Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án ĐTXDCT Thủy lợi thuộc BQLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án ĐTXDCT Thủy lợi thuộc BQLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2014


  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ CHÍ PHÍ ĐTXD CÔNG
  TRÌNH .5
  1.1. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QLCPDA ĐTXD CÔNG TRÌNH 5
  1.1.1. Tổng quan về dự án .5
  1.1.2. Dự án đầu tư 5
  1.1.3. Dự án ĐTXD công trình .6
  1.1.4. Quản lý chi phí ĐTXD công trình 7
  1.2. NGUYÊN TẮC LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐTXD CÔNG TRÌNH .7
  1.2.1. Nguyên tắc lập chi phí dự án ĐTXD công trình .7
  1.2.2. Nguyên tắc quản lý chi phí ĐTXD công trình 8
  1.3. NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐTXD CÔNG TRÌNH 9
  1.3.1.Quản lý tổng mức đầu tư 9
  1.3.2. Quản lý dự toán công trình 12
  1.3.3. Quản lý định mức xây dựng và giá xây dựng công trình 16
  1.3.4. Thanh toán, quyết toán vốn ĐTXD công trình .24
  1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐTXD
  CÔNG TRÌNH 26
  1.4.1. Các nhân tố chủ quan 26
  1.4.2. Các nhân tố khách quan 27
  1.5. ĐẶC ĐIỂM CÁC DỰ ÁN ĐTXDCT THỦY LỢI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
  CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ .27
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 29
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐTXDCT THỦY LỢI THUỘC
  BAN QLDA TRẠM BƠM TIÊU YÊN NGHĨA .30
  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BAN QLDA TRẠM BƠM TIÊU YÊN NGHĨA .30
  2.1.1. Quá trình thành lập của BQLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa 30
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của BQLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa .31
  2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN TẠI BAN QLDA
  TRẠM BƠM TIÊU YÊN NGHĨA TRONG CÁC NĂM VỪA QUA .34
  2.2.1. Giới thiệu một số dự án ĐTXD công trình do Ban QLDA trạm bơm tiêu Yên
  Nghĩa thực hiện thời gian gần đây 34
  2.2.2. Quản lý TMĐT ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 34
  2.2.2. Quản lý chi phí thiết bị 44
  2.2.3. Quản lý chi phí đối với công tác GPMB và hỗ trợ tái định cư .45
  2.2.4. Chi phí QLDA, chi phí khác và chi phí dự phòng 47
  2.2.5. Quản lý chi phí đối với các hoạt động tư vấn .48
  2.2.6. Quản lý chi phí xây dựng giai đoạn thực hiện đầu tư .49
  2.2.7. Quản lý chi phí thanh quyết toán công trình .53
  2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐTXD CÔNG TRÌNH
  THỦY LỢI THUỘC BAN QLDA TRẠM BƠM TIÊU YÊN NGHĨA TRONG THỜI
  GIAN VỪA QUA 54
  2.3.1. Những kết quả đạt được 54
  2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 56
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 60
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐTXD CÔNG TRÌNH
  THỦY LỢI THUỘC BAN QLDA TRẠM BƠM TIÊU YÊN NGHĨA 61
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC BAN
  QLDA TRẠM BƠM TIÊU YÊN NGHĨA TRONG THỜI GIAN TỚI 61
  3.1.1. Đối với dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa .61
  3.1.2. Các dự án sử dụng vốn đầu tư .61
  3.1.3. Các dự án sử dụng vốn kinh tế sự nghiệp .61
  3.2. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI
  PHÍ CÁC DỰ ÁN ĐTXDCT THỦY LỢI THUỘC BAN QLDA TRẠM BƠM TIÊU
  YÊN NGHĨA .62
  3.2.1. Đề xuất cải tiến mô hình tổ chức của Ban quản lý .62
  3.2.3. Đề xuất điều chỉnh TMĐT của dự án kè Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ
  bằng giải pháp thi công mới 72
  3.2.4. Đề xuất tính toán lại chi phí dự phòng của dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa .77
  3.2.5. Tăng cường giám sát thi công xây dựng công trình .78
  3.2.6. Một số giải pháp khác 87
  3.2.7. Tăng cường QLCP thanh quyết toán công trình .90
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 92
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .94
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .96  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

  QLDA Quản lý Dự án
  TMĐT Tổng mức đầu tư
  QLCPDA Quản lý chi phí Dự án
  ĐTXD Đầu tư xây dựng
  ĐTXDCT Đầu tư xây dựng công trình
  CĐT Chủ đầu tư
  ĐDCĐT Đại diện Chủ đầu tư
  TVGS Đơn vị tư vấn giám sát
  TVTK Đơn vị tư vấn thiết kế
  NT Nhà thầu  DANH MỤC HÌNH VẼ
  Hình 2.1 Mô hình quản lý dự án của Ban QLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa .32
  Hình 2.2. Phối cảnh tổng thể trạm bơm tiêu Yên Nghĩa .35
  Hình 2.3. Thi công cống điều tiết Đồng Trà, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội .52
  Hình 2.4. Huy động máy móc thi công đê tả Đáy, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội 55
  Hình 2.5. Huy động máy móc thi công đê tả Đáy, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội 55
  Hình 3.1 Mô hình tổ chức Ban quản lý dự án đề xuất 63
  Hình 3.2. Sơ đồ phối hợp giám sát thi công 78


  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Bảng 1.1: Định mức chi phí trực tiếp .21
  Bảng 1.2: Định mức chi phí chung, chịu thuế tính trước .22
  Bảng 2.1: Tổng mức đầu tư dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa 36
  Bảng 2.2: Tổng mức đầu tư dự án trạm bơm tiêu Yên Thái 40
  Bảng 2.3: Bảng giá đất phường Yết Kiêu, quận Hà Đông .46
  Bảng 2.4: Bảng giá đất xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ 46
  Bảng 2.5: Các dự án khảo sát, thiết kế bổ sung 49
  Bảng 2.6: Các dự án được chia thành các dự án nhỏ để chỉ định thầu 50
  Bảng 2.7: Dự toán thả đá hộc bằng xà lan, tàu kéo 51
  Bảng 3.1: Giá trung chuyển 1m
  3
  đá hộc bằng ô tô 2,5 tấn .72
  Bảng 3.2: Dự toán cho việc thả đá hộc bằng trung chuyển vật liệu .74
  Bảng 3.3: Điều chỉnh TMĐT kè Thủy Xuân Tiên .75
  Bảng 3.4: Tính lại chi phí dự phòng cho dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa 76
  Bảng 3.5: Bảng đề xuất tính lại chi phí dự phòng của các dự án 77


  1

  MỞ ĐẦU
  1.Tính cấp thiết của đề tài
  Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam trở thành mục tiêu đầu tư của nhiều quốc
  gia trên thế giới. Để đáp ứng được nhu cầu đầu tư của các nước phát triển, một vấn
  đề cấp bách được đặt ra là Việt Nam phải xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng
  đồng bộ và hiện đại, tạo nền móng cho sự phát triển kinh tế, có như vậy các nhà đầu
  tư mới có thể yên tâm tham gia vào thị trường kinh tế Việt Nam. Một hoạt động
  không thể thiếu trong công cuộc tạo dựng cơ sở hạ tầng vững chắc là hoạt động
  ĐTXD các công trình. Bất kỳ một công trình nào được xây dựng cũng cần phải đáp
  ứng một mục tiêu là hoàn thành đúng thời hạn đề ra, đảm bảo được chất lượng theo
  tiêu chuẩn và trong phạm vi ngân sách được duyệt.
  ĐTXD cơ bản là một hoạt động đầu tư vô cùng quan trọng, tạo ra hệ thống cơ
  sở hạ tầng phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội, là tiền đề cơ bản để thực hiện
  công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Những hoạt động QLCPDA nói chung và
  QLCPDA ĐTXDCT bao gồm việc: quản lý TMĐT, quản lý dự toán công trình,
  quản lý định mức xây dựng và giá xây dựng công trình là rất phức tạp và luôn luôn
  biến động nhất là trong điều kiện môi trường pháp lý, các cơ chế chính sách quản lý
  kinh tế còn chưa hoàn chỉnh thiếu đồng bộ và luôn thay đổi như ở nước ta hiện nay.
  Sau đợt mở rộng địa giới hành chính vào tháng 8 năm 2008, Hà Nội hiện nay
  có diện tích 3.328,9 km² (gồm một thị xã, 10 quận và 18 huyện ngoại thành), dân số
  khoảng 7 triệu người, mật độ dân số cao 2013 người/km². Cùng với Thành phố Hồ
  Chí Minh, Hà Nội là một trong hai trung tâm kinh tế của cả quốc gia, đóng góp vào
  sự thành công của sự nghiệp đổi mới nền kinh tế Nhà nước nói chung và thay đổi bộ
  mặt của thành phố Hà Nội nói riêng ngành xây dựng có vai trò rất quan trọng; các
  dự án ĐTXD mới, nâng cấp đã góp phần xóa đói giảm nghèo, thay đổi bộ mặt nông
  thôn khu vực phía tây thành phố Hà Nội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố,
  góp phần thực hiện mục tiêu chung của Đất nước.
  Trong những thành tựu đạt được của thành phố Hà Nội thì thành tựu về Nông
  nghiệp đóng vai trò quan trọng góp phần vào thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh 2

  tế của Thành phố. Để có được thành tựu về phát triển nông nghiệp thì việc đầu tư  cho thủy lợi góp phần rất quan trọng, chính vì vậy trong những năm gần đây Hà Nội
  đã ưu tiên cho lĩnh vực thủy lợi đặc biệt là ĐTXD các dự án thủy lợi vừa và nhỏ,
  các công trình đê điều phục vụ công tác phòng chống lụt bão úng. Tuy nhiên, trong
  vài năm gần đây tốc độ tăng trưởng kinh tế còn chậm, khối lượng vốn đầu tư được
  huy động rất hạn hẹp so với nhu cầu vốn đầu tư. Mặt khác, tình trạng thất thoát,
  lãng phí trong công tác QLCPDA các hoạt động đầu tư XDCB không chỉ xảy ra ở
  một khâu nào đó, mà nó xảy ra ở tất cả các khâu như: chủ trương đầu tư, kế hoạch
  vốn, khảo sát, thiết kế, thẩm định thiết kế, thẩm định dự án đầu tư, đấu thầu, giám
  sát thi công và thanh quyết toán công trình. Công tác quản lý chi phí của các dự án
  còn nhiều khiếm khuyết, bất cập làm cho vốn đầu tư sử dụng đạt hiệu quả thấp. Đây
  là một vấn đề ngày càng trở nên bức xúc và là điều đáng lo ngại cần được sự quan
  tâm của Đảng, Nhà nước nói chung và các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Hà
  Nội nói riêng. Vì vậy học viên đã chọn đề tài luận văn cao học để nghiên cứu “Đề
  xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án ĐTXDCT
  Tthủy lợi thuộc Ban QLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa” là có tính cấp thiết và có ý
  nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng.
  2. Mục đích của đề tài
  Dựa trên việc nghiên cứu cơ sở lý luận về QLCPDA nói chung, QLCPDA
  ĐTXDCT nói riêng, kết hợp với việc phân tích các điểm mạnh, điểm yếu trong
  công tác quản lý chi phí các dự án ĐTXDCT thủy lợi thuộc Ban QLDA trạm bơm
  tiêu Yên Nghĩa, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí
  các dự án ĐTXDCT Thủy lợi thuộc Ban QLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả luận văn đã dựa trên cách tiếp cận cơ sở
  lý luận về khoa học quản lý dự án và những quy định hiện hành của hệ thống văn bản
  pháp luật trong lĩnh vực này. Đồng thời luận văn cũng sử dụng các phương pháp
  nghiên cứu phù hợp với đối tượng và nội dung nghiên cứu của đề tài trong điều kiện 3

  Việt Nam hiện nay, đó là: Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế; Phương pháp thống
  kê; Phương pháp phân tích, so sánh; và một số phương pháp kết hợp khác.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  a. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư
  xây dựng công trình thủy lợi do Ban QLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa thực hiện.
  b. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài tiến hành nghiên cứu các mặt hoạt động có liên quan đến công tác quản
  lý chi phí các dự án ĐTXDCT Thủy lợi do Ban QLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa
  triển khai trong thời gian gần đây.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  a. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  Luận văn góp phần hệ thống hóa những cơ sở lý luận cơ bản về chi phí,
  QLCPDA xây dựng công trình, những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động
  quản lý này. Những nghiên cứu chuyên sâu về quản lý chi phí đầu tư trong loại hình
  dự án thủy lợi do BQLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa thực hiện là những tài liệu góp
  phần hoàn thiện hơn lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
  b. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Kết quả phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý
  chi phí của dự án là những gợi ý thiết thực, hữu ích có thể vận dụng vào công tác
  quản lý các dự án tại Ban QLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.
  6. Kết quả dự kiến đạt được
  Để đạt được mục đích nghiên cứu đặt ra, luận văn cần phải giải quyết được
  những kết quả sau đây:
  - Hệ thống cơ sở lý luận về dự án và QLCPDA ĐTXDCT thủy lợi. Những
  kinh nghiệm đạt được trong quản lý các dự án ĐTXDCT ở nước ta trong thời gian
  vừa qua;
  - Phân tích thực trạng công tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công
  trình thủy lợi sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do Ban QLDA trạm bơm tiêu Yên 4

  Nghĩa thực hiện;
  - Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án
  ĐTXDCT thủy lợi thuộc Ban QLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.
  7. Nội dung của luận văn
  - Tổng quan chung về dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản
  lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi.
  - Tìm hiểu thực trạng quản lý dự án ĐTXDCT thủy lợi do Ban QLDA trạm
  bơm tiêu Yên Nghĩa thực hiện. Đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn
  tồn tại hạn chế trong công tác quản lý chi phí ĐTXDCT thủy lợi thuộc Ban QLDA
  trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chi phí các dự
  án đầu tư công trình thủy lợi thuộc Ban QLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa.

  Xem Thêm: Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án ĐTXDCT Thủy lợi thuộc BQLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí các dự án ĐTXDCT Thủy lợi thuộc BQLDA trạm bơm tiêu Yên Nghĩa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

chuyên đề hoang thiện công tác kế toán chi phí bqlda

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status