hoang_thai_huy@yahoo.com has reported a post.

Reason:Post: Could not find phrase 'prefix_TaiLieu_title_plain'. Đếm dến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng , nhận biết chữ số 6
Forum: 5 Tuổi
Assigned Moderators: N/A

Posted by: Kòi Xinh
Original Content:
1. Yêu cầu:

Kiến thức: - Trẻ biết đếm đến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng, nhận biết chữ số 6.

Kỹ năng: - Rèn kỹ năng đếm, phát huy tính tích cực, phát triển tư duy cho trẻ.

Thái độ: - Giáo dục trẻ biết chăm chỉ học tập, tính chăm chỉ và tính chính xác.

2. Chuẩn bị:

- Các mô hình ô cửa bí mật. 4 ô trong đó có số lượng đồ dùng tương ứng số đã học; 5 cái cốc, 4 cái xoong, 3 cái chảo, 5 cái ấm trà, các thẻ số tương ứng.

- Các nhóm đồ dùng gia đình có số lượng là 4,5,6 đặt xung quanh lớp.

- Mỗi trẻ 6 thìa, 6 cái bát, chữ số từ 1-6.

- Đồ dùng của cô giống của trẻ kích thước hợp lý.

3. Tổ chức hoạt động:


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi hoang_thai_huy@yahoo.com
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi hoang_thai_huy@yahoo.com sẽ giúp ích cho bạn.