Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
  1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài có liên quan đến đề tài 5
  1.2. Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam có liên quan đến đế tài 10
  1.3. Tổng quan kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài và vấn đề
  đặt ra 24
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ
  NÔNG THÔN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 26
  2.1. Lý luận chung về kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 26
  2.2. Vai trò, nội dung, các chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế nông
  thôn trong xây dựng nông thôn mới 41
  2.3. Kinh nghiệm của quốc tế và trong nước về phát triển kinh tế
  nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 57
  Chương 3: THỰC TRẠNG KINH TẾ NÔNG THÔN TRONG
  XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN KIM SƠN
  TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2008 - 2013
  3.1. Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh
  Bình ảnh hưởng đến kinh tế nông thôn trong xây dựng nông
  thôn mới 74
  3.2. Thực trạng kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở
  huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình 81
  3.3. Đánh giá chung 103
  Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  NÔNG THÔN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở
  HUYỆN KIM SƠN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020 115
  4.1. Quan điểm cơ bản phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng
  nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình 115
  4.2. Những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng
  nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 120
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ngày 5/8/2008, BCH trung ương Đảng (khoá X) ban hành Nghị quyết số
  26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó yêu cầu: Xây dựng
  nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các
  hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công
  nghiệp, dịch vụ, đô thị theo qui hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc
  văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ
  thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Theo
  yêu cầu này, phát triển kinh tế nông thôn là nội dung chủ yếu của quá trình thực
  hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
  Kim Sơn là huyện “đặc thù” của tỉnh Ninh Bình, thành lập năm 1829, là
  kết quả của công cuộc khẩn hoang dưới sự lãnh đạo tài tình của Doanh điền
  ướng công Nguyễn Công Trứ, bằng mồ hôi, sức lực của mình, người Kim Sơn
  đã kiên cường chiến thắng thiên nhiên tạo một vùng quê mới Kim Sơn - “Núi
  vàng”. Là huyện duy nhất của tỉnh có biển, là huyện trọng điểm về chính trị,
  kinh tế của tỉnh Ninh Bình, là nơi có đông đồng bào công giáo, với tỷ lệ đồng
  bào công giáo chiếm 46,7% số dân, trên địa bàn có Tòa Giám mục Phát Diệm,
  31 giáo xứ, 156 giáo họ; 31 nhà thờ giáo xứ, 113 nhà thờ giáo họ, 5 nhà nguyện,
  1 đền Đức Bà.
  Trong những năm vừa qua, KTNT huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình đã có
  bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đang dần
  phá thế thuần nông. Ngành nông nghiệp tăng trưởng khá và ổn định. Công
  nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề, làng nghề ở nông thôn phát
  riển khá mạnh. Các hình thức tổ chức sản xuất trong kinh tế nông thôn được đa
  dạng hoá. Kết cấu hạ tầng KT - XH nông thôn từng bước được hoàn thiện. Thu
  nhập của nhân dân tăng dần, người dân có thêm điều kiện đầu tư phát triển các
  công trình phúc lợi như điện, đường, trường, trạm, bộ mặt nông thôn được đổi
  mới, tiến bộ hơn trước. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng lợi
  thế của huyện. Trước yêu cầu phát triển kinh tế nông thôn trong thực hiện Chương
  trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, còn rất nhiều việc mà huyện Kim
  Sơn, tỉnh Ninh Bình phải làm. Công tác quy hoạch xây dựng nông thôn mới trong
  đó có quy hoạch phát triển kinh tế nông thôn chưa đạt yêu cầu, chậm tiến độ, chất
  lượng không cao. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất
  chậm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội yếu kém, còn nhiều khó khăn cả đầu tư và
  hiệu quả khai thác; nghiên cứu chuyển giao khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn
  nhân lực còn nhiều hạn chế. Công nghiệp và dịch vụ phát triển chậm chưa thúc đẩy
  chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động ở nông thôn. Vấn đề việc làm và thu
  nhập lâu dài của một bộ phận dân cư đã và đang đặt ra, tính bền vững trong phát
  triển kinh tế nông thôn đang là trở ngại trên con đường xây dựng nông thôn mới ở
  tỉnh Ninh Bình, nhất là ở vùng có đông đồng bào công giáo như huyện Kim Sơn. Vì
  vậy trong xây dựng nông thôn mới đặt trong bối cảnh ở vùng có đông đồng bào
  công giáo ở tỉnh Ninh Bình, thì vấn đề xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn bền
  vững là nội dung chủ yếu, cốt lõi mang tính chất quyết định.
  Để góp phần vào giải quyết vấn đề bức xúc này, từ thực tiễn công tác
  trên địa bàn một huyện có đông đồng bào công giáo, tôi chọn đề tài: “Kinh
  tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh
  Bình” để nghiên cứu làm luận án Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế chính trị.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về kinh tế nông thôn trong
  quá trình xây dựng nông thôn mới; luận án phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế
  nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, đề
  xuất quan điểm và giải pháp để phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông
  thôn mới; nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhanh
  chóng xây dựng nông thôn mới có hiệu quả ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình.


  Xem Thêm: Kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status