Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của sản phẩm tô tại công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của sản phẩm tô tại công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

  Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp cho hoạt động Marketing của sản phẩm tôn tại công ty cổ
  phần tập đoàn Hoa Sen
  6
  MỤ C LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ . 8
  LỜI MỞ ĐẦU 10
  1. Lý do chọn đề tài . 10
  CHƯƠNG 1 13
  CƠ SỞ LÝ LUẬN 13
  1.1. Định nghĩa Marketing. 14
  1.2. Môi trường vi mô – vĩ mô. 14
  1.3. Định nghĩa SWOT 16
  1.4. Tổ hợp Marketing – Mô hình 4P 17
  CHƯƠNG 2 20
  GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN 20
  2.1. Tổng quan doanh nghiệp 21
  2.2. Lịch sử hình thành: . 22
  2.3. Sứ mệnh và tầm nhìn: 23
  2.4. Mục tiêu của doanh nghiệp: . 23
  2.5. Cơ cấu tổ chức: 25
  2.6. Thực trạng và vị thế của sản phẩm tôn Hoa Sen 29
  CHƯƠNG 3 30
  THỰC TRẠNG MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN 30
  3.1. Môi trường Marketing 31
  3.1.1. Môi trường vĩ mô. 31
  3.1.2. Môi trường vi mô. 36
  3.2. SWOT 39
  3.2.1.Điểm mạnh 40
  3.2.2.Điểm yếu . 41
  3.2.3. Cơ hội . 42
  Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp cho hoạt động Marketing của sản phẩm tôn tại công ty cổ
  phần tập đoàn Hoa Sen
  7
  3.2.4. Thách thức . 42
  3.3. Phân tích tổ hợp Marketing cho sản phẩm tôn của công ty Cổ Phần Tập Đoà n Hoa Sen.
  . 44
  3.3.1. Product (sản phẩm) 44
  3.3.2. Price (giá) . 57
  3.3.3. Phân phối . 63
  3.3.4. Promotion (xúc tiến) 68
  CHƯƠNG 4 81
  NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
  HOA SEN VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN 81
  4.1 Nhận xét và đ ề xuất về chiến lược sản phẩm 82
  4.2 Nhận xét và đ ề xuất về chiến lược giá 83
  4.3 Nhận xét và đ ề xuất về chiến lược phân phối . 86
  4.4 Nhận xét và đ ề xuất về chiến lược xúc tiến 87
  KẾT LUẬN 90
  Tài liệu tham khảo 92


  Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp cho hoạt động Marketing của sản phẩm tôn tại công ty cổ
  phần tập đoàn Hoa Sen
  8
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ
  Hình Chú thích Trang
  2.1.1 Logo Tậ p đoà n Hoa Sen 23
  2.5.1 Cơ cấu tổ chứ c Công ty Cổ phần Tậ p đoà n Hoa Sen 27
  3.1.1.4.1 Dây chuyề n sản xuất thép cá n nguội 37
  3.3.1.1.1 Tôn lạ nh Hoa Sen 47
  3.3.1.1.2 Tôn kẽ m Hoa Sen 48
  3.3.1.1.3 Tôn metallic dù ng để lợp mái 48
  3.3.1.1.4 Tôn vân gỗ dù ng để ố p tường 49
  3.3.1.3.1 Ông Lê Phước Vũ , Chủ tịch HĐQT – Tổng Giá m đố c Tập đoà n Hoa
  Sen, bên sản phẩm tôn dà y mạ kẽ m đầu tiên củ a Nhà má y Tôn Hoa
  Sen Phú Mỹ
  56
  3.3.1.3.2 Toà n cảnh dây chuyề n sản xuất tôn mạ kẽ m theo công nghệ NOF 57
  3.3.1.5.1 Logo Hoa Sen cũ 59
  3.3.1.5.2 Logo Hoa Sen mới 59
  3.3.1.5.3 Logo cá c dò ng sản phẩm 60
  3.3.3.1.1 Kênh phân phố i đế n cá c nước trên thế giới 70
  3.3.4.2.1 Chương trình Tỏ a sá ng Nghị lự c Việ t trên VTV6 75
  3.3.4.2.2 Website Hoa Sen Group 76
  3.3.4.2.3 Fanpage Hoa Sen Group 77
  3.3.4.2.4 Quảng cá o ngoà i trờ i Tôn Hoa Sen 78
  3.3.4.3.1 Hoa Sen Group tà i trợ xây cầu Tư Triều 79
  3.3.4.3.2 Bà i viế t về Tậ p đoà n Hoa Sen được đăng trên bá o Doanh nhân số ra
  ngà y 01/03/2014
  80
  3.3.4.4.1 Hình ảnh gian hà ng củ a Tậ p đoà n Hoa Sen tại Hội chợ Xuất Nhậ p
  Khẩu Trung Quốc
  81
  3.3.4.4.2 Nhân viên Hoa Sen Group tư vấn sản phẩm cho khá ch hàng 82
  3.3.4.5.1 Trao bằ ng khen cho cá c cá nhân đạ t thà nh tích xuất sắ c khối phân
  phối
  83
  3.3.4.6.1 Quảng cá o số điệ n thoạ i liên hệ mua Tôn Hoa Sen 84  Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp cho hoạt động Marketing của sản phẩm tôn tại công ty cổ
  phần tập đoàn Hoa Sen
  9
  Biể u đồ/sơ đồ Tên biể u đồ/ sơ đồ Trang
  2.6.1 Biểu đồ thị phần tôn năm 2014 31
  3.1.2.4.1 Biểu đồ thị phần tôn 11 thá ng đầu năm 2014 41
  3.3.1.2.1 Sơ đồ danh mục sản phẩm củ a công ty cổ phần Tậ p đoà n Hoa Sen 53
  3.3.1.2.2 Biểu đồ cơ cấu doanh thu theo nhó m sản phẩm 54
  3.3.3.1.1 Sơ đồ kênh phân phố i trự c tiếp 68
  3.3.3.1.2 Sơ đồ kênh phân phố i giá n tiếp 68
  3.3.3.1.3 Biểu đồ phá t triển hệ thố ng chi nhá nh phân phố i củ a Tậ p đoàn Hoa
  Sen
  69
  3.3.3.1.4 Biểu đồ cơ cấu doanh thu bá n hà ng theo kênh bá n hàng 71

  Bảng Tên bảng Trang
  3.3.1.1.1 Bảng đặ c điểm, lợi thế , lợi ích củ a sản phẩm 50
  3.3.2.2.1 Bảng chi phí sản xuất kinh doanh theo yế u tố 63
  3.3.2.2.2 Bảng chi phí bá n hàng 63
  3.3.2.2.3 Bảng chi phí quản lý doanh nghiệp 64
  3.3.2.3.1 Bảng giá một số sản phẩm tôn 67


  Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp cho hoạt động Marketing của sản phẩm tôn tại công ty cổ
  phần tập đoàn Hoa Sen
  10
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Nền kinh tế Việt Nam được Nhà nư ớc định hướng chú trọng phát triển theo hướng công
  nghiệp hóa – hiện đại hóa. Một trong những ngành công nghiệp hà ng đ ầu Việt Nam hiện nay
  là ngành công nghiệp thép. Ngành công nghiệp thép tăng trưởng 12% năm 2014 có đó ng góp
  của tất cả các sản phẩm thép như sản phẩm thép cán nóng, thép cán nguội, thép xây dựng,
  tôn, Trong đó đ ặc biệt sản phẩm tôn thép có mức đó ng gó p lớn khi tăng trưởng khoảng gần
  40% so với năm 2013.
  Ngành tôn thép tại nước ta tăng trưởng mạnh những năm gần đây nhưng cũ ng ph ải
  đang chịu những khó khăn hiện hữu như giá thép giảm khoảng 200.000đ/tấn nữa đầu năm
  2014 do nhu cầu tiêu thụ giảm khi kinh tế chững lại những năm gần đây nhưng giá điện,
  than những nguyên vật liệu đầu và o đ ể sản xuất thép lại tăng lên. Ngoà i ra hà ng rà o thu ế
  quan Việt Nam cũ ng đang n ới lỏng dần để thu hút đầu tư nước ngoài khiến cho sự cạnh tranh
  sản phẩm tăng lên khi cá c s ản phẩm ngoại nhập xâm nhập sâu rộng thị trường Việt Nam.
  Tôn Hoa Sen là một trong những công ty cung cấp các sản phẩm ngành thép lớn nhất
  Việt Nam với thị phần chiếm vị trí số 1 về thị phần sản xuất tôn. Tính đ ến thời điểm hiện tại
  Tôn Hoa Sen đã xây dựng nhà máy sản xuất có quy mô khép kín lớn nhất Đông Nam Á, á p
  dụng những công nghệ hiện đại trong ngà nh và cá c chương trình thúc đ ẩy mạnh về thương
  hiệu để tạo nên là một trong những thương hiệu tôn thép hà ng đ ầu.
  Tôn Hoa Sen là công ty sản xuất sản phẩm công nghiệp hà ng đ ầu ngà nh tôn thép nhưng
  cũ ng là m ột trong những công ty hà ng đ ầu thực hiện các chiến lược Marketing bàn bản với
  quy mô lớn, tăng sức nhận diện thương hiệu bằng cá c chương trình tri ân khách hàng, tổ chức
  sự kiện, quan hệ công chúng và tài trợ rất nhiều cho các hoạt động xã hội tại Việt Nam.
  Nhận thấy được những điều trên, đề tà i “Phân tích th ực trạng và đ ề xuất giải pháp cho
  hoạt động Marketing sản phẩm tôn thép của công ty Cổ phần Tập đoà n Hoa Sen” sẽ cho chúng
  ta thấy được cách thức hoạt động kinh doanh, quản lý thương hiệu, chiến lược quảng bá sản
  phẩm tôn Hoa Sen và từ đó đ ề xuất giải pháp cải thiện những vấn đề gặp phải.
  Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp cho hoạt động Marketing của sản phẩm tôn tại công ty cổ
  phần tập đoàn Hoa Sen
  11
  2. Tầm quan trọng của đề tài
  Việ c thự c hiệ n đề tài nà y giú p nhó m sinh viên có cơ hội trau dồ i một cá ch có hệ thống
  toà n bộ lý thuyế t về tổ hợp Marketing đã được học. Bên cạ nh đó , dự a và o nề n tảng lý thuyết
  để phân tích thự c tế cá c chiế n lược Marketing củ a tậ p đoà n Hoa Sen mà nhóm đã chọn.
  Bằ ng việ c phân tích cá c chiế n lược Marketing củ a doanh nghiệ p, nhó m sinh viên có
  thể thấy được cá ch một công ty xây dự ng và thự c hiệ n hoạ t động Marketing nhằ m đạt được
  hiệ u quả kinh doanh cao nhất. Từ việ c doanh nghiệ p tậ n dụng những cơ hội để phá t huy điểm
  mạ nh và che lấ p điểm yế u đế n cá ch doanh nghiệ p đố i phó với những thá ch thứ c từ môi trường.
  Ngoà i ra, sau khi phân tích thự c trạ ng hoạ t động Marketing củ a tậ p đoà n Hoa Sen,
  nhó m sinh viên nhậ n xét những ưu điểm và đề xuất giải phá p khắ c phục những thiế u sót. Việc
  này giúp cá c sinh viên có cơ hội cù ng thảo luậ n, đá nh giá và đề xuất ý kiế n để doanh nghiệp
  có thể hoà n thiệ n chiế n lược Marketing củ a mình.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  Thực trạng chiến lược Marketing của dòng sản phẩm tôn Hoa Sen.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  Dòng sản phẩm tôn của công ty cổ phần tôn Hoa Sen.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Phương phá p nghiên cứu định lượng là các nghiên cứu trong đó cá c d ữ liệu cần thu
  thập ở dạng định lượng. Các dữ liệu định lượng là các dữ liệu cho phép chú ng ta đo lư ờng
  chúng bằng số lượng, giá trị, con số.
  Phương phá p nghiên c ứu định tính là nghiên cứu sử dụng cá c phương phá p không ph ải
  là đ ịnh lượng (những con số). Nghiên cứu định tính cũ ng có th ể được xem là cách thức sử
  dụng nhiều phương phá p khá c nhau đ ể tìm hiểu chất lượng hoặc bản chất của một sự vật, hiện
  tượng, sự kiện.
  Dữ liệu sơ cấp (primary data) được thu thập cho mục đích c ụ thể của cuộc điều tra đang
  được tiến hành.
  Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp cho hoạt động Marketing của sản phẩm tôn tại công ty cổ
  phần tập đoàn Hoa Sen
  12
  Dữ liệu thứ cấp (secondary data) là dữ liệu được thu thập ở đâu đó cho m ột mục đích
  nà o khá c nhưng có th ể sử dụng cho cuộc điều tra đang được tiến hành.
  6. Kết cấu của đề tài
  Đề tài bao gồm 4 chương:
   Chương 1: Cơ sở lý luận .
   Chương 2: Giới thiệ u Công ty Cổ phẩn Tậ p Đoà n Hoa Sen .
   Chương 3: Thự c trạ ng Marketing 4P củ a sản phẩm tôn tạ i công ty Cổ phần Tập
  Đoà n Hoa Sen .
   Chương 4: Nhậ n xét về thự c trạ ng Marketing tạ i công ty cổ phần tậ p đoàn Hoa
  Sen và đề xuất biệ n phá p hoà n thiện .

  Xem Thêm: Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của sản phẩm tô tại công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing của sản phẩm tô tại công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

giap phap hoan thien chien luoc marketing cua cong ty ton hoa sen

http:webtailieu.orgthreads246342-phan-tich-thuc-trang-va-de-xuat-giai-phap-hoan-thien-hoat-dong-marketing-cua-san-pham-to-tai-cong-ty-co-phan-tap-doan-hoa-sen.html

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status