Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2014


  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀQUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY
  DỰNG CÔNG TRÌNH 5
  1.1 Chi phí đầu tưxây dựng công trình 5
  1.1.1. Khái niệm chi phí và quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình .5
  1.1.2. Cơsởcủa việc xác định chi phí đầu tưxây dựng công trình .6
  1.1.3. Các giai đoạn hình thành chi phí đầu tưxây dựng công trình: .6
  1.1.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành chi phí đầu tưXDCT . 10
  1.2. Quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình 13
  1.2.1. Nguyên tắc cơbản vềquản lý chi phí 13
  1.2.2. Nội dung quản lý chi phí theo các giai đoạn đầu tưXDCT 13
  1.2.3. Hệthống hoá các qui định pháp luật vềQL chi phí theo từng giai đoạn. 19
  1.3. Kinh nghiệm vềquản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình ởmột sốnước
  trong khu vực và trên thếgiới . 26
  1.3.1.Quản lý chi phí xây dựng ởTrung Quốc . 26
  1.3.2. Quản lý chi phí xây dựng ởcác nước Anh, Úc, Mỹ, Singgapo 30
  1.3.3. Những điểm mạnh trong quản lý chi phí xây dựng của một sốnước trên
  thếgiới nêu trên so với Việt Nam . 40
  Kết luận chương 1 . 41
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ
  XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI
  NGUYÊN TRONG THỜI GIAN VỪA QUA 42
  2.1. Điều kiện tựnhiên, kinh tế, xã hội của Thái Nguyên . 42
  2.1.1. Điều kiện tựnhiên . 42
  2.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội . 47
  2.2. Tình hình đầu tưxây dựng các công trình thủy lợi trên địa bàn Tỉnh trong
  thời gian vừa qua . 48
  2.2.1. Thực trạng đầu tư 48
  2.2.2. Những kết quả đạt được : . 50
  2.3. Công tác quản lý chi phí các dựán đầu tưxây dựng công trình thuỷlợi trên
  địa bàn tỉnh thời gian qua 54
  2.3.1. Những kết quả đạt được 54
  2.3.2 Những hạn chếcơbản và nguyên nhân 60
  Kết luận chương 2 . 67
  CHƯƠNG 3: ĐỀXUẤT MỘT SỐGIẢI PHÁP NHẰM CÔNG TÁC QUẢN
  LÝ CHI PHÍ CÁC DỰÁN ĐẦU TƯXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 68
  3.1. Những định hướng cơbản trong đầu tưxây dựng các công trình thuỷlợi tại
  Thái Nguyên trong thời gian tới . 68
  3.1.1. Định hướng phát triển kinh tếxã hội trên địa bàn . 68
  3.1.2. Phương hướng đầu tưxây dựng công trình thủy lợi 70
  3.2. Những khó khăn và thuận lợi trong quản lý các dựán đầu tưxây dựng công
  trình thủy lợi trên địa bàn Thái Nguyên . 75
  3.2.1. Những mặt thuận lợi . 76
  3.2.2 Những khó khăn, thách thức 78
  3.3. Đềxuất một sốgiải pháp cơbản nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí
  đầu tưXDCT thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên . 79
  3.3.1. Hoàn thiện hệthống luật pháp và cơchếchính sách . 79
  3.3.2. Nâng cao hiệu quảsửdụng nguồn vốn đầu tưtrong xây dựng . 81
  3.3.3. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong giai đoạn chuẩn bịvà thực
  hiện đầu tưxây dựng các công trình . 85
  3.3.4. Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán vốn đầu tư 93
  3.3.5 Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đào tạo chuyên môn đội
  ngũcán bộlàm công tác quản lý vốn đầu tưXDCB . 94
  Kết luận chương 3 . 95
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật vềquản lý chi phí đầu
  tưxây dựng công trình từnăm 2000 đến nay 20
  Bảng 2.2: Tổng hợp hiện trạng tưới của công trình thuỷlợi toàn tỉnh . 51
  Bảng 2.3. Tổng hợp tình hình tưới toàn Tỉnh . 52
  Bảng 2.4. Một sốdựán đầu tưxây dựng công trình thuỷlợi được triển khai
  trên địa bàn Tỉnh thời gian qua và kếhoạch triển khai tiếp theo 55
  Bảng 3.1. Nhiệm vụcấp nước tưới cho các loại cây trồng đến năm 2020 . 72
  DANH MỤC HÌNH VẼ
  Hình 1.1: Sơ đồhình thành chi phí theo giai đoạn đầu tưXDCT 9
  Hình 1.2: Chi phí đầu tưxây dựng qua các giai đoạn đầu tưXDCT 14
  Hình 2.1: Bản đồhành chính tỉnh Thái Nguyên . 43
  Hình 3.1. Sơ đồthểhiện trách nhiệm của các cơquan liên quan đến việc
  thất thoát, lãng phí chi phí vốn đầu tưcác dựán đầu tưxây dựng . 83
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đềtài:
  Do đòi hỏi tất yếu của công cuộc đổi mới nền kinh tếvà hội nhập, cơ
  chếchính sách quản lý kinh tếnói chung, quản lý các dựán đầu tưxây dựng
  công trình nói riêng của Việt Nam đã có những thay đổi theo hướng mở, tích
  cực và tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế. Đểthực thi có hiệu quảhệthống
  các văn bản mới đòi hỏi cảmột quá trình chuyển đổi mạnh mẽ ởtất cảcác
  cấp, các ngành, các cơquan quản lý nhà nước cho đến các đối tượng chịu sự
  quản lý.
  Nhưbất cứmột quốc gia đang phát triển nào, hoạt động đầu tưxây
  dựng là một trong những lĩnh vực nóng và quan trọng của đất nước ta trong
  giai đoạn phát triển hiện nay. Chúng ta đã thu được những thành tựu nhất định
  trong quản lý đầu tưnói riêng. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều bất cập trong quản
  lý chi phí đầu tưxây dựng công trình, như: thời gian thực hiện dựán đầu tư
  sửdụng vốn nhà nước thường bịkéo dài so với kếhoạch; tiến độgiải ngân
  các dựán chậm và đạt mức thấp; tổng mức đầu tư, tổng dựtoán thường xuyên
  phải điều chỉnh làm tăng chi phí phí đầu tưvà kéo dài thời gian thực hiện dự
  án; hiện tượng vỡthầu trong đấu thầu do việc xác định giá gói thầu không
  chuẩn xác, . Những tồn tại đó đã làm hiệu quả đầu tưxây dựng nhiều công
  trình trên thực tếkhông cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của sựnghiệp công
  nghiệp hoá, hiện đại hoá và xu thếhội nhập quốc tế.
  Đểgiải quyết được các vấn đềtrên đòi hỏi cần phải tìm được những
  giải pháp để đổi mới việc quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình. Vì vậy,
  tác giả đã lựa chọn đềtài: "Nghiên cứu, đềxuất một sốgiải pháp tăng
  cường công tác quản lý chi phí dựán đầu tưxây dựng các công trình thủy
  lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên" làm luận văn thạc sỹcủa mình.
  2
  2. Mục đích nghiên cứu của đềtài:
  - Nghiên cứu khái quát cơsởlý luận và thực tiễn vềquản lý chi phí đầu
  tưxây dựng công trình;
  - Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý chi phí các dựán đầu
  tưxây dựng công trình thuỷlợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian
  qua nhằm tìm ra những vấn đềcòn tồn tại trong công tác này;
  - Đềxuất một sốgiải pháp có cơsởkhoa học và có tính khảthi cao,
  nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí dựán đầu tưxây dựng các công
  trình thủy lợi trên địa bàn Tỉnh.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  a. Đối tượng nghiên cứu:Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản
  lý chi phí dựán đầu tưxây dựng các công trình thuỷlợi, như: Tạo vốn, công
  tác giải ngân, kiểm tra kiểm soát việc lập và sửdụng nguồn vốn đầu tưqua  các giai đoạn của quá trình đầu tư.
  b. Phạm vi nghiên cứu:Luận văn chủyếu nghiên cứu đềxuất các giải
  pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí dựán đầu tưxây dựng các
  công trình thuỷlợi sửdụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
  4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
  Đềtài dựa trên cách tiếp cận của phép duy vật biện chứng đểxem xét
  và phân tích các hiện tượng nghiên cứu.
  Đểnghiên cứu, đánh giá và đềxuất các giải pháp liên quan đến việc
  quản lý chi phí dựán đầu tưxây dựng các công trình thuỷlợi trên địa bàn tỉnh
  Thái Nguyên. Luận văn đã sửdụng một sốphương pháp nghiên cứu như: (1)
  Phân tích và hệthống hóa lý luận, (2) Điều tra thu thập và xửlý thông tin thứ
  cấp, (3) Phân tích định tính kết hợp với định lượng; (4) Tổng kết kinh nghiệm
  thực tế; và (5) Kếthừa thông tin các công trình nghiên cứu đã công bốcó liên
  quan đến đềtài.
  3
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài:
  a. Ý nghĩa khoa học: Đềtài đã hệthống hoá những vấn đềlý luận có cơ
  sởkhoa học vềcông tác quản lý chi phí đầu tưxây dựng các công trình. Phân
  tích một cách hệthống và toàn diện thực trạng quản lý chi phí đầu tưxây
  dựng các dựán đầu tưxây dựng công trình thuỷlợi trên địa bàn, từ đó đó tìm
  ra một sốgiải pháp khảthi nhằm tăng cường công tác quản lý tốt nguồn vốn
  đầu tưcủa ngân sách Nhà nước.
  b. Ý nghĩa thực tiễn: Kết quảnghiên cứu và các giải pháp đềxuất của
  luận văn sẽlà tài liệu tham khảo quan trọng, khảthi cho công tác quản lý Nhà
  nước trong lĩnh vực đầu tưxây dựng cơbản cho các cơquan quản lý về đầu tư
  xây dựng nói chung, cho Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão Thái
  Nguyên nói riêng.
  6. Kết quảdựkiến đạt được:
  - Hệthống hóa các vấn đềlý luận cơbản vềquản lý chi phí đầu tưxây
  dựng các dựán đầu tưxây dựng công trình nói chung, các dựán đầu tưxây
  dựng công trình thuỷlợi nói riêng;
  - Phân tích một cách hệthống và khách quan vềthực trạng công tác
  quản lý chi phí đầu tưxây dựng các dựán đầu tưxây dựng công trình thuỷ
  lợi, rút ra những bài học và những vấn đềcòn tồn tại;
  - Kiến nghịgiải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí đầu tưxây
  dựng các công trình thuỷlợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;
  7. Nội dung của luận văn:
  Ngoài phần mở đầu, Kết luận và kiến nghị, Luận văn được cấu trúc từ3
  chương chính, gồm:
  Chương 1: Lý luận cơbản vềcông tác quản lý chi phí dựán đầu tưxây
  dựng công trình
  4
  Chương 2: Thực trạng của công tác quản lý chi phí đầu tưxây dựng các
  công trình thuỷlợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian vừa qua
  Chương 3: Đềxuất một sốgiải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi
  phí đầu tưxây dựng các công trình thuỷlợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  Xem Thêm: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status