Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phẩn xây lắp và đầu tư sông Đà trong đấu thầu xây dựng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phẩn xây lắp và đầu tư sông Đà trong đấu thầu xây dựng

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2014

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẤU THẦU
  VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG
  1.1. Lý luận cơ bản về đấu thầu và đấu thầu xây dựng 1
  1.1.1. Khái niệm, bản chất của đấu thầu . 1
  1.1.2. Khái niệm, bản chất của đấu thầu xây dựng . 3
  1.1.3. Hình thức, phương thức và nguyên tắc đấu thầu xây dựng 5
  1.1.4. Vai trò của đấu thầu xây dựng 11
  1.2. Khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng 13
  1.2.1. Khái niệm, bản chất của cạnh tranh . 13
  1.2.2. Khái niệm và phân loại khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng
  . 15
  1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong
  đấu thầu xây dựng . 18
  1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây
  dựng của doanh nghiệp xây dựng . 23
  1.3. Một số kinh nghiệm trong cạnh tranh đấu thầu của doanh nghiệp xây
  dựng 36
  Kết luận chương 1 . 38
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU
  THẦU XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ
  SÔNG ĐÀ
  2.1. Giới thiệu tổng quát về Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà
  . 39
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây lắp và
  Đầu tư Sông Đà . 39 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh và cơ cấu tổ chức của Công ty 40
  2.2. Thực trạng công tác đấu thầu xây dựng của Công ty Cổ phần Xây lắp
  và Đầu tư Sông Đà 44
  2.2.1. Kết quả đấu thầu xây dựng của Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư
  Sông Đà . 44
  2.2.2. Đánh giá kết quả đạt được và tồn tại về khả năng cạnh tranh của
  Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà trong đấu thầu xây dựng 45
  2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ
  phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà trong đấu thầu xây dựng . 55
  2.3.1. Những nhân tố bên trong . 55
  2.3.2. Những nhân tố bên ngoài . 65
  Kết luận chương 2 . 71
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO KHẢ
  NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CỦA CÔNG
  TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ
  3.1. Mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà
  đến năm 2016 . 73
  3.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của
  Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà trong đấu thầu xây dựng 75
  3.2.1. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính . 75
  3.2.2. Giải pháp nâng cao năng lực trình độ và sử dụng hiệu quả nguồn
  nhân lực . 80
  3.2.3. Giải pháp nâng cao năng lực kỹ thuật của máy móc, thiết bị thi công
  . 83
  3.2.4. Giải pháp về nâng cao kỹ năng lập hồ sơ dự thầu . 86
  3.2.5. Một số giải pháp hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh . 93 Kết luận chương 3 . 96
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  1. Kết luận 97
  2. Kiến nghị 98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Nền kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng với kinh tế quốc tế.
  Việt Nam đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng cơ bản
  được Nhà nước quan tâm, ưu tiên đầu tư và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thị
  trường xây dựng đầy tiềm năng nhưng các doanh nghiệp tham gia vào thị
  trường xây dựng cũng đang gặp phải sự cạnh tranh gay gắt. Các doanh nghiệp
  xây dựng muốn tồn tại, phát triển, tạo dựng và khẳng định thương hiệu phải
  tìm kiếm các cơ hội đầu tư và việc làm thông qua đấu thầu xây dựng.
  Sự ra đời của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Luật Đấu thầu số
  61/2005/QH11, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến
  đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 đã tạo nên một hành lang pháp lý
  thống nhất cho các doanh nghiệp tham gia thị trường xây dựng cạnh tranh một
  cách bình đẳng trong đấu thầu xây dựng. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi các
  doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng phải chuyên nghiệp hơn
  trong đấu thầu thì mới hy vọng cạnh tranh được với các nhà thầu trong và
  ngoài nước.
  Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà là một doanh nghiệp cổ
  phần thuộc Tổng công ty Sông Đà hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng
  công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, giao thông và đầu tư các dự án nhà ở, khu đô
  thị. Việc thắng thầu có ý nghĩa to lớn đối với Công ty bởi nó không chỉ giúp
  duy trì sản xuất mà còn giúp doanh nghiệp tự chủ trong kinh doanh và thực
  hiện thắng lợi chiến lược phát triển của Công ty. Trong thời gian qua, Công
  ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà đã thu được được một số thành công
  trong đấu thầu, trúng thầu được những gói thầu lớn, giá thầu hợp lý và khả
  năng thanh toán cao; tuy nhiên, tỷ lệ không trúng thầu vẫn còn không nhỏ.

  Đứng trước thực tế đó, Công ty vẫn chưa có được những giải pháp mang tính
  toàn diện, đột phá về vấn đề cạnh tranh trong đấu thầu.
  Chính vì vậy, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp
  nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư
  Sông Đà trong đấu thầu xây dựng” làm luận văn thạc sĩ của mình nhằm góp
  phần tìm ra những giải pháp đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Hệ thống hóa lý luận cơ bản về khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây
  dựng, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh, đánh giá
  thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp và
  Đầu tư Sông Đà. Trên cơ sở đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả
  năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Công ty Cổ phần Xây lắp và
  Đầu tư Sông Đà.
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  a. Ý nghĩa khoa học:
  Đề tài nghiên cứu hệ thống hóa lý luận cơ bản về đấu thầu và cạnh
  tranh trong đấu thầu xây dựng. Những nghiên cứu này là cơ sở khoa học để
  tổng hợp, phân tích, đánh giá các hoạt động đấu thầu và và đề xuất giải pháp
  tăng cường năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng.
  b. Ý nghĩa thực tiễn:
  Những giải pháp đề xuất nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu
  thầu xây dựng của Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà trong luận  văn là tài liệu tham khảo hữu ích và phù hợp với Công ty Cổ phần Xây lắp và
  Đầu tư Sông Đà nói riêng, các doanh nghiệp xây dựng nói chung.
  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài
  a. Đối tượng nghiên cứu của đề tài:
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là khả năng cạnh tranh trong đấu thầu

  xây dựng của các doanh nghiệp xây dựng nói chung và những nhân tố ảnh
  hưởng đến khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp.
  b. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  Luận văn đi sâu phân tích khả năng cạnh tranh và những nhân tố ảnh
  hưởng tới khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng tại Công ty Cổ phần
  Xây lắp và Đầu tư Sông Đà.
  Về thời gian, luận văn khảo sát hoạt động kinh doanh và đánh giá tình
  hình cạnh tranh của Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà trong
  khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2012 và đề xuất một số giải pháp nhằm
  nâng cao năng lực trong đấu thầu xây dựng của Công ty trong thời gian tới.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau đây: Phương pháp
  thống kê; Phương pháp phân tích so sánh; Phương pháp điều tra thu thập số
  liệu; Phương pháp hệ thống hóa, Phương pháp chuyên gia; Phương pháp đối
  chiếu hệ thống văn bản pháp quy và một số phương pháp kết hợp khác để giải
  quyết các vấn đề liên quan đến quá trình nghiên cứu.
  6. Kết quả dự kiến đạt được
  Đề tài nghiên cứu dự kiến đạt được những kết quả sau:
  - Tổng quan các vấn đề lý luận cơ bản về đấu thầu, khả năng cạnh tranh
  và những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây
  dựng.
  - Phân tích và đánh giá thực trạng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu
  của Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà trong những năm từ 2009
  đến 2012, qua đó đưa ra những đánh giá nhận xét, những kết quả đạt được và
  những mặt còn tồn tại cần giải quyết nhằm nâng cao khả năng đấu thầu của
  Công ty.

  - Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong
  đấu thầu xây dựng của Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà trong
  thời gian tới.
  7. Kết cấu luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục,
  luận văn có kết cấu 3 chương:
  Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về đấu thầu và khả năng cạnh
  tranh trong đấu thầu xây dựng.
  Chương 2: Thực trạng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của
  Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà.
  Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh
  của Công ty Cổ phần Xây lắp và Đầu tư Sông Đà trong đấu thầu xây dựng.

  Xem Thêm: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phẩn xây lắp và đầu tư sông Đà trong đấu thầu xây dựng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty cổ phẩn xây lắp và đầu tư sông Đà trong đấu thầu xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status