Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Quản lý đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay

  Đề tài: Quản lý đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay

  Chuyên ngành: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số: 62 31 02 03

  Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tuyến

  Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

  2. TS. Đặng Đình Phú

  Cơ sở đào tạo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh  TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Quản lý đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là một trong những nội dung quan trọng, liên quan và chi phối phần lớn các khâu của công tác quản lý đảng viên. Chính vì vậy, quản lý đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của các cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy cơ sở và mỗi tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp này.

  2. Những bài học rút ra từ kinh nghiệm của một số tỉnh ủy, thành ủy về quản lý đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở đồng bằng sông Hồng hiện nay: 1) Thường xuyên nâng cao nhận thức, phát huy đầy đủ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; 2) Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý đảng viên của cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với quản lý đảng viên nơi cư trú; 3) Phát huy tính tích cực, tự giác của đội ngũ đảng viên trong tự quản lý; 4) Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng nhân dân và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của chủ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong quản lý đảng viên.

  3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay: 1) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên về công tác quản lý đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở Đồng bằng sông Hồng; 2) Thực hiện có hiệu quả quản lý đảng viên trên cả ba mặt: tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quá trình công tác và hồ sơ đảng viên; 3) Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; 4) Tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với chủ doanh nghiệp; 5) Tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong quản lý đảng viên; 6) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; 7) Đề ra những quy định để nâng cao tính tự quản của mỗi đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong điều kiện thực hiện nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

  BRIEF INFORMATION ON THE CONTRIBUTION OF DOCTORAL THESIS

  Title: Management of party members in non-state enterprises in the Red River Delta in the current period

  Field of Study : Vietnam Communist Party Building Studies Code: 62 31 23 01

  PhD Candidate : Nguyen Thi Tuyen

  Supervisor : 1. Assoc.Prof.Dr. Nguyen Minh Tuan

  2. Dr. Dang Dinh Phu

  Training Institution: Ho Chi Minh National Academy of Politics  SUMMARY OF THE NEW MAJOR CONCLUTIONS

  1. Management of party members in non-state enterprises is one of the important content that is relevant and dominates most of the stages of membership management. Therefore, management of party member is an important and regular task of the party committees, especially the grassroots committees and each party organizations in this type of enterprise.

  2. From the experiences of party management of some party committees in provinces, cities in non-state enterprises in the Red River Delta, it can be drawn the following lessons: 1) To raise awareness regularly and promote the full responsibility of the executive committee, the party organization in the non-state enterprises; 2) To coordinate closely between management of party members by party committee, party organization in the non-state enterprises and at the residence; 3) To promote a positive, self-awareness of the party members in the self-management; 4) To promote the role of political – social organizations, masses and to enlist the support of business owners in non-state enterprises in management of party members.

  3. Some key solutions to improve the management of party members in the non-state enterprises in the Red River Delta at the present: 1) To raise awareness and responsibility of the party committees, party members about the management of party members in non-state enterprises in the Red River Delta; 2) To implement effectively the membership management in all three aspects: political ideology, moral lifestyle, and working process and members’ profile; 3) Improving the capacity of leadership and combativeness of the cells in non-state enterprises, to promote self-criticism and criticism; 4) To coordinate closely the Party committee and business owners in non-state enterprises in the work of management party members; 5) Increasing the participation of political-social organizations in management of party members; 6) Strengthening the leadership and direction, control and supervision of the superior committees for the committees in non-state enterprises; 7) Proposed the rules to enhance the autonomy of each party member in non-state enterprises in the condition of implementation the market economy and international integration; to contribute to improve the quality of party construction in general and party members in particular in the non-state enterprises in the current period.

  Xem Thêm: Quản lý đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status