Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách giá điện đến việc xác định công suất lắp máy của các trạm thủy điện vừa và nhỏ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách giá điện đến việc xác định công suất lắp máy của các trạm thủy điện vừa và nhỏ

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2014


  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của Đề tài . 1
  2. Mục đích của Đề tài 2
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3
  1.1 Tổng quan về hệ thống nguồn điện Việt Nam 3
  1.2 Tình hình cung cầu của hệ thống điện từ nay đến năm 2016 . 10
  1.2.1 Cân bằng điện năng . 10
  1.2.1.1 Đánh giá khả năng phát tối đa của nguồn điện 10
  1.2.1.2 Cân bằng điện năng . 12
  1.2.2 Cân bằng công suất 13
  1.3 Tổng quan về các chính sách, quy định giá phát điện từ trước tới nay 14
  1.3.1 Đôi với các nhà máy thủy điện từ 30 MW trở lên . 15
  1.3.2 Đôi với các nhà máy thủy điện dưới 30 MW . 15
  1.4 Thị trường phát điện canh tranh 18
  1.4.1 Mục đích 18
  1.4.2 Lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam
  18
  1.4.3 Giá trị điện năng của nhà máy điện trong thị trường phát điện cạnh tranh . 20
  CHƯƠNG 2: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÁC ĐỊNH CÔNG
  SUẤT LẮP MÁY CỦA CÁC TRẠM THUỶ ĐIỆN . 23
  2.1 Đặc điểm của trạm thuỷ điện 23
  2.2 Các thành phần công suất của hệ thống điện 24
  2.3 Yêu cầu chủ yếu của hệ thống điện đối với chế độ làm việc của các trạm phát
  điện 31
  2.4 Khả năng tham gia cân bằng năng lượng toàn hệ thống điện của trạm thuỷ điện
  có hồ điều tiết ngày đêm . 32
  2.4.1 Chế độ làm việc của trạm thuỷ điện điều tiết ngày và cách xác định vị trí của
  nó trên biểu đồ phụ tải ngày đêm 32
  2.4.2 Chế độ làm việc của trạm thuỷ điện điều tiết ngày trong biểu đồ cân bằng công
  suất năm của hệ thống điện . 34 2.5 Các thành phần công suất của trạm thuỷ điện điều tiết ngày đêm làm việc trong
  hệ thống điện . 36
  2.5.1 Xác định công suất công tác lớn nhất N ct max . 36
  2.5.2 Xác định công suất dự trữ N d của trạm thuỷ điện điều tiết ngày làm trong hệ
  thống . 40
  2.5.3 Xác định công suất trùng của trạm thuỷ điện điều tiết ngày 41
  2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định công suất lắp máy của các Trạm thuỷ
  điện vừa và nhỏ . 42
  2.6.1 Giá thành xây dựng 42
  2.6.2 Yêu cầu vận hành của hệ thống . 42
  2.6.3 Chính sách giá điện 43
  2.6.4 Các mặt tích cực trong việc xác định công suất lắp máy tăng cao 43
  2.6.5 Các mặt tiêu cực trong việc xác định công suất lắp máy tăng cao 43
  CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN, SO CHỌN CÁC PHƯƠNG ÁN CHO CÁC NHÀ
  MÁY THUỶ ĐIỆN TRONG THỰC TẾ 44
  3.1 Cơ sở lý luận để tính toán so sánh 44
  3.1.1 Tính toán thủy năng . 44
  3.1.2 Tính toán kinh tế năng lượng . 46
  3.2 Thu thập các tài liệu thực tế 47
  3.2.1 Công trình thuỷ điện Nậm Mô . 47
  3.2.1.1 Giới thiệu 47
  3.2.1.2 Nhiệm vụ của công trình thuỷ điện Nậm Mô . 47
  3.2.1.3 Tài liệu địa hình 47
  3.2.1.4 Tài liệu thuỷ văn . 49
  3.2.1.5 Tài liệu tổn thất . 50
  3.2.1.6 Tài liệu thiết bị 51
  3.2.2 Công trình thuỷ điện Mường Hum 51
  3.2.2.1 Giới thiệu 51
  3.2.2.2 Nhiệm vụ của công trình thuỷ điện Mường Hum . 51
  3.2.2.3 Tài liệu địa hình 52
  3.2.2.4 Tài liệu thuỷ văn . 52
  3.2.2.5 Tài liệu về tổn thất 55 3.2.2.6 Tài liệu thiết bị 56
  3.2 Tính toán, so sánh các chỉ tiêu kinh tế của hai công trình trên . 56
  3.3 Đánh giá các kết quả tính toán 59
  3.3.1 Các điều kiện thuỷ văn của 2 công trình 59
  3.3.2 Các chỉ tiêu tài chính của 2 công trình . 60
  3.3.3 Khả năng đảm bảo đối với hệ thống điện 60
  CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63
  4.1 Tổng kết, đánh giá các kết quả đạt được . 63
  4.2 Những tồn tại và phương hướng giải quyết 63
  4.2.1 Những tồn tại . 63
  4.2.2 Phương hướng giải quyết . 64
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

  BẢNG KÊ DANH MỤC HÌNH VẼ

  Hình 1.1: Tỉ lệ nguồn điện Việt Nam tính đến cuối năm 2009
  Hình 1.2: Cơ cấu nguồn điện Việt Nam tính đến cuối năm 2010
  Hình 1.3: Cơ cấu nguồn điện Việt Nam cuối năm 2011
  Hình 1.4: Tương quan giữa tăng trưởng nguồn và phụ tải cực đại
  Hình 1.5: Cơ cấu nguồn điện Việt Nam đến năm 2020
  Hình 1.6: Cơ cấu nguồn điện Việt Nam đến năm 2030
  Hình 2.1: Biểu đồ phụ tải năm
  Hình 2-2: Biểu đồ phụ tải ngày và đường tích luỹ phụ tải
  Hình 2.3: Biểu đồ cân băng công suất công tác
  Hình 2.4: Khả năng tham gia vào cân bằng công suất toàn hệ thống của trạm thuỷ
  điện điều tiết ngày
  Hình 2.5: Biểu đồ phụ tải ngày và đường tích luỹ phụ tải
  Hình 3.1: Biểu đồ so sánh công suất đảm bảo của năm 85% của nhà máy thuỷ điện
  Mường Hum và Nậm Mô
  Hình 3.2 : Biểu đồ so sánh công suất phát tối đa 5 tiếng cao điểm của năm 85% đối
  với 2 nhà máy
  Hình 3.3 : Biểu đồ điện lượng ngày các tháng trong hệ thống điện quốc gia năm
  2011
  Hình 3.4 : Biểu đồ công suất các tháng trong hệ thống điện quốc gia năm 2011
  Hình 3.5: Thời gian khởi động các nhà máy điện


  BẢNG KÊ DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1 Danh mục các nhà máy thủy điện trên 30MW đang vận hành tính đến
  cuối năm 2011
  Bảng 1.2: Tổng hợp khả năng phát tối đa của các nguồn điện từ nay đến năm 2016
  Bảng 1.3: Tổng hợp cân bằng điện năng giai đoạn 2012-2016
  Bảng 1.4: Tổng hợp cân bằng công suất giai đoạn 2012-2016
  Bảng 1.5: Biểu giá chi phí tránh được năm 2009
  Bảng 1.6: Biểu giá chi phí tránh được năm 2010
  Bảng 1.7: Biểu giá chi phí tránh được năm 2011
  Bảng 1.8: Biểu giá chi phí tránh được năm 2012
  Bảng 3.1: Quan hệ hồ chứa Nậm Mô
  Bảng 3.2: Đường quan hệ Q= f(Hhl) nhà máy thuỷ điện Nậm Mô
  Bảng 3.3: Đặc trưng dòng chảy năm tại tuyến công trình Nậm Mô
  Bảng 3.4: Phân phối tổn thất bốc hơi
  Bảng 3.6: Quan hệ Z ~ F ~ W tuyến đập nhà máy thuỷ điện Mường Hum
  Bảng 3.7: Phân phối lưu lượng trung bình tháng tại tuyến đập (m 3 /s) nhà máy thuỷ
  điện Mường Hum
  Bảng 3.8: Đường duy trì lưu lượng ngày đêm ở hai tuyến công trình thuỷ điện
  Mường Hum
  Bảng 3.9: Tổn thất bốc hơi trung bình tháng tại tuyến đập thuỷ điện Mường Hum
  Bảng 3.10: Tổn thất cột nước qua đường ống
  Bảng 3.11: Bảng thông số chính công trình thuỷ điện Nậm Mô và thuỷ điện
  Mường Hum
  Bảng 3.12: Bảng so sánh công suất đảm bảo của năm 85% của nhà máy thuỷ điện
  Mường Hum và Nậm Mô
  Bảng 3.13: So sánh công suất phát tối đa 5 tiếng cao điểm của năm 85% đối với
  hai nhà máy

  CÁC TỪ VIẾT TẮT

  BCT : Bộ công thương
  BCN : Bộ công nghiệp
  BĐPT : Biểu đồ phụ tải
  CGM : Thị trường phát điện cạnh tranh
  ERAV : Cục Điều tiết điện lực
  EVN : Tập đoàn điện lực Việt Nam
  HTĐ : Hệ thống điện
  MNDBT : Mực nước dâng bình thường
  MNC : Mực nước chết
  NMTĐ : Nhà máy thủy điện
  IPP : Các công ty phát điện độc lập
  QĐ : Quyết định
  PPA : Hợp đồng mua bán điện dài hạn
  SB : Công ty Mua bán điện
  SMO : Đơn vị vận hành hệ thống
  TTĐ : Truyền tải điện
  TTĐ : Trạm thủy điện

  1

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của Đề tài
  Theo báo cáo tổng quan về hệ thống điện Việt Nam năm 2009 thì tổng công suất
  lắp đặt của các nguồn điện là 17.521MW, trong đó thủy điện chiếm 38%; công suất
  khả dụng đạt 16.831MW. Tổng sản lượng điện năm 2009 đạt 87.019 GWh, trong đó
  thủy điện chiếm 34,45% (29.977GWh).
  Hiện nay, các nhà máy thủy điện trên 30MW ký kết Hợp đồng mua bán điện với
  đầu mối duy nhất là Công ty Mua bán điện. Giá bán điện của các nhà máy này phụ
  thuộc vào việc tính toán chi phí xây dựng và chi phí vận hành nhà máy. Đối với các
  nhà máy thủy điện nhỏ, có công suất lắp đặt dưới 30MW thì Hợp đồng mua bán
  điện được ký kết với các Công ty điện lực và được áp dụng theo biểu giá chi phí
  tránh được theo quy định tại Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm
  2008. Biểu giá này sẽ được tính toán lại và thay đổi theo từng năm phụ thuộc vào
  các yếu tố giá đầu vào, đầu ra của việc sản xuất điện.
  Theo các quy hoạch đã được phê duyệt thì từ nay tới năm 2015 sẽ có gần 900
  trạm thủy điện vừa và nhỏ với tổng công suất lắp máy hơn 6.600MW được xây
  dựng và đi vào vận hành. Việc xác định công suất lắp máy của các trạm thủy điện
  có thể được chuẩn xác trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật.
  Hiện nay, tại một số công trình, công suất lắp máy được xác định quá lớn, gây
  lãng phí vốn đầu tư. Trong khi đó, một số công trình lại xác định công suất lắp máy
  quá nhỏ, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất nước.
  Từ việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định công suất lắp máy
  các trạm thủy điện, qua đó đưa ra được các kiến nghị để việc xác định công suất lắp
  máy của các trạm thủy điện vừa và nhỏ đem lại tối ưu nhất đối với nền kinh tế quốc
  dân.
  2
  2. Mục đích của Đề tài
  Từ việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định công suất lắp máy
  của các trạm thủy điện vừa và nhỏ, qua đó đưa ra được các kiến nghị để việc xác
  định công suất lắp máy của các trạm thủy điện vừa và nhỏ đem lại tối ưu nhất đối
  với nền kinh tế quốc dân.

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách giá điện đến việc xác định công suất lắp máy của các trạm thủy điện vừa và nhỏ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách giá điện đến việc xác định công suất lắp máy của các trạm thủy điện vừa và nhỏ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status