Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu công nghệ vận tải đất đá hợp lý cho các mỏ than lộ thiên sâu ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu công nghệ vận tải đất đá hợp lý cho các mỏ than lộ thiên sâu ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1 TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG VÀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN
  CỨU CÔNG NGHỆ VẬN TẢI ĐẤT ĐÁ TẠI CÁC MỎ THAN LỘ THIÊN
  SÂU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC . 5
  1.1. Tổng quan hiện trạng công nghệ vận tải đất đá tại các mỏ than lộ thiên . 5
  1.1.1. Phân loại mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam . 7
  1.1.2. Hiện trạng công nghệ vận tải đất đá tại các mỏ than lộ thiên Việt
  Nam . 8
  1.1.3. Hiện trạng công nghệ vận tải đất đá tại các mỏ than lộ thiên sâu
  nước ngoài 12
  1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu lựa chọn công nghệ vận tải đất đá
  trong và ngoài nước . 20
  1.2.1. Tổng quan về các công trình nghiên cứu lựa chọn công nghệ vận tải
  tại các mỏ than lộ thiên Việt Nam 20
  1.2.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu công nghệ vận tải tại các mỏ lộ
  thiên nước ngoài . 21
  1.2.3. Phân tích các kết quả nghiên cứu lựa chọn công nghệ vận tải đất đá . 23
  1.3. Kết luận Chương 1 . 24
  Chương 2 ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC
  CÔNG NGHỆ VẬN TẢI ĐẤT ĐÁ TẠI CÁC MỎ THAN LỘ THIÊN SÂU
  VIỆT NAM . 26
  2.1. Đặc điểm các mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam 26
  2.1.1. Đặc điểm hình học mỏ 26
  2.1.2. Đặc điểm địa chất công trình . 27
  2.1.3. Đặc điểm khí hậu - thủy văn . 28
  2.1.4. Đặc điểm công tác đào sâu . 28
  2.2. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới công tác vận tải đất đá tại các mỏ than
  lộ thiên Việt Nam 29

  2.2.1. Ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên đến công tác vận tải mỏ . 29
  2.2.2. Ảnh hưởng của yếu tố kỹ thuật đến công tác vận tải mỏ 30
  2.2.3. Ảnh hưởng của yếu tố tổ chức tới công tác vận tải 32
  2.3. Nghiên cứu yêu cầu đối với công tác vận tải và đánh giá khả năng sử
  dụng các công nghệ vận tải đất đá tại các mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam . 32
  2.3.1. Kế hoạch khai thác tại các mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam 32
  2.3.2. Yêu cầu đối với công tác vận tải . 33
  2.3.3. Đánh giá khả năng sử dụng các công nghệ vận tải tại các mỏ than lộ
  thiên sâu Việt Nam 34
  2.4. Kết luận Chương 2 . 39
  Chương 3 NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ
  VẬN TẢI ĐẤT ĐÁ CHO CÁC MỎ THAN LỘ THIÊN SÂU VIỆT NAM . 41
  3.1. Nghiên cứu xác định kích thước cỡ hạt tối ưu cho các mỏ than lộ thiên
  sâu Việt Nam . 41
  3.2. Nghiên cứu lựa chọn các thông số công nghệ vận tải ô tô đơn thuần 46
  3.2.1. Nghiên cứu lựa chọn tải trọng tối ưu của ô tô theo dung tích gàu xúc 46
  3.2.2. Tốc độ chuyển động của ô tô 59
  3.2.3. Tiêu hao nhiên liệu của ô tô . 59
  3.2.4. Nghiên cứu quan hệ chiều rộng ô tô với khối lượng đất đá mở rộng
  đường 60
  3.3. Nghiên cứu lựa chọn các thông số công nghệ vận tải băng tải 63
  3.3.1. Chiều rộng băng tải 63
  3.3.2. Tính toán tốc độ chuyển động của băng tải 64
  3.3.3. Kích thước cỡ hạt lớn nhất khi vận chuyển bằng băng tải . 65
  3.3.4. Lực cản chuyển động 67
  3.4. Nghiên cứu lựa chọn các thông số công nghệ vận tải trục tải 71

  3.4.1. Năng suất giờ của trục 71
  3.4.2. Tốc độ vận tải của trục . 72
  3.4.3. Thời gian 1 chu kỳ chuyển động của trục . 72
  3.4.4. Tải trọng lựa chọn của trục tải . 73
  3.4.5. Tốc độ trung bình của trục . 73
  3.4.6. Tính trọng lượng 1 m cáp trục 73
  3.4.7. Hệ số độ bền của cáp 73
  3.4.8. Công suất cần thiết của động cơ 74
  3.5. Nghiên cứu lựa chọn các thông số công nghệ vận tải liên hợp 74
  3.5.1. Nghiên cứu lựa chọn vị trí tầng tập trung trong nhóm tầng 74
  3.5.2. Nghiên cứu xác định chiều sâu chuyển tiếp các dạng vận tải 78
  3.5.3. Nghiên cứu xác định số tầng tập trung trong đới công tác vận tải liên
  hợp 82
  3.6. Kết luận Chương 3 . 84
  Chương 4 NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ VẬN TẢI ĐẤT ĐÁ
  HỢP LÝ CHO CÁC MỎ THAN LỘ THIÊN SÂU VIỆT NAM . 86
  4.1. Nghiên cứu cơ sở lựa chọn công nghệ vận tải đất đá tại các mỏ than lộ
  thiên sâu ở Việt Nam . 86
  4.2. Nghiên cứu các chỉ tiêu công nghệ vận tải ô tô cho các mỏ than lộ thiên
  sâu ở Việt Nam 90
  4.2.1. Tính toán số lượng ô tô đảm bảo khối lượng mỏ yêu cầu 90
  4.2.2. Khả năng thông qua của đường ô tô 91
  4.2.3. Tiêu hao năng lượng khi vận tải ô tô 92
  4.2.4. Xác định giá thành vận tải ô tô đơn thuần . 95
  4.3. Nghiên cứu các chỉ tiêu công nghệ vận tải băng tải cho các mỏ than lộ
  thiên sâu ở Việt Nam . 97

  4.3.1. Tiêu hao năng lượng đối với băng tải thường 99
  4.3.2. Tiêu hao năng lượng đối với băng tải dốc 100
  4.3.3. Xác định giá thành vận tải băng tải 102
  4.4. Nghiên cứu các chỉ tiêu công nghệ vận tải liên hợp ô tô - trục tải cho các
  mỏ than lộ thiên sâu ở Việt Nam . 104
  4.4.1. Tiêu hao năng lượngkhi sử dụng công nghệ vận tải bằng trục tải . 105
  4.4.2. Xác định giá thành vận tải trục tải . 107
  4.5. Lựa chọn công nghệ vận tải hợp lý cho các mỏ than lộ thiên sâu ở Việt
  Nam . 109
  4.5.1. Phạm vi sử dụng các công nghệ vận tải theo tiêu chí năng lượng . 109
  4.5.2. Đánh giá phạm vi sử dụng công nghệ vận tải theo tiêu chí giá thành
  vận tải . 111
  4.5.3. Lựa chọn công nghệ vận tải đất đá hợp lý cho các mỏ than lộ thiên
  sâu Việt Nam theo tiêu chí kinh tế 114
  4.5.4. Lựa chọn công nghệ vận tải khi kể đến yếu tố môi trường . 121
  4.5.5. Lựa chọn công nghệ vận tải cho các mỏ than lộ thiên sâu ở Việt Nam . 122
  4.6. Tính toán cho mỏ Cao Sơn . 124
  4.6.1. Khái quát chung về mỏ Cao Sơn 124
  4.6.2. Kế hoạch khai thác và đổ thải mỏ Cao Sơn 124
  4.7. Kết luận Chương 4 . 131
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 133
  1. Kết luận . 133
  2. Kiến nghị . 134
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 135
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 137
  PHẦN PHỤ LỤC 143
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  QH60
  Quy hoạch phát triển ngành than đến năm 2015, xét
  triển vọng đến 2025
  CNKT Công nghệ khai thác
  HTKT Hệ thống khai thác
  NCS Nghiên cứu sinh
  MXTG Máy xúc tay gầu
  MXTL Máy xúc thủy lực
  SNG Cộng đồng các Quốc gia độc lập
  TCVN 5326:2008 Tiêu chuẩn Quốc gia: Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên
  TKV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
  XDCB Xây dựng cơ bản

  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 1.1: Khối lượng mỏ đã thực hiện tại một số mỏ than lộ thiên Việt Nam . 6
  Bảng 1.2: Một số chỉ tiêu cơ bản của các mỏ than lộ thiên . 8
  Bảng 1.3: Các thông số cơ bản của HTKT tại các mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam . 9
  Bảng 1.4: Giá thành đơn vị các khâu công nghệ tại các mỏ lộ thiên vùng Cẩm Phả 11
  Bảng 1.5: Các chỉ tiêu kỹ thuật đồng bộ dây chuyền công nghệ ô tô - băng tải
  nghiêng tại một số nước trên thế giới 15
  Bảng 1.6: Thông số băng tải dốc tại một số mỏ trên thế giới 17
  Bảng 2.1: Lượng nước chảy vào mỏ theo trận mưa lớn nhất trong ngày đêm 28
  Bảng 2.2: Giá trị hệ số ảnh hưởng đến năng suất thiết bị và chiều sâu khai thác
  mỏ 31
  Bảng 2.3: Khối lượng mỏ yêu cầu tại một số mỏ lộ thiên theo QH 60 33
  Bảng 2.4: Phạm vi sử dụng các công nghệ vận tải mỏ lộ thiên . 35
  Bảng 3.1: Kích thước cỡ hạt tối ưu theo các loại máy xúc 44
  Bảng 3.2: Chiều dài bloc xúc tối ưu theo dung tích gàu xúc và chiều cao tầng 51
  Bảng 3.3: Dung tích gàu xúc tính toán tại các mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam . 52
  Bảng 3.4: Tải trọng ô tô tối ưu theo dung tích gàu xúc và cung độ vận tải . 56
  Bảng 3.5: Tải trọng, số lượng ô tô và năng suất năm của tổ hợp máy xúc - ô tô lựa
  chọn theo chiều cao nâng tải tại các mỏ than lộ thiên sâu Việt Nam 58
  Bảng 3.6: Khối lượng đất đá cần bóc thêm khi sử dụng ô tô vận tải và chiều sâu
  mỏ 62
  Bảng 3.7: Giá trị các hệ số C 1 và C 2 của băng với 3 con lăn . 63
  Bảng 3.8: Tốc độ băng với khoảng cách giữa các con lăn và góc dốc băng tải 65
  Bảng 3.9: Kích thước cỡ hạt lớn nhất theo bề rộng băng và góc nghiêng con lăn 67
  Bảng 3.10: Các phương án vận tải trên chiều cao đới công tác . 79
  Bảng 3.11: Mối quan hệ giữa giá trị tầng tập trung tối ưu với chiều cao đới công
  tác và khối lượng mỏ . 84
  Bảng 4.1: Tỷ trọng chi phí của các chỉ tiêu công nghệ vận tải theo tải trọng ô tô . 89
  Bảng 4.2: Quan hệ giữa tiêu hao năng lượng đơn vị của ô tô theo độ dốc 93
  Bảng 4.3: Tính toán các hệ số a q và b q . 94
  Bảng 4.4: Các chỉ tiêu KTKT các công nghệ vận tải . 117

  Bảng 4.5: Khối lượng chất thải thành phần khi vận tải ô tô với chiều sâu khai thác 122
  Bảng 4.6: Công nghệ vận tải đất đá hợp lý cho các mỏ than lộ thiên sâu Việt nam 123
  Bảng 4.7: Lịch khai thác mỏ than Cao Sơn . 127
  Bảng 4.8: Chỉ tiêu phương án chọn công nghệ vận tải đất đá mỏ Cao Sơn 130
  Bảng 4.9: Khối lượng phát thải của ô tô theo chiều sâu khai thác mỏ Cao Sơn . 131

  Xem Thêm: Nghiên cứu công nghệ vận tải đất đá hợp lý cho các mỏ than lộ thiên sâu ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu công nghệ vận tải đất đá hợp lý cho các mỏ than lộ thiên sâu ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status