Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng suất máy ủi trong thi công xây dựng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng suất máy ủi trong thi công xây dựng

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2014

  MỤC LỤC
  29T MỞ ĐẦU 29T 1
  29T 1. Tính cấp thiết của để tài 29T 1
  29T 2. Mục đích của đề tài 29T . 1
  29T 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 29T 1
  29T 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 29T 2
  29T 5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu . 2
  29T 6. Kết quả dự kiến đạt được 3
  29T Chương 1: TỔNG QUAN NĂNG SUẤT VÀ ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT
  MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG 4
  29T 1.1. Giới thiệu năng suất máy 29T 7
  29T 1.1.1. Định nghĩa năng suất máy 29T 7
  29T 1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất máy 29T . 7
  29T 1.1.3. Phân loại và phương pháp xác định năng suất máy 29T 8
  29T 1.2. Định mức năng suất máy: 29T . 11
  29T 1.2.1. Định nghĩa: 29T . 11
  29T 1.2.2. Phương pháp xác định định mức thời gian sử dụng máy: 29T . 11
  29T Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ NÂNG CAO NĂNG SUẤT MÁY ỦI
  TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG 16
  29T 2.1. Giới thiệu chung về máy ủi: 29T 16
  29T 2.1.1. Công dụng và phân loại. 29T 16
  29T 2.1.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc 17
  29T 2.2. Các yêu cầu cần thiết về quản lý chất lượng 29T . 19
  29T 2.2.1. Các công đoạn cần kiểm tra của máy trước khi thi công 29T . 19
  29T 2.2.2. Công tác bảo dưỡng máy trong và sau thi công 29T 19
  29T 2.2.3. Quản lý chất lượng: 29T 21
  29T 2.2.4. An toàn lao động trong sử dụng máy 29T . 21
  29T 2.3. Giải pháp nâng cao năng suất thực tế của máy ủi 29T 23
  29T 2.3.1. Giải pháp khách quan 29T 23 29T 2.3.2. Giải pháp chủ quan. 29T . 27
  29T Chương 3: ÁP DỤNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT MÁY ỦI KHI
  THI CÔNG SAN NỀN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BỜ TRÁI SÔNG ĐÀ . 42
  29T 3.1. Giới thiệu dự án Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà 29T . 42
  29T 3.1.1. Vị trí, nhiệm vụ, quy mô công trình 29T 42
  29T 3.1.2. Điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng công trình 29T 50
  29T 3.1.3. Tình hình dân sinh kinh tế 29T 53
  29T 3.1.4. Vật liệu và cơ sở hạ tầng. 29T . 54
  29T 3.1.5. Thời gian thi công 29T . 55
  29T 3.1.6. Năng lực tổ chức và thực hiện dự án: 29T 56
  29T 3.2. Tính toán năng suất máy ủi khi thi công san nền: 29T 56
  29T 3.3. Đề xuất biện pháp nâng cao năng suất máy ủi 29T 68
  29T 3.3.1. Giải pháp khách quan: 29T . 68
  29T 3.3.2. Giải pháp chủ quan: 29T . 69
  29T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 29T . 71
  29T 1. Những kết quả đã đạt được: 29T 71
  29T 2. Những tồn tại: 29T . 72
  29T 3. Kiến nghị: 29T . 72
  29T TÀI LIỆU THAM KHẢO 29T 70DANH MỤC HÌNH VẼ

  29T Hình 1.1: Máy hoạt động có chu kỳ 29T 9
  29T Hình 1.2: Máy hoạt động liên tục 29T 9
  29T Hình 2.1. Máy ủi 29T . 16
  29T Hình 2.2. Cấu tạo máy ủi 29T 17
  29T Hình 2.3: Sơ đồ thi công đắp tuyến đào một bên hoặc hai bên 29T 27
  29T Hình 2.4: Sơ đồ thi công đào đắp đất dọc tuyến 29T . 28
  29T Hình 2.5: Sơ đồ bố trí máy ủi đào và vận chuyển theo rãnh 29T . 29
  29T Hình 2.6: Đào bậc làm việc của máy ủi 29T 30
  29T Hình 2.7: Sơ đồ thi công nền đào bằng máy ủi 29T . 30
  29T Hình 2.8: Sơ đồ máy ủi mở rộng nền đường đào trên sườn dốc 29T . 31
  29T Hình 2.9: Sơ đồ đánh cấp bằng máy ủi theo cách thứ nhất 29T . 31
  29T Hình 2.10: Sơ đồ đánh cấp bằng máy ủi theo cách thứ hai 29T . 32
  29T Hình 2.11: Những kiểu đào tích đất của máy ủi L R 1 R > L R 2 R > L R 3 R ; R R C R 1 R > C R 2 R > C R 3 R29T . 33
  29T Hình 2.12: Đường diễn biến năng suất máy ủi phụ thuộc vào cự ly hoạt động 29T 34
  29T Hình 2.12’: Sơ đồ tính toán khối lăn trước lưỡi ủi 35
  29T Hình 2.13: Lưỡi ủi lắp kèm răng xới 29T . 37
  29T Hình 2.14: Sơ đồ thi công của máy ủi 29T . 38
  29T Hình 3.1: Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp bờ trái sông Đà 29T 43
  29T Hình 3.2. Máy ủi Komatsu D41P 29T 60 DANH MỤC BẢNG BIỂU

  29T29T Bảng 2.1 : Bảng phân cấp đất 24
  Bảng 2.2. Hệ số tơi xốp của đất Kp [5] . 35
  Bảng 2.3: Hệ số kể đến ảnh hưởng của độ dốc [9] . 35
  Bảng 3.1: Bảng cân bằng đất đai . 47
  Bảng 3.2: Chỉ tiêu cơ lý của đất 52
  Bảng 3.3: Tổng mức đầu tư dự án KCN bờ trái Sông Đà . 55
  Bảng 3.4: Giá trị của K phụ thuộc theo n 59
  Bảng 3.5: Bộ số liệu quan trắc lẫn 1 . 61
  Bảng 3.6: Bộ số liệu quan trắc lần 2 . 62
  Bảng 3.7: Bộ số liệu quan trắc lẫn 3 . 63
  Bảng 3.8: Thời gian tiêu hao làm việc trung bình (lần quan trắc thứ nhất) 64
  Bảng 3.9: Thời gian tiêu hao làm việc trung bình (lần quan trắc thứ hai) 65
  Bảng 3.10: Thời gian tiêu hao làm việc trung bình (lần quan trắc thứ ba) . 66
  Bảng 3.11: Định mức thời gian máy ủi 110CV theo định mức 1776 . 67
  Bảng 3.12: Hệ số ảnh hưởng của độ dốc . 68

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của để tài
  Xây dựng cơ bản giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc
  dân. Vai trò và ý nghĩa của xây dựng cơ bản có thể nhìn thấy rõ từ sự đóng
  góp của lĩnh vực này trong việc cung cấp cho xã hội những công trình xây
  dựng như: Công trình hạ tầng kỹ thuật, đường xá, công sở, trường học, các
  trung tâm văn hóa, các công trình thuỷ lợi - thuỷ điện, vv . Cùng với việc
  phát triển khoa học - kỹ thuật thì việc đưa vào sử dụng các máy móc, thiết bị
  cơ giới với nhiều tính năng ưu việt cũng góp phần nâng cao năng suất lao
  động, giảm giá thành cho công trình và sớm đưa các dự án xây dựng vào khai
  thác sử dụng.
  Hiện nay nhà nước đã quan tâm xây dựng bộ định mức sử dụng máy.
  Tuy nhiên với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều máy móc đã trở nên
  lỗi thời, sự cập nhật của giấy tờ không theo kịp sự phát triển của công nghệ.
  Bên cạnh đó, rất nhiều công việc mới mang tính đặc thù, đòi hỏi việc xây
  dựng một bộ định mức riêng phù hợp cho từng công việc. Công tác san nền
  hiện nay là một trong những công tác đầu tiên khi thi công xây dựng đường
  hoặc công trình dân dụng. Đặt ra vấn đề nghiên cứu đặc tính làm việc và cách
  thức sử dụng máy sao cho hiệu quả nhất, đó chính là tính cấp thiết của đề tài
  cần nghiên cứu.
  2. Mục đích của đề tài
  Nghiên cứu cách tính năng suất cho máy ủi và đề xuất các giải pháp
  nâng cao năng suất cho máy ủi làm công tác thi công san nền tại Khu công
  nghiệp bờ trái sông Đà. 2
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  3.1. Ý nghĩa khoa học:
  Luận văn góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về cách xác định năng
  suất, định mức thời gian sử dụng máy, những nhân tố anh hưởng đến năng
  suất máy ủi để đề xuất giải pháp nâng cao năng suất máy ủi cho phù hợp.
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn:
  Từ các kết quả tính toán, đề xuất giải pháp nâng cao năng suất sử dụng
  máy ủi áp dụng cho công tác san nền là những gợi ý thiết thực, hữu ích với
  các nhàu thầu xây dựng, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Đối tượng nghiên cứu là áp dụng phương pháp xác định định mức năng
  suất máy thi công cho máy chủ đạo trong tổ hợp máy thi công, phương pháp
  nâng cao năng suất thực tế của máy, áp dụng cho máy ủi thi công công tác san
  nền.
  Phạm vi nghiên cứu là tại khu công nghiệp bờ trái sông Đà, phường
  Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
  5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
  - Tiếp cận cơ sở lý thuyết phương pháp xác định định mức máy thi
  công;
  - Tiếp cận các thông tin dự án;
  - Phương pháp điều tra thu thập thông tin;
  - Phương pháp thống kê số liệu;
  - Phương pháp phân tích tổng hợp
  3
  6. Kết quả dự kiến đạt được
  Dựa trên phương pháp nghiên cứu, chỉ ra được những yếu tố ảnh hưởng
  tới năng suất máy thi công, từ đó đưa ra được các giải pháp nâng cao hiệu quả
  sử dụng máy, nâng cao năng suất lao động.

  Xem Thêm: Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng suất máy ủi trong thi công xây dựng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng suất máy ủi trong thi công xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

bien phap nang cao nang suat may ui

phan tich cac bien phap nham nang cao nang suat thi cong may ui

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status