Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Vấn đề kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ bản của đạo đức Nho giáo trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vấn đề kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ bản của đạo đức Nho giáo trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2014
  MỤC LỤC
  Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN
  QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI5
  1.1. Những công trình nghiên cứu về đạo đức nho giáo 5
  1.2. Những công trình nghiên cứu về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
  và sự kế thừa, phát triển đạo đức nho giáo trong tư tưởng đạo đức
  Hồ Chí Minh 14
  Chương 2: MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO24
  2.1. Nội dung một số phạm trù cơ bản của đạo đức nho giáo ở Trung Quốc 24
  2.2. Nội dung một số phạm trù cơ bản của đạo đức nho giáo ở Việt Nam 46
  Chương 3: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU
  CỦA VIỆC KẾ THỪA, PHÁT TRIỂN MỘT SỐ PHẠM TRÙ
  CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO TRONG TƯ TƯỞNG
  ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 70
  3.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc kế thừa, phát triển một số
  phạm trù cơ bản của đạo đức nho giáo trong tư tưởng đạo đức Hồ
  Chí Minh 70
  3.2. Những nội dung chủ yếu của việc kế thừa, phát triển một số phạm trù
  cơ bản của đạo đức nho giáo trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 87
  Chương 4: Ý NGHĨA RÚT RA TỪ VIỆC KẾ THỪA, PHÁT TRIỂN MỘT
  SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO
  TRONG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 121
  4.1. Ý nghĩa lý luận rút ra từ việc kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ
  bản của đạo đức nho giáo trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 121
  4.2. Ý nghĩa thực tiễn của một số phạm trù cơ bản trong đạo đức nho
  giáo được Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển đối với việc giáo dục
  đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay 125
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng
  vẻ vang, một sự nghiệp văn hoá đồ sộ mà qua cuộc đời đầy gian khổ hy sinh,
  vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ của mình,
  Người còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản lớn, đó là tư tưởng và
  tấm gương đạo đức sáng ngời của người cách mạng, tượng trưng cho những
  gì cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách Việt Nam.
  Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức của một vĩ nhân, không chỉ ở tầm dân
  tộc, mà ở tầm thời đại, tầm nhân loại. Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 77 năm
  thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã đánh giá:
  “Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đẹp nhất, tiêu biểu cho phẩm chất và
  khí phách của dân tộc ta, Đảng ta. Giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống tốt đẹp
  theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vừa là yêu cầu cấp bách hiện nay, vừa là
  nhiệm vụ cơ bản lâu dài” [75, tr.4]. Có thể nói rằng, cả cuộc đời Hồ Chí Minh là
  một bài học lớn về đạo đức cách mạng mà ngày nay mỗi người Việt Nam nói
  chung và mỗi cán bộ, đảng viên nói riêng cần học tập và noi theo.
  Hiện nay, Đảng ta xác định: sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức ở
  một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên biểu hiện tập trung ở tình trạng
  tham nhũng đang làm băng hoại nền đạo đức xã hội, băng hoại truyền thống
  nhân văn của dân tộc, đang là thách thức lớn nhất của công cuộc đổi mới đất
  nước, là nguy cơ đe doạ sự sống còn của chế độ ta, đang làm mất thanh danh
  uy tín của Đảng, Nhà nước, làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào
  chế độ xã hội. Bên cạnh đó những thang bậc đạo đức xã hội đang có chiều
  hướng suy thoái, lối sống theo chủ nghĩa cá nhân chưa bị ngăn chặn , trong
  bối cảnh đó đạo đức trong sáng, thanh tao của Hồ Chí Minh lại càng có ý
  nghĩa thực tiễn vô cùng sâu sắc. Làm theo lời Bác dạy và việc Bác làm, hơn
  lúc nào hết cần lắm ở mỗi cán bộ, đảng viên những việc làm gương mẫu dù là
  nhỏ còn gấp ngàn lần những lời nói suông.Nho giáo được truyền nhập vào Việt Nam từ thời Bắc thuộc, trải qua
  hơn hai ngàn năm tồn tại và phát triển, nó đã được Việt Nam hoá theo tinh
  thần của người Việt. Nho giáo đã trở thành một học thuyết đạo đức - chính trị
  xã hội ăn sâu vào tâm tưởng của người Việt Nam. Những thang bậc đạo đức
  của Nho giáo, cùng với thời gian được lớp lớp các thế hệ người Việt Nam tiếp
  thu và phát triển.
  Học thuyết Nho giáo đã đến với Hồ Chí Minh trong diện mạo hoàn chỉnh
  của một hệ tư tưởng chính trị - đạo đức đã được Việt hoá. Hồ Chí Minh là người
  ý thức hơn ai hết sự gắn bó của Nho giáo trong đời sống của người Việt.
  Sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước, tư tưởng Nho giáo
  là hệ tư tưởng sâu sắc về lòng nhân ái, đã thấm nhuần vào Hồ Chí Minh từ
  tấm bé, hình thành nên ở Hồ Chí Minh một trật tự gia phong, một kỷ cương
  xã hội, một tinh thần thượng quốc, thương dân. Những tư tưởng đạo đức về:
  Nhân, Nghĩa, Lễ , Trí, Tín, Trung, Hiếu, Cần, Kiệm, Liêm, Chính đã được
  Hồ Chí Minh tiếp thu, phát triển và trở thành chuẩn mực sống của Người.
  Nghiên cứu về vấn đề này, chúng ta nhận thấy, trong nhiều tác phẩm, bài
  nói, bài viết của Hồ Chí Minh, dấu ấn Nho giáo hiện lên rất đậm nét. Hồ Chí
  Minh đã có thái độ như thế nào đối với Nho giáo? Với tinh thần Hồ Chí Minh,
  chúng ta có thể tiếp thu được những nhân tố tích cực nào của đạo đức Nho
  giáo trong sự nghiệp đổi mới hôm nay? Với tinh thần Hồ Chí Minh, những
  phạm trù đạo đức cơ bản của Nho giáo có ý nghĩa lý luận và thực tiễn như thế
  nào đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên
  trong giai đoạn hiện nay?
  Bản thân tác giả nhận thấy đây là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng,
  mang tính thời sự cấp thiết trong việc nghiên cứu tư tưởng đạo đức Hồ Chí
  Minh. Cũng bởi ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề này nên tác giả chọn:
  Vấn đề kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ bản của đạo đức Nho giáo
  trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” làm đề tài luận án tiến sĩ của mình.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
  2.1. Mục đích
  - Phân tích sự kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ bản của đạo đức
  Nho giáo trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó rút ra ý nghĩa lý luận và
  thực tiễn của việc kế thừa, phát triển đó đối với việc giáo dục đạo đức, lối
  sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay.
  2.2. Nhiệm vụ
  - Tổng quan các công trình nghiên cứu về đạo đức Nho giáo; các công
  trình nghiên cứu về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và sự kế thừa, phát triển
  đạo đức Nho giáo trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
  - Phân tích, làm rõ một số phạm trù cơ bản của đạo đức Nho giáo ở
  Trung Quốc và Việt Nam.
  - Phân tích, làm rõ những yếu tố ảnh hưởng và nội dung chủ yếu của
  việc kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ bản của đạo đức Nho giáo trong tư
  tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
  - Phân tích ý nghĩa rút ra từ việc kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ
  bản của đạo đức Nho giáo trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đối với việc
  giáo dục đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay.


  Xem Thêm: Vấn đề kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ bản của đạo đức Nho giáo trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ bản của đạo đức Nho giáo trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status