Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của viện Thủy điện và năng lượng tái tạo

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của viện Thủy điện và năng lượng tái tạo

  LUẬN VĂN THẠC SỸ
  NĂM 2014

  MỤC LỤC
  25T CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PH ẨM
  VÀ CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 25T . 1
  25T 1.1. CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 25T . 1
  25T 1.1.1. Khái niệm 25T . 1
  25T 1.1.2. Đặc điểm của chất lượng sản phẩm 25T . 3
  25T 1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 25T . 3
  25T 1.2. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 25T 5
  25T 1.2.1. Khái niệm 25T . 5
  25T 1.2.2. Vai trò của quản lý chất lượng sản phẩm 25T . 7
  25T 1.2.3. Một số phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm 25T . 8
  25T 1.2.4. Tổng quan về ISO 9000 và tiêu chuẩn ISO 9001:2008 25T . 12
  25T 1.3. CÔNG TÁC THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ HIỆU QUẢ
  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TƯ VẤN THIẾT KẾ 25T 19
  25T 1.3.1. Sản phẩm tư vấn thiết kế 25T 19
  25T 1.3.2. Nguyên tắc thiết kế xây dựng công trình 25T . 23
  25T 1.3.3. Vai trò của công tác thiết kế xây dựng công trình 25T 24
  25T 1.3.4. Hiệu quả quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế 25T 24
  25T Kết luận chương 1 25T 27
  25T CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN
  PHẨM TƯ VẤN THIẾT KẾ TẠI VIỆN THỦY ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG
  TÁI TẠO TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY 25T 28
  25T 2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VIỆN THỦY ĐIỆN VÀ
  NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 25T 28
  25T 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Viện Thủy điện và Năng
  lượng tái tạo 25T 28 25T 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí Viện Thủy điện và Năng lượng tái
  tạo 25T . 30
  25T 2.1.3. Năng lực hoạt động của Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo 25T 33
  25T 2.2. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THIẾT KẾ CỦA VIỆN THỦY ĐIỆN VÀ
  NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2008 ĐẾN
  NAY 25T . 37
  25T 2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
  TƯ VẤN THIẾT KẾ CỦA VIỆN THỦY ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI
  TẠO 25T . 44
  25T 2.3.1. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của Viện 25T . 44
  25T 2.3.2. Những kết quả và tồn tại của Viện trong công tác quản lý chất
  lượng sản phẩm tư vấn thiết kế 25T 64
  25T Kết luận chương 2 25T 71
  25T CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT
  LƯỢNG SẢN PHẨM TƯ VẤN THIẾT KẾ CỦA VIỆN THỦY ĐIỆN VÀ
  NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 25T . 72
  25T 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN THỦY ĐIỆN VÀ NĂNG
  LƯỢNG TÁI TẠO 25T 72
  25T 3.1.1. Cơ hội và thách thức 25T 72
  25T 3.1.2. Định hướng phát triển của Viện 25T . 74
  25T 3.2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TĂN G CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ
  CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TƯ VẤN THIẾT KẾ 25T . 76
  25T 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
  ISO 9001:2008 25T . 76
  25T 3.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phân bổ nhân lực hợp lý 25T 79
  25T 3.2.3. Tăng cường đầu tư máy móc, thiết bị, phòng làm việc 25T 83
  25T 3.2.4. Một số giải pháp hỗ trợ khác 25T 84 25T 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 25T 88
  25T 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và ngành xây dựng 25T . 88
  25T 3.3.2. Kiến nghị với Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo 25T 89
  25T Kết luận chương 3 25T 90
  25T KẾT LUẬN 25T . 91
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đất nước muốn lớn mạnh thì phải có một nền kinh tế phát triển. Khi Việt
  Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO
  thì một cơ hội mới đồng thời cũng là một thách thức mới đặt ra cho nền kinh
  tế Việt Nam.
  Cơ hội đó chính là chúng ta được hợp tác, giao lưu, học hỏi với những
  nền kinh tế lớn mạnh. Tuy nhiên không tránh khỏi những thách thức khó
  khăn, chúng ta phải có những chiến lược gì để cạnh tranh và không bị thụt lùi
  với nền kinh tế năng động đó.
  Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước chúng ta đang từng bước xây
  dựng một nền kinh tế ngày càng phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa
  để tiến kịp với nền kinh tế năng động của bạn bè các nước trong khu vực và
  trên thế giới đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
  nước, trên cơ sở phát huy những mặt mạnh vốn có. Một nhân tố đảm bảo cho
  sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp cũng như sự phát triển của nền kinh
  tế, đó là công tác quản lý chất lượng sản phẩm bởi chất lượng sản phẩm quyết
  định sự thành bại của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào quản lý được chất
  lượng sản phẩm tốt hơn, có giá cả hợp lý phù hợp với nhu cầu của khách hàng
  hơn sẽ có khả năng dành thắng lợi trong cạnh tranh và ngược lại sẽ rất khó
  đứng vững trên thị trường.
  Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo là một trong những cơ quan khá
  lớn thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, vấn đề tăng cường công tác
  quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế để phát triển và thực hiện tốt
  những nhiệm vụ kinh tế - chính trị do Nhà Nước giao là mối quan tâm hàng
  đầu của Viện. Hiện nay, sản phẩm tư vấn thiết kế của Viện Thủy điện và
  Năng lượng tái tạo đã được khách hàng chấp nhận và chất lượng ngày một cải
  thiện rõ rệt, song so với yêu cầu của sự phát triển kinh tế thị trường, kết quả
  đạt được còn khiêm tốn.
  Để tìm được câu trả lời cho vấn đề này cần có những nghiên cứu về lý
  luận và thực tiễn nhằm tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu. Trên tinh thần đó tác
  giả chọn vấn đề “Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo” làm đề
  tài nghiên cứu của mình.  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng
  sản phẩm tư vấn thiết kế của Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo trong thời
  gian tới.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng kết hợp các phương pháp: Phương pháp phân tích định
  tính kết hợp với phân tích định lượng; giữa cơ sở lý thuyết với số liệu thực tế;
  phương pháp phân tích, tổng hợp; phương pháp thống kê, so sánh.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn
  - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những nhân tố ảnh hưởng đến
  công tác quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của doanh nghiệp.
  - Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi đề tài này, luận văn đi sâu nghiên
  cứu công tác quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của Viện Thủy điện
  và Năng lượng tái tạo và những nhân tố ảnh hưởng đến công tác này trong
  khoảng thời gian từ 2008 đến nay.
  5. Kết quả dự kiến đạt được
  - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý chất lượng sản phẩm và công
  tác thiết kế xây dựng công trình;
  - Phân tích thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn
  thiết kế tại Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo từ năm 2008 đến nay;
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chất
  lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo.
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  - Ý nghĩa khoa học: Đề tài hệ thống hóa lý luận cơ bản về công tác quản
  lý chất lượng sản phẩm thiết kế, trên cơ sở đó chỉ ra một số giải pháp tăng
  cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế. - Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả của luận văn có thể làm tài liệu tham khảo
  trong việc tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế
  của Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo.
  7. Nội dung của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn được cấu trúc từ 3
  chương nội dung chính:
  Chương 1: Tổng quan về quản lý chất lượng sản phẩm và công tác thiết
  kế xây dựng công trình
  Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết
  kế của Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo từ năm 2008 đến nay
  Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm
  tư vấn thiết kế của Viện Thủy điện và Năng lượng tái tạo.

  Xem Thêm: Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của viện Thủy điện và năng lượng tái tạo
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế của viện Thủy điện và năng lượng tái tạo sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status