Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Giáo dục giá trị văn hoá tinh thần truyền thống dân tộc với việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Giáo dục giá trị văn hoá tinh thần truyền thống dân tộc với việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỞ ĐẦU
  MỤC LỤC
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN
  ĐỀ TÀI 6
  1.1. Những nghiên cứu liên quan đến giá trị văn hóa tinh thần truyền
  thống dân tộc và giáo dục giá trị văn hóa tinh thần truyền thống
  dân tộc 6
  1.2. Những nghiên cứu liên quan đến nhân cách sinh viên và sự hình
  thành, phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam 14
  Chương 2: GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TINH THẦN TRUYỀN
  THỐNG DÂN TỘC VỚI VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
  TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAYMẤY
  VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 25
  2.1. Giá trị và giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc 25
  2.2. Tầm quan trọng của giáo dục giá trị văn hóa tinh thần truyền
  thống dân tộc với việc hình thành, phát triển nhân cách sinh viên
  Việt Nam hiện nay 35
  2.3. Nội dung giáo dục giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc
  với việc hình thành, phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam
  hiện nay 53
  Chương 3: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TINH
  THẦN TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VỚI VIỆC HÌNH
  THÀNH, PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN VIỆT
  NAM HIỆN NAY 67
  3.1. Những nhân tố tác động đến giáo dục giá trị văn hóa tinh thần
  truyền thống dân tộc với việc hình thành, phát triển nhân cách
  sinh viên Việt Nam hiện nay 67
  3.2. Thực trạng giáo dục giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân
  tộc với việc hình thành, phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam
  hiện nay 78
  Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM
  PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA
  TINH THẦN TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VỚI VIỆC
  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN
  VIỆT NAM HIỆN NAY108
  4.1. Một số quan điểm nhằm phát huy vai trò của giáo dục giá trị văn
  hóa tinh thần truyền thống dân tộc với việc hình thành, phát
  triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay 108
  4.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của giáo dục giá trị
  văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc với việc hình thành, phát
  triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay 112
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC


  TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN1. Giáo dục giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc có tác động mạnh mẽ đến sự hình thành những kiểu mẫu hành vi, nhân cách của sinh viên. Nội dung của nó bao gồm: Một là, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tự hào dân tộc và yêu hòa bình; Hai là, giáo dục tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng;Ba là, giáo dục lòng nhân ái, bao dung, trọng nghĩa tình đạo lý; Bốn là, giáo dục đức tính cần cù sáng tạo, khiêm tốn, giản dị và trung thực; Năm là, giáo dục truyền thống hiếu học; Sáu là, giáo dục tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu cái đẹp. 2. Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn giáo dục giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc với việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên hiện nay: (1) Mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc cho sinh viên với những hạn chế, bất cập từ phía gia đình, nhà trường, xã hội. (2) Mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc cho sinh viên với những hạn chế về mặt nhận thức và thái độ của một bộ phận sinh viên trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc. (3) Những tác động tiêu cực từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, của quá trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa tới việc giáo dục giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc cho sinh viên. 3. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của giáo dục giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc cho sinh viên: (1) Đa dạng hóa phương thức giáo dục giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc cho sinh viên. (2) Phát huy vai trò chủ thể giáo dục của nhà trường trong giáo dục giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc với việc hình thành, phát triển nhân cách sinh viên. (3) Phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của sinh viên trong giáo dục giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc. (4) Xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, chủ động phòng, chống, bài trừ tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu trong một bộ phận sinh viên. (5) Phát huy vai trò của văn hóa nghệ thuật trong việc giáo dục giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc góp phần hình thành, phát triển nhân cách sinh viên.

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sinh viên là tầng lớp xã hội đặc thù, là nguồn nhân lực quan trọng để
  bổ sung cho đội ngũ trí thức trong tương lai của mỗi đất nước. Trong thư “Gửi
  Đại hội quốc tế các sinh viên xã hội chủ nghĩa”, Ăng ghen có viết: Các bạn
  hãy cố gắng làm cho thanh niên ý thức được rằng giai cấp vô sản lao động trí
  óc phải được hình thành từ hàng ngũ sinh viên.
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Một năm khởi đầu từ mùa
  xuân. Một đời người khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội và
  trong Thư gửi học sinh cả nước nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt
  Nam độc lập - 1946, Hồ Chủ tịch có viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi
  đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với
  các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công
  học tập của các cháu”. Dòng thư ấy không chỉ là lời cổ vũ, động viên, mà còn
  là cả một tấm lòng, một niềm tin yêu của Hồ Chủ tịch cũng như của toàn thể
  dân tộc đối với thế hệ trẻ nói chung, sinh viên nói riêng.
  Kế thừa và phát triển sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về
  thanh niên và công tác thanh niên nói chung, về sinh viên và công tác sinh
  viên nói riêng, trong Nghị quyết “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
  công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” được
  Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X thông qua (ngày 257-2008)


  đã khẳng định: Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân
  tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ
  quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa
  xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm chiến lược bồi dưỡng, phát
  huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là
  mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền
  của đất nước.  Gần đây, trong bài phát biểu tại Đại hội lần thứ IX Hội Sinh viên Việt
  Nam (nhiệm kỳ 2013-2018), thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội
  Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Đảng, Nhà nước ta luôn xác định thanh niên
  là rường cột quốc gia, một trong những nhân tố quyết định tương lại, vận
  mệnh dân tộc. Học sinh, sinh viên những thanh niên ưu tú có tri thức sẽ là lực
  lượng kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc,
  tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam.
  Đại đa số sinh viên Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn, sống có hoài
  bão, ước mơ, hiểu biết về giá trị đạo đức, văn hóa, xã hội, có năng lực sáng
  tạo, tiếp thu tri thức mới, hăng hái đi đầu trong các phong trào hành động cách
  mạng của tuổi trẻ, không ngừng học tập, rèn luyện vì ngày mai lập thân, lập
  nghiệp, vì tiền đồ của đất nước. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận sinh viên thờ
  ơ về chính trị, sống thực dụng, chạy theo những trào lưu, xu hướng lệch lạc,
  xa rời các giá trị văn hóa tinh thần truyền thống dân tộc. Nhất là khi “Môi
  trường văn hóa bị xâm hại, lai căng, thiếu lành mạnh, trái với thuần phong mỹ
  tục, các tệ nạn xã hội, tội phạm và sự xâm nhập của các sản phẩm và dịch vụ
  độc hại làm suy đồi đạo đức, nhất là trong thanh, thiếu niên, rất đáng lo ngại”
  [20, tr.35] thì nguy cơ xa rời cội nguồn dân tộc và các giá trị truyền thống
  trong một bộ phận sinh viên lại càng lớn hơn.
  Vậy làm thế nào để giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tinh thần
  truyền thống của dân tộc; ngăn chặn tình trạng thiếu lành mạnh, ngoại lai, trái
  với thuần phong mỹ tục; làm thế nào để đẩy lùi cái ác, cái xấu, cái thấp hèn,
  lạc hậu làm tha hóa con người, ảnh hưởng xấu đến việc xây dựng giá trị nhân
  cách con người Việt Nam về lý tưởng, trí tuệ, đạo đức, lối sống, thể chất, lòng
  tự tôn dân tộc, trách nhiệm xã hội, ý thức chấp hành pháp luật, nhất là trong
  thế hệ trẻ cũng như xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc
  dân tộc. Làm thế nào để có được những nhân cách sinh viên phát triển một
  cách toàn diện, vừa có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân
  dân vừa có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu vàphát triển ứng dụng khoa học, công nghệ, thích nghi với môi trường làm việc
  đày biến động như hiện nay. Với ý nghĩa đó, tôi chọn vấn đề: “Giáo dục giá
  trị văn hoá tinh thần truyền thống dân tộc với việc hình thành và phát triển
  nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay" làm đề tài luận án tiến sĩ Triết học,
  hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào việc giải quyết vấn đề lớn từ đề tài đặt ra.

  Xem Thêm: Giáo dục giá trị văn hoá tinh thần truyền thống dân tộc với việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giáo dục giá trị văn hoá tinh thần truyền thống dân tộc với việc hình thành và phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status