Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

    THẠC SĨ Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty TNHH một thành viên KTCT Thủy lợi tỉnh Hưng Yên

    D
    dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
    .:: Cộng Tác Viên ::.
  1. Gửi tài liệu
  2. Bình luận
  3. Chia sẻ
  4. Thông tin
  5. Công cụ
  6. Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty TNHH một thành viên KTCT Thủy lợi tỉnh Hưng Yên

    LUẬN VĂN THẠC SỸ
    NĂM 2014


    MT)CLl)C
    pHANMdDAu 1
    1 T
    'nh J h·J , d~ ,. h'A
    , 1
    . 1 capt leteua etal ng len euu .
    2.Ml,lediehnghienelru: 3
    3.D6ituqng, ph~mvinghienelmeuadSUli .3
    4.Phuangphapnghieneuu: 3
    5.K~tquadlJki~nd~tdUQ'e: 4
    6.N9idungehinheualu~nvan: .4
    CHUdNG1: MOTSOVANDELYLU!NCHUNGvBCHATLUONGvA
    QUANLYCHATLUONGCONGTRiNHxAYDl)NG 5
    1.1 cAcKHAINI$MVECHATLUONG,QUANLYCHATLUONGSAN
    pHAMxAYDl)NGvAPHAMTRUQUANLYCHATLUONG 5
    1.1.1KhainiemvSeh~tluang 5
    1.1.2Khaini~mvSeh~tluqngsanph§mxaydlJllg 7
    1.1.3Khaini~mvSquanly eh~tluqngsanph§mxaydlJllg 8
    1.1.4Caeph~mtru quanly eh~tluqng 11
    1.2DAcDIEMCVASANpHAMxAYD1)NGvAcAcYEUTOTAcDONG
    DENCHATLUONGxAYD1)NGCONGTRiNHTHUYLOr. 13
    1.2.1Khaini~msanph§mxaydlJllg l3
    1.2.2D~edi~meuasanph§mxaydlJngeongtrinhthuy lQ'i 13
    1.2.3Nhfrngy~ut6 taed9ngd~neh~tluqngxaydlJngeongtrinhthuy lQ'i 14
    1.2.3.1D~edi~meuasanph§mxaydlJngcolien quanehuy~ud~neh~tluqng eong
    trinhthuy lQ'i. 14
    1.2.3.2Nhfrngy~ut6 tae d9ngd~neh~tluqngxaydlJngeongtrinhthuy lQ'i 15
    1.3cAcPHUONGpHApQUANLYCHATLUONG 16
    1.3.1Quanly eh~tluqngtheotieu ehu§nISO9000 16
    1.3.1.1VSe~utrue 17
    1.3.1.2VSthu~tngfr , 17
    I
    .,'. I
    I
    .(1
    1.3.1.3Caeyeue~um6i 17
    1.3.1.4VnghTaeuabQtieu ehuAnISO9000 17
    1.3.1.5CaenguyentAe euaqmln1yeh§t1uQTIg 18
    1.3.1.6Ph£;lmvi(rngdl,.lllgISO9000 .19
    1.3.2H~th6ngeh§t1uQTIgQ-Base 19
    1.3.3qm'llllyeh§t1uQTIgb~ngphuangphapqmln1yeh§t1 uQTIgtOflll di~n-TQM 20
    1.3.3.1Khaini~ln 20
    1.3.3.2Ml,.letieu euaTQM 20
    1.3.3.3Caed~edi~mchungeuaTQMtrong quatrinh tri~nkhaithve hi~ncoth~
    tomt~tnhusau: 20
    1.3.3.4Cacd~etrungcO'bflllcuaTQM 20
    1.3.3.5NQidungcO'baneuaqmln1ych§t1uQTIgTQM 21
    KETLU!NCHUaNG1 24
    CHUaNG2: CONGTAcQUANLVCHATLUONGCONGTRiNHxAY
    DTjNGTRONGOlAIBOANTHl}CHrBNDl}AN 25
    2.1 NOIDUNGCONOTAcQUANLVCHATLljNGCONGTRiNHxAY
    DTjNGGlAIBOANTH{jCHIENDl}ANBAuTU 25
    2.1.1CaegiaidO£;lneuadvan: 25
    2.1.2CO'saphap1yvSquan1yeh§tluQTIg eongtrinhxaydVng: 26
    2.1.3NQidungeongtaequan1yeh§t1uQTIgeongtrinh xaydVnggiaidO£;lnthvc hi~n
    dvand~utu: 28
    2.1.3.1Quan1yeh§t1uQTIgeongtaekhaosatxaydVng 28
    2.1.3.2Quan1yeh§t1uQTIgthi~tk~xaydVngeongtrinh 28
    2.1.3.3Quan1yeh§t1uQTIgthi eongxaydVngeongtrinh 29
    2.2TH{jCTRANGCONGTAcQUANLVCHATLUONGCONGTRiNHxAy
    DljNGaNVdcTA 29
    2.2.1Tinhhinhquan1yeh§tIUQTIg eongtrinhxaydl,.l11g: 29
    2.2.2MQts6sve6vanguyennhan: .31
    -(,
    _!-,
    I.
    2.3 cAc GrAIpHAP CHUNGVEQUANLYNHAMNANGCAOCHAT
    LVQNGCONGTRiNHxAYDl)NG 35
    2 3 1 C
    ' .,. h' ~,kh' , 35
    aeglalp aptrongeongtae aosat: .
    2.3.1.1TrinhtlJ th\lehi~nvaqminIy ehc1tIUQl1g khaosatxayd\lllg : 35
    2.3.1.2TfrmquantrQng euaeongtaekhaosatxayd\lllg: 36
    2.3.1.3CaegiaiphapquanIy nhflmdambaoehc1tIUQl1g trongeongtaekhaosat 36
    232C
    ' .,. h' ~,h·J kJ 39
    .aeglalp aptrongeongtaet let e:
    2.3.2.1TrinhtlJ th\lehi~nvaquanIy ehc1tIUQl1g thi~tk~xayd\lllgeongtrinh .39
    2.3.2.2Yeucfrud6iv&ithi~tk~xayd\lngeongtrinh : .40
    2.3.2.3CaegiaiphapquanIy dambaoehc1tluQl1g trongeongtaethi~tk~: .40
    2.3.3QuanIy ehc1tIUQl1g trongeongtaedc1uthfru: .42
    2.3.3.1Yeuefrul\la ehQnnhathfru trongho~tdQngxayd\lng: .42
    2.3.3.2Caegiaiphapquanly ehc1tIUQl1g trongeongtaedc1uthfru: .42
    2.3.4Cae giai phap nang eao ehc1t IUQTIg trong eong tae thi eong:
    .44
    2.3.4.1D6iv&ieongtae giamsatehc1t IUQl1g thi eongxayd\lllgeongtrinh euaChu
    d~ ~ I' J h- .~ 44
    autu can amtotn ungVH;esau:
    2.3.4.2Traehnhi~meuanhathfru trong eongtae quanIy ehc1tIUQl1g eongtrinh xay
    d\lllgtronggiaido~nthi eong: 46
    2.3.5CaegiaiphapquanIy ehc1t IUQl1g eongtrinh xayd\lllgthong quaeongtae
    kiemdjnh: ;·.51
    236C' .,. h' hJ ·h '- h'd~ 'nh' h~ 52 aeglalp app 01 9'PglUae u autuva atau:
    CHVdNG3: DEXUATMQTs6GrAIPHAPTANGCVONGCONGTAc
    QUANLYCHATLVQNGCONGTRiNHxAYDl)NGTAlCONGTYTNHH
    MQTTHANHVIENKTCTTHUYLOITiNHHVNGYEN 55
    3.1TrnjCTRANGCONGTAcQUANLYCHATLVONGCONGTRiNHxAY
    Dl)NGTAlCONGTYTNHHMQTTHANHVIENKHAITHACCONGTRiNH
    THUYLOITiNHHuNGYEN 55
    3.1.1Gi&ithi~uv~Congty 55
    ,.
    -!
    3.1.1.1Thongtin chung: 55
    3.1.1.2Quatrinh hinhthanh: 55
    3.1.1.3Chilcnangvanhi~mVl,lcuaCongty: 55    3.1.1.4Phucmghu6ngdfrutuxaydl,Ingcongtrinhtrongtha igiant&i: 57
    3.1.2Mohinht6 chilcquimly ch~tluQ11g congtrinh xaydl,Ingcuatinh HungYen
    trongthaigianqua 57
    3.1.2.1Banquimly dl,Iankiemnhi~mmachudfrutulaSo'NNvaPTNT: 58
    3.12.2BanqUlinly dl,Iankiemnhi~mmachudfrutu la cacdcmvitfl,IC tiSp qUlinly
    sud\lngcongtrinh: 58
    3.1.2.3Banquanly dl,Ianchuyennghi~p: 59
    3.1.2.4Banquanly dl,Iankiemnhi~mmachudfrutulaUBNDcachuy~n: 59
    3.1.3Vaitra cuachudfrutu vacacthanh phfrntham giaquanly ch~tluQ11g cong
    trinhxayd\Illg 59
    3.1.3.1Vaitra cuachudfrutu 59
    3.1.3.2VaitracuacaecO'quanquanlynhanu&c 60
    3.1.4Th\fctr~ngcongtac quanly ch~t luQ11g t~i Congty TNHHm<)tthanh vien
    khaithaccongtrinhthuy lqitinhHungYen 60
    3.1.4.1Mohinht6 chilcquanly ch~tluQ11g t~i congty: 60
    3.1.4.2NhfrngkStquad~tduqc ~ 61
    3.1.4.3Nhfrngm~tcant6nt~ivanguyennhan 66
    3.2HEXUATMOTSOGrAIPIMPTANGCUONGCONGTAcQUANLY
    CHATLUONGCONGTRINHxAYD1)NGTAlCONGTYTNHHMOT
    THANHVIENKHAITHACCONGTRINHTHUYLOITINHHuNGYEN 74
    3.2.1Tangcuangcongtactuyentruy~ngiaod\lC: 74
    3.2.2Tangcuangcongtacdaot~ob6idU5ngcanb<): 74
    3.2.3T6chucquanly t6tcongtackhaosat 74
    324C
    ' .,. h' , 1" h
    X
    h·J kJ 75
    acglalp aptrongquan ysanp amt let e .
    3.2.5Cacgiaiphaptang cuangch~tluQ11gcong tac th~mtra, th~mdinhbanvethi
    cong,dl,Itoancongtrinhxaydl,Ing: 76
    i
    .,~ . I
    3.2.6Caegiaiphaptang eUOng qufmly eh§t IUQ11g trong e6ngtae Iva ehQn nha
    th§u: 77
    3.2.7TangeUOnge6ngtaeghiiph6ngm~tb~ngph\leV\lthi e6ng: 77
    3.2.8Caegiaiphapnangeaoeh§tIUQ11g e6ngtrinh trong giaidO<;ln thi e6ngxay
    dVng: 78
    3.2.9 Caegiaiphapph6ihgpgifraehud§utu vanhath§u nh~mnangeaoeh§t
    IUQ11g e6ngtrinhxaydVng: 81
    KETLuANCHUONG3 82
    KETLuAN- KIENNGm 83
    1.K~tIu?n 83
    2.Ki~nnght 83

    Xem Thêm: Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty TNHH một thành viên KTCT Thủy lợi tỉnh Hưng Yên
    Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty TNHH một thành viên KTCT Thủy lợi tỉnh Hưng Yên sẽ giúp ích cho bạn.
    #1
  7. Đang tải dữ liệu...

    Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
    Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

    Gửi bình luận

    ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
DMCA.com Protection Status