Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu các gói thầu xây lắp nhà cao tầng tại khu vực Hà Nội của công ty cổ phần Sông Đà 1

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu các gói thầu xây lắp nhà cao tầng tại khu vực Hà Nội của công ty cổ phần Sông Đà 1

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2014  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Xây dựng là một trong những ngành kinh tế lớn của nền kinh tế quốc
  dân. Là ngành mà quá trình mua bán diễn ra ngay từ trước lúc bắt đầu giai
  đoạn thi công xây dựng công trình hay chính là trước giai đoạn sản xuất,
  thông qua việc đấu thầu, thương lượng và ký kết hợp đồng xây dựng. Quá
  trình này còn được tiếp diễn qua các đợt thanh toán trung gian đến khi bàn
  giao và quyết toán công trình xây dựng.
  Đấu thầu trong giai đoạn hiện nay đã trở thành phương thức phổ biến
  trong ngành xây dựng ở nước ta. Thông qua một quá trình xem xét, lựa chọn,
  cân nhắc kỹ lưỡng, trên cơ sở cạnh tranh công khai lành mạnh giữa các nhà
  thầu để chọn được nhà thầu có đủ năng lực, mang lại hiệu quả cao nhất cho
  hoạt động xây dựng. Điều này tạo ra môi trường cạnh tranh tốt cho các doanh
  nghiệp Xây dựng và trên thực tế đấu thầu là hình thức cạnh tranh giúp cho
  việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao.
  Công ty Cổ phần Sông Đà 1 là một đơn vị thành viên thuộc Tổng Công
  ty Sông Đà với nhiệm vụ truyền thống là thi công các công trình dân dụng
  trên địa bàn Hà Nội và một số công trình công nghiệp, thủy điện. Trước đây,
  hầu hết các công trình do Công ty đảm nhận thi công dưới hình thức chỉ định
  thầu của Tập đoàn. Tuy nhiên trong quá trình hội nhập, phát triển và mở cửa
  thị trường hiện nay đã đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn. Cơ chế
  sản xuất kinh doanh cũng chuyển từ hình thức chỉ định thầu sang đấu thầu
  cạnh tranh. Do vậy, áp lực cạnh tranh không nhỏ đối với Công ty là vấn đề
  làm sao để nâng cao năng lực đấu, đặc biệt là các gói thầu xây lắp nhà cao
  tầng (sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong sản lượng hàng năm của Công ty) là
  bài toán mà Công ty cần tìm lời giải đáp. Với mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu để hiểu rõ hơn tầm quan trọng của năng lực đấu thầu đối với Công ty, đặc
  biệt là các gói thầu xây lắp nhà cao tầng nên tác giả đã lựa chọn đề tài: “Đề
  xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu
  các gói thầu xây lắp nhà cao tầng tại khu vực Hà Nội của Công ty Cổ phần
  Sông Đà 1” làm luận văn thạc sĩ của mình.
  2. Mục đích của đề tài
  Trên cơ sở hệ thống hóa những lý luận cơ bản về đấu thầu trong lĩnh
  vực xây dựng tại Việt Nam, nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến công tác
  đầu thầu của các doanh nghiệp xây lắp và phân tích, đánh giá thực trạng đấu
  thầu các gói thầu xây lắp nhà cao tầng tại Công ty Cổ phần Sông Đà 1. Từ đó
  đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty
  trong hoạt động đấu thầu các gói thầu xây lắp nhà cao tầng trên địa bàn Thành
  phố Hà Nội.
  3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
  Trên cơ sở lý luận chung về đấu thầu; hệ thống các văn bản, chế độ,
  chính sách hiện hành về đấu thầu của Nhà nước và tình hình triển khai công
  tác đấu thầu các gói thầu xây lắp nhà cao tầng của Công ty Cổ phần Sông Đà
  1 trong những năm vừa qua. Đề tài áp dụng các phương pháp nghiên cứu như:
  Phương pháp thống kê; Phương pháp phân tích so sánh; Phương pháp điều tra
  thu thập số liệu; Phương pháp đối chiếu hệ thống văn bản pháp quy và một số
  phương pháp khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình nghiên
  cứu.
  4. Đối tượng v à phạm vi nghiên c ứu
  Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là hoạt động đấu thầu của Công ty
  Cổ phần Sông Đà 1 trong lĩnh vực xây lắp nhà cao tầng. Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt
  động đấu thầu của Công ty từ giai đoạn 2007 đến nay, trên thị trường xây lắp
  nhà cao tầng tại địa bàn Thành phố Hà Nội để làm rõ những điểm mạnh, điểm
  hạn chế trong hoạt động đấu thầu của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.
  5. Ý nghĩa khoa học v à thực tiễn c ủa đề tài
  Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận về đấu thầu và cạnh tranh trong
  đấu thầu xây lắp, luận văn phân tích thực trạng cạnh tranh trong đấu thầu các
  gói thầu xây lắp nhà cao tầng của Công ty Cổ phần Sông Đà 1 trên địa bàn Hà
  Nội, chỉ ra những ưu điểm, lợi thế, những tồn tại, hạn chế và những vấn đề
  đang đặt ra hiện nay đối với Công ty qua việc tạo lập, phát huy lợi thế, nâng
  cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng.
  Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu
  thầu xây lắp nói chung, các gói thầu xây lắp nhà cao tầng nói riêng là những
  gợi ý quan trọng của đề tài trong việc góp phần nâng cao năng lực đấu thầu
  của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp nói chung và Công ty  Cổ phần Sông Đà 1 nói riêng.
  6. Kết quả dự kiến đạt được
  Với mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của mình, bằng việc sử
  dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, luận văn dự kiến đạt được kết
  quả như sau:
  - Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về đấu thầu nói chung, đấu thầy xây lắp
  nói riêng, quy trình thủ tục trong công tác đấu thầu và các nhân tố ảnh hưởng
  đến công tác đấu thầu và năng lực cạnh tranh c ủa doanh nghiệp hoạt động
  trong lĩnh vực xây lắp. - Trên cơ sở phân tích một số gói thầu xây lắp nhà cao tầng thực tế mà
  Doanh nghiệp tham dự, luận văn tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng năng
  lực cạnh tranh trong trong đấu thầu xây lắp của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong trong
  đấu thầu xây lắp các gói thầu xây lắp nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố Hà
  Nội của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.
  NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN
  Để thực hiện được các mục tiêu đặt ra , tác giả bố trí kết cấu luận văn
  gồm 03 chương, Phần mở đầu và Phần kết luận. 3 chương nội dung chính của
  luận văn gồm:  Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về khả năng cạnh tranh trong
  đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng
  Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu các gói thầu
  xây lắp nhà cao tầng của Công ty Cổ phần Sông Đà 1
  Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực đấu thầu
  các gói thầu xây lắp nhà cao tầng trên địa bàn Hà Nội của Công ty Cổ phần
  Sông Đà 1

  Xem Thêm: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu các gói thầu xây lắp nhà cao tầng tại khu vực Hà Nội của công ty cổ phần Sông Đà 1
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu các gói thầu xây lắp nhà cao tầng tại khu vực Hà Nội của công ty cổ phần Sông Đà 1 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status