Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng tại công ty Tư vấn Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng tại công ty Tư vấn Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2014

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC TƯ VẤN ĐẦU
  TƯ XÂY DỰNG TRONG DOANH NGHIỆP TƯ VẤN XÂY DỰNG Ở NƯỚC
  TA .1
  1.1. Khái niệm và phân loại công tác tư vấn đầu tư XD của doanh nghiệp .1
  1.1.1. Khái niệm về công tác tư vấn đầu tư xây dựng .1
  1.1.2. Phân loại công tác tư vấn đầu tư xây dựng 2
  1.1.3. Đặc điểm của công tác tư vấn đầu tư và xây dựng 2
  1.1.4. Vai trò của công tác tư vấn đầu tư xây dựng .3
  1.1.4.1. Vai trò của nhà tư vấn .3
  1.1.4.2 Vai trò của tổ chức tư vấn chuyên nghiệp .3
  1.2. Nội dung của công tác quản lý tư vấn đầu tư xây dựng trong các doanh
  nghiệp tư vấn xây dựng 4
  1.2.1. Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân .7
  1.2.2. Chứng chỉ hành nghề .9
  1.3. Những quy định về thiết kế và các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng
  công trình 10
  1.3.1. Những quy định về thiết kế trong xây dựng 10
  1.3.2. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thiết kế .11
  1.3.3. Các hình thức quản lý dự án 14
  1.4. Quy trình hoạt động của tư vấn xây dựng trong nước 15
  1.4.1. Đặc điểm cơ bản của các tổ chức tư vấn xây dựng 15
  1.4.2. Cơ cấu tổ chức của đơn vị tư vấn xây dựng .17
  1.4.3. Mô hình tổ chức sản xuất sản phẩm tư vấn 17
  1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tư vấn đầu tư xây dựng công trình .23
  1.5.1. Các yếu tố bên ngoài 23
  1.5.2. Các yếu tố bên trong 24
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC TƯ VẤN ĐẦU TƯ
  XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ
  PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ NAM .26
  2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty tư vấn XDNN & PTNT Hà Nam .26
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển .26
  2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động .27
  2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty .29
  2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 29
  2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của ban Giám đốc các phòng trong Công ty 30
  2.2. Năng lực, kinh nghiệm của Công ty .36
  2.2.1. Năng lực về nhân sự .36
  2.2.2. Năng lực về máy móc, thiết bị .36
  2.3. Tình hình hoạt động tư vấn của Công ty tư vấn XDNN & PTNT Hà Nam
  trong thời gian qua .38
  2.3.1. Tư vấn lập báo cáo đầu tư 38
  2.3.2. Tư vấn quy hoạch .42
  2.3.3. Tư vấn giám sát 43
  2.4. Tình hình quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng của Công ty tư vấn
  XDNN & PTNT Hà Nam .46
  2.4.1. Đặc điểm lao động .46
  2.4.2. Công tác quản lý tư vấn đầu tư của Công ty 49
  2.4.2.1 Năng lực đàm phán ký kết hợp đồng .49
  2.4.2.2. Năng lực đội ngũ lao động .52
  2.4.2.3. Năng lực cạnh tranh và tham gia đấu thầu 52
  2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý công tác tư vấn đầu tư xây
  dựng tại Công ty tư vấn XDNN& PTNT Hà Nam .54
  2.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng 54
  2.5.2 Những thuận lợi và khó khăn 55
  2.6. Kết quả đạt được và tồn tại hạn chế 57
  2.6.1. Kết quả đạt được 57
  2.6.2. Tồn tại hạn chế .59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 .60
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC
  TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG
  NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NAM 61
  3.1. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty tư vấn XDNN &
  PTNT Hà Nam trong những năm tới .61
  3.1.1. Ngành nghề kinh doanh 61
  3.1.2. Mục tiêu và phương hướng phát triển SXKD giai đoạn 2011-2015 62
  3.1.2.1. Về lĩnh vực tư vấn thiết kế, giám sát, thi công .62
  3.1.2.2. Mở rộng ngành nghề .63
  3.2. Đề xuất về chiến lược phát triển của Công ty trong tương lai 64
  3.2.1. Nhận thức chung về xây dựng chiến lược kinh doanh và phát triển .64
  3.2.2. Quy trình xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) .65
  3.2.3. Đề xuất chiến lược kinh doanh phát triển Công ty tư vấn xây dựng nông
  nghiệp & PTNT Hà Nam giai đoạn 2016-2020 .68
  3.2.3.1. Xác lập mục tiêu 68
  3.2.3.2. Phân tích môi trường kinh doanh 69
  3.2.3.3. Một số công cụ hoạch định chiến lược .69
  3.2.3.4. Đề xuất chiến lược kinh doanh và phát triển Công ty tư vấn xây dựng
  nông nghiệp & PTNT Hà Nam giai đoạn 2015-2020 71
  3.3. Đề xuất về quản lý các loại sản phẩm tư vấn 72
  3.4. Đề xuất về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 73
  3.4.1. Chính sách chất lượng 74
  3.4.2. Mục tiêu chất lượng .75
  3.4.3. Quy trình sử lý .75
  3.5. Đề xuất một số giải pháp hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế trong
  công tác tư vấn đầu tư xây dựng tại Công ty tư vấn XDNN & PTNT Hà Nam 78
  3.5.1. Giải pháp hỗ trợ nâng cao quản lý kinh tế trong công tác tư vấn đầu tư xây
  dựng tại công ty, gồm có 2 giải pháp sau .78
  3.5.2. Giải pháp hành chính .79
  3.5.3. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty 79 3.5.4. Giải pháp đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý và tăng cường đầu tư cơ sở vật
  chất .81
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .82
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .84
  1. Kết luận 84
  2. Kiến nghị 85


  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong khoảng 15 năm trở lại đây, ở nước ta lĩnh vực đầu tư xây dựng
  cơ bản được tập trung cao, thu hút nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước.
  Công trình xây dựng tăng nhanh cả về số lượng, quy mô và giá trị đầu tư. Một
  tỉnh không lớn như Hà Nam, nhận định trên cũng được chứng minh khá rõ về
  vấn đề này. Thể hiện từ năm 1997 (năm tái lập Tỉnh) tỷ trọng công nghiệp -
  xây dựng cơ bản dưới 20% thì năm 2011 đã là 50,2%. Trong đó có rất nhiều
  công trình có quy mô lớn được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Để
  đảm bảo đầu tư hiệu quả các dự án, các ban ngành của Tỉnh cũng đã có nhiều
  biện pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong
  đó có biện pháp tăng cường quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng.
  Quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng là một phần trọng yếu của các
  chiến lược tăng trưởng kinh doanh của các đơn vị tư vấn nhằm không những
  cắt giảm và đảm bảo các quy trình, các chi phí không cần thiết mà còn tạo ra
  các ưu thế cạnh tranh rõ rệt trên thị trường tư vấn xây dựng của Tỉnh. Nếu
  không có kiến thức cơ bản về quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng, thì
  không thể nào nhận biết được tình hình thực tế của những dự án đầu tư, các
  kế hoạch kinh doanh cũng như thực trạng hoạt động của Công ty trong giai
  đoạn này. Việc tìm giải pháp quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng tối ưu
  cho chiến lược phát triển bền vững trong thời kỳ hậu hội nhập luôn là vấn đề
  nan giải nhất đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay. Vì vậy, theo một
  số chuyên gia trong lĩnh vực này, một trong những “nước cờ quan trọng” mà
  doanh nghiệp tư vấn xây dựng nào cũng phải tính đến là việc quản lý công tác
  tư vấn đầu tư xây dựng ngày một hiệu quả hơn để sản phẩm, dịch vụ của mình
  ngày càng có chất lượng, uy tín, giá cả phù hợp hơn với khách hàng, đáp ứng
  được các yêu cầu khoa học kỹ thuật ngày càng cao của xã hội. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, việc doanh nghiệp tư
  vấn xây dựng có tồn tại và phát triển được hay không phụ thuộc rất nhiều vào
  việc doanh nghiệp đó có bảo đảm tốt quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng,
  bù đắp được chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh hay không.
  Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp tư vấn xây
  dựng nói riêng, cần phải quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng, tính toán
  hợp lý chi phí sản xuất áp dụng và thực hiện quá trình sản xuất theo đúng sự
  tính toán ấy. Quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng là chỉ tiêu quan trọng
  phản ánh các chỉ tiêu và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
  nghiệp. Quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng, quản lý các chi phí sản xuất
  sản phẩm thấp hay cao, giảm hay tăng phản ánh kết quả của việc quản lý, sử
  dụng vật tư, lao động, tiền vốn của doanh nghiệp. Việc phấn đấu quản lý, tiết
  kiệm chi phí sản xuất là mục tiêu quan trọng, tối ưu không những của mọi
  doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Vì vậy, quản lý
  công tác tư vấn đầu tư xây dựng và quản lý chi phí sản xuất là một khâu quan
  trọng đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời chính xác về kết quả hoạt động sản
  xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu trong việc ra quyết
  định quản lý và đầu tư hiệu quả, nó là yếu tố đảm bảo sự tồn tại và phát triển
  của doanh nghiệp nói riêng, tăng trưởng và phát triển nền kinh tế nói chung.
  Điều đó được thể hiện ở một số biện pháp như:
  - Xác định quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng trong doanh nghiệp
  - Kiểm soát quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng trong doanh
  nghiệp
  - Xây dựng ý thức quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng trong doanh
  nghiệp
  - Khuyến khích nhân viên tham gia quản lý công tác tư vấn đầu tư xây
  dựng trong doanh nghiệp. Công ty tư vấn XDNN & PTNT Hà Nam là một trong những doanh
  nghiệp đứng đầu của Tỉnh về hoạt động trong lĩnh vực khảo sát địa hình, khảo
  sát địa chất, lập dự án, thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự toán các công trình
  chuyên ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, thủy lợi, giao thông, hạ tầng
  kỹ thuật, nước sạch vệ sinh môi trường. Chính vì vậy quản lý công tác tư vấn
  đầu tư xây dựng của đơn vị càng phải được đảm bảo tính chính xác và minh
  bạch trong mọi hoạt động của đơn vị nhằm công khai thúc đẩy các hoạt động
  sản xuất của toàn đơn vị đem lại lợi nhuận tối ưu cho một doanh nghiệp.
  Do hoạt động của đơn vị có nhiều bộ phận làm việc phụ thuộc vào điều
  kiện thời tiết, máy móc trang thiết bị, biến động của giá cả thị trường, chính
  sách kinh tế vi mô, vĩ mô, . nên việc xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai
  thực hiện, tổ chức quản lý công tác tư vấn xây dựng nói chung, quản lý các
  chi phí sản xuất nói riêng, không ổn định và thường xuyên phải thay đổi bổ
  sung dễ dẫn đến lãng phí và tiêu cực. Việc tổ chức quản lý hiệu quả công tác
  tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí sản xuất của doanh nghiệp góp phần hạ  giá thành sản phẩm tăng hiệu quả, tăng lợi nhuận, phát triển doanh nghiệp,
  nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên có một ý nghĩa vô cùng quan trọng
  đối với các doanh nghiệp tư vấn xây dựng nói chung và của Công ty tư vấn
  XDNN & PTNT Hà Nam nói riêng. Đó cũng chính là lý do để tác giả lựa
  chọn đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý công
  tác tư vấn đầu tư xây dựng tại Công ty tư vấn xây dựng nông nghiệp và
  phát triển nông thôn Hà Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình với
  kỳ vọng được đóng góp những kiến thức đã được học tập ở trường, trong thực
  tiễn để nghiên cứu áp dụng hiệu quả công tác tư vấn đầu tư xây dựng vào quá
  trình quản lý của đơn vị mình trong những năm tiếp theo.
  2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  2.1. Ý nghĩa khoa học Luận văn hệ thống hóa và làm rõ các cơ sở lý luận cơ bản về doanh
  nghiệp tư vấn xây dựng, về quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng, về chi
  phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất, đồng thời cũng phân tích và đưa ra
  các giải pháp quản lý khoa học, hiệu quả cho quản lý công tác tư vấn đầu tư
  xây dựng trong doanh nghiệp tư vấn xây dựng trên địa bàn của tỉnh Hà Nam.
  2.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Nghiên cứu của đề tài sẽ được ứng dụng nghiên cứu hoàn thiện quản lý
  công tác tư vấn đầu tư xây dựng tại Công ty tư vấn XDNN & PTNT Hà Nam
  nói riêng và có thể áp dụng cho các doanh nghiệp tư vấn trên địa bàn tỉnh Hà
  Nam.
  2.3. Mục đích của đề tài
  Từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích thực trạng hoạt động và
  quản lý doanh nghiệp tư vấn xây dựng trên địa bàn của tỉnh Hà Nam. Luận
  văn nhằm mục đích đi sâu phân tích và đề xuất một số giải pháp tăng cường
  quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng tại Công ty tư vấn XDNN & PTNT
  Hà Nam, nhằm góp phần phát huy quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trường.
  2.4. Nội dung và phương pháp nghiên cứu đề tài
  a. Nội dung
  - Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng
  trong doanh nghiệp tư vấn xây dựng ở nước ta
  - Chương 2: Thực trạng quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng tại
  Công ty tư vấn xây dựng nông nghiệp và PTNT Hà Nam
  - Chương 3: Một số giải pháp tăng cường quản lý công tác tư vấn đầu
  tư xây dựng tại Công ty tư vấn xây dựng nông nghiệp & PTNT Hà Nam
  b. Phương pháp nghiên cứu
  Để thực hiện những nội dung luận văn như trên, tác giả sử dụng cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu sau:
  - Phương pháp quan sát trực tiếp
  - Phương pháp thống kê: Thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu.
  - Phương pháp hệ thống hóa.
  - Phương pháp phân tích đánh giá.
  2.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  a. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những nhân tố ảnh hưởng tới quản
  lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng và các giải pháp nhằm tăng cường công
  tác quản lý tư vấn của các doanh nghiệp tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà
  Nam.
  b. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Về mặt không gian và nội dung nghiên cứu, đề tài tập trung nghiên cứu
  nhân tố ảnh hưởng chi phối đến quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng tại
  Công ty tư vấn XDNN & PTNT Hà Nam .
  Về mặt thời gian, luận văn sẽ tập trung nghiên cứu, phân tích hoạt động
  quản lý công tác tư vấn xây dựng của doanh nghiệp từ sau khi Quốc hội ban
  hành Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
  2.6. Kết quả dự kiến đạt được
  Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận văn sẽ phải nghiên cứu, giải
  quyết được những vấn đề sau:
  a. Nghiên cứu một cách có hệ thống cơ sở lý luận về quản lý công tác
  tư vấn đầu tư xây dựng trong doanh nghiệp, trong đó quan tâm chủ yếu đến
  loại hình doanh nghiệp tư vấn xây dựng;
  b. Phân tích thực trạng quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng ở Công
  ty Tư vấn XDNN & PTNT Hà Nam, từ đó tìm ra những nguyên nhân tồn tại
  cần khắc phục; c. Đề xuất một số giải pháp có cơ sở khoa học và khả thi nhằm tăng
  cường quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng tại Công ty Tư vấn xây dựng
  nông nghiệp & PTNT Hà Nam.

  Xem Thêm: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng tại công ty Tư vấn Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý công tác tư vấn đầu tư xây dựng tại công ty Tư vấn Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status