Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu đặc tính của chitinase tự nhiên và biểu hiện chitinase tái tổ hợp từ chủng nấm Lecanicillium lecanii

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đặc tính của chitinase tự nhiên và biểu hiện chitinase tái tổ hợp từ chủng nấm Lecanicillium lecanii

  MỤC LỤC
  Trang
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC HÌNH . ix
  DANH MỤC BẢNG xii
  MỞ ĐẦU . . 1
  1. Đặt vấn đề . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Nội dung nghiên cứu 2
  4. Những đóng góp mới của luận án 3
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án 3
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4
  1.1. Nấm Lecanicillium lecanii 4
  1.2. Chitinase 5
  1.2.1. Nguồn gốc của chitinase . 6
  1.2.2. Phân loại chitinase 7
  1.2.3. Cấu trúc và trung tâm hoạt động của chitinase . 9
  1.2.4. Cơ chế phản ứng của chitinase . 12
  1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt tính của chitinase . 14
  1.2.6. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sinh tổng hợp chitinase 16 iv
  1.3. Ứng dụng của nấm L. lecanii và chitinase . 18
  1.3.1. Trong lĩnh vực nông nghiệp và bảo vệ môi trường 18
  1.3.2. Trong lĩnh vực y học 22
  1.3.3. Trong lĩnh vực công nghệ sinh học 23
  1.4. Một số nghiên cứu về gen và biểu hiện gen mã hóa chitinase . 24
  1.4.1. Trên thế giới . 24
  1.4.2. Ở Việt Nam . 28
  Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 31
  2.1. Vật liệu và hóa chất . 31
  2.1.1. Chủng giống . 31
  2.1.2. Thiết bị . 31
  2.1.3. Hóa chất . 31
  2.1.4. Dung dịch và đệm 32
  2.1.5. Môi trường nuôi cấy . 32
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 33
  2.2.1. Phương pháp nuôi cấy 33
  2.2.2. Phương pháp hóa sinh 35
  2.2.3. Tinh sạch chitinase . 37
  2.2.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố lý hóa lên hoạt tính và độ
  bền của chitinase tự nhiên và tái tổ hợp .

  39
  2.2.5. Các phương pháp sinh học phân tử 42
  2.2.6. Phương pháp thử nghiệm . 46
  2.2.7. Xử lý số liệu . 48 v
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 49
  3.1. Sàng lọc, kiểm tra và khảo sát điều kiện sinh tổng hợp chitinase
  từ nấm L. lecanii .

  49
  3.1.1. Sàng lọc chủng nấm L. lecanii sinh tổng hợp chitinase cao . 49
  3.1.2. Kiểm tra chủng nấm L. lecanii 43H dựa vào đoạn gen 28S rRNA . 49
  3.1.3. Khảo sát điều kiện sinh tổng hợp chitinase 52
  3.2. Tinh sạch và đánh giá tính chất lý hóa của chitinase từ chủng
  nấm L. Lecanii 43H .

  57
  3.2.1. Tinh sạch chitinase . 57
  3.2.2. Đánh giá tính chất lý hóa của chitinase từ chủng nấm L. lecanii
  43H .

  59
  3.3. Nhân dòng gen mã hóa chitinase từ chủng nấm L. lecanii 43H 66
  3.4. Biểu hiện, tinh sạch và đánh giá tính chất lý hóa của rChit trong
  nấm men P. pastoris X33

  70
  3.4.1. Thiết kế plasmid pPChit biểu hiện gen Chit trong nấm men . 70
  3.4.2. Biểu hiện chitinase tái tổ hợp trong nấm men P. pastoris . 71
  3.4.3. Tinh sạch rChit . 76
  3.4.4. Đánh giá tính chất lý hóa của rChit từ nấm men P. pastoris X33 78
  3.5. Thử nghiệm khả năng ức chế rệp và nấm bệnh của chitinase và
  bào tử từ nấm L. lecanii .

  84
  3.5.1. Ảnh hưởng của chitinase tới sự phát triển của nấm bệnh hại cây
  trồng .

  84
  3.5.2. Ảnh hưởng của rChit tới khả năng phát triển của rệp 86 vi
  3.5.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng phát triển của sợi nấm . 87
  3.5.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng nẩy mầm của bào tử nấm 88
  3.5.5. Khả năng diệt rệp của chủng nấm L. lecanii 43H 89
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 92
  1. KẾT LUẬN 92
  2. KIẾN NGHỊ . 92
  CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN . 93
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 94
  DANH MỤC PHỤ LỤC . 113

  vii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Tiếng Anh Tiếng Việt
  BLAST Basic local alignment search tool Phần mềm so sánh trình tự
  bp Base pair Cặp bazơ
  cDNA Complement DNA DNA tạo ra từ mRNA
  Chit Gene encoding chitinase Gen mã hóa chitinase
  CMC Cacboxyl methyl cellulose Cacboxyl methyl cellulose
  DEPC Diethylpyrocarbonate Diethylpyrocarbonate
  DNA Deoxyribonucleic acid Axit deoxyribonucleic
  DNase Deoxyribonuclease Enzyme thủy phân DNA
  dNTPs 2-Deoxynucleoside 5-
  triphosphate
  Các nucleotide
  ĐC Control Đối chứng
  IPTG Isopropyl-beta-D-
  thiogalactopyranoside
  Isopropyl-beta-D-
  thiogalactopyranoside
  EDTA Ethylenediamine tetraacetic acid Axit ethylenediamine tetraacetic
  EtBr Ethidium bromide Ethidium bromide
  kb Kilo base Kilo base
  kDa Kilo Dalton Kilo Dalton
  M Marker Thang chuẩn
  OD Optical density Mật độ quang
  PCR Polymerase chain reaction Phản ứng khuếch đại gen
  RNA Ribonucleic acid Axit ribonucleic viii
  RNase Ribonuclease Enzyme thủy phân RNA
  RT-PCR Reverse transcription polymerase
  chain reaction
  Phản ứng khuếch đại gen
  rChit Recombinante chitinase Chitinase tái tổ hợp
  SDS-
  PAGE
  Sodium dodecyl sulfate
  Polyacrylamide gel
  electrophoresis
  Điện di protein
  Taq Thermus aquaticus Thermus aquaticus
  TBE Tris boric acid EDTA Tris boric acid EDTA
  TE Tris EDTA Tris EDTA
  TEMED N,N,N,N-
  Tetramethylethylenediamine
  N,N,N,N-
  Tetramethylethylenediamine
  v/v Volume/volume Thể tích/thể tích
  w/v Weight/volume Khối lượng/thể tích
  ix
  DANH MỤC HÌNH
  Trang
  Hình 1.1. Cấu trúc bậc 2 của chitinase từ nấm C. immitis . 10
  Hình 1.2. Cấu trúc của chitinase từ vi khuẩn Ralstonia sp. A-471 . 11
  Hình 1.3. Cơ chế xúc tác của chitinase B từ vi khuẩn S. mecescens . 12
  Hình 1.4. Cơ chế thủy phân β-chitin bởi chitinase A từ vi khuẩn
  B. circulans .

  13
  Hình 2.1. Đường chuẩn nồng độ N-acetyl glucosamine theo phương pháp
  Miller

  36
  Hình 2.2. Các bước tinh sạch chitinase 38
  Hình 2.3. Đường chuẩn hàm lượng albumin huyết thanh bò theo
  Bradford

  39
  Hình 2.4. Đồ thị Lineawever-Burk 40
  Hình 2.5. Sơ đồ mô tả vị trí gắn của gen Chit vào genome của nấm men
  P. pastoris X33 .

  46
  Hình 3.1. Hoạt tính chitinase của 8 chủng nấm L. lecanii . 49
  Hình 3.2. Hình ảnh điện di sản phẩm PCR từ khuôn DNA của chủng nấm
  L. lecanii 43H; Sản phẩm Plasmid và Sản phẩm cắt vector tái tổ hợp bằng
  XhoI và XbaI


  50
  Hình 3.3. Trình tự đoạn gen 28S rRNA từ chủng nấm L. lecanii 43H;
  Cây phân loại trình tự gen 28S rRNA từ chủng nấm L. lecanii 43H với
  các loài khác .


  51
  Hình 3.4. Ảnh hưởng của thời gian nuôi cấy và nhiệt độ nuôi cấy đến khả
  năng sinh tổng hợp chitinase .

  52
  Hình 3.5. Ảnh hưởng của nồng độ chitin huyền phù và nguồn nitơ đến x
  khả năng sinh tổng hợp chitinase 54
  Hình 3.6. Ảnh hưởng của nguồn cacbon và pH nuôi cấy lên khả năng
  sinh tổng hợp chitinase

  55
  Hình 3.7. Hình ảnh điện di SDS-PAGE của chitinase tinh sạch từ chủng
  nấm L. lecanii 43H và hoạt tính chitinase của các phân đoạn qua cột
  DEAE-Sephadex A-50 trên đĩa thạch có bổ sung cơ chất chitin huyền phù
  0,5%  58
  Hình 3.8. Nhiệt độ và pH thích hợp của chitinase 60
  Hình 3.9. Độ bền nhiệt và độ bền pH của chitinase 61
  Hình 3.10. Ảnh hưởng của dung môi hữu cơ và chất tẩy rửa lên hoạt tính
  chitinase .

  64
  Hình 3.11. Phân tích TLC các sản phẩm thủy phân chitin bởi chitinase . 66
  Hình 3.12. Kết quả nhân dòng gen Chit từ DNA hệ gen . 66
  Hình 3.13. Trình tự gen Chit và amino acid suy diễn từ L. lecanii 43H . 67
  Hình 3.14. Cây phân loại dựa vào so sánh trình tự gen Chit của chủng
  L. Lecanii 43H và các chủng khác trong GenBank

  68
  Hình 3.15. Kết quả nhân dòng gen Chit từ mRNA 69
  Hình 3.16. Cây phân loại dựa vào so sánh trình tự amino acid của rChit
  từ L. Lecanii 43H và các chủng khác trong GenBank

  70
  Hình 3.17. Kết quả thiết kế cấu trúc vector biểu hiện pPChit . 70
  Hình 3.18. Điện di sản phẩm kiểm tra hệ biểu hiện rChit trong P. pastoris
  X33 .

  71
  Hình 3.19. Khả năng sinh tổng hợp rChit của chủng tái tổ hợp khi được
  cảm ứng ở các nồng độ methanol khác nhau

  73
  Hình 3.20. Khả năng sinh tổng hợp rChit ở các khoảng thời gian khác
  nhau

  74 xi
  Hình 3.21. Điện di SDS-PAGE của rChit tinh sạch từ P. pastoris X33 77
  Hình 3.22. Nhiệt độ và pH thích hợp của rChit . 79
  Hình 3.23. Độ bền nhiệt và độ bền pH của rChit . 80
  Hình 3.24. Ảnh hưởng của dung môi hữu cơ và chất tẩy rửa lên hoạt tính
  rChit .

  83
  Hình 3.25. Ức chế sự phát triển của nấm bệnh F. oxysporum và R. solani
  bởi chitinase .

  86
  Hình 3.26. Sợi nấm của R. solani và F. oxysporum được xử lý với nước
  và với chitinase từ chủng nấm L. lecanii 43H

  86
  Hình 3.27. Hỗn hợp chitin của rệp được xử lý với nước và rChit từ nấm
  men P. pastoris X33 .

  87
  Hình 3.28. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tỉ lệ nẩy mầm của
  bào tử nấm L. lecanii 43H .

  89
  Hình 3.29. Mô hình lá cải có rệp sau khi được phun dịch bào tử nấm và
  biểu đồ thể hiện khả năng diệt rệp bằng bào tử của chủng nấm L. lecanii
  43H


  91

  Xem Thêm: Nghiên cứu đặc tính của chitinase tự nhiên và biểu hiện chitinase tái tổ hợp từ chủng nấm Lecanicillium lecanii
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đặc tính của chitinase tự nhiên và biểu hiện chitinase tái tổ hợp từ chủng nấm Lecanicillium lecanii sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status