Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình đê điều tỉnh Nam Định

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình đê điều tỉnh Nam Định

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2014


  Học viên cao học: Hoàng Đình Tuấn Lớp CH 18KT21
  3
  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU: 7
  1. Tính cấp thiết của đề tài: 7
  2. Mục đích của đề tài: 8
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: . 8
  4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu: 9
  5. Ý nghĩa khoa h ọc và thực tiễn của đề tài: . 9
  6. Dự kiến kết quả đạt được: . 10
  7. Nội dung của luận văn: . 10
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
  CÔNG TRÌNH . 11
  1.1. KHÁI NIỆM VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
  CÔNG TRÌNH . 11
  1.1.1. Khái niệm về đầu tư và dự án đầu tư . 11
  1.1.2. Phân loại dự án đầu tư . 16
  1.1.3. Nội dung của dự án đầu tư 18
  1.1.4. Các giai đoạn của dự án đầu tư 22
  1.1.5. Các yêu cầu của dự án đầu tư 24
  1.2. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 25
  1.2.1. Khái niệm, vai trò, mục tiêu của quản lý dự án 25
  1.2.2. Bản chất, nội dung của quản lý dự án đầu tư xây dựng 29
  1.2.3. Các giai đoạn quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định 35
  1.2.4. Phương pháp quản lý dự án đầu tư xây dựng . 37
  1.2.5. Các bên tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng ở nước ta 38
  1.3. MỘT SỐ VẤN Đ Ề TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ C ÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  XÂY DỰNG ĐÊ ĐIỀU Ở NƯỚC TA 42 Luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành KTTNTN và MT
  Học viên cao học: Hoàng Đình Tuấn Lớp CH 18KT21
  4
  1.3.1. Khái quát về quá trình hình thành và vai trò phòng chống thiên tai của
  hệ thống đê điều ở nước ta . 42
  1.3.2. Hiện trạng đầu tư xây dựng hệ thống đê điều ở nước ta . 43
  1.3.3. Đặc điểm của các dự án đầu tư xây dựng đê điều ở nước ta . 45
  Kết luận chương 1 . 48
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU
  TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM
  ĐỊNH TRONG THỜI GIAN VỪA QUA . 50
  2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỈNH NAM ĐỊNH . 50
  2.2. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG ĐÊ ĐIỀU TỈNH NAM ĐỊNH . 51
  2.2.1. Tuyến đê sông từ cấp I đến cấp III . 52
  2.2.2. Đê sông cấp IV . 52
  2.2.3. Tuyến đê biển . 53
  2.2.4. Những thiệt hại do sự cố đê điều gây ra tại Nam Định 53
  2.3. TÌNH HÌNH Đ ẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÊ ĐIỀU Ở NAM ĐỊNH TRONG THỜI
  GIAN GẦN ĐÂY . 54
  2.4. PHÂN TÍCH TH ỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ C ÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  XÂY DỰNG ĐÊ ĐIỀU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH TRONG THỜI
  GIAN VỪA QUA . 62
  2.4.1. Các mô hình quản lý d ự án đầu tư xây dựng công trình 62
  2.4.2. Những kết quả đạt được trong công tác quản lý d ự án . 62
  2.4.3. Những tồn tại cần khắc ph ục trong công tác quản lý dự án . 64
  Kết luận chương 2 74
  CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
  CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG
  TRÌNH ĐÊ ĐIỀU TỈNH NAM ĐỊNH 76
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÊ ĐIỀU
  TỈNH NAM ĐỊNH TRONG THỜI GIAN TỚI 76 Luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành KTTNTN và MT
  Học viên cao học: Hoàng Đình Tuấn Lớp CH 18KT21
  5
  3.2. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC
  QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU
  TỈNH NAM ĐỊNH . 78
  3.2.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án . 79
  3.2.2. Những giải pháp cơ bản 70
  3.2.3. Những giải pháp hỗ trợ: 93
  Kết luận chương 3 100
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101
  1. Kết luận 101
  2. Kiến nghị 102
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
  Luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành KTTNTN và MT
  Học viên cao học: Hoàng Đình Tuấn Lớp CH 18KT21
  6
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

  Trang
  Hình 1.1: Mục tiêu tổng thể của một dự án đầu tư . 29
  Hình 1.2: Các nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng . 34
  10T Hình 2.1: Bản đồ hành chính tỉnh Nam Định . 50
  Hình 2.2. Hình ảnh tuyến đê biển Hải Hậu Nam Định 55
  Hình 3.1: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát đê điều Nam Định, 2011 . 76

  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

  Trang
  Bảng 2.1. Bảng tổng hợp tình hình thực hiện các dự án xây dựng đê điều đã
  hoàn thành của tỉnh Nam Định 56
  Bảng 2.2. Bảng tổng hợp tình hình thực hiện các dự án xây dựng đê điều đang
  thực hiện của tỉnh Nam Định 58
  Luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành KTTNTN và MT
  Học viên cao học: Hoàng Đình Tuấn Lớp CH 18KT21
  7
  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Nam Định là tỉnh đồng bằng ven biển Đông, toàn Tỉnh có 663 km đê,
  trong đó: Đê cấp I đến cấp III dài 365 km (gồm 91 km đê biển và 274 km đê
  sông); đê sông dưới cấp III dài 298 km. Các trận bão, áp thấp nhiệt đới, gió
  mùa đông bắc và lũ trên sông thường xuyên đe d ọa đến an toàn hệ thống đê
  điều của Tỉnh. Ví dụ, cơn bão số 7 năm 2005, gió mạnh, sóng lớn kết hợp với
  nước biển dâng đã tàn phá n ặng nề hệ thống đê biển của tỉnh, gây nhiều thiệt
  hại nghiêm trọng về kinh tế và môi trường . Những thiên tai kể trên k ết hợp
  với những yếu tố bất lợi do biến đổi khí hậu, do nước biển dâng, đang là mối
  lo thường trực trong công tác quản lý đê điều và phòng chống lũ bão của tỉnh.
  Để trợ giúp các tỉnh từng bước nâng cấp hệ thống đê điều, Chính phủ
  đã có: chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại
  các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Nam và chương trình nâng cấo hệ thống
  đê sông, t 10T rong đó tỉnh 10T Nam Định là một trong các t ỉnh được đầu tư, với mục
  tiêu cụ thể như sau:
  * Chương trình đê biển: Chủ động phòng, chống lụt bão, nước biển
  dâng, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra; tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã
  hội ở các địa phương, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng ven biển.
  Kết hợp giữa nhiệm vụ ngăn mặn, giữ ngọt, chống lụt, bão, lũ một cách chắc
  chắn, lâu dài với yêu cầu phục vụ khai thác tối đa tiềm năng ven biển, chuyển
  đổi cơ cấu sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm
  nghèo. Về lâu dài: xây dựng hệ thống đê điều kiên cố, bảo đảm an toàn
  phòng, chống lụt bão, lũ.
  * Chương trình đê sông: là củng cố, nâng cấp các tuyến đê nhằm đảm
  bảo an toàn chống lũ thiết kế và phấn đấu chống được lũ cao hơn. Củng cố, Luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành KTTNTN và MT
  Học viên cao học: Hoàng Đình Tuấn Lớp CH 18KT21
  8
  nâng cấp các tuyến đê theo quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều của các hệ
  thống sông, bao gồm: tôn cao, mở rộng đủ cao độ, mặt cắt thiết kế; xử lý dứt
  điểm những trọng điểm xung yếu về nền đê, thân đê; cải tạo mặt đê, cơ đê
  thành mặt đường giao thông phục vụ dân sinh kinh tế; sửa chữa, xây dựng
  mới các cống dưới đê; đồng thời đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm
  tăng cường cho công tác quản lý đê.
  Nam Định đã và đang khẩn chương triển khai thực hiện các dự án nâng
  cấp hệ thống đê sông, đê biển, nhằm sớm đạt mục tiêu đã được Chính phủ đề
  ra. Từng bước đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống lũ bão, góp phần
  thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội của địa phương, an ninh biên giới
  biển.
  Tuy nhiên với một khối lượng công việc lớn và vô cùng quan trọng như
  vậy, để hoàn thành và đáp ứng được mục tiêu của chương trình đ ề ra, thì
  ngoài việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên , thì cần phải
  có những giải pháp cụ thể, mạnh mẽ v à hiệu quả hơn nữa trong công tác quản  lý c ác dự án đầu tư xây dựng các công trình đê điều trên địa bàn của Tỉnh. Từ
  những lý do trên tác giả chọn đề tài “Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu
  quả công tác qu ản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình đê điều tỉnh
  Nam Định” làm luận văn tốt nghiệp cho mình.
  2. Mục đích của đề tài:
  Từ những luận cứ khoa học về dự án về quản lý d ự á n và những phân
  tích hệ thống, đầy đủ, biện chứng về thực trạng hoạt động quản lý d ự án tại
  địa phương, Luận văn được thực hiện nhằm mục đích đề xuất một số giải
  pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý d ự án đầu tư xây dựng các công
  trình đê điều trên địa bàn tỉnh Nam định , góp phần hoàn thành chiến lược
  Quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong điều kiện biến đổi khí
  hậu và mực nước biển dâng.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành KTTNTN và MT
  Học viên cao học: Hoàng Đình Tuấn Lớp CH 18KT21
  9
  Đối tượng nghiện cứu của đề tài là các d ự án đầu tư xây dựng công
  trình đê điều (gồm cả đê sông và đê biển ), cụ thể hơn là các giải pháp tăng
  cường hiệu quả của công tác quản lý c ác dự án đầu tư xây dựng các loại hình
  công trình này.
  Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu các d ự án đầu tư xây
  dựng công trình đê điều, sử dụng vốn ngân sách, trên địa bàn tỉnh Nam Định
  trong thời gian qua, và tầm nhìn tới năm 2020.
  4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
  Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả luận văn đã dựa trên cách tiếp
  cận cơ sở lý lu ận về khoa học quản lý d ự án và những quy định hiện hành của
  hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh v ực này . Đồng thời luận văn cũng sử
  dụng phép phân tích duy vật biện chứng để phân tích , đề xuất các giải pháp
  mục tiêu.
  Luận văn đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp với đối
  tượng và nội dung nghiên cứu trong điều kiện Việt Nam , đó là: Phương pháp
  điều tra, khảo sát thực tế; Phương pháp thống kê; Phương pháp phân tích, so
  sánh; và một số phương pháp kết hợp khác
  5. Ý nghĩa khoa học v à thực tiễn c ủa đề tài
  Ý nghĩa khoa h ọc của đề tài: Đã hệ thống và hoàn thiện cơ sở lý lu ận về
  quản lý d ự án đầu tư xây dựng công trình và đề xuất được các giải pháp có cơ
  sở khoa học, có tính ứng dụng trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý
  các dự án đầu tư cho loại hình cô ng trình quan trọng quốc gia - công trình đê
  điều. Kết quả nghiên cứu có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc
  nghiên cứu và giảng dạy môn học Quản lý d ự án ở các trường Đại học.
  Ý nghĩa th ực tiễn của đề tài : Những phân tích đánh giá và đề xuất của
  đề tài là tài liệu tham khảo và gợi ý quan trọng cho công tác quản lý nh à nước Luận văn Thạc sĩ Chuyên ngành KTTNTN và MT
  Học viên cao học: Hoàng Đình Tuấn Lớp CH 18KT21
  10
  về dự án đầu tư xây dựng các công trình đê điều trên địa bàn tỉnh Nam Định
  nói riêng và của các tỉnh có đê sông, đê biển nói chung.
  6. Dự kiến kết quả đạt được
  - Luận văn hệ thống hóa và hoàn thiện nâng cao cơ sở lý lu ận về công
  tác quản lý d ự án đầu tư xây dựng nói chung , công tác quản lý d ự án đầu tư
  xây dựng công trình đê điều nói riêng;
  - Phân tích và đánh giá một cách toàn diện , đầy đủ, khách quan thực
  tiễn công tác qu ản lý các d ự án đầu tư xây dựng các công trình đê điều trên
  địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian qua . Ghi nhận những thành tựu và chỉ
  rõ nh ững mặt còn hạn chế trong công tác này, đặc biệt là về phương diện tính
  hiệu quả của công tác quản lý d ự án.
  - Đề xuất một số giải pháp có cơ sở khoa học , có tính khả thi cao và
  phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm nâng cao hi ệu quả công tác quản lý dự
  án đầu tư xây dựng các công trình đê điều tỉnh Nam Định, tầm nhìn tới năm
  2020.
  7. Nội dung của luận văn:
  Ngoài phần mở đầu, Kết luận và kiến nghị, Luận văn được cấu trúc từ 3
  chương chính:
  Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
  Chương 2: Thực trạng công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công
  trình đê điều trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian vừa qua
  Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự
  án đầu tư xây dựng các công trình đê điều tỉnh Nam Định

  Xem Thêm: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình đê điều tỉnh Nam Định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình đê điều tỉnh Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status