Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý dự án công trình thủy lợi Cửa Đạt Thanh Hóa trong giai đoạn khai thác vận hành

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý dự án công trình thủy lợi Cửa Đạt Thanh Hóa trong giai đoạn khai thác vận hành

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2014

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC HỒ CHỨA Ở
  NƯỚC TA HIỆN NAY .3
  1.1. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC HỒ
  CHỨA .3
  1.2 VỊ TRÍ, NGUYÊN TẮC CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHAI THÁC
  VẬN HÀNH ĐẬP, HỒ CHỨA .5
  1.2.1 Nhìn nhận tình hình các hồ chứa ở nước ta hiện nay 5
  1.2.2 Sự cần thiết của bộ máy tổ chức để quản lý, khai thác vận hành đập hồ
  chứa .7
  1.2.3 Vị trí của công tác quản lý đập hồ chứa 8
  1.2.4 Nguyên tắc tổ chức quản lý đập hồ chứa .9
  1.3 NỘI DUNG, YÊU CẦU CỦA VIỆC QUẢN LÝ ĐẬP HỒ CHỨA TRONG
  GIAI ĐOẠN KHAI THÁC VẬN HÀNH .10
  1.3.1 Công tác quản lý, khai thác đập hồ chứa bao gồm các nội dung chính sau
  10
  1.3.2 Yêu cầu của công tác quản lý, vận hành đập hồ chứa .11
  1.4 NHỮNG SỰ CỐ CÓ THỂ XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ VẬN
  HÀNH ĐẬP, HỒ CHỨA .11
  1.4.1 Tình hình sự cố hư hỏng đập trên thế giới .11
  1.4.2 Những sự cố có thể xảy ra trong quá trình quản lý vận hành hồ, đập .12
  1.4.3 Những loại sự cố thường gặp khác 17
  1.4.4 Một số sự cố điển hình 19
  1.4.5 Một số sự cố những năm gần đây và nguyên nhân gây ra .20
  1.5 QUẢN LÝ ĐẬP HỒ CHỨA TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU .20
  1.5.1 Biến đổi khí hậu .20
  1.5.2 Quản lý hồ chứa trong điều kiện biến đổi khí hậu 23
  1.5.3 Bất cập trong quản lý an toàn đập hồ chứa trong giai đoạn hiện nay .26 1.5.4 Biện pháp nâng cao năng lực quản lý đập hồ chứa trong điều kiện biến
  đổi khí hậu hiện nay 26
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 28
  CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC KIỂM TRA QUAN TRẮC GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH
  LÀM VIỆC PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH .30
  HỒ CHỨA CỬA ĐẠT .30
  2.1. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH CỬA ĐẠT THANH HÓA 30
  2.1.1.Vị trí, quy mô, nhiệm vụ, công trình Cửa Đạt .30
  2.1.1 Vị trí công trình .30
  2.1.2 Quy mô công trình .30
  2.1.3 Nhiệm vụ công trình: .31
  2.1.4 Các thông số kỹ thuật chủ yếu: 31
  2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ VỀ
  CÔNG TRÌNH CỬA ĐẠT 35
  2.2.1 Những nội dung về việc kiểm tra công trình Cửa Đạt .35
  2.2.2 Thực trạng công tác kiểm tra đối với công trình Cửa Đạt .38
  2.2.3 Đánh giá việc thực hiện .41
  2.2.4 Kiến nghị đối với công tác kiểm tra công trình Cửa Đạt 41
  2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUAN TRẮC VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
  LIÊN QUAN 44
  2.3.1 Những căn cứ .44
  2.3.2 Thực trạng quan trắc chung ở Công trình Cửa Đạt .45
  2.3.2 Những kiến nghị trong công tác quan trắc Công trình Cửa Đạt 55
  2.4 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA CỬA
  ĐẠT 58
  2.4.1 Những căn cứ .58
  2.4.2 Thực trạng công tác vận hành công trình 59
  2.4.3 Những kiến nghị trong công tác thực hiện quy trình vận hành hồ chứa
  Cửa Đạt .60 2.5 CÔNG TÁC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ DUY TU BẢO DƯỠNG
  CHO CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ 61
  2.5.1 Những căn cứ .61
  2.5.2 Chế độ bảo dưỡng các thiết bị quan trắc .61
  2.5.3 Chế độ bảo dưỡng các công trình thủy công .62
  2.5.4 Đánh giá việc thực hiện công tác duy tu bão dưỡng cho công trình và
  thiết bị .65
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 65
  CHƯƠNG 3: CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ THỂ CHẾ QUẢN LÝ HỆ
  THỐNG TƯỚI HIỆN NAY CỦA CÔNG TRÌNH CỬA ĐẠT VÀ NHỮNG KIẾN
  NGHỊ 67
  3.1 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHAI THÁC HỆ THỐNG CÔNG
  TRÌNH CỬA ĐẠT .67
  3.1.1 Thực trạng tổ chức quản lý, khai thác, vận hành công trình Cửa Đạt .67
  3.1.2 Quy chế quản lý kỹ thuật và bảo vệ công trình .70
  3.2. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ KHAI THÁC HỒ CHỨA NƯỚC CỬA
  ĐẠT 72
  3.2.1 Các căn cứ lựa chọn phương án .73
  3.2.2 Mục tiêu 74
  3.2.3 Nội dung phương án 75
  3.3 ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN MÔ HÌNH QUẢN LÝ TỔ CHỨC
  KHAI THÁC VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH CỬA ĐẠT .91
  3.3.1 Đổi mới mô hình tổ chức Công ty Sông Chu 91
  3.3.2 Đề xuất đổi mới mô hình tổ chức Ban quản lý khai thác công trình Cửa
  Đạt .96
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 101
  KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 103
  KẾT LUẬN 103
  KIẾN NGHỊ .105
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 107DANH MỤC HÌNH VẼ
  Hình 1.1: Tỷ lệ vỡ đập ở các châu lục .12
  Hình 2.1: Mặt cắt ngang điển hình của đập chính .33
  Hình 2.2: Toàn cảnh mái thượng lưu đập tại thời điểm kiểm tra 38
  Hình 2.3: Mặt bằng bố trí thiết bị quan trắc đập chính Cửa Đạt .51
  Hình 3.1: Mặt bằng bố trí thiết bị quan trắc đập chính Cửa Đạt .76
  Hình 3.2: Mô hình tổ chức hiện tại công ty Sông Chu 92
  Hình 3.3: Mô hình đề xuất tổ chức quản lý công ty Sông Chu .94
  Hình 3.4: Mô hình quản lý hiện tại của Ban quản lý khai thác công trình Cửa Đạt .98
  Hình 3.5: Mô hình đề xuất Ban quản lý khai thác công trình Cửa Đạt .99
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1: Số lượng hồ chứa ở một số tỉnh 5
  Bảng 1.2: Thống kê đánh giá tỷ lệ vỡ đập quan các thời kỳ .11
  Bảng 2.1: Tiến độ thi công tổng thể 34
  Bảng 2.2: Thống kê số lượng thiết bị quan trắc được lắp đặt .50
  Bảng 3.1: Kế hoạch SXTC trong 3 năm: 2013, 2014, 2015 90
  DANH MỤC BẢNG VIẾT TẮT
  Ký hiệu Tên đầy đủ
  HTX Hợp tác xã
  UBND Ủy ban nhân dân
  NN & PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thông
  ĐKT Điện kỹ thuật
  TN & MT Tài nguyên và môt trường
  ĐBSCL Đồng bằng sông cửu long
  QLKT Quản lý khai thác
  CTTL Công trình thủy lợi
  HTTL Hệ thống thủy lợi
  NIA National irrigation administration
  HTXNN Hợp tác xã nông nghiệp
  KTCTTL Kỹ thuật công trình thủy lợi
  TCDN Tổ chức dùng nước
  FAO Food and Agriculture Organization
  IWMI International Water Management Institute
  HEC Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi VN
  QLDA Quản lý dự án
  MNDBT Mực nước dâng bình thường
  TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  IA Irrigation Association
  NĐ-CP Nghị định chính phủ 1  MỞ ĐẦU
  Trong những năm gần đây nền kinh tế đất nước đã và đang phát triển với tốc độ
  khá nhanh, cùng với sự phát triển của hàng loạt công tình thủy lợi, thủy điện. Quá trình
  phát triển thủy lợi trong nhiều năm qua đã mang lại cho đất nước và nhất là nông
  nghiệp, nông thôn và nông dân nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, công tác thủy lợi kể
  từ khâu quy hoạch, xây dựng đến quản lý vận hành còn có nhiều hạn chế, hiệu quả
  khai thác các công trình thủy lợi còn thấp chỉ đạt 60-70%. Công tác quản lý vận hành
  khai thác chưa được quan tâm đúng với vị trí của nó là một trong những nguyên nhân
  dẫn đến hiệu quả khai thác các công trình còn hạn chế và nhất là chi phí tăng cao.
  Thực tế cho thấy để đáp ứng mục tiêu và yêu cầu xây dựng công trình cần phải
  đổi mới tầm nhìn đối với công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, nhất là trong
  điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Trước những thách thức trong điều kiện công
  nghiệp và đô thị hóa, biến đổi khí hậu; để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
  xây dựng nông thôn mới đòi hỏi chúng ta phải nhìn lại từ khâu chiến lược, quy hoạch,
  xây dựng đến quản lý vận hành cho tất cả các hệ thống công trình thủy lợi trong cả
  nước. Công tác quản lý vận hành khai thác có ý nghĩa vô cùng quan trọng, cần được
  quan tâm đúng vị trí của nó vì có hệ thống công trình chúng ta mới có phương tiện chứ
  chưa đạt được mục đích đã đề ra.
  Công trình Cửa Đạt là công trình thuộc loại đặc biệt lớn ở nước ta có tổng diện
  tích hồ chứa khoảng 1664 triệu m
  3
  nước và cột nước cao hơn 100m, được đầu tư hàng
  nghìn tỷ đồng. Hạ lưu công trình có hàng triệu người dân đang sinh sống chịu ảnh
  hưởng trực tiếp của công trình Cửa Đạt về cung cấp nguồn nước cho sản xuất, môi
  trường và ngập lụt, v.v
  Vì vậy quản lý khai thác vận hành công trình Cửa Đạt bảo đảm an toàn và nâng
  cao hiệu quả đầu tư là yêu cầu cấp thiết đối với Thanh Hóa nói riêng và sự nghiệp
  chung cho cả nước. Xuất phát từ các vấn đề về tầm quan trọng của công trình Cửa Đạt
  vừa nêu trên, tác giả luận văn chọn đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý
  dự án công trình thủy lợi Cửa Đạt Thanh Hóa trong giai đoạn khai thác vận hành”.
  2. Mục tiêu: 2
  Nghiên cứu đề xuất mô hình, phương án tổ chức quản lý công trình Cửa Đạt
  trên cơ sở bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả đầu tư trong quá trình vận hành khai
  thác.
  3. Phương pháp nghiên cứu:
  + Nghiên cứu tổng quan;
  + Phương pháp thu thập phân tích, tổng hợp;
  + Phương pháp quan sát trực tiếp;
  + Phương pháp kế thừa những kết quả đã tổng kết, nghiên cứu.
  4. Phạm vi nghiên cứu:
  - Quản lý hệ thống công trình đầu mối Cửa Đạt sau giai đoạn đầu tư xây dựng.
  5. Kết quả dự kiến đạt được:
  - Đánh giá được thực trạng tình hình quản lý hệ thống hồ chứa hiện nay;
  - Đánh giá được công tác kiểm tra quan trắc giám sát quá trình làm việc phục
  vụ công tác quản lý vận hành công trình hồ chứa Cửa Đạt
  - Đánh giá được hiệu quả các mô hình tổ chức và thể chế quản lý hệ thống tưới
  hiện nay của công trình Cửa Đạt;
  - Đề xuất được các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác công trình Cửa
  Đạt khi đưa vào khai thác vận hành
  - Đề xuất các mô hình tổ chức và thể chế quản lý hệ thống vận hành của công
  trình Cửa

  Xem Thêm: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý dự án công trình thủy lợi Cửa Đạt Thanh Hóa trong giai đoạn khai thác vận hành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý dự án công trình thủy lợi Cửa Đạt Thanh Hóa trong giai đoạn khai thác vận hành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status