Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2014
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc
  của mọi công việc”[105, tr. 269]; “công việc thành công hoặc thất bại đều do
  cán bộ tốt hay kém”[105, tr. 273]. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng,
  Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề cán bộ, đặc biệt
  là cán bộ lãnh đạo, quản lý (CBLĐQL) các ngành, các cấp. Đây là đội ngũ
  cán bộ quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, các
  cấp, các ngành và thắng lợi của cách mạng. Nhờ luôn chăm lo xây dựng đội
  ngũ cán bộ, Đảng đã đề ra đường lối, các chủ trương, nghị quyết đúng đắn và
  triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, đạt kết quả to lớn. Đội ngũ
  cán bộ các ngành, các cấp ở nước ta, trong đó có đội ngũ CBLĐQL được xây
  dựng ngày càng vững mạnh, góp phần quan trọng đưa cách mạng nước ta đi
  từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
  Bước vào thời kỳ mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH,
  HĐH) đất nước, với mục tiêu, nhiệm vụ to lớn, nặng nề và có nhiều mới mẻ,
  được thực hiện trong điều kiện có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng gặp
  không ít khó khăn, thách thức quyết liệt, đội ngũ cán bộ nói chung, CBLĐQL
  nói riêng càng có vai trò rất quan trọng. Nhiệm vụ, mục tiêu của công cuộc
  đổi mới chỉ có thể được hoàn thành khi xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là
  CBLĐQL có chất lượng tốt. Bởi “cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại
  của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là
  khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng ”[57, tr. 66]. Tổng kết 10 năm
  thực hiện Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Đảng ta
  tiếp tục nhấn mạnh: “Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ,
  đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng”[64,tr. 239-240]. Đồng thời, Đảng chỉ rõ "Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh
  dạo, quản lý trên các lĩnh vực những tài năng và những chuyên gia giỏi trên
  các lĩnh vực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ."[64, tr. 241]. Xây dựng đội ngũ
  cán bộ, nói chung, đội ngũ CBLĐQL, các chuyên gia giỏi các ngành, các cấp,
  nói riêng đã trở thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và được toàn Đảng,
  các cấp uỷ đảng và cả hệ thống chính trị (HTCT) triển khai thực hiện. Nhờ đó,
  chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu
  cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay.
  Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ, kể cả đội ngũ CBLĐQL, các
  chuyên gia hiện nay còn nhiều hạn chế, bất cập so với yêu cầu, nhiệm vụ của
  công cuộc đổi mới. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu công cuộc đổi
  mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, từng bước tiến đến mục tiêu dân giàu,
  nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã
  hội (CNXH), Đảng phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là CBLĐQL, các
  chuyên gia trên các lĩnh vực có đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, cao về
  chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng.
  Xây dựng đội ngũ CBLĐQL có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
  công cuộc đổi mới những năm tới phải được tiến hành đồng bộ ở các cấp, các
  ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong đó, xây dựng đội ngũ CBLĐQL
  chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) là một bộ phận rất quan
  trọng, bởi TĐKT đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng.
  Trong giai đoạn hiện nay, TĐKT lại càng có vai trò và tác dụng đối với
  sư nghiệp đổi mới. Đó là động lực thúc đẩy những cá nhân, tập thể năng động,
  sáng tạo tìm tòi các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của
  ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, thúc đẩy công cuộc đổi mới phát triển.
  Để phát huy vai trò, tác dụng của TĐKT trong giai đoạn hiện nay, Bộ Chính
  trị đã ban hành Chỉ thị 35-CT/TW ngày 3/6/1998 “Về đổi mới công tác thi
  đua, khen thưởng trong giai đoạn mới”; tiếp theo là Chỉ thị số 39-CT/TW,ngày 21/5/2004 “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước,
  phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”. Gần đây, Ban Bí
  thư Trung ương Đảng (khóa X) có Kết luận số 83-KL/TW ngày 30-8-2010
  tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh
  phải tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đội ngũ
  CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT có chất lượng tốt.
  Thực hiện các chỉ thị, kết luận nêu trên, việc xây dựng đội ngũ
  CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT đã có chuyển biến tích cực trên tất cả
  các khâu, như: cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ; quy hoạch, đào tạo,
  bồi dưỡng, luân chuyển, quản lý, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ và thực hiện
  chính sách cán bộ . Nhờ đó, chất lượng đội ngũ CBLĐQL chuyên trách công
  tác TĐKT đã được nâng lên một bước: số lượng và cơ cấu từng bước được cải
  thiện; bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ mọi mặt, năng
  lực và tính chuyên nghiệp trong công việc được nâng lên, tích lũy được nhiều
  kinh nghiệm công tác; từng bước đáp ứng yêu cầu công tác TĐKT của ngành,
  địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời kỳ mới .
  Tuy nhiên, đội ngũ CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT vẫn còn
  nhiều hạn chế, yếu kém về nhiều mặt: Số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ chưa
  phù hợp; nhiều cán bộ thiếu hụt kiến thức về quản lý nhà nước, pháp luật, kinh
  tế thị trường và kiến thức về các khoa học khác, nên còn lúng túng và có sai sót
  trong công việc, nhất là về chỉ đạo các phong trào thi đua trong các lĩnh vực,
  các giai tầng xã hội và trong thẩm định hồ sơ khen thưởng. Một số cán bộ chưa
  đáp ứng tốt nhiệm vụ tổ chức triển khai, kiểm tra các phong trào thi đua và
  tham mưu các giải pháp quản lý nhà nước về TĐKT đạt hiệu quả. Bởi vậy,
  chưa ngăn chặn một cách cơ bản tình trạng một số ngành, địa phương, đơn vị
  tuỳ tiện đặt ra các hình thức tôn vinh không đúng quy định của Luật TĐKT, cá
  biệt còn để xảy ra một số trường hợp lợi dụng TĐKT nhằm tạo danh hiệu cho
  cá nhân và tập thể vì mục đích riêng.Nhìn một cách tổng thể, đội ngũ CBLĐQL chuyên trách công tác
  TĐKT mới cơ bản đáp ứng yêu cầu về thẩm định hồ sơ khen thưởng cho tập
  thể và cá nhân ở một số ngành, lĩnh vực nhất định nên đã xảy ra những sai sót,
  gây phức tạp . Tình trạng khá phổ biến là hẫng hụt CBLĐQL chuyên trách
  công tác TĐKT kế cận có trình độ quản lý, chuyên môn cao và có nhiều kinh
  nghiệm công tác. Việc xây dựng đội ngũ CBLĐQL chuyên trách công tác
  TĐKT vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, nổi lên là: tiêu chuẩn chức danh
  CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT tuy đã được cụ thể hóa, song vẫn còn
  chung chung, hạn chế kết quả thực hiện các khâu của công tác cán bộ; quy
  hoạch CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT tuy đã được nhiều nơi xây dựng,
  song việc thực hiện quy hoạch còn nhiều lúng túng, nhất là việc đào tạo, bồi
  dưỡng, luân chuyển cán bộ; quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ
  vẫn là khâu yếu; chưa tạo được sự liên thông trong công tác cán bộ giữa Ban
  TĐKT trung ương với các địa phương, ban ngành, đơn vị .
  Bởi vậy, nghiên cứu một cách toàn diện, tìm giải pháp khả thi nhằm
  phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, xây dựng
  đội ngũ CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ
  công tác TĐKT trong những năm tới là vấn đề rất cần thiết và cấp bách.
  Để góp phần giải quyết vấn đề cấp bách nêu trên, tôi chọn và thực hiện
  đề tài luận án tiến sĩ: “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên
  trách công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay”.
  2. Mục đích, nhiệm vụ của luận án
  2.1. Mục đích
  Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội
  ngũ CBLĐQL chuyên trách công tác TĐKT ở nước ta giai đọan hiện nay, luận
  án đề xuất những giải pháp chủ yếu, khả thi nhằm xây dựng đội ngũ CBLĐQL
  chuyên trách công tác TĐKT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác TĐKT trong
  những năm tới.


  Xem Thêm: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status