Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường đại học sư phạm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường đại học sư phạm

  MỤC LỤC


  LỜI CAM ĐOAN i
  MỤC LỤC . ii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC BIỂU . ix
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2
  4. Giả thuyết khoa học 2
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3
  7. Phương pháp nghiên cứu . 3
  8. Luận điểm bảo vệ 4
  9. Đóng góp mới của luận án 5
  10. Cấu trúc luận án 5
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC HÀNH VI VĂN HOÁ HỌC
  TẬP CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 6
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề . 6
  1.1.1. Trên thế giới . 6
  1.1.2. Ở Việt Nam 11
  1.2. Một số khái niệm công cụ của đề tài 16
  1.2.1. Văn hoá và văn hóa học tập . 16
  1.2.2. Hành vi văn hóa . 23
  1.2.3. Hành vi văn hóa học tập 27
  1.2.4. Giáo dục hành vi văn hóa học tập 29 iii
  1.3. Cơ sở tâm lý của việc giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên ĐHSP . 30
  1.3.1. Cấu trúc của hành vi văn hóa học tập 30
  1.3.2. Cơ chế hình thành hành vi văn hóa học tập của SV trong nhà trường 31
  1.3.3. Đặc điểm tâm lý của sinh viên . 33
  1.3.4. Đặc điểm hoạt động học tập có tính chất nghiên cứu của SV các
  trường ĐHSP . 34
  1.4. Tiếp cận giá trị - hoạt động - nhân cách trong giáo dục HVVHHT cho sinh
  viên đại học sư phạm . 37
  1.4.1. Tiếp cận giá trị trong giáo dục HVVHHT cho sinh viên . 37
  1.4.2. Tiếp cận hoạt động với việc giáo dục HVVHHT cho sinh viên Sư phạm . 38
  1.5. Quá trình giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường ĐHSP 39
  1.5.1. Mục đích, ý nghĩa của việc giáo dục HVVHHT cho sinh viên
  trường ĐHSP . 39
  1.5.2. Nhiệm vụ giáo dục hành vi văn hóa học tập 40
  1.5.3. Nội dung giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên trong
  trường sư phạm . 40
  1.5.4. Phương pháp giáo dục hành vi văn hóa học tập 44
  1.5.5. Con đường giáo dục hành vi VHHT cho sinh viên ĐHSP 47
  1.6. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình giáo dục HVVHHT cho sinh viên các
  trường ĐHSP . 52
  1.6.1. Nhóm yếu tố từ phía người học . 52
  1.6.2. Nhóm yếu tố từ phía giảng viên và tập thể sư phạm . 53
  1.6.3. Môi trường học tập trong nhà trường Sư phạm . 53
  1.6.4. Ảnh hưởng của các nhân tố từ cuộc sống hiện đại 53
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 54
  Chương 2. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC HÀNH VI VĂN HÓA HỌC TẬP
  CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM . 55
  2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng 55
  2.1.1. Mục tiêu khảo sát . 55
  2.1.2. Đối tượng và quy mô khảo sát . 55
  2.1.3. Nội dung khảo sát 55
  2.1.4. Phương pháp khảo sát và xử lý kết quả . 55 iv
  2.2. Thực trạng hành vi văn hóa học tập của sinh viên đại học sư phạm . 55
  2.2.1. Thực trạng nhận thức chungcủa sinh viên đại học sư phạm về
  HVVHHT 55
  2.2.2. Thực trạng một số hành vi văn hóa học tập của sinh viên ĐHSP . 57
  2.2.3. Đánh giá chung 73
  2.3. Thực trạng giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường ĐHSP 74
  2.3.1. Nhận thức về giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên ở
  các trường ĐHSP . 74
  2.3.2. Thực trạng giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên tại các
  trường Đại học sư phạm 81
  2.3.3. Thực trạng thái độ tham gia giáo dục HVVHHT của GV, CBQL và
  SV trường ĐHSP . 95
  2.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục HVVHHT cho sinh viên tại các
  trường ĐHSP . 100
  2.3.5. Nhận xét chung về thực trạng giáo dục HVVHHT cho SV ở các
  trường ĐHSP . 101
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 104
  Chương 3. BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HÀNH VI VĂN HÓA HỌC TẬP
  CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 105
  3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp giáo dục hành vi văn hóa học tập cho
  sinh viên Đại học sư phạm 105
  3.1.1. Đảm bảo tính thực tiễn 105
  3.1.2. Đảm bảo tính kế thừa 105
  3.1.3. Đảm bảo phát huy vai trò chủ thể học tập của sinh viên . 105
  3.2. Biện pháp giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên đại học sư phạm . 106
  3.2.1. Nâng cao nhận thức về giáo dục HVVHHT cho sinh viên trong các
  trường ĐHSP . 106
  3.2.2. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục HVVHHT cho SV vào nội
  dung GD và ĐT trong nhà trường ĐHSP 108 v
  3.2.3. Áp dụng phương pháp kỷ luật tích cực trong tổ chức dạy học
  các môn khoa học ở trường ĐHSP . 111
  3.2.4. Tổ chức luyện tập hành vi văn hóa học tập cho SV trong các hoạt
  động dạy học, giáo dục 114
  3.2.5. Tổ chức cho SV tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong
  học tập . 117
  3.2.6. Kiểm tra, đánh giá và nhân rộng điển hình hành vi văn hóa học tập
  trong sinh viên . 120
  3.2.7. Xây dựng môi trường học tập thân thiện, nghiêm túc, tích cực trong
  nhà trường ĐHSP 123
  3.2.8. Mối quan hệ giữa các biện pháp giáo dục hành vi VHHT cho sinh
  viên ĐHSP . 127
  3.3. Thực nghiệm sư phạm 128
  3.3.1. Khái quát về quá trình thực nghiệm 128
  3.3.2. Phân tích kết quả thực nghiệm 132
  3.4. Trao đổi 146
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 147
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 148
  1. Kết luận . 148
  2. Khuyến nghị 149
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ
  CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN . 151
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 152
  PHỤ LỤC . 158

  vi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  CBQL : Cán bộ quản lý
  ĐHSP : Đại học sư phạm
  GD : Giáo dục
  GV : Giáo viên
  HVVH : Hành vi văn hóa
  HVVHHT : Hành vi văn hóa học tập
  HĐGDNGLL : Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
  NVSP : Nghiệp vụ sư phạm
  SV : Sinh viên
  VHHT : Văn hóa học tập

  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1: Nhận thức của SV về hành vi văn hóa nề nếp học tập 57
  Bảng 2.2: Thái độ của SV khi thực hiện nề nếp học tập trong nhà trường . 58
  Bảng 2.3: Tần suất thực hiện quy định nề nếp học tập của sinh viên ĐHSP 60
  Bảng 2.4: Nhận thức của SV về hành vi văn hóa học hỏi trong nhà trường . 62
  Bảng 2.5: Mức độ chủ động của SV khi thực hiện hành vi học hỏi 64
  Bảng 2.6: Tần suất sử dụng các phương thức học hỏi của SV ĐHSP . 65
  Bảng 2.7: Nhận thức của SV về hành vi văn hóa chia sẻ trong học tập 68
  Bảng 2.8: Đối tượng chia sẻ trong học tập của SV đại học sư phạm 70
  Bảng 2.9: Nội dung chia sẻ của sinh viên ĐHSP trong học tập 71
  Bảng 2.10: Nhận thức của SV về ý nghĩa giáo dục HVVHHT ở các trường
  ĐHSP hiện nay 75
  Bảng 2.11: Đánh giá của SV về nội dung cần quan tâm giáo dục HVVHHT
  cho SVSP hiện nay 76
  Bảng 2.12: Nhận thức của GV, CBQL về ý nghĩa giáo dục hành vi VHHT
  cho SV trường ĐHSP 78
  Bảng 2.13: Đánh giá của GV, CBQL về nội dung cần quan tâm giáo dục
  HVVHHT cho SV ĐHSP 79
  Bảng 2.14: Đánh giá của GV, CBQL về các hình thức tổ chức giáo dục
  HVVHHT cho SV . 80
  Bảng 2.15: Đánh giá của GV, CBQL và SV về thực trạng nội dung giáo dục
  HVVHHT ở trường ĐHSP 82
  Bảng 2.16: Đánh giá của GV và SV về các hoạt động giáo dục hành vi
  VHHT ở trường đại học sư phạm . 84
  Bảng 2.17: Cách thức giáo dục HVVHHT cho SV thông qua tổ chức hoạt
  động dạy học . 89
  Bảng 2.18: Đánh giá của GV, CBQL và SV về lực lượng tham gia giáo dục
  HVVHHT ở trường ĐHSP 91 viii
  Bảng 2.19: Đánh giá của GV, CBQL và SV về hiệu quả giáo dục HVVHHT
  ở trường ĐHSP 94
  Bảng 2.20: Tự đánh giá của GV, CBQL các trường ĐHSP về thái độ tham
  gia giáo dục HVVHHT . 95
  Bảng 2.21: Thái độ của SV đối với các hoạt động giáo dục HVVHHT trong
  trường ĐHSP . 97
  Bảng 2.22: Nguyện vọng của SV về hoạt động giáo dục HVVHHT trong
  nhà trường . 99
  Bảng 2.23: Đánh giá của GV, CBQL và SV về các yếu tố ảnh hưởng đến
  hoạt động giáo dục HVVHHT 101
  Bảng 3.1: Kết quả đo hành vi VH nề nếp và hành vi VH hợp tác học tập
  của sinh viên trước thực nghiệm . 132
  Bảng 3.2: Hành vi văn hóa nề nếp học tập của sinh viên sau thực nghiệm
  vòng 1 và vòng 2 . 134
  Bảng 3.3: Kết quả tính tương quan Pearson giữa điểm TB học tập và hành
  vi VHNN học tập của sinh viên sau thực nghiệm lần 2 139
  Bảng 3.4: Hành vi văn hóa hợp tác của sinh viên sau thực nghiệm lần 1 và lần 2 140
  Bảng 3.5: Kết quả tính tương quan Pearson giữa điểm TB học tập và hành
  vi văn hóa hợp tác học tập của sinh viên sau thực nghiệm vòng 2 . 145


  ix
  DANH MỤC CÁC BIỂU

  Biểu đồ 3.1: Nhận thức của sinh viên về hành vi nề nếp trước TN và sau
  TN lần 1 135
  Biểu đồ 3.2: Thái độ khi thực hiện hành vi nề nếp của sinh viên trước TN
  và sau TN lần 1 . 136
  Biểu đồ 3.3: Kỹ năng thực hiện hành vi nề nếp của sinh viên trước TN và
  sau thực nghiệm lần 1 . 136
  Biểu đồ 3.4: Nhận thức về hành vi nề nếp của sinh viên trước thực
  nghiệm và sau thực nghiệm lần 1, lần 2 137
  Biểu đồ 3.5: Thái độ thực hiện hành vi nề nếp của sinh viên trước TN, sau
  TN lần 1 và sau TN lần 2 138
  Biểu đồ 3.6: Kỹ năng thực hiện hành vi nề nếp của sinh viên trước TN,
  sau TN lần 1 và sau TN lần 2 138
  Biểu đồ 3.7: Nhận thức của sinh viên về hành vi văn hóa hợp tác học tập
  trước TN và sau TN lần 1 . 141
  Biểu đồ 3.8: Thái độ khi thực hiện hành vi VHHT học tập của SV trước
  TN và sau TN lần 1 . 142
  Biểu đồ 3.9: Kỹ năng thực hiện hành vi VHHT học tập của SV trước TN
  và sau TN lần 1 . 142
  Biểu đồ 3.10: Nhận thức về hành vi VHHT học tập của SV trước TN, sau
  TN lần 1 và sau TN lần 2 143
  Biểu đồ 3.11: Thái độ khi thực hiện hành vi VHHT học tập của SV trước
  TN, sau TN lần 1 và sau TN lần 2 144
  Biểu đồ 3.12: Kỹ năng thực hiện hành vi VHHT học tập của SV trước TN,
  sau TN lần 1, sau TN lần 2 . 144

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Văn hóa đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế, vì nó là nền
  tảng tinh thần của xã hội. Văn hóa nhà trường là nền tảng tinh thần để nhà trường tồn
  tại và phát triển, tạo nên cái “tôi” của nhà trường và định hướng cho các thành viên nhà
  trường cùng nhau làm việc. Vì lẽ đó, xây dựng văn hóa nhà trường luôn được các nhà
  trường quan tâm. Giáo dục và phát triển hành vi văn hóa học tập trong nhà trường là
  yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng và gìn giữ văn hóa nhà trường.
  Hành vi văn hóa học tập là biểu hiện cụ thể sự phát triển của văn hóa học tập -
  thành phần cốt lõi của văn hóa nhà trường, góp phần quan trọng trong việc xây
  dựng bộ mặt văn hóa của nhà trường. Hành vi văn hóa học tập có ý nghĩa quan
  trọng đối với sự phát triển nhân cách con người nói chung và với hoạt động học tập
  của người học nói riêng. Nhờ có hành vi văn hóa học tập, con người điều tiết các
  mối quan hệ học tập hài hòa và tạo lập chất lượng học tập một cách bền vững.
  Trường Đại học Sư phạm là nơi đào tạo nhà giáo tương lai để sinh viên khi ra
  trường trở thành những người có kiến thức, có kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất
  đạo đức mẫu mực. Để đảm trách nhiệm vụ dạy học và giáo dục, sinh viên cần phải
  phát triển năng lực học tập, học thường xuyên, học suốt đời đáp ứng những yêu cầu,
  đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Đồng thời họ phải là tấm gương sáng về hành vi,
  cách ứng xử trong học tập để các em học sinh noi theo. Hành vi văn hóa học tập
  chính là phương tiện để họ thực hiện sứ mạng đó. Giáo dục hành vi văn hóa học tập
  cho sinh viên sư phạm là yêu cầu, nhiệm vụ không thể thiếu để thực hiện mục tiêu
  giáo dục và đào tạo giáo viên của các nhà trường. Mặt khác cũng là nội dung lãnh đạo
  các nhà trường cần quan tâm để xây dựng bộ mặt văn hóa nhà trường sư phạm.
  Trong bối cảnh hiện nay, để đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao
  của xã hội, việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các trường Đại học sư
  phạm là đòi hỏi bức thiết của xã hội. Vấn đề giáo dục hành vi văn hóa học tập cho
  sinh viên càng đặt ra quan trọng.
  Hiện nay ở các trường Đại học Sư phạm, công tác giáo dục hành vi văn hóa
  học tập còn có nhiều hạn chế, chưa có sự thống nhất về nội dung, hình thức, con
  đường thực hiện. Nhiều sinh viên có thái độ và hành động chống đối, hời hợt, thiếu
  tinh thần trách nhiệm trong học tập, học không có kế hoạch, thiếu tính kỷ luật
  Việc học tập của các em mất dần sự đam mê đối với tri thức, thiếu đi tính tích cực,
  2
  chủ động, sáng tạo trong học tập. Một bộ phận sinh viên có thái độ ích kỷ, thiếu sự
  hợp tác giúp đõ lẫn nhau trong học tập, ứng xử với giáo viên trong học tập mất đi
  nét đẹp của truyền thống tôn sư trọng đạo, Do đó, giáo dục hành vi văn hóa học
  tập cho sinh viên nói chung và sinh viên trường Đại học Sư phạm nói riêng là vấn
  đề mà các nhà khoa học giáo dục cần quan tâm nghiên cứu.
  Ở Việt Nam, nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa học tập nói chung và hành vi
  văn hóa học tập nói riêng chưa nhiều. Đặc biệt, chưa có công trình nào nghiên cứu
  chuyên biệt về giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường Đại học
  sư phạm. Do vậy, việc nghiên cứu những vấn đề liên quan đến lý luận và thực tiễn
  giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm để từ
  đó đề xuất các biện pháp giúp sinh viên học tập có hiệu quả hơn, giúp các trường sư
  phạm tổ chức tốt hơn công tác này là việc làm cần thiết. Vì vậy, tác giả mạnh dạn
  chọn đề tài “Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường đại học
  sư phạm” làm đề tài luận án tiến sĩ.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Xây dựng các biện pháp giáo dục HVVHHT cho SV các trường ĐHSP nhằm
  góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu đào tạo hiện nay ở các trường ĐHSP.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình hình thành và phát triển các phẩm
  chất nhân cách của sinh viên ĐHSP.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu: Quá trình hình thành và phát triển hành vi
  VHHT của sinh viên ĐHSP trong quá trình đào tạo.
  4. Giả thuyết khoa học
  Hiện nay, trình độ HVVHHT của sinh viên các trường ĐHSP chưa cao. Nếu
  xây dựng các biện pháp giáo dục HVVHHT có tính hệ thống, theo hướng phát triển
  ở SV nhận thức, thái độ, kỹ năng hành vi phù hợp với các giá trị xã hội trên cơ sở
  mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với công việc, con
  người với môi trường của sinh viên trong quá trình học tập thì sẽ có ảnh hưởng tích
  cực đến hành vi và kết quả học tập của SV.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  5.1. Xây dựng cơ sở lý luận về giáo dục hành vi văn hoá học tập cho sinh
  viên các trường ĐHSP.
  5.2. Nghiên cứu thực trạng hành vi văn hóa học tập của sinh viên và giáo dục
  hành vi văn hoá học tập cho sinh viên tại các trường ĐHSP.
  5.3. Đề xuất, thực nghiệm một số biện pháp giáo dục hành vi văn hoá học tập
  cho sinh viên ở các trường ĐHSP.
  3
  6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
  6.1. Nội dung:
  - Nghiên cứu HVVHHT trong các mối quan hệ giữa con người với con
  người, giữa con người với công việc, giữa con người với môi trường của SV trong
  quá trình học tập.
  - Chọn lọc và tập trung nghiên cứu thực trạng một số HVVHHT cơ bản của
  SV: hành vi văn hóa nề nếp, hành vi văn hóa học hỏi, hành vi văn hóa chia sẻ.
  6.2. Khách thể điều tra: Quá trình nghiên cứu thực tiễn được tiến hành trên
  720 SV năm thứ 2 và 232 GV, CBQL ở các trường: Đại học sư phạm - Đại học Thái
  Nguyên, Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết
  Phân tích, tổng hợp các tư liệu khoa học có liên quan đến HVVHHT, HVVHHT
  của người học trong nhà trường để xây dựng cơ sở lý luận của giáo dục hành vi văn
  hóa học tập cho sinh viên các trường ĐHSP.
  7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  7.2.1. Phương pháp quan sát
  Quan sát biểu hiện thái độ, phương thức thực hiện hành vi văn hóa học tập
  của sinh viên để có thông tin đánh giá thực trạng hành vi VHHT của sinh viên.
  Quan sát sự thay đổi về mặt thái độ và phương thức hành vi học tập của sinh viên
  trong quá trình tham gia thực nghiệm, ghi lại nhật ký quan sát theo các tiêu chí xác
  định. Từ đó đánh giá hiệu quả và tính khả thi của các biện pháp giáo dục HVVHHT
  đã được đề xuất trong luận án.
  7.2.2. Phương pháp điều tra (ankét)
  Chúng tôi xây dựng và sử dụng các phiếu điều tra viết cho đối tượng là sinh
  viên và giảng viên, cán bộ QLGD trường ĐHSP nhằm thu thập thông tin về thực
  trạng nhận thức, thái độ, kỹ năng thực hiện HVVHHT của SV và thực trạng giáo
  dục HVVHHT ở một số trường đại học sư phạm.
  7.2.3. Phương pháp phỏng vấn sâu
  Chúng tôi phỏng vấn sâu GV và SV nhằm có thêm thông tin định tính đánh
  giá thực trạng hành vi VHHT của SV và thực trạng GDHVVHHT cho SV ở một số
  trường ĐHSP. Đặc biệt, sử dụng phương pháp này để có thêm thông tin nhằm chỉ ra
  nguyên nhân của thực trạng giáo dục HVVHHT trong nhà trường ĐHSP hiện nay.
  4
  7.2.4. Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động
  Trong luận án, chúng tôi sử dụng phương pháp này để phân tích các bài kiểm
  tra trong một số môn học của cá nhân SV, kết quả thực hiện nề nếp học tập và sản
  phẩm làm việc nhóm của SV. Từ đó, bổ sung thông tin đánh giá thái độ và kỹ năng
  thực hiện hành vi VHHT của SV trong quá trình học tập và sau khi tham gia thực
  nghiệm của luận án.
  7.2.5. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
  Thực nghiệm được tiến hành nhằm kiểm định tính khả thi của các biện pháp
  giáo dục hành vi văn hoá học tập cho sinh viên được đề xuất trong luận án.
  7.3. Nhóm các phương pháp bổ trợ
  7.3.1. Phương pháp chuyên gia
  Nhằm thẩm định khung lý thuyết về giáo dục hành vi VHHT cho sinh viên
  đại học sư phạm và các biện pháp giáo dục hành vi VHHT được đề xuất.
  7.3.2. Phương pháp xử lý số liệu bằng toán thống kê
  Để xử lý kết quả nghiên cứu, chúng tôi sử dụng các công thức toán thống kê
  với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS (thống kê mô tả và thống kê suy luận) xử lý số
  liệu thu thập được trong điều tra thực trạng và thực nghiệm để tính các thông số, vẽ
  các sơ đồ, biểu đồ có liên quan.
  8. Luận điểm bảo vệ
  8.1. Trong xu thế phát triển hiện nay, HVVHHT có vai trò quan trọng đối với
  người học trong việc đáp ứng những yêu cầu đa dạng và thay đổi của hoạt động học
  tập, giúp người học phát triển chất lượng học tập bền vững; góp phần xây dựng môi
  trường học tập lành mạnh. Đối với SV các trường ĐHSP, giáo dục HVVHHT có ý
  nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị cho sinh viên những yếu tố cần thiết của nhân
  cách nhà giáo tương lai.
  8.2. HVVHHT của SV biểu hiện trong các mối quan hệ học tập giữa sinh
  viên với thầy cô, với bạn bè, với bản thân, với nhiệm vụ học tập và phát triển năng
  lực nghề nghiệp, với môi trường học tập, thông qua các mặt nhận thức, thái độ, kỹ
  năng hành vi.
  8.3. Giáo dục HVVHHT cho SV các trường ĐHSP là quá trình lâu dài, đòi
  hỏi phải kết hợp các biện pháp tác động vào nhận thức, tình cảm, kỹ năng thực hiện
  hành vi học tập của sinh viên và tạo dựng môi trường văn hóa học tập trong nhà
  trường; gắn với giá trị và yêu cầu của nghề nghiệp. Đặc biệt cần quan tâm khích lệ vai
  trò chủ thể, phát huy tính tự giác, phát triển nhu cầu văn hóa hành vi học tập của sinh
  viên trong quá trình giáo dục HVVHHT để thúc đẩy quá trình chuyển hóa yêu cầu bên
  ngoài thành nhu cầu tự thân.
  5
  9. Đóng góp mới của luận án
  9.1. Về mặt lý luận
  Xác định được quan niệm khoa học về HVVHHT của sinh viên và hệ thống
  khung lý luận về giáo dục HVVHHT cho sinh viên ĐHSP: Khái niệm, đặc trưng, biểu
  hiện của HVVHHT; nhiệm vụ, nội dung, các con đường giáo dục HVVHHT cho SV các
  trường ĐHSP. Góp phần khẳng định giáo dục HVVHHT là nhiệm vụ cấp thiết trong quá
  trình đào tạo giáo viên ở các trường ĐHSP hiện nay. Luận án là tài liệu mới góp phần
  làm phong phú thêm lý luận giáo dục văn hóa học tập cho người học trong nhà trường.
  9.2. Về mặt thực tiễn
  - Phát hiện được một số vấn đề thực trạng HVVHHT của sinh viên và
  thực trạng công tác giáo dục HVVHHT cho sinh viên ở các trường ĐHSP hiện
  nay; Khái quát được nguyên nhân của thực trạng đó.
  - Xây dựng được một số biện pháp giáo dục hành vi VHHT cho sinh viên
  trong nhà trường đại học sư phạm: Nâng cao nhận thức về giáo dục hành vi VHHT
  cho sinh viên trong các trường đại học sư phạm; Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo
  dục HVVHHT cho SV vào nội dung giáo dục và đào tạo trong nhà trường ĐHSP;
  Áp dụng phương pháp kỷ luật tích cực trong tổ chức dạy học các môn khoa học ở
  trường ĐHSP; Tổ chức luyện tập hành vi VHHT cho SV trong các hoạt động dạy
  học, giáo dục; Tổ chức cho SV tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong
  học tập; Kiểm tra, đánh giá và nhân rộng điển hình hành vi VHHT trong SV; Xây
  dựng môi trường học tập thân thiện, nghiêm túc, tích cực trong nhà trường ĐHSP.
  - Kết quả nghiên cứu của luận án có khả năng chuyển giao và ứng dụng trong
  xây dựng văn hóa nhà trường ở các trường đại học, cao đẳng nói chung. Đặc biệt,
  luận án cung cấp thêm tư liệu để các trường ĐHSP tổ chức tốt hơn công tác giáo
  dục phẩm chất nhân cách cho sinh viên. Nội dung luận án có thể sử dụng làm tài
  liệu trong tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục nhằm nâng cao thành tích học tập
  cho sinh viên và xây dựng văn hóa học tập trong các nhà trường ĐHSP hiện nay.
  10. Cấu trúc luận án
  Luận án gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về giáo dục hành vi văn hóa cho sinh viên đại học sư phạm.
  Chương 2: Thực trạng giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các
  trường đại học sư phạm.
  Chương 3: Biện pháp giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các
  trường đại học sư phạm.
  Ngoài ra, luận án có phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục các tài liệu tham
  khảo và phần Phụ lục.

  Xem Thêm: Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường đại học sư phạm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên các trường đại học sư phạm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

hành vi văn hóa học tập

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status