Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu điện sinh lý học tim của của rối loạn nhịp thất khởi phát từ xoang Valsalva và kết quả triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu điện sinh lý học tim của của rối loạn nhịp thất khởi phát từ xoang Valsalva và kết quả triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio

  MỤC LỤC
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN 4
  1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ THĂM DÒ ĐIỆN SINH LÝ HỌC TIM VÀ TRIỆT
  ĐỐT RỐI LOẠN NHỊP TIM BẰNG NĂNG LƯỢNG SÓNG CÓ
  TẦN SỐ RADIO QUA ĐƯỜNG ỐNG THÔNG . 4
  1.1.1. Cấu tạo, đặc điểm điện sinh lý học cơ tim và hệ thống dẫn truyền tim 4
  1.1.2. Nghiên cứu điện sinh lý học tim 7
  1.1.3. Triệt đốt các rối loạn nhịp tim bằng năng lượng RF qua đường
  ống thông . 15
  1.2. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU GỐC ĐỘNG MẠCH CHỦ VÀ XOANG
  VALSALVA ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU ĐIỆN SINH LÝ
  HỌC TIM VÀ TRIỆT ĐỐT MỘT SỐ RỐI LOẠN NHỊP THẤT 20
  1.2.1. Đặc điểm giải phẫu gốc động mạch chủ và xoang Valsalva . 20
  1.2.2. Liên quan giải phẫu giữa xoang Valsalva với các cấu trúc lân cận
  của tim 22
  1.2.3. Ứng dụng trong nghiên cứu điện sinh lý tim và triệt đốt các rối loạn
  nhịp thất . 23
  1.3. RỐI LOẠN NHỊP THẤT KHỞI PHÁT TỪ XOANG VALSALVA 27
  1.3.1. Tần suất 27
  1.3.2. Các nghiên cứu về đặc điểm điện tâm đồ của cơn tim nhanh thất
  và ngoại tâm thu thất khởi phát từ xoang Valsalva . 27
  1.3.3. Một số vấn đề đặc thù trong nghiên cứu điện sinh lý học tim và
  triệt đốt rối loạn nhịp thất khởi phát từ xoang Valsalva 30
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP . 34
  2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 34
  2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn . 34
  2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ . 34 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 35
  2.2.1. Khám lâm sàng . 35
  2.2.2. Làm các xét nghiệm cơ bản, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng . 36
  2.2.3. Điện tâm đồ bề mặt 36
  2.2.4. Thăm dò điện sinh lý tim . 38
  2.2.5. Lập bản đồ điện học để xác định vị trí khởi phát loạn nhịp 42
  2.2.6. Chụp xoang Valsalva bằng thuốc cản quang . 44
  2.2.7. Triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio . 46
  2.2.8. Đánh giá tiêu chí an toàn . 47
  2.3. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 48
  2.4. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 48
  2.5. XỬ LÝ SỐ LIỆU 48
  2.6. KHÍA CẠNH ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU . 48
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 49
  3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 50
  3.1.1. Đặc điểm lâm sàng . 50
  3.1.2. Đặc điểm cận lâm sàng 51
  3.2. ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TÂM ĐỒ BỀ MẶT VÀ ĐIỆN SINH LÝ HỌC TIM 56
  3.2.1. Điện tâm đồ bề mặt 56
  3.2.2. Đặc điểm điện sinh lý học tim . 59
  3.3. TRIỆT ĐỐT RỐI LOẠN NHỊP THẤT QUA ĐƯỜNG TIẾP CẬN
  XOANG VALSALVA . 61
  3.3.1. Kết quả triệt đốt 61
  3.3.2. Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật triệt đốt trong xoang Valsalva 64
  3.3.3. “The Learning Curve” – Sự hoàn thiện từng bước của kỹ thuật . 69
  Chương 4: BÀN LUẬN 70
  4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 70
  4.1.1. Tuổi 70
  4.1.2. Giới . 71
  4.1.3. Đặc điểm lâm sàng . 71
  4.1.4. Gánh nặng rối loạn nhịp thất 73
  4.1.5. Đặc điểm siêu âm tim . 75
  4.2. ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ ĐIỆN SINH LÝ HỌC TIM 77
  4.2.1. Đặc điểm điện tâm đồ 77
  4.2.2. Đặc điểm điện sinh lý học tim . 87
  4.3. KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KỸ THUẬT
  TRIỆT ĐỐT RỐI LOẠN NHỊP THẤT QUA CON ĐƯỜNG TIẾP
  CẬN XOANG VALSALVA . 90
  4.3.1. Về vị trí khởi phát từ xoang Valsalva 90
  4.3.2. Kết quả thủ thuật 94
  4.3.3. Một số vấn đề liên quan đến kỹ thuật triệt đốt trong xoang
  Valsalva 97
  4.3.4. “The Learning Curve” – sự hoàn thiện từng bước của kỹ thuật 107
  KẾT LUẬN . 109
  KIẾN NGHỊ 111
  NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN
  ĐẾN LUẬN ÁN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1.1: Đặc điểm điện tâm đồ giúp phân biệt ổ khởi phát ĐRTP với ĐRTT/
  Valsalva theo Kurt S. Hoffmayer và Edward P. Gerstenfeld . 30
  Bảng 1.2: Tỉ lệ thành công, tái phát qua một số nghiên cứu 33
  Bảng 3.1: Một số đặc điểm lâm sàng của đối tượng nghiên cứu . 50
  Bảng 3.2: Một số kết quả xét nghiệm máu cơ bản . 51
  Bảng 3.3: Đặc điểm siêu âm tim trước thủ thuật 52
  Bảng 3.4: So sánh một số thông số lâm sàng giữa 2 nhóm BN có hoặc rối
  loạn chức năng thất trái trên siêu âm tim . 53
  Bảng 3.5: Biến thiên tần số tim và tần suất rối loạn nhịp thất trên điện tâm
  đồ 24 giờ 54
  Bảng 3.6: Các thông số về thời gian và hình dạng sóng của phức bộ QRS . 56
  Bảng 3.7: Chuyển tiếp phức bộ QRS . 57
  Bảng 3.8: Đặc điểm ĐTĐ của rối loạn nhịp thất theo từng vị trí khởi phát
  trong xoang Valsalva . 58
  Bảng 3.9: Các khoảng dẫn truyền tim cơ bản 59
  Bảng 3.10: Thời gian phục hồi nút xoang (tPHNX, ms) và thời gian phục hồi
  nút xoang có điều chỉnh . 60
  Bảng 3.11. Thời gian trơ hiệu quả cơ thất và dẫn truyền nhĩ-thất, thất-nhĩ 60
  Bảng 3.12: Tỉ lệ thành công, thất bại, tái phát sau thủ thuật lần đầu theo từng
  vị trí khởi phát 62
  Bảng 3.13: Một số biến chứng xảy ra trong và ngay sau thủ thuật . 63
  Bảng 3.14: Các thông số siêu âm tim trước và 3 tháng sau thủ thuật 63
  Bảng 3.15: Một số đặc điểm về gốc động mạch chủ và xoang Valsalva trên
  hình chụp với thuốc cản quang 64
  Bảng 3.16: Mapping bằng tạo nhịp: tỉ lệ dẫn được cơ thất khi tạo nhịp ở vị trí
  triệt đốt thành công 65 Bảng 3.17: Mapping bằng ghi điện thế thất sớm nhất. Mức độ sớm hơn của
  điện đồ thất so với QRS tại vị trí triệt đốt thành công . 65
  Bảng 3.18: Đặc điểm điện đồ tại vị trí triệt đốt thành công trong xoang
  Valsalva 66
  Bảng 3.19: So sánh các thông số triệt đốt ở các vị trí thành công và vị trí
  không thành công . 67
  Bảng 3.20: Một số thông số về thủ thuật . 67
  Bảng 3.21: So sánh một số thông số về thủ thuật giữa các vị trí khởi phát từ
  xoang Valsalva . 68
  Bảng 3.22: So sánh một số thông số chung về thủ thuật triệt đốt trong
  xoang Valsalva giữa nhóm bệnh nhân đầu và cuối trong
  nhóm nghiên cứu. . 69
  Bảng 4.1: Số lượng bệnh nhân trong một số nghiên cứu . 70
  Bảng 4.2. Vị trí khởi phát từ xoang Valsalva trong một số nghiên cứu 90
  Bảng 4.3: So sánh V-QRS trong nghiên cứu chúng tôi với nghiên cứu của
  Yamada . 102

  DANH MỤC BIỂU ĐỒ
  Biểu đồ 3.1: Vị trí khởi phát của rối loạn nhịp thất từ xoang Valsalva 49
  Biểu đồ 3.2: Tần suất rối loạn nhịp thất khởi phát từ xoang Valsalva theo
  các khoảng thời gian trong ngày . 55
  Biểu đồ 3.3: Phân bố chuyển tiếp QRS 57
  Biểu đồ 3.4. Tỉ lệ thành công, thất bại, tái phát 61

  DANH MỤC HÌNH
  Hình 1.1: Hệ thống dẫn truyền tim 5
  Hình 1.2: Vị trí đặt các catheter điện cực trong buồng tim. 9
  Hình 1.3: Các khoảng dẫn truyền tim trong nhịp xoang 10
  Hình 1.4: Phương pháp đánh giá tPHNX 11
  Hình 1.5: tDTXN . 13
  Hình 1.6: Lược đồ mô tả đường kính và độ sâu tổn thương mô tim gây ra
  do năng lượng RF 16
  Hình 1.7: Tổn thương mô tim gây ra bởi năng lượng RF 17
  Hình 1.8: Lược đồ cấu tạo gốc động mạch chủ . 20
  Hình 1.9: Các lá van động mạch chủ . 21
  Hình 1.10: Vị trí và liên quan giải phẫu của các xoang Valsalva với . 23
  Hình 1.11: Hình ảnh cắt dọc ĐMC cho thấy các phần “cơ tâm thất nằm trong
  xoang Valsalva” ở đáy XVT và XVP 24
  Hình 1.12: Hình ảnh mô học cắt ngang điểm giữa của các xoang Valsalva 25
  Hình 1.13: Hình ảnh mô học của các sợi cơ tim lan qua chỗ nối giữa thất
  trái-động mạch chủ đi vào xoang Valsalva . 26
  Hình 1.14: Điện tâm đồ của ngoại tâm thu thất khởi phát từ xoang Valsalva (A)
  và từ đường ra thất phải (B) . 28
  Hình 1.15: Vị trí các ống thông trên hình ảnh X quang trong triệt đốt ngoại tâm
  thu thất khởi phát từ xoang Valsalva trên góc nghiêng trái 30 độ 31
  Hình 2.1: Minh họa về phương pháp phân tích các thông số ĐTĐ bề mặt 36
  Hình 2.2: Hệ thống máy chụp mạch của hãng Toshiba . 38
  Hình 2.3: Hệ thống thăm dò điện sinh lý tim . 39
  Hình 2.4: Máy phát năng lượng sóng có tần số radio 40
  Hình 2.5: Một số điện cực thăm dò và điện cực đốt 41 Hình 2.6: A: Ngoại tâm thu thất xuất hiện tự phát. B: Mapping bằng tạo
  nhịp với 12/12 chuyển đạo phù hợp. . 43
  Hình 2.7: Điện thế hoạt động thất sớm nhất ghi được trong XVT. . 44
  Hình 2.8: Chụp gốc ĐMC ở tư thế nghiêng trước phải 30
  0
  (RAO 30) và
  nghiêng trước trái 60
  0
  (LAO 60) . 45
  Hình 2.9: Sử dụng ống thông chụp ĐMV để đánh dấu lỗ xuất phát thân
  chung ĐMV trái . 45
  Hình 4.1: Hình ảnh các cơn tim nhanh thất không bền bỉ trên điện tâm đồ
  ghi liên tục 24 giờ 74
  Hình 4.2: Minh họa về xung động từ xoang Valsalva được dẫn ưu tiên qua các
  bó cơ tim xuyên vách liên thất gây khử cực đầu tiên ở ĐRTP 78
  Hình 4.3: A: NTTT khởi phát từ XVP với chỉ số thời gian sóng R ≥ 50% và
  chỉ số biên độ R/S ≥ 30%. B: Một trường hợp NTTT khởi phát từ
  ĐRTP với chỉ số thời gian sóng R < 50% và chỉ số biên độ R/S <
  30%. . 81
  Hình 4.4: Minh họa về ổ khởi phát ở xoang Valsalva gây vector khử cực
  hướng từ sau ra trước trong khi ổ khởi phát từ ĐRTP gây vector
  khử cực hướng từ trước ra sau . 82
  Hình 4.5: Ngoại tâm thu thất khởi phát từ XVP với chuyển tiếp QRS xảy ra
  trước chuyển đạo V1 83
  Hình 4.6: Ngoại tâm thu thất khởi phát từ XVT có chuyển tiếp QRS 85
  Hình 4.7: A: NTTT khởi phát từ XVT với sóng S hẹp từ V3-V6. B: Một
  trường hợp NTTT khởi phát từ ĐRTP không có sóng S ở các
  phức bộ QRS sau chuyển tiếp. . 86
  Hình 4.8: Các khoảng dẫn truyền tim đo trên điện đồ His trong nhịp xoang. 87
  Hình 4.9: tPHNX kéo dài trên 1500 ms . 89
  Hình 4.10: NTTT khởi phát từ xoang vành trái . 92 Hình 4.11: TNT khởi phát từ xoang vành phải 92
  Hình 4.12: NTTT khởi phát từ tam giác gian lá giữa xoang vành trái và
  xoang vành phải . 93
  Hình 4.13: NTTT khởi phát từ xoang không vành. . 93
  Hình 4.14: Trường hợp thất bại thứ tư. Điện đồ thất ghi được tại đầu ống thông
  đốt đặt trong XVT là sớm nhất với V-QRS 58 ms 96
  Hình 4.15: Mapping bằng tạo nhịp (B) tại vị trí triệt đốt thành công ở XVT-P
  tạo ra phức bộ QRS khá tương đồng so với NTTT tự phát (A) 101
  Hình 4.16: V-QRS = 69 ms với điện đồ thất nhiều thành phần gợi ý một vị
  trí đích tốt để triệt đốt. NTTT khởi phát từ XVT 102
  Hình 4.17: Điện đồ đích dạng a-V trong XVT 104
  Hình 4.18: Điện đồ His nhỏ (h - đầu mũi tên) nằm giữa sóng nhĩ (a) và thất
  (V) ghi được tại vị trí triệt đốt thành công trong XVP 105
  Hình 4.19: Các thông số kỹ thuật của từng lần triệt đốt được phần mềm máy
  tính tổng kết đầy đủ . 106 1

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Rối loạn nhịp thất khá thường gặp trong thực hành lâm sàng và là một trong
  những vấn đề phức tạp của bệnh học tim mạch. Rối loạn nhịp thất là một loại
  bệnh lý nguy hiểm và là nguyên nhân thường gặp gây tử vong tim mạch.
  Rối loạn nhịp thất có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, thường xảy
  ra trên bệnh nhân mắc bệnh tim mạch thực tổn (bệnh mạch vành, bệnh cơ tim,
  suy tim ). Tuy nhiên, cũng có nhiều hình thái rối loạn nhịp thất xảy ra
  những bệnh nhân không có bệnh tim mạch (tim nhanh thất vô căn) và thường
  gặp nhất là khởi phát từ vùng đường ra tâm thất (outflow tract ventricular
  arrhythmias) [1],[2].
  Trước đây, thuốc chống rối loạn nhịp là phương pháp chủ yếu để điều trị
  các rối loạn nhịp tim nói chung và rối loạn nhịp thất nói riêng. Tuy nhiên,
  điều trị nội khoa có nhiều hạn chế: phần lớn các thuốc chống rối loạn nhịp
  thuộc nhóm thuốc độc với nhiều tác dụng không mong muốn; chỉ có tính chất
  duy trì, khi ngưng thuốc rối loạn nhịp sẽ tái phát.
  Hiện nay, ở các trung tâm tim mạch lớn, triệt đốt qua đường ống thông
  sử dụng năng lượng sóng có tần số radio (đốt điện) đã trở thành lựa chọn hàng
  đầu trong điều trị nhiều rối loạn nhịp thất, giúp ngăn ngừa tử vong, giảm nhẹ
  triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống của người bệnh và trong nhiều
  trường hợp, còn cải thiện được chức năng tim bị suy giảm do rối loạn nhịp
  nhanh gây ra (tachycardia-induced cardiomyopathy) [3],[4],[5],[6]. Đốt điện
  có ưu điểm vượt bậc so với các thuốc chống loạn nhịp ở chỗ: điều trị mang
  tính triệt để với tỉ lệ thành công cao và biến chứng thấp.
  Thủ thuật đốt điện thường quy hiện nay dựa trên các kỹ thuật lập bản đồ
  hoạt động điện học ở nội mạc các buồng tâm thất (endocardial mapping), qua đó
  xác định được vị trí các ổ ngoại vị hoặc đường dẫn truyền bất thường và triệt đốt 2

  bằng năng lượng sóng có tần số radio. Mặc dù tỉ lệ thành công nhìn chung là cao
  (trên 80% [1],[2],[7],[8]) nhưng vẫn còn những trường hợp rối loạn nhịp thất
  không thể triệt đốt được bằng phương pháp tiếp cận nội mạc.
  Một số nghiên cứu gần đây [9],[10],[11],[12],[13],[14] đã đề cập đến các
  trường hợp tim nhanh thất, ngoại tâm thu thất có nguồn gốc từ các bó cơ tim
  nằm ở vùng xoang Valsalva động mạch chủ với tần suất gặp khá cao. Theo
  Kanagaratnam [9], thể rối loạn nhịp này chiếm 18% các ca tim nhanh thất được
  điều trị đốt điện. Còn theo Rillig [11], tỉ lệ này lên tới 31,2%. Tim nhanh
  thất/ngoại tâm thu thất khởi phát từ xoang Valsalva được coi là một thể rối loạn
  nhịp thất khởi phát từ đường ra tâm thất với đặc điểm điện tâm đồ và điện sinh lý
  học khá tương đồng với nhóm khởi phát từ vùng đường ra thất phải.
  Theo các tác giả, các rối loạn nhịp thất khởi phát từ xoang Valsalva cần
  phải được triệt đốt trong xoang Valsalva mới có thể đem lại kết quả thay vì
  tiếp cận nội mạc kinh điển. Cho đến nay, kỹ thuật này đã bước đầu được
  chứng minh tính an toàn và hiệu quả. Phân tích gộp của Rillig và cộng sự
  đăng trên tạp chí Europace năm 2009 [15] cho thấy tỉ lệ thành công của thủ
  thuật rất cao và tỉ lệ tái phát về dài hạn nhìn chung là thấp. Thủ thuật tỏ ra an
  toàn trên các tiêu chí huyết khối, tắc mạch hay tổn thương tại chỗ xoang
  Valsalva và van động mạch chủ.
  Tại Việt Nam, từ đầu năm 2010, viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai
  bắt đầu thực hiện kỹ thuật triệt đốt rối loạn nhịp thất qua đường xoang
  Valsalva và đạt được thành công từ những ca đầu tiên, đặc biệt đối với một số
  ca đã triệt đốt trong nội mạc tâm thất trước đó nhưng thất bại.
  Triệt đốt rối loạn nhịp tim trong xoang Valsalva là sự tiếp tục mở rộng
  ứng dụng năng lượng có tần số radio trên các cấu trúc tim mạch. Tuy nhiên,
  kỹ thuật này vẫn còn rất mới mẻ trên phạm vi toàn thế giới và có những nét
  đặc thù do đặc điểm giải phẫu phức tạp của tổ chức cũng như sự khác biệt về 3

  cơ chất (substrate) gây loạn nhịp. Vấn đề luôn đặt ra là hiệu quả và tính an
  toàn của kỹ thuật triệt đốt trong xoang Valsalva như thế nào khi được triển
  khai thường quy hơn trên các bệnh nhân Việt Nam? Bên cạnh đó, là một hình
  thái rối loạn nhịp thất mới được đề cập gần đây trong y văn, điện tâm đồ bề
  mặt cũng như điện sinh lý học tim của các rối loạn nhịp thất khởi phát từ
  xoang Valsalva vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ.
  Do vậy, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu này với hai mục tiêu sau:
  1. Nghiên cứu đặc điểm điện tâm đồ và điện sinh lý tim của ngoại tâm
  thu thất/ tim nhanh thất khởi phát từ xoang Valsalva.
  2. Nghiên cứu ứng dụng và đánh giá kết quả phương pháp triệt đốt
  ngoại tâm thu thất/ tim nhanh thất khởi phát từ xoang Valsalva
  bằng năng lượng sóng có tần số radio.

  Xem Thêm: Nghiên cứu điện sinh lý học tim của của rối loạn nhịp thất khởi phát từ xoang Valsalva và kết quả triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu điện sinh lý học tim của của rối loạn nhịp thất khởi phát từ xoang Valsalva và kết quả triệt đốt bằng năng lượng sóng có tần số radio sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status