Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đề xuất mặt cắt phù hợp cho tuyến đê lấn biển nam Đình Vũ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đề xuất mặt cắt phù hợp cho tuyến đê lấn biển nam Đình Vũ

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2014

  DANH MỤC CÁC HÌNH MINH HỌA

  Chương 1. Tổng quan về các dạng mặt cắt đê biển
  46TU Hình 1. 1. Đê biển Hà Lan U46T . 3
  46TU Hình 1. 2. Đê biển Afsluitdijk –Hà Lan U46T . 4
  46TU Hình 1. 3. Đê biển Saemangeum Hàn Quốc U46T 5
  46TU Hình 1. 4. Mặt cắt ngang đê biển Saemangeum Hàn Quốc U46T . 5
  46TU Hình 1. 5. Công trình đê biển New Orleans (Mỹ) U46T . 6
  46TU Hình 1. 6. Đê Canvey Island - Anh U46T 7
  46TU Hình 1. 7. Kè bờ dự án tuyến đường bao biển Lán Bè - Cột Đồng Hồ U46T . 7
  46TU Hình 1. 8. Đê biển Cát Hải - Hải Phòng U46T 8
  46TU Hình 1. 9. Đê biển khu du lịch Đồ Sơn U46T 8
  46TU Hình 1. 10. Đê biển I, II - Hải Phòng U46T . 9
  46TU Hình 1. 11. Đê biển Hải Hậu U46T 9
  46TU Hình 1. 12. Đê biển Nghĩa Hưng - Nam Định U46T . 10
  46TU Hình 1. 13. Kè chắn sóng biển xã Phước Thể U46T 10
  46TU Hình 1. 14. Kè Liên Chiểu U46T . 11
  46TU Hình 1. 15. Đê biển Hiệp Thạnh U46T 11
  46TU Hình 1. 16. Đê biển Gò Công - Tiền Giang U46T . 12
  46TU Hình 1. 17. Kè biển Tân Thành - Tiền Giang U46T 12
  46TU Hình 1. 18. Đê cửa biển Gành Hào U46T 13
  46TU Hình 1. 19. Kè chống xói lở cửa Vàm Đá Bạc U46T 13
  46TU Hình 1. 20. Kè giảm sóng Đất Mũi U46T 14
  46TU Hình 1. 21. Kè giảm sóng đê biển Tây U46T . 14
  46TU Hình 1. 22. Kè rọ đá U46T . 15
  46TU Hình 1. 23. Kè cừ bản nhựa U46T . 15
  Chương 2. Nghiên cứu đề xuất hình dạng mặt cắt phù hợp cho đê biển
  46TU Hình 2. 1. Mặt cắt tường đứng kết hợp mái nghiêng U46T . 23
  46TU Hình 2. 2. Chiều dài mái quy đổi mái tường đứng kết hợp mái nghiêng U46T . 23
  46TU Hình 2. 3. Mặt cắt mái nghiêng có tường đỉnh U46T 24
  46TU Hình 2. 4. Chiều dài mái quy đổi mái nghiêng có tường đỉnh U46T . 24
  46TU Hình 2. 5. Mặt cắt mái nghiêng không cơ U46T 25
  46TU Hình 2. 6. Mặt cắt mái nghiêng hỗn hợp không cơ U46T 25

  46TU Hình 2. 7. Chiều dài mái quy đổi mái nghiêng hỗn hợp không cơ U46T 25
  46TU Hình 2. 8. Mặt cắt mái nghiêng hỗn hợp có cơ thấp U46T 26
  46TU Hình 2. 9. Chiều dài mái quy đổi mái nghiêng hỗn hợp có cơ thấp U46T 26
  46TU Hình 2. 10. Mặt cắt mái nghiêng hỗn hợp có cơ giảm sóng U46T 27
  46TU Hình 2. 11. Chiều dài mái đê quy đổi mái nghiêng có cơ giảm sóng U46T . 27
  46TU Hình 2. 12. Phân tích hình học các phương án mặt cắt đê U46T . 29
  46TU Hình 2. 13. Biểu đô quan hệ H URU sl URU ~ m URU qđ UR46T 30
  46TU Hình 2. 14. Biểu đồ diện tích các phương án mặt cắt đê U46T . 30
  46TU Hình 2. 15. Sơ đồ phân bố áp lực sóng lên mái công trình U46T 32
  46TU Hình 2. 16. Mái quy đổi tương đương mái nghiêng có tường đỉnh U46T . 33
  46TU Hình 2. 17. Biểu đồ áp lực sóng lên mái kết hợp mái nghiêng có tường đỉnh U46T . 34
  46TU Hình 2. 18. Sơ đồ mặt cắt mái nghiêng tính toán áp lực sóng mái nghiêng không cơ U46T 34
  46TU Hình 2. 19. Biểu đồ áp lực sóng lên mái nghiêng không cơ U46T 35
  46TU Hình 2. 20. Mái quy đổi tương đương mái nghiêng hỗn hợp không cơ U46T 35
  46TU Hình 2. 21. Biểu đồ áp lực sóng lên mái nghiêng hỗn hợp không có cơ U46T . 36
  46TU Hình 2. 22. Mái quy đổi tương đương mái nghiêng hỗn hợp có cơ thấp U46T . 36
  46TU Hình 2. 23. Biểu đồ áp lực sóng lên mái nghiêng có cơ thấp U46T 37
  46TU Hình 2. 24. Mái quy đổi tương đương mái nghiêng hỗn hợp có cơ giảm sóng U46T . 37
  46TU Hình 2. 25. Biểu đồ áp lực sóng lên mái nghiêng hỗn hợp có cơ giảm sóng U46T 38
  46TU Hình 2. 26. Biểu đồ phân bố áp lực sóng lên mái công trình U46T . 39
  46TU Hình 2. 27. Biểu đồ quan hệ giữa Áp lực sóng và độ dốc mái đê U46T 40
  46TU Hình 2. 28. Biểu đồ quan hệ giữa tổng áp lực sóng và độ dốc mái đê U46T . 40
  Chương 3. Áp dụng mặt cắt phù hợp để thiết kế đê lấn biển Nam Đình Vũ
  46TU Hình 3. 1. Biểu đồ quan hệ giữa γ UR b RU ~d UR h RU /Hs U46T . 46
  46TU Hình 3. 2. Biểu đồ quan hệ giữa chiều cao đỉnh đê và chiều rộng cơ thấp U46T 47
  46TU Hình 3. 3. Biểu đồ quan hệ giữa diện tích mặt cắt đê và chiều rộng cơ thấp U46T 47
  46TU Hình 3. 4. Kích thước hình học mặt cắt đê lấn biển nam Đình Vũ sơ bộ chọn U46T . 50
  46TU Hình 3. 5. Đầu đo sóng U46T 52
  46TU Hình 3. 6. Các biểu đồ kiểm định đầu đo U46T . 56
  46TU Hình 3. 7. Mặt cắt thí nghiệm U46T 58
  46TU Hình 3. 8. Hình ảnh xây dựng mô hình trong máng sóng U46T 59
  46TU Hình 3. 9. Hình dạng mặt cắt đê lấn biển nam Đình Vũ U46T 63

  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU


  Chương 1. Tổng quan về các dạng mặt cắt đê biển
  46TU Bảng 1. 1. Tổng hợp các dạng mặt cắt đê biển U46T 16
  46TU Bảng 1. 2. Dạng mặt cắt đê biển và điều kiện áp dụng U46T 18
  46TU Bảng 1. 3. Dạng kết cấu bảo vệ mái đê và điều kiện áp dụng U46T . 19
  Chương 2. Nghiên cứu đề xuất hình dạng mặt cắt phù hợp cho đê biển
  46TU Bảng 2. 1. Thông số mặt cắt phục vụ tính toán U46T 21
  46TU Bảng 2. 2. Các điều kiện biên tính toán U46T . 22
  46TU Bảng 2. 3. Tổng hợp các kết quả tính toán sóng leo với các dạng mặt cắt U46T 28
  46TU Bảng 2. 4. Hệ số k UR t R46T . 32
  46TU Bảng 2. 5. Hệ số P URU ctl UR46T . 32
  46TU Bảng 2. 6. Áp lực sóng lên mái tương đương mái nghiêng tường đỉnh U46T . 33
  46TU Bảng 2. 7. Áp lực sóng lên mái nghiêng không cơ U46T 34
  46TU Bảng 2. 8. Áp lực sóng lên mái tương đương mái nghiêng hỗn hợp không cơ U46T . 35
  46TU Bảng 2. 9. Áp lực sóng lên mái tương đương mái nghiêng hỗn hợp có cơ thấp U46T . 37
  46TU Bảng 2. 10. Áp lực sóng lên mái quy đổi mái nghiêng hỗn hợp có cơ giảm sóng U46T 38
  46TU Bảng 2. 11. Tổng hợp giá trị áp lực sóng lên các dạng hình thái mặt cắt U46T 39
  46TU Bảng 2. 12. Phân tích lựa chọn dạng mặt cắt U46T . 41
  Chương 3. Áp dụng mặt cắt phù hợp đê thiết kế đê lấn biển Nam Đình Vũ
  46TU Bảng 3. 1. Điểm khống chế tuyến đê U46T . 43
  46TU Bảng 3. 2. Hệ số chiết giảm sóng leo của cơ đê U46T 45
  46TU Bảng 3. 3. Các giá trị tỷ lệ mô hình - nguyên hình U46T 53
  46TU Bảng 3. 4. Tham số sóng thí nghiệm U46T . 53
  46TU Bảng 3. 5. Địa hình thí nghiệm U46T 54
  46TU Bảng 3. 6. Số liệu kiểm định đầu đo sóng U46T . 56
  46TU Bảng 3. 7. Giá trị chiều cao sóng tại các vị trí cụ thể trên bãi theo cấp sóng U46T 60
  46TU Bảng 3. 8. Giá trị lưu lượng tràn ứng với các trường hợp thí nghiệm U46T . 61  MỤC LỤC

  46T PHẦN MỞ ĐẦU 46T 1
  46T 1. Tính cấp thiết của đề tài 46T 1
  46T 2. Mục tiêu của đề tài 46T 1
  46T 3. Hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 46T 1
  46T 4. Kết quả đạt được của luận văn 46T 2
  46T 5. Nội dung chính của luận văn 46T . 2
  46T CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÁC DẠNG MẶT CẮT ĐÊ BIỂN 46T 3
  46T 1.1. Mở đầu 46T . 3
  46T 1.2. Tổng quan về các dạng mặt cắt đê biển 46T . 3
  46T 1.2.1. Tổng quan về các dạng mặt cắt đê biển trên thế giới 46T 3
  46T 1.2.2. Tổng quan các dạng mặt cắt đê biển trong nước 46T 7
  46T 1.2.3. Nhận xét, đánh giá chung 46T 16
  46T 1.2.4. Phân loại và điều kiện áp dụng của các dạng mặt cắt đê biển 46T 18
  46T 1.3. Kết luận chương 1 46T 19
  46T CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HÌNH DẠNG MẶT CẮT PHÙ HỢP
  CHO ĐÊ BIỂN 20
  46T 2.1. Các tiêu chí lựa chọn hình dạng mặt cắt phù hợp cho đê biển 46T . 20
  46T 2.2. Phân tích, lựa chọn hình dạng mặt cắt phù hợp cho đê biển 46T 20
  46T 2.2.1. Khả năng giảm sóng leo của các phương án mặt cắt đê có mái nghiêng 46T . 22
  46T 2.2.2. Khả năng chịu tải trọng sóng, giảm áp lực sóng của các dạng mặt cắt 46T 31
  46T 2.2.3. Khả năng ổn định tổng thể của các dạng mặt cắt đê có mái nghiêng 46T . 41
  46T 2.2.4. Phân tích lựa chọn dạng mặt cắt tối ưu áp dụng cho thiết kế đê biển 46T . 41
  46T 2.5. Kết luận chương 2 46T 42
  46T CHƯƠNG 3. ÁP DỤNG HÌNH DẠNG MẶT CẮT PHÙ HỢP ĐỂ THIẾT KẾ
  ĐÊ LẤN BIỂN NAM ĐÌNH VŨ 43
  46T 3.1. Mở đầu 46T . 43

  46T 3.1.1. Giới thiệu về Dự án đê lấn biển Nam Đình Vũ 46T 43
  46T 3.1.1. Phạm vi nghiên cứu áp dụng 46T . 44
  46T 3.2. Các tham số tính toán 46T . 44
  46T 3.2.1. Cấp công trình 46T . 44
  46T 3.2.2. Các chỉ tiêu tính toán 46T 44
  46T 3.2.3. Tham số mực nước và tham số sóng thiết kế 46T 44
  46T 3.3. Tính toán mặt cắt đê lấn biển nam Đình Vũ 46T 45
  46T 3.3.1. Cơ đê 46T . 45
  46T 3.3.2. Chiều rộng mặt đê 46T . 48
  46T 3.3.3. Xác định cao trình đỉnh đê 46T 48
  46T 3.3.5. Tổng hợp các kích thước mặt cắt đê 46T . 50
  46T 3.4. Kiểm tra kết quả tính toán bằng mô hình vật lý máng sóng 46T 51
  46T 3.4.1. Mục tiêu của thí nghiệm 46T . 51
  46T 3.4.2. Giới thiệu về mô hình máng sóng 46T . 51
  46T 3.4.3. Chọn tỷ lệ mô hình 46T 52
  46T 3.4.4. Các điều kiện biên về địa hình, thủy hải văn 46T 53
  46T 3.4.5. Kiểm định mô hình 46T . 54
  46T 3.4.6. Phương án thí nghiệm kiểm chứng 46T . 58
  46T 3.4.7. Phân tích kết quả thí nghiệm 46T . 59
  46T 3.5. Đánh giá đề xuất mặt cắt chọn 46T . 62
  46T 3.5.1. Đánh giá kết quả tính toán xác định hình dạng mặt cắt 46T 62
  46T 3.5.2. Đề xuất mặt cắt phù hợp 46T . 62
  46T 3.6. Kết luận chương 3 46T 63
  46T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46T 65
  46T TÀI LIỆU THAM KH ẢO 46T 67
  46T PHỤ LỤC 46T . 68
  1

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Khu kinh tế biển Đình Vũ - Cát Hải là một trong 5 khu kinh tế ven biển của
  nước ta được Nhà nước đặc biệt chú trọng đầu tư. Khu kinh tế hình thành sẽ góp
  phần phát triển mạnh mẽ kinh tế ven biển của thành phố Hải Phòng nói riêng và cả
  nước nói chung. Theo quy hoạch khu công nghiệp được xây dựng trên khu đất lấn
  biển có diện tích mặt nước trên 2000ha, đây là bãi bồi được hình thành trong phạm
  vi giữa hai cửa sông: cửa sông Bạch Đằng và cửa sông Cấm. Địa chất nền bãi bồi
  ngập nước mềm yếu, cốt nền từ -1,5m đến -2,5m. Phía Đông đến Nam chịu tác
  động trực tiếp của: sóng, bão, thủy triều, nước biển dâng.v.v Việc lấn biển theo
  phương pháp truyền thống lấn dần là không thể thực hiện được. Để có được nền khu
  đất trên mực nước triều phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng khu kinh tế đòi hỏi phải có
  một tuyến đê lấn biển phù hợp. Đề tài luận văn “Nghiên cứu đề xuất mặt cắt phù
  hợp cho tuyến đê lấn biển Nam Đình Vũ” để đảm bảo cho tuyến đê ổn định trên
  nền yếu chống được sóng bão thiết kế, nội dung quan trọng nhất là lựa chọn và tính
  toán hình dạng mặt cắt đê phù hợp với thực tế có tính khả thi cao, góp phần vào
  việc đưa ra được giải pháp tối ưu cho xây dựng công trình bảo vệ khu kinh tế Đình
  Vũ - Cát Hải, đẩy nhanh tiến độ hình thành khu kinh tế theo mục tiêu đặt ra.
  2. Mục tiêu của đề tài
  Nghiên cứu, phân tích, lựa chọn, thiết kế hình dạng mặt cắt phù hợp trên cơ sở
  phân tích tương tác các điều kiện biên biển thiết kế tại khu vực nghiên cứu như: chế
  độ sóng, thủy triều, mực nước,.v.v với công trình và đề xuất giải pháp đảm bảo
  các yêu cầu kỹ thuật, kinh tế, có tính khả thi cao.
  3. Hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
  a. Đối tượng, phạm vi và nội dung nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Mặt cắt đê biển và các giải pháp đã đề xuất.
  - Phạm vi nghiên cứu: Tuyến đê lấn biển nam Đình vũ thuộc Khu kinh tế Đình
  Vũ - Cát Hải (Phường Đông Hải 2 & Phường Tràng Cát, Q. Hải An, TP Hải Phòng) tuyến B-G trực diện với biển dài 5.581m.
  - Nội dung nghiên cứu: Luận văn giới hạn tập trung nghiên cứu về hình dạng
  mặt cắt đê biển phù hợp nhất với điều kiện biên thực tế.
  b. Phương pháp nghiên cứu và công cụ sử dụng
  (1) Phương pháp nghiên cứu
  - Kế thừa, áp dụng có chọn lọc sản phẩm khoa học và công nghệ hiện có trên
  thế giới và trong nước . Kế thừa các nghiên cứu khoa học, các dự án liên quan đến
  đê lấn biển, đặc biệt đê lấn biển trên nền đất bồi mềm yếu.
  - Phương pháp phân tích.
  - Mô hình vật lý/mô hình toán.
  - Kinh nghiệm đúc rút từ các trường hợp tương tự.
  - Phương pháp chuyên gia.
  (2) Công cụ sử dụng
  Ứng dụng lý thuyết tính toán thiết kế, đánh giá lựa chọn mặt cắt phù hợp nhất
  với điều kiện biên biển. Sau khi lựa chọn được hình dạng mặt cắt hợp lý áp dụng
  tính toán cho đê lấn biển nam Đình Vũ, hiệu quả giảm sóng tràn được kiểm tra lại
  bằng mô hình vật lý máng sóng.
  4. Kết quả đạt được của luận văn
  - Đề xuất mặt cắt phù hợp cho tuyến đê lấn biển Nam Đình Vũ.
  5. Nội dung chính của luận văn
  Phần mở đầu
  Chương 1: Tổng quan về các dạng mặt cắt đê biển
  Chương 2: Nghiên cứu đề xuất mặt cắt phù hợp cho đê biển
  Chương 3: Áp dụng mặt cắt phù hợp để thiết kế đê lấn biển nam Đình Vũ
  Kết luận và kiến nghị
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  Xem Thêm: Nghiên cứu đề xuất mặt cắt phù hợp cho tuyến đê lấn biển nam Đình Vũ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đề xuất mặt cắt phù hợp cho tuyến đê lấn biển nam Đình Vũ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

hình ảnh mặt cắt tường

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status