yế u trong quá trình giao tiế p vớ i ngườ i lớ n và cá c bạn cùng lứ a tuổi.
  Chính vì vậ y, chú ng tôi cho rằ ng, đố i thoạ i là mộ t môi trườ ng tốt để thông
  qua đó phá t triển đượ c TDP B cho HS. 4

  Hiệ n nay, ở nướ c ta đã có một số công trình nghiên cứ u về rè n luyện
  TDPB qua dạ y họ c mộ t số chủ đề trong môn Toá n như “Rè n luy ện tư duy
  phê phán của HS trung học phổ thông qua dạy học chủ đề phương trình và
  bất phương trình” của Phan Thị Luyế n (2008), “ Rè n luy ện tư duy phê phán
  cho HS thông qua dạy Toán 4” của Trương Thị Tố Mai (2007), Tuy
  nhiên, vẫ n chưa có công trình nà o về phá t triển TDPB thông qua đố i thoạ i,
  mộ t hình thứ c dạ y họ c rấ t có hiệu quả.
  Thực tiễ n dạ y họ c môn toá n ở trường THPTcho thấ y chưa có sự
  quan tâm đú ng mứ c đế n việ c rè n luyệ n và phát triển TDPB, cũ ng như việc
  sử dụ ng hình thứ c đố i thoạ i trong dạy học toá n mộ t cá ch phổ biế n và đúng
  đắn mặ c dù đối thoạ i chiế m tỷ trọng tương đố i lớn trong quá trình dạ y học
  toán .
  Chính vì những lý do trên, chúng tôi chọn đề tà i: “ Phá t triển tư duy
  phản biện cho học sinh thông qua đố i thoạ i trong dạ y họ c môn toán ở
  trườ ng trung học phổ thông”.
  2. Mụ c đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứ u lý luậ n và thự c tiễn về TDPB và vai trò của
  đố i thoạ i trong dạ y họ c toá n, đề xuất đượ c mộ t số biệ n phá p nhằ m phát
  triể n TDPB cho HS THPT thông qua đối thoại, gó p phần nâng cao chất
  lượng dạy học môn Toán.
  3. Khá ch thể và đố i tượ ng nghiên cứu
  Khá ch thể củ a nghiên cứ u này là quá trình dạy học môn Toán ở
  trường THPT; đố i tượ ng củ a nghiên cứ u nà y là quá trình sử dụ ng đối thoại
  trong dạ y học toá n để phát t riể n TDPB.
  4. Giả thuyế t khoa học
  Nếu xây dự ng và thự c hiệ n đượ c mộ t số biện pháp sử dụng đối thoại
  trong quá trình dạy học môn Toán ở trường THPT thì có thể phát triển
  được TDPB cho HS, góp phần nâng cao hiệ u quả dạ y họ c môn Toán . 5

  5. Nhiệ m vụ nghiên cứu
  Để đạ t đượ c mụ c đích nghiên cứ u về vấ n đề này, luậ n á n cầ n trả lờ i
  đượ c nhữ ng câu hỏ i như:
  - Nhữ ng biể u hiện đặc trưng củ a TDPB trong dạ y họ c môn Toán là
  gì?
  - Đố i thoạ i có tá c dụ ng phá t triể n tư duy to á n họ c cho HS, đặ c biệ t là
  TDPB như thế nào?
  - Sử dụ ng cá c biệ n phá p nà o để phát triển TDPB thông qua đố i thoại
  trong dạ y họ c toán?
  Để trả lờ i cá c câu hỏi trên, cá c nhiệ m vụ đượ c đặ t ra là:
  - Về lý luậ n: (1) Cầ n tìm hiểu khá i niệm TDPB và cá c đặc trưng củ a
  TDPB; (2) Cầ n là m rõ khá i niệ m về đố i thoạ i và vai trò củ a đối thoại
  trong dạ y họ c toá n và (3) Tìm hiể u cá c tính chấ t, cá c kỹ thuậ t và các yêu
  cầ u củ a mộ t cuộ c đố i thoạ i, hơn nữa là mộ t cuộ c đố i thoạ i hiệu quả
  trong dạ y họ c toán;
  - Về thực tiễn: Tìm hiể u thự c trạ ng phá t triển TDPB ở trườ ng THPT;
  - Đề xuấ t mộ t số biệ n phá p để phát triển TDPB thông qua đố i thoại;
  - Thự c nghiệ m sư phạ m để bướ c đầ u kiểm ch ứ ng cho cá c biệ n phá p đã đề
  xuấ t.
  6. Phạ m vi nghiên cứu
  Trong luậ n á n nà y chú ng tôi nghiên cứ u sự phá t triển TDPB thông
  qua đố i thoạ i trong dạ y họ c môn Toán phần lớn ở HS lớ p 10, lớ p 11 và một
  phần nhỏ ở lớp 12 THPT.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  Để thự c hiệ n luậ n á n nà y, chúng t ôi đã sử dụ ng mộ t số phương phá p nghiên
  cứ u sau đây
  7.1. Phương phá p nghiên cứ u lý luận 6

  Chú ng tôi nghiên cứ u cá c tà i liệ u trong và ngoà i nướ c đề cập đến vấn
  đề tư duy và TDPB, đố i thoạ i và đố i thoạ i trong lớ p họ c. Bằ ng cá ch tra cứu
  cá c tà i liệ u trong cá c thư việ n lẫ n cá c tà i liệ u online, chú ng tôi đề ra một cơ
  sở lý luậ n cho TDPB và cá c biệ n phá p phá t triể n nó , song song với đó,
  chú ng tôi tìm h iể u về đố i thoạ i, cá c cá ch đố i thoạ i thà nh công, và các biện
  phá p đưa đố i thoạ i và o trong quá trình dạ y họ c để tích cự c hóa hoạt động
  họ c tậ p cho HS, chú ng tôi nhậ n thấ y thông qua đố i thoại, TDPB đượ c phát
  triể n mộ t cách mạ nh mẽ.
  7.2. Phương phá p điề u tra – quan sát
  Khi sử dụ ng phương phá p nà y chú ng tôi đã thự c hiệ n mộ t số công
  việ c sau:
  Để có cá i nhìn thự c tiễ n về việ c phát triển TDPB cho HS ở trườ ng
  THPT, chú ng tôi đã tiế n hà nh phỏng vấ n trự c tiế p mộ t số HS, GV tạ i 11
  trườ ng THPT tỉnh An Giang, đồ ng thờ i phá t phiế u hỏi trên hai đố i tượ ng là
  HS , GV tạ i tỉnh An Giang.
  Từ số liệ u thu thậ p đượ c, chú ng tôi có cá i nhìn khá i quát và chân
  thự c về hiệ n trạng phá t triển TDPB cho HS tạ i cá c trườ ng THPT ở tỉnh An
  Giang. Phương phá p quan sá t đượ c tiế n hà nh song song trong quá trình thu
  thậ p số liệ u điề u tra và thự c nghiệ m sư phạ m. Ở đây, cá c quan sát viên đã
  tiế n hà nh quan sá t thái đ ộ của HS, GV khi tham gia điề u tra, thự c nghiệm.
  Bên cạ nh đó, trong quá trình thự c nghiệ m cá c quan sá t viên đã quan
  sá t hoạ t độ ng họ c của HS, hoạ t độ ng dạ y của GV và tiế n hà nh ghi ché p đầy
  đủ cá c nhậ n định nhằ m có cơ sở cho cá c nhậ n xé t về sau.
  7.3. Phương phá p thự c nghiệm sư phạm
  Phương phá p thực nghiệ m sư phạ m đượ c tiế n hà nh ngay sau bước
  thăm dò thự c tiễ n vừ a tiế n hành . Chú ng tôi đã tổ chứ c dạ y họ c và ghi âm,
  ghi hình mộ t số hoạ t động đã diễ n ra nhằ m mụ c đích kiể m định lạ i các kỹ 7

  thuậ t đố i thoạ i trong lớ p họ c, sau đó đem về phân tích, nhậ n xé t, đánh giá
  và rú t kinh nghiệ m cho đợt TNSP.
  Phương phá p thự c nghiệ m sư phạ m đượ c tiế n hà nh sau khi rút kinh
  nghiệ m từ TNSP, ở lầ n nà y chú ng tôi không tiế n hà nh ghi hình, chỉ ghi âm
  và nhậ n xé t đá nh giá dự a và o phiế u quan sá t thu về , và rú t kinh nghiệm sau
  tiế t dạ y của GV đứ ng lớp.
  7.4. Phương phá p xử lý thông tin và thố ng kê giáo dụ c
  Phương phá p nà y đượ c sử dụ ng để phân tích và tổng hợp cá c số liệu
  từ đợ t khả o sá t thự c trạng và TNSP.
  7.5. Phương phá p chuyên gia
  Để thự c hiệ n luậ n á n nà y, chú ng tôi thườ ng xuyên xin ý kiế n chuyên
  gia trướ c và trong quá trình nghiên cứ u, á p dụ ng và thự c nghiệ m để có
  được nhữ ng gó p ý và điề u chỉnh kịp thờ i cho nghiên cứu.
  8. Nộ i dung đưa ra bả o vệ
  - TDPB là loại hình tư duy c ần được phát triển cho HS THPT trong dạ y
  họ c môn Toán ; việc nghiên cứu các biện pháp phát triển TDPB là thự c sự
  cầ n thiết.
  - Đối thoại trong dạy học môn Toán có vai trò quan trọng trong việc phát
  triển TDPB; nếu tạo ra được môi trường thuận lợi cho việc đối thoại thì sẽ
  góp phần phát triển TDPB cho HS.
  - Thông qua đối thoại, các KN TDPB được phát triển tốt như: lắng nghe,
  quan sá t, đ ặt câu hỏi, lập luận, phá n đoá n, trình bà y, đá nh giá, t ự điều
  chỉnh.
  - Cá c biệ n pháp đề xuất trong luận án góp phần phá t triển TDPB cho HS có
  tính khả thi và hiệ u quả.
  9. Ý nghĩa lý lu ận và thực tiễn; đóng gó p mớ i củ a luận án
  - Luậ n á n gó p phầ n là m rõ vai trò c ủa đối thoại trong việc phát triển TDPB
  cho HS THPT trong dạy học môn Toán. Cụ thể, chú ng tôi đã h ệ thố ng hó a 8

  lý luận về TDPB (quan niệm, tính chất, các KN cơ bản có thể phát triển
  thông qua đối thoại); lý luận về đố i thoạ i trong dạ y họ c môn toán (quan
  niệ m, cá c hình thứ c, cá c dạ ng, cá c cấ p bậ c, cá c công cụ để đối thoại, ).
  - Phân tích và làm rõ vai trò của đối thoại trong việc rèn luyện và phát triển
  TDPB thông qua đố i thoạ i cho HS THPT trong dạ y họ c môn Toá n.
  - Đề xuấ t mộ t số biệ n phá p để phát triển TDPB thông qua đố i thoạ i trong
  dạ y họ c môn Toán.
  - Nhữ ng biệ n phá p đã đề xuấ t có tá c dụ ng, có tính khả thi và hiệu quả tro ng
  việ c phá t triển TDPB.
  10. Cấ u trú c củ a luận án
  Ngoà i phần Mở đầu và Kế t luậ n, nộ i dung luậ n á n gồ m ba chương :
  Chương 1. Cơ sở lý luậ n và thự c tiễn
  Chương 2. Phát triể n tư duy phản biện thông qua đối thoại trong dạy
  học toán.
  Chương 3. Thự c nghiệm sư phạm .

  Xem Thêm: Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thông qua đối thoại trong dạy học môn Toán ở trường Trung học Phổ thông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thông qua đối thoại trong dạy học môn Toán ở trường Trung học Phổ thông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status