Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp thủy lợi đảm bảo tiêu nước chủ động cho huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam phù hợp với quy hoạch tiêu nước chung của hệ thống thủy lợi sông Nhuệ và y

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp thủy lợi đảm bảo tiêu nước chủ động cho huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam phù hợp với quy hoạch tiêu nước chung của hệ thống thủy lợi sông Nhuệ và y

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2014

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI . 1
  1.1. Về nguồn nước tưới và biện pháp tưới 1
  1.2. Về hướng tiêu và biện pháp tiêu . 1
  1.3. Về hiện trạng công trình thủy lợi 1
  1.4. Biến động mạnh về cơ cấu sử dụng đất 2
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI . 2
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG 3
  4. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3
  4.1. Cách tiếp cận . 3
  4.2. Phương pháp nghiên cứu . 3
  5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC 4
  6. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 4
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HUYỆN DUY TIÊN TỈNH HÀ NAM VÀ HỆ
  THỐNG THUỶ LỢI SÔNG NHUỆ 5
  1.1. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN HUYỆN DUY TIÊN . 5
  1.1.1. Vị trí địa lý . 5
  1.1.2. Đặc điểm địa hình 10
  1.1.3. Đặc điểm cấu tạo địa chất 10
  1.1.4. Đặc điểm thổ nhưỡng . 11
  1.1.5. Đặc điểm khí tượng, khí hậu 11
  1.1.5.1. Nhiệt độ . 11
  1.1.5.2. Độ ẩm không khí . 11
  1.1.5.3. Bốc hơi 12
  1.1.5.4. Mưa . 12
  1.1.5.5. Gió, bão . 13
  1.1.5.6. Mây 13
  1.1.5.7. Nắng 13
  1.1.5.8. Các hiện tượng thời tiết khác 13

  1.1.6. Sông ngòi và đặc điểm thủy văn 14
  1.1.6.1. Các sông chính 14
  1.1.6.2. Kênh nội đồng . 17
  1.1.7. Nhận xét và đánh giá chung về điều kiện tự nhiên 18
  1.2. HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN DUY TIÊN VÀ ĐỊNH
  HƯỚNG PHÁT TRIỂN . 18
  1.2.1. Dân số và nguồn lực . 18
  1.2.2. Hiện trạng sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất . 19
  1.2.3. Hiện trạng và định hướng quy hoạch phát triển nông nghiệp 20
  1.2.3.1. Giới thiệu chung 20
  1.2.3.2. Sử dụng đất nông nghiệp . 20
  1.2.3.3. Trồng trọt 20
  1.2.3.4. Chăn nuôi 21
  1.2.3.5. Định hướng quy hoạch phát triển nông nghiệp 21
  1.2.4. Hiện trạng và định hướng quy hoạch phát triển thủy sản 22
  1.2.4.1. Hiện trạng . 22
  1.2.4.2. Định hướng quy hoạch phát triển . 22
  1.2.5. Hiện trạng và định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp 23
  1.2.5.1. Hiện trạng . 23
  1.2.5.2. Định hướng quy hoạch phát triển công nghiệp . 23
  1.2.6. Hiện trạng và quy hoạch phát triển đô thị 25
  1.2.7. Hiện trạng và quy hoạch phát triển các cơ sở hạ tầng 25
  1.2.7.1. Giao thông vận tải . 25
  1.2.7.2. Du lịch, dịch vụ . 25
  1.2.7.3. Y tế, giáo dục . 26
  1.2.7.4. Quy hoạch phát triển các cơ sở hạ tầng . 26
  1.2.8. Những mâu thuẫn và xu hướng dịch chuyển cơ cấu sử dụng đất trong
  sự nghiệp công nghiệp hoá và nền kinh tế thị trường 30
  1.3. HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH TIÊU . 31
  1.3.1. Tổng quan về hệ thống thủy lợi sông Nhuệ . 31

  1.3.2. Hiện trạng các công trình tiêu đã xây dựng ở huyện Duy Tiên . 38
  1.3.2.1. Hiện trạng công trình tiêu đầu mối . 38
  1.3.2.2. Hiện trạng hệ thống kênh tiêu . 43
  1.3.3. Hiện trạng úng và nguyên nhân . 46
  1.3.3.1. Hiện trạng úng 46
  1.3.3.2. Nguyên nhân gây ra úng . 47
  1.4. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 48
  1.4.1. Thuận lợi 48
  1.4.2. Khó khăn 48
  CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH YÊU CẦU TIÊU NƯỚC CỦA HUYỆN DUY
  TIÊN 49
  2.1. PHÂN VÙNG TIÊU . 49
  2.1.1. Nguyên tắc phân vùng tiêu . 49
  2.1.1.1. Nguyên tắc chung 49
  2.1.1.2. Các căn cứ để xác định ranh giới phân vùng tiêu 49
  2.1.2. Phân vùng cho hệ thống thuỷ lợi huyện Duy Tiên . 51
  2.2. TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH MÔ HÌNH MƯA TIÊU THIẾT KẾ . 51
  2.2.1. Khái niệm về mô hình mưa tiêu thiết kế 51
  2.2.2. Phân tích tài liệu mưa . 52
  2.2.2.1. Tính chất bao của các trận mưa lớn nhất năm . 52
  2.2.2.2. Số ngày mưa hiệu quả của trận mưa lớn nhất năm 53
  2.2.2.3. Dạng phân phối lượng mưa trong một trận mưa 54
  2.2.3. Kết quả tính toán 54
  2.3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN HỆ SỐ TIÊU . 56
  2.3.1. Nguyên tắc chung . 56
  2.3.2. Phương pháp tính toán hệ số tiêu cho lúa 56
  2.3.3. Phương pháp tính toán hệ số tiêu cho các đối tượng tiêu nước không
  phải là lúa . 59
  2.3.3.1. Công thức tổng quát 59
  2.3.3.2. Tiêu nước cho cây trồng cạn . 60

  2.3.3.3. Tiêu nước cho khu vực đô thị và công nghiệp tập trung . 60
  2.3.3.4. Tiêu cho các loại đối tượng tiêu nước khác 61
  2.3.4. Phương pháp tính toán hệ số tiêu cho hệ thống . 62
  2.3.4.1. Hệ số tiêu sơ bộ . 62
  2.3.4.2. Hiệu chỉnh hệ số tiêu . 63
  2.3.4.3. Tính toán hệ số tiêu của hồ điều hòa 65
  2.3.4.4. Hệ số tiêu thiết kế của lưu vực 66
  2.4. CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HUYỆN DUY TIÊN . 68
  2.4.1. Hiện trạng cơ cấu sử dụng đất 68
  2.4.2. Dự báo cơ cấu sử dụng đất đến 2020 . 68
  2.5. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN . 70
  2.5.1. Kết quả tính toán hệ số tiêu sơ bộ cho các đối tượng tiêu nước 70
  2.5.2. Kết quả tính toán hệ số tiêu cho thời điểm hiện tại 73
  2.5.3. Kết quả tính toán hệ số tiêu cho năm 2020 76
  2.5.3.1. Trường hợp không có hồ điều hoà 76
  2.5.3.2. Trường hợp có hồ điều hoà . 78
  2.6. TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC . 82
  2.6.1. Mục đích, ý nghĩa . 82
  2.6.2. Phương pháp tính toán . 82
  2.6.3. Tính toán cân bằng nước cho khu vực nghiên cứu 83
  2.7. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 85
  CHƯƠNG 3: CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH QUY MÔ CỦA CÁC
  CÔNG TRÌNH TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DUY TIÊN ĐÁP ỨNG
  YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 86
  3.1. NGUYÊN TẮC CHUNG 86
  3.1.1. Cải tạo nâng cấp các công trình tiêu đã có . 86
  3.1.2. Xây dựng bổ xung thêm một số công trình tiêu mới . 86
  3.1.3. Rà soát bổ sung quy hoạch tiêu nước cho toàn hệ thống . 86
  3.1.4. Vận dụng triệt để phương châm tiêu nước truyền thống 87
  3.1.4.1. Chôn nước . 87

  3.1.4.2. Rải nước 88
  3.1.4.3. Tháo nước có kế hoạch . 88
  3.2. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHO HUYỆN DUY TIÊN . 89
  3.2.1. Giải pháp phi công trình . 89
  3.2.2. Giải pháp công trình . 89
  3.3. CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH BỔ SUNG CỦA
  HUYỆN DUY TIÊN 91
  3.3.1. Với tiểu vùng phía Tây QL1A . 91
  3.3.2. Với tiểu vùng nội đồng . 92
  3.3.3. Cơ sở đề xuất xây dựng bổ sung trạm bơm Mạc Thượng 92
  3.4. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 93
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95
  A. KẾT LUẬN . 95
  B. KIẾN NGHỊ . 96
  NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 98


  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
  TT Tên hình vẽ Trang
  1 Hình 1.1. Bản đồ hành chính huyện Duy Tiên 6
  2 Hình 1.2. Cổng chính khu công nghiệp Đồng Văn 7
  3 Hình 1.3. Quốc lộ 1A qua địa phận thị trấn Đồng Văn 8
  4 Hình 1.4. Quốc lộ 38 qua địa phận thị trấn Hòa Mạc 8
  5 Hình 1.5. Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình 9
  6 Hình 1.6. Cổng chùa Long Đọi Sơn dưới chân núi Đọi 9
  7 Hình 1.7. Khúc sông Nhuệ đoạn qua xã Duy Hải 15
  8 Hình 1.8. Khúc Sông Châu Giang đoạn qua xã Châu Sơn 16
  9 Hình 1.9. Khúc Sông Duy Tiên đoạn qua thị trấn Hòa Mạc 16
  10 Hình 1.10. Một đoạn kênh A4-13 qua xã Trác Văn 17
  11 Hình 1.11. Một đoạn kênh A4-8 giáp QL1A qua xã Hoàng Đông 17
  12 Hình 1.12. Cổng trường Đại học Hà Hoa Tiên 27
  13 Hình 1.13. Cầu Yên Lệnh nối Hà Nam với Hưng Yên 27
  14 Hình 1.14. Bản đồ lưu vực sông Nhuệ 31
  15 Hình 1.15. Sông Hồng đoạn chảy qua huyện Duy Tiên 33
  16 Hình 1.16. Ngã ba sông tại thành phố Phủ Lý 37
  17 Hình 1.17. Sông Nhuệ chảy qua huyện Duy Tiên 37
  18 Hình 1.18. Trạm bơm Yên Lệnh 39
  19 Hình 1.19. Trạm bơm Lạc Tràng bộ 39
  20 Hình 1.20. Trạm bơm Điệp Sơn 40
  21 Hình 1.21. Trạm bơm Duy Hải 40
  22 Hình 1.22. Trạm bơm Bẩy cửa 1 41
  23 Hình 1.23. Trạm bơm Chợ Lương 41
  24 Hình 1.24. Trạm bơm Hoàng Hạ 43
  25 Hình 2.1. Đường tần suất lý luận 5 ngày max – Trạm Phủ Lý 55
  26
  Hình 2.2. Sơ đồ tính toán tiêu nước mặt ruộng bằng đập tràn, chế
  độ chảy tự do
  58

  TT Tên hình vẽ Trang
  27
  Hình 2.3. Sơ đồ tính toán tiêu nước mặt ruộng bằng đập tràn, chế
  độ chảy ngập
  60
  28 Hình 2.4. Sơ đồ mực nước trong ao hồ điều hoà 65

  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  TT Tên bảng Trang
  1
  Bảng 1.1. Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm tại trạm
  Phủ Lý ( P
  0
  P C)
  11
  2
  Bảng 1.2. Độ ẩm tương đối trung bình tháng và năm tại trạm Phủ
  Lý (%)
  12
  3
  Bảng 1.3. Lượng bốc hơi trung bình tháng và năm tại trạm Phủ
  Lý ( P
  0
  P C)
  12
  4 Bảng 1.4. Lượng mưa trung bình tháng trạm Phủ Lý 12
  5 Bảng 1.5. Hiện trạng sử dụng đất huyện Duy Tiên năm 2011 19
  6 Bảng 1.6. Hiện trạng trồng lúa của huyện Duy Tiên 20
  7 Bảng 1.7. Diện tích trồng các loại cây khác tại huyện Duy Tiên 21
  8 Bảng 1.8. Hiện trạng nuôi trồng thủy sản 22
  9 Bảng 1.9. Quy hoạch các khu, cum công nghiệp đến năm 2020 24
  10
  Bảng 1.10. Phân vùng theo hướng tiêu ra các sông thuộc hệ thống
  thủy lợi sông Nhuệ
  34
  11
  Bảng 1.11. Phân lưu lượng theo hướng tiêu ra các sông thuộc hệ
  thống thủy lợi sông Nhuệ
  35
  12 Bảng 1.12. Thống kê các trạm bơm thuộc hệ thống thủy lợi Duy Tiên 38
  13 Bảng 1.13. Trạm bơm điện do địa phương quản lý 42
  14 Bảng 1.14. Hiện trạng hệ thống kênh tiêu huyện Duy Tiên 44
  15 Bảng 1.15. Diện tích úng trên địa bàn huyện Duy Tiên 47
  16 Bảng 2.1. Tổng hợp lượng mưa lớn nhất thời đoạn ngắn trạm Phủ Lý 52
  17
  Bảng 2.2. Bảng thống kê số lượng các trận mưa các thời đoạn
  khác nhau
  53
  18 Bảng 2.3. Mô hình mưa tiêu 5 ngày lớn nhất, tần suất 10% 55
  19
  Bảng 2.4. Hệ số dòng chảy C cho các đối tượng tiêu nước có mặt
  trong các hệ thống thủy lợi
  62
  20 Bảng 2.5. Hiện trạng sử dụng đất huyện Duy Tiên 68
  21 Bảng 2.6. Dự báo cơ cấu sử dụng đất đến năm 2020 69

  TT Tên bảng Trang
  21
  Bảng 2.7. Tính toán hệ số tiêu cho lúa trường hợp chảy tự do qua
  tràn, b=0,4
  70
  22
  Bảng 2.8. Tính toán hệ số tiêu cho lúa trường hợp chảy tự do qua
  tràn, b=0,45
  70
  23
  Bảng 2.9. Tính toán hệ số tiêu cho lúa trường hợp chảy tự do qua
  tràn, b=0,5
  71
  24 Bảng 2.10. Hệ số tiêu sơ bộ của lúa 71
  25 Bảng 2.11. Hệ số tiêu cho hoa màu 71
  26 Bảng 2.12. Hệ số tiêu cho ao hồ thông thường 71
  27 Bảng 2.13. Hệ số tiêu cho ao nuôi trồng thuỷ sản 72
  28 Bảng 2.14. Hệ số tiêu cho dân cư 72
  29 Bảng 2.15. Hệ số tiêu cho khu công nghiệp và đô thị 72
  30 Bảng 2.16. Hệ số tiêu sơ bộ tiểu vùng tây QL1A 73
  31 Bảng 2.17. Hệ số tiêu sơ bộ tiểu vùng nội đồng 74
  32 Bảng 2.18. Hệ số tiêu sơ bộ tiểu vùng 6 xã giáp Sông Hồng 75
  33
  Bảng 2.19. Hệ số tiêu sơ bộ tiểu vùng tây QL1A phương án đến
  năm 2020
  76
  34
  Bảng 2.20. Hệ số tiêu sơ bộ tiểu vùng nội đồng phương án đến
  năm 2020
  77
  35
  Bảng 2.21. Hệ số tiêu sơ bộ tiểu vùng 6 xã giáp Sông Hồng phương
  án đến năm 2020
  78
  38
  Bảng 2.22. Dự báo cơ cấu sử dụng đất đến năm 2020 tiểu vùng
  phía tây QL1A khi có hồ điều hòa
  79
  39
  Bảng 2.23. Dự báo cơ cấu sử dụng đất đến năm 2020 tiểu vùng nội
  đồng QL1A khi có hồ điều hòa
  79
  40
  Bảng 2.24. Dự báo cơ cấu sử dụng đất đến năm 2020 tiểu vùng 6
  xã giáp Sông Hồng khi có hồ điều hòa
  80
  41
  Bảng 2.25. Tổng lượng nước trữ của hệ thống trường hợp có hồ
  điều hoà
  80
  42
  Bảng 2.26. Kết quả tính toán đường quá trình hệ số tiêu dự kiến
  đến năm 2020 với 3%, 4%, 5% diện tích hồ điều hoà tiểu vùng
  phía tây QL1A
  80

  TT Tên bảng Trang
  43
  Bảng 2.27. Kết quả tính toán đường quá trình hệ số tiêu dự kiến
  đến năm 2020 với 3%, 4%, 5% diện tích hồ điều hoà tiểu vùng
  nội đồng
  81
  44
  Bảng 2.28. Kết quả tính toán đường quá trình hệ số tiêu dự kiến
  đến năm 2020 với 3%, 4%, 5% diện tích hồ điều hoà tiểu 6 xã
  giáp Sông Hồng
  81
  45
  Bảng 2.29. Kết quả tính toán cân bằng nước cho các tiểu vùng
  trong hệ thống tiêu bằng động lực ở hiện tại
  84
  46 Bảng 3.1. Tổng hợp các trạm bơm cần bổ sung 91

  1


  MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Huyện Duy Tiên nằm ở phía Bắc của tỉnh Hà Nam có diện tích tự nhiên là
  13.773,85 ha bằng 16,01% diện tích tự nhiên của tỉnh, dân số khoảng 127.278
  người (năm 2011). Thị trấn Hòa Mạc là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của
  huyện cách thành phố Phủ Lý khoảng 20 km về phía Đông Bắc. Huyện Duy Tiên
  giữ vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà
  Nam, là cầu nối giữa Hà Nam với tỉnh Hưng Yên và các địa phương khác vùng tả
  ngạn Sông Hồng. Nằm trên quốc lộ 1A, chỉ cách Hà Nội chưa đầy 50 km, Duy Tiên
  còn là cửa ngõ phía nam của Thủ đô Hà Nội.
  Huyện Duy Tiên nằm trong tiểu vùng Duy Tiên (gọi tắt là tiểu vùng) thuộc
  Hệ thống thủy lợi Sông Nhuệ được giới hạn bởi huyện Phú Xuyên thành phố Hà
  Nội ở phía bắc, Sông Châu Giang ở phía nam, đê Sông Hồng ở phía đông, đê sông
  Nhuệ ở phía tây. Mặt đất có cao độ trung bình từ +1,0m đến +3,5m và có xu hướng
  thấp dần từ bắc xuống nam. Đây là một tiểu vùng có cấu trúc phức tạp thể hiện ở
  những đặc điểm sau:
  1.1. Về nguồn nước tưới và biện pháp tưới.
  Mặc dù nguồn nước cung cấp cho tiểu vùng đều lấy từ Sông Hồng nhưng
  cách thức vận hành đưa nước từ nguồn cấp đến nơi tiêu thụ lại rất đa dạng:
  - Nước từ Sông Hồng qua cống Liên Mạc chảy vào sông Nhuệ sau đó chảy
  tiếp vào Sông Duy Tiên để cấp nước tưới cho phần lớn diện tích canh tác của huyện
  bằng tự chảy hoặc bằng các trạm bơm cục bộ.
  - Nước phù sa từ Sông Hồng lấy qua cống Mộc Nam để tưới hỗ trợ cho phần
  lớn diện tích canh tác phía đông của huyện.
  - Từ ngày cống Tắc Giang đưa vào khai thác, nước từ Sông Hồng qua Sông
  Châu Giang cấp cho các trạm bơm tưới cục bộ lấy nước từ Sông Châu Giang để
  tưới cho một số diện tích thấp ven Sông Châu Giang.
  1.2. Về hướng tiêu và biện pháp tiêu.
  Tiểu vùng có 3 hướng tiêu chính: tiêu ra Sông Hồng bằng động lực, tiêu ra
  Sông Châu Giang và ra sông Nhuệ bằng tự chảy hoặc bằng trạm bơm.
  1.3. Về hiện trạng công trình thủy lợi.
  Theo kết quả nghiên cứu, hiện nay trên tiểu vùng Duy Tiên có rất nhiều trạm
  bơm không có trong quy hoạch đã được xây dựng tiêu vào sông Nhuệ và Sông Duy 2


  Tiên, tổng diện tích tiêu theo hồ sơ thiết kế của các trạm bơm này lớn hơn diện tích
  tiêu của tiểu vùng. Không kể trạm bơm Yên Lệnh mới xây dựng đưa vào khai thác
  từ năm 2001 và phần thủy công của trạm bơm Lạc Tràng Bộ vẫn còn khá tốt, hầu
  hết các trạm bơm còn lại đều có thời gian khai thác trên 30 năm đều đã bị xuống cấp
  nặng nề, kênh mương bị bồi lấp . nên hiệu quả tiêu nước không cao. Hàng năm tiểu
  vùng này vẫn còn khoảng trên 1.000 ha bị úng ngập, tập trung chủ yếu ở lưu vực
  của các trạm bơm Chợ Lương, Bẩy cửa, Yên Lệnh và Lạc Tràng bộ.
  1.4. Biến động mạnh về cơ cấu sử dụng đất.
  Do có vị trí địa lý thuận lợi: nằm trên trục giao thông huyết mạch là quốc lộ
  số 1A có lưu lượng vận chuyển vào loại lớn nhất nước, gần Thủ đô Hà Nội và các
  thành phố Phủ Lý, Hưng Yên nên tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá trên tiểu
  vùng diễn ra mạnh hơn nhiều so với nhiều khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ.
  Ngoài diện tích đất thổ cư vùng nông thôn không ngừng được bê tông hoá và đô thị
  hoá, diện tích đất dành cho việc xây dựng và mở rộng các khu đô thị, đất xây dựng
  các khu công nghiệp tăng lên không ngừng. Đất dành cho ao hồ và đất nông nghiệp
  có khả năng trữ và điều tiết nước mưa giảm liên tục. Trong cơ cấu sử dụng đất nông
  nghiệp thì diện tích đất dành cho các loại cây nông nghiệp truyền thống như lúa
  đang có xu hướng giảm dần, đất dành cho trồng hoa, rau xanh và một số loại cây
  công nghiệp có giá trị kinh tế cao đang có xu hướng tăng lên .v.v . Biến động về cơ
  cấu sử dụng đất như trên khiến cho yêu cầu tiêu nước trên tiểu vùng tăng lên nhanh
  chóng. Trong tiểu vùng đang tồn tại mâu thuẫn giữa nhu cầu tiêu và khả năng đáp
  ứng của các công trình thủy lợi đã có và mâu thuẫn này sẽ còn lớn hơn khi đến năm
  2020 hệ thống thủy lợi Sông Nhuệ cùng cả nước nói chung và tiểu vùng nói riêng
  hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.
  Vì lý do nêu trên, đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp
  thủy lợi đảm bảo tiêu nước chủ động cho huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam phù
  hợp với quy hoạch tiêu nước chung của hệ thống thủy lợi Sông Nhuệ và yêu
  cầu phát triển kinh tế - xã hội đến sau năm 2020” được đề xuất nghiên cứu.
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
  - Đánh giá hiện trạng và năng lực phục vụ của công trình thủy lợi đã xây
  dựng trên địa bàn huyện Duy Tiên.
  - Đề xuất các công trình thủy lợi cần đầu tư xây dựng bổ sung trên địa bàn
  đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và cơ sở khoa học xác
  định quy mô hợp lý của các công trình này.
  3


  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
  Đối tượng nghiên cứu là hệ thống công trình tiêu nước đã và sẽ xây dựng
  trên địa bàn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam.
  Phạm vi nghiên cứu ứng dụng là các cơ sở khoa học khi đề xuất quy mô của
  các công trình tiêu sẽ được xây dựng bổ sung.
  4. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  4.1. Cách tiếp cận
  - Theo quan điểm hệ thống;
  - Theo quan điểm thực tiễn và tổng hợp;
  - Theo quan điểm bền vững;
  - Theo sự tham gia của người hưởng lợi.
  4.2. Phương pháp nghiên cứu
  Để thực hiện mục tiêu và nội dung nghiên cứu đề ra, trong luận văn sử dụng
  các phương pháp nghiên cứu sau:
  1) Phương pháp kế thừa
  Nghiên cứu tiếp thu và sử dụng có chọn lọc kết quả nghiên cứu và thành tựu
  khoa học công nghệ của các tác giả trong và ngoài nước đã nghiên cứu về những
  vấn đề có liên quan đến đề tài.
  2) Phương pháp điều tra thu thập và đánh giá
  Điều tra thu thập tài liệu, khảo sát và nghiên cứu thực tế, phân tích đánh giá
  và tổng hợp tài liệu để từ đó rút ra các cơ sở khoa học và khả năng ứng dụng vào
  thực tiễn.
  3) Phương pháp phân tích tổng hợp
  Việc nghiên cứu tiêu thoát nước có liên quan đến nhiều yếu tố như kỹ thuật,
  kinh tế, xã hội . có tác động rộng rãi đến cuộc sống của cộng đồng trên địa bàn
  rộng lớn vì vậy việc phân tích tổng hợp là cần thiết đối với nghiên cứu này.
  4) Phương pháp sử dụng mô hình toán thủy văn, thủy lực
  Để phục vụ cho tính toán thủy lực tiêu, luận văn đã tham khảo và xem xét sử
  dụng các mô hình toán, thuỷ văn, thuỷ lực của các tác giả trong và ngoài nước.

  5. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC
  - Đánh giá hiện trạng công trình tiêu đã xây dựng trên địa bàn huyện Duy
  Tiên và năng lực tiêu của các công trình này có xét đến mối liên hệ với các khu vực
  khác thuộc hệ thống thủy lợi Sông Nhuệ.
  - Nghiên cứu đề xuất các công trình thủy lợi cần phải đầu tư xây dựng trên
  địa bàn huyện Duy Tiên phù hợp với quy hoạch tiêu nước chung của hệ thống thủy
  lợi Sông Nhuệ đến sau năm 2020 và cơ sở khoa học xác định quy mô hợp lý của các
  công trình này.
  6. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU
  Địa điểm nghiên cứu của đề tài là tiểu vùng Duy Tiên thuộc hệ thống thủy
  lợi sông Nhuệ.

  Xem Thêm: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp thủy lợi đảm bảo tiêu nước chủ động cho huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam phù hợp với quy hoạch tiêu nước chung của hệ thống thủy lợi sông Nhuệ và y
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp thủy lợi đảm bảo tiêu nước chủ động cho huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam phù hợp với quy hoạch tiêu nước chung của hệ thống thủy lợi sông Nhuệ và y sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status