Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nâng cao năng lực của các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng.

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực của các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng.

  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH x
  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ x
  DANH MỤC CÁC HỘP x
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ x
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 3
  2.1. Mục tiêu chung 3
  2.2. Mục tiêu cụ thể 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  3.1. Đối tượng nghiên cứu 3
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 4
  3.2.1. Về nội dung 4
  3.2.2. Về không gian 4
  3.2.3. Về thời gian 4
  4. Những đóng góp mới của luận án 4
  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO NĂNG
  LỰC CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 6
  1.1. Lý luận về năng lực và nâng cao năng lực của các trường cao đẳng nghề 6
  1.1.1. Các khái niệm 6
  1.1.2. Các loại năng lực 13
  1.1.3. Ý nghĩa nâng cao năng lực các trường cao đẳng nghề 15
  1.1.4. Nội dung, tiêu chí đánh giá năng lực các trường cao đẳng nghề 17
  1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao năng lực các trường cao đẳng nghề 23 iv
  1.2. Thực tiễn nâng cao năng lực của các trường cao đẳng nghề trên thế giới
  và ở Việt Nam 29
  1.2.1. Thực tiễn năng lực của các trường cao đẳng nghề ở các nước trên thế giới 29
  1.2.2. Thực tiễn nâng cao năng lực của các trường cao đẳng nghề ở Việt Nam 32
  1.2.3. Những bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực các trường cao đẳng nghề 34
  1.3. Các nghiên cứu trước đây có liên quan đến nâng cao năng lực của các
  trường cao đẳng nghề 35
  Tóm tắt chương 1 37
  CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  2.1. Đặc điểm cơ bản địa bàn nghiên cứu 38
  2.1.1. Đặc điểm chung của vùng đồng bằng sông Hồng 38
  2.1.2. Đặc điểm giáo dục và đào tạo vùng đồng bằng sông Hồng 40
  2.1.3. Đặc điểm các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng 42
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 49
  2.2.1. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 49
  2.2.2. Khung phân tích năng lực các trường cao đẳng nghề 50
  2.2.3. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 52
  2.2.4. Phương pháp thu thập dữ liệu 53
  2.2.5. Phương pháp xử lý và tổng hợp dữ liệu 54
  2.2.6. Phương pháp phân tích thông tin 55
  2.2.7. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 58
  2.2.8. Cách tính toán một số chỉ tiêu nghiên cứu 59
  Tóm tắt chương 2 62
  CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG
  NGHỀ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 63
  3.1. Thực trạng năng lực tổ chức quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học,
  cơ sở vật chất của các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng 63
  3.1.1. Năng lực tổ chức quản lý 63
  3.1.2. Năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học 72
  3.1.3. Năng lực cơ sở vật chất 80 v
  3.1.4. Năng lực tổng hợp 85
  3.2. Kết quả đào tạo nghề của các trường cao đẳng nghề 88
  3.2.1. Kết quả tuyển sinh 88
  3.2.2. Kết quả học tập hàng năm 90
  3.2.3. Kết quả thi tốt nghiệp 91
  3.2.4. Kết quả việc làm và thu nhập 95
  3.3. Đánh giá năng lực các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng 98
  3.3.1. Xếp hạng cấp độ năng lực 98
  3.3.2. Mối quan hệ giữa năng lực yếu tố đầu vào với kết quả đào tạo của các
  trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng 99
  3.3.3. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức các trường cao đẳng nghề 101
  3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực của các trường cao đẳng nghề vùng
  đồng bằng sông Hồng 106
  3.4.1. Nhóm yếu tố bên trong 106
  3.4.2. Nhóm yếu tố bên ngoài 115
  3.4.3. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố 121
  Tóm tắt chương 3 123
  CHƯƠNG 4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIÁI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 124
  4.1. Những căn cứ đề xuất giải pháp 124
  4.1.1. Thực trạng năng lực các trường cao đẳng nghề và bối cảnh kinh tế xã
  hội Việt Nam 124
  4.1.2. Hội nhập kinh tế quốc tế 126
  4.1.3. Chiến lược đào tạo nghề của Việt Nam giai đoạn 2015 đến năm 2020 126
  4.1.4. Dự báo nhu cầu nhân lực vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2011 - 2020 127
  4.2. Quan điểm và định hướng nâng cao năng lực các trường cao đẳng nghề
  vùng đồng bằng sông Hồng 128
  4.2.1. Quan điểm 128
  4.2.2. Định hướng 128
  4.3. Các giải pháp 130 vi
  4.3.1. Giải pháp chung cho các trường cao đẳng nghề 130
  4.3.2. Giải pháp riêng cho từng nhóm trường 142
  Tóm tắt chương 4 146
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 147
  1. Kết luận 147
  2. Kiến nghị 148
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ 151
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152
  PHỤ LỤC 156

  vi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  Bộ LĐ TB và XH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Bộ GD - ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo
  Bộ Nông nghiệp và PTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  CBCNV Cán bộ công nhân viên
  CBQL Cán bộ quản lý
  CĐN Cao đẳng nghề
  CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  CTXH Chính trị xã hội
  CSDN Cơ sở dạy nghề
  CSVC Cơ sở vật chất
  CSSK Chăm sóc sức khỏe
  DN Doanh nghiệp
  DNNN Doanh nghiệp Nhà nước
  ĐBSH Đồng bằng sông Hồng
  ĐTN Đào tạo nghề
  HSSV Học sinh sinh viên
  LĐ Lao động
  NCKH Nghiên cứu khoa học
  NSNN Ngân sách nhà nước
  TBDH Thiết bị dạy học
  TCN Trung cấp nghề
  TCDN Tổng cục Dạy nghề
  TĐPTBQ Tốc độ phát triển bình quân
  THCS Trung học cơ sở
  THPT Trung học phổ thông
  TTDN Trung tâm dạy nghề
  SCN Sơ cấp nghề
  Sở LĐTB và XH Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  TT Tên bảng Trang
  2.1. Số lượng các trường đại học, cao đẳng vùng đồng bằng sông Hồng
  năm 2012 41
  2.2. Quá trình hình thành và phát triển các trường cao đẳng nghề 43
  2.3. Số lượng các trường cao đẳng nghề được thành lập mới hàng năm theo
  đơn vị hành chính của vùng 44
  2.4. Số lượng các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng được
  thành lập mới hàng năm theo hình thức sở hữu và cấp quản lý 45
  2.5. Các chương trình, dự án hỗ trợ các trường cao đẳng nghề vùng đồng
  bằng sông Hồng 48
  2.6. Tổng hợp số lượng các trường cao đẳng nghề, cán bộ quản lý, giáo
  viên, sinh viên, doanh nghiệp chọn khảo sát vùng đồng bằng sông
  Hồng 53
  2.7. Điểm chuẩn đánh giá các tiêu chí kiểm định của trường cao đẳng nghề 60
  3.1. Điểm kiểm định các tiêu chí thể hiện năng lực tổ chức quản lý của các
  trường cao đẳng nghề ở các tỉnh/thành phố vùng đồng bằng sông
  Hồng 64
  3.2. Điểm kiểm định thực tế các tiêu chí thể hiện năng lực tổ chức quản lý
  của các trường cao đẳng nghề thuộc hình thức sở hữu và cấp quản lý
  vùng đồng bằng sông Hồng 66
  3.3. Các khoản thu, chi hàng năm các trường cao đẳng nghề vùng đồng
  bằng sông Hồng (Tính bình quân 1 trường cao đẳng nghề điều tra) 67
  3.4. Nguồn lực tài chính các trường cao đẳng nghề năm 2012 69
  3.5. Kết quả khảo sát của cán bộ quản lý về xác định mục tiêu nhiệm vụ
  của các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng 71
  3.6. Điểm kiểm định các tiêu chí thể hiện năng lực đào tạo và nghiên cứu
  khoa học của các trường cao đẳng nghề thuộc tỉnh, thành phố vùng
  đồng bằng sông Hồng 73
  viii
  3.7. Số lượng cán bộ công nhân viên và giáo viên bình quân 1 trường cao
  đẳng nghề qua các năm 75
  3.8. Điểm kiểm định thực tế các tiêu chí thể hiện năng lực đào tạo và
  nghiên cứu khoa học của các trường cao đẳng nghề thuộc loại hình sở
  hữu và cấp quản lý vùng đồng bằng sông Hồng 77
  3.9. Kết quả khảo sát sinh viên về giáo viên, cán bộ quản lý 78
  3.10. Điểm kiểm định các tiêu chí thể hiện năng lực cơ sở vật chất của các
  trường cao đẳng nghề thuộc các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông
  Hồng 81
  3.11. Điểm kiểm định thực tế các tiêu chí thể hiện năng lực cơ sở vật chất của
  các trường cao đẳng nghề thuộc loại hình sở hữu và cấp quản lý vùng
  đồng bằng sông Hồng 82
  3.12. Kết quả khảo sát giáo viên và sinh viên về cơ sở vật chất các trường
  cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng 84
  3.13. Tổng hợp điểm kiểm định thể hiện năng lực các trường cao đẳng nghề
  vùng đồng bằng sông Hồng 86
  3.14. Số lượng học sinh, sinh viên tuyển sinh bình quân 1 trường cao đẳng
  nghề qua các năm 89
  3.15. Kết quả học tập của sinh viên năm thứ ba hệ cao đẳng nghề của các
  trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng 90
  3.16. Số lượng học sinh, sinh viên dự thi tốt nghiệp hàng năm của các trường
  cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng theo hình thức sở hữu 91
  3.17. Số lượng học sinh, sinh viên dự thi tốt nghiệp hàng năm của các
  trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng theo cấp quản lý 92
  3.18. Kết quả thi tốt nghiệp năm 2012 hệ cao đẳng nghề của các trường cao
  đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng 93
  3.19. Kết quả xếp loại tốt nghiệp hệ cao đẳng nghề của các trường cao đẳng
  nghề vùng đồng bằng sông Hồng từ 2010 – 2012 94
  3.20. Kết quả có việc làm sinh viên hệ cao đẳng của các trường cao đẳng
  nghề vùng đồng bằng sông Hồng từ 2010 -2012 95
  ix
  3.21. Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng nghề 96
  3.22. Tổng hợp ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp về tham gia đào tạo
  nghề ở các trường cao đẳng nghề vùng ĐBSH 97
  3.23. Kết quả xếp hạng cấp độ các trường cao đẳng nghề đại diện vùng
  đồng bằng sông Hồng 98
  3.24. Điểm kiểm định và số lượng sinh viên tuyển sinh hệ cao đẳng nghề
  bình quân 1 trường qua các năm 100
  3.25. Đánh giá của doanh nghiệp về trình độ làm việc của lao động qua đào
  tạo tại các trường cao đẳng nghề vùng ĐBSH 101
  3.26. Điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức của các trường cao đẳng nghề
  vùng đồng bằng sông Hồng 102
  3.27. Ma trận kết hợp điểm mạnh, điểm yếu với cơ hội và thách thức để đề
  xuất giải pháp nâng cao năng lực các trường cao đẳng nghề vùng đồng
  bằng sông Hồng 105
  3.28. Kết quả khảo sát sinh viên về một số thông tin 110
  3.29. Mức học phí thực tế chi trả bình quân 1 tháng năm 2012 theo loại
  hình trường 111
  3.30. Kết quả thăm dò ý kiến của học sinh học nghề về cơ sở vật chất kỹ
  thuật các trường cao đẳng nghề 114
  3.31. Kết quả khảo sát cán bộ quản lý về bộ quy chế 118
  3.32. Kết quả khảo sát cán bộ quản lý về hệ thống tổ chức quản lý 120
  3.33. Kết quả khảo sát giáo viên về một số thông tin 121
  4.1. Dự báo nhu cầu nhân lực vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2020 127
  4.2. Mức học phí dự tính có khả năng chi trả theo loại hình trường cao
  đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng ở các năm tiếp theo 143
  x
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  TT Tên hình Trang
  2.1. Bản đồ vùng đồng bằng sông Hồng 38

  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ
  TT Tên đồ thị Trang
  3.1. Số lượng giáo viên theo trình độ đào tạo năm 2012 107
  3.2. Cơ cấu trình độ kỹ năng nghề của giáo viên năm 2012 .108
  3.3. Cơ cấu giáo viên qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm năm 2012 .108
  3.4. Cơ cấu giáo viên qua đào tạo ngoại ngữ năm 2012 .109
  3.5. Cơ cấu giáo viên qua đào tạo tin học năm 2012 109
  DANH MỤC CÁC HỘP

  TT Tên hộp Trang
  3.1. Cần khai thác hết thiết bị đã đầu tư .84
  3.2. Một số bất cập về máy móc thiết bị phục vụ đào tạo .85
  3.3. Tuyển dụng sinh viên làm việc tại Hàn Quốc 97
  3.4. Học phí cao thì chất lượng cũng phải cao 109
  3.5. Sự lựa chọn học liên thông 112
  3.6. Khó khăn giữa đào tạo và môi trường làm việc thực tế .113
  3.7. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ .117
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
  TT Tên sơ đồ Trang

  2.1. Hệ thống tổ chức quản lý các trường cao đẳng nghề . 46
  2.2. Phương pháp tiếp cận theo quy trình người học . 49
  2.3. Khung phân tích nâng cao năng lực các trường cao đẳng nghề . 51
  2.4. Phương pháp phân tích SWOT của các trường cao đẳng nghề vùng đồng
  bằng sông Hồng 56
  3.1 Sơ đồ Venn về quan hệ giữa năng lực và các yếu tố ảnh hưởng 122
  4.1. Những vấn đề cần nghiên cứu để nâng cao năng lực các trường cao đẳng nghề 125
  1
  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Cùng với sự phát triển của các trường đại học và cao đẳng, các trường cao
  đẳng nghề (CĐN) đã góp phần cung cấp cho thị trường lao động và xã hội một
  lực lượng lao động có kỹ năng nghề cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
  của đất nước. Đến nay cả nước có 165 trường cao đẳng nghề đã góp phần cung
  cấp hàng ngàn lao động có tay nghề đang làm việc trong các cơ sở sản xuất kinh
  doanh trong và ngoài nước (Tổng cục Dạy nghề, 2014).
  Việt Nam là một trong các nước đang phát triển, một vài thập kỷ gần đây tốc
  độ tăng trưởng kinh tế tương đối ổn định ở mức khá cao. Trong quá trình công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu về lao động
  chất lượng cao của các doanh nghiệp ngày càng tăng lên. Vì vậy, sự nghiệp đào tạo
  nghề đang có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đầy thách thức. Làm thế nào để
  đáp ứng đủ cho nền kinh tế lực lượng lao động có kỹ năng nghề cả về số lượng, chất
  lượng và cơ cấu nghề, cơ cấu trình độ đào tạo? Làm thế nào để thay thế dần một bộ
  phận lao động nước ngoài đang làm việc ở những vị trí quan trọng trong các doanh
  nghiệp FDI tại Việt Nam? Làm thế nào để từ 2015 khi ASEAN trở thành cộng đồng
  thì lao động có tay nghề cao của Việt Nam, đủ sức cạnh tranh để không bị mất lợi
  thế trong khu vực? Những thách thức kể trên là vô cùng to lớn, chính vì vậy Ban Bí
  Thư Trung Ương Đảng đã ban hành chỉ thị số 37 về tăng cường sự lãnh đạo của
  Đảng về đào tạo lao động có tay nghề cao; ngày 23/5/2014 Thủ tướng Chính phủ đã
  phê duyệt đề án phát triển các trường nghề chất lượng cao đến năm 2020. Có thể nói
  rằng chưa bao giờ Đảng và Nhà nước lại dành sự quan tâm đến đào tạo nghề và đặc
  biệt là đào tạo nghề chất lượng cao như giai đoạn hiện nay. Kinh nghiệm của nhiều
  quốc gia phát triển trên thế giới cũng chỉ ra rằng, chất lượng nguồn nhân lực, đặc
  biệt là chất lượng nhân lực có tay nghề cao là yếu tố quyết định để hình thành năng
  lực cạnh tranh quốc gia, yếu tố quyết định sự thành công trong bối cảnh hội nhập
  quốc tế và khu vực.
  Đứng trước yêu cầu đó, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay,
  đòi hỏi các trường cao đẳng nghề, nơi đào tạo nghề ở ba cấp trình độ là cao đẳng
  nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề phải có đủ năng lực để đảm bảo chất lượng
  2
  dạy nghề. Tuy nhiên, chương trình đào tạo nghề của các cơ sở dạy nghề hiện nay
  còn chưa đáp ứng yêu cầu về lao động cho các thị trường lao động, một trong
  những nguyên nhân làm cho 49% lao động làm việc ở nước ngoài buộc phải về
  nước trước thời hạn do ngoại ngữ và tay nghề yếu (Cục Quản lý lao động ngoài
  nước, 2012). Sự phân bố các trường dạy nghề theo ngành, địa phương còn nhiều
  bất cập, thiếu định hướng. Mạng lưới dạy nghề chưa gắn với chiến lược phát
  triển kinh tế - xã hội của quốc gia cũng như của địa phương, chưa gắn với nhu
  cầu của xã hội. Các trường, trung tâm dạy nghề đều gặp phải sự bất cập về nguồn
  lực đầu tư cho mạng lưới cơ sở dạy nghề còn hạn hẹp, dàn trải chưa tập trung
  đồng bộ theo nghề. Đây là một trong những yếu tố làm cho quy mô đào tạo nhỏ
  bé, chương trình đào tạo chậm đổi mới, trang thiết bị phương tiện giảng dạy, thực
  hành thiếu và lạc hậu, do đó số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu cấp
  trình độ đào tạo còn chưa thực sự phù hợp với yêu cầu của lao động trực tiếp
  trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển dạy
  nghề nhanh, bền vững (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 2011b).
  Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) là vùng có số lượng tuyển sinh lớn nhất cả
  nước và là vùng tập trung đông nhất các trường cao đẳng nghề, chiếm 37,41% trên
  tổng số các trường cao đẳng nghề trong cả nước (Tổng cục Dạy nghề, 2013). Các
  trường cao đẳng nghề đều mong muốn đào tạo đội ngũ lao động tay nghề cao đáp
  ứng nhu cầu thị trường lao động. Nhưng, cũng trong bối cảnh trên, so với tiêu
  chuẩn kiểm định chất lượng thì hầu hết chất lượng các trường cao đẳng nghề còn
  thấp, chương trình đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động và
  hội nhập quốc tế. Phần lớn các trường chưa có những chương trình hỗ trợ sinh viên
  những kỹ năng cần thiết cho công việc sau khi ra trường, ít có sự liên kết giữa
  trường và doanh nghiệp.
  Từ thực trạng hệ thống các trường cao đẳng nghề và nhu cầu học nghề
  vùng ĐBSH để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng thì việc nghiên cứu
  nhằm nâng cao năng lực các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu học nghề của
  người lao động, đặc biệt ở khu vực nông thôn của vùng ĐBSH là cần thiết, góp
  phần giải quyết việc làm, giảm bất ổn cho nền kinh tế và xã hội.
  3
  Vì vậy, nghiên cứu này nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau:
  (1) Năng lực, các tiêu chí và phương pháp đánh giá năng lực của các
  trường CĐN là gì?
  (2) Năng lực và các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao năng lực của các
  trường CĐN vùng ĐBSH trong những năm qua như thế nào?
  (3) Kết quả đào tạo nghề của các trường CĐN vùng ĐBSH có đáp ứng
  nhu cầu các đơn vị sử dụng lao động hay không? Tại sao?
  (4) Nâng cao năng lực cho các trường CĐN vùng ĐBSH trong những năm
  tới cần theo định hướng nào và nên áp dụng những giải pháp cụ thể nào?
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở đánh giá thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực các
  trường CĐN vùng ĐBSH mà đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cho các
  trường cao đẳng nghề vùng ĐBSH thực hiện được mục tiêu và chiến lược đào tạo
  nghề của Việt Nam đến năm 2020.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa và làm rõ thêm những lý luận và thực tiễn về năng lực,
  nâng cao năng lực của các trường cao đẳng nghề.
  - Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực của
  các trường cao đẳng nghề vùng ĐBSH những năm qua.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho các trường cao đẳng
  nghề vùng ĐBSH trong những năm tiếp theo.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là những vấn đề lý luận, thực tiễn
  về nâng cao năng lực của các trường CĐN được thể hiện qua những đối tượng
  cụ thể sau:
  - Các trường cao đẳng nghề theo các loại hình sở hữu, cấp quản lý, địa
  điểm (tỉnh/thành phố); Một số nghề đào tạo chính; Các cán bộ, giảng viên, sinh
  viên; Cơ sở vật chất; Vốn và nguồn vốn huy động.
  4
  - Các cơ quan quản lý các trường CĐN: Tổng cục Dạy nghề; Bộ chủ quản;
  Sở LĐ TB và XH; Doanh nghiệp .
  - Các đơn vị sử dụng lao động được đào tạo từ các trường cao đẳng nghề:
  Doanh nghiệp .
  - Các cơ chế chính sách về dạy nghề.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  3.2.1. Về nội dung
  Tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực và nâng
  cao năng lực các trường CĐN; Đánh giá thực trạng năng lực của các trường CĐN
  (Năng lực tổ chức quản lý, năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học, năng lực cơ sở
  vật chất, kết quả đào tạo); Tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực của các
  trường CĐN và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho các trường CĐN
  vùng ĐBSH.
  3.2.2. Về không gian
  Đề tài được thực hiện trên phạm vi các trường CĐN vùng ĐBSH, một số
  nội dung chuyên sâu được khảo sát tại các trường CĐN đại diện cho các nghề, loại
  hình sở hữu, cấp quản lý và các tỉnh vùng ĐBSH.
  3.2.3. Về thời gian
  Dữ liệu thứ cấp phục vụ nghiên cứu này được thu thập từ năm 2005 –
  2013. Dữ liệu sơ cấp phục vụ cho nghiên cứu này được thu thập chủ yếu trong
  năm 2012, có cập nhật hàng năm. Các giải pháp đề xuất sẽ áp dụng từ 2015 đến
  2020.
  4. Những đóng góp mới của luận án
  - Làm rõ thêm những lý luận về năng lực, yếu tố cấu thành năng lực và
  nâng cao năng lực của các trường cao đẳng nghề theo các quan điểm khác nhau,
  theo các tiêu chí, nội dung, phương pháp đánh giá và xếp hạng mức độ năng lực
  của các trường cao đẳng nghề.
  - Cung cấp cơ sở dữ liệu phong phú và tin cậy về thực trạng năng lực; Các
  cấp độ năng lực các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng theo các
  phương diện (Năng lực tổ chức quản lý, năng lực đào tạo & nghiên cứu khoa
  học, năng lực cơ sở vật chất, kết quả đào tạo); Nhu cầu của các đơn vị sử dụng
  5
  lao động trong vùng; So sánh được năng lực các trường cao đẳng nghề vùng đồng
  bằng sông Hồng với các tiêu chí kiểm định; Chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến năng
  lực của các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng. Các dữ liệu này có
  thể sử dụng cho các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giảng dạy tham khảo để tiếp
  tục hoàn thiện chính sách, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
  - Đề xuất hệ thống các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực cho
  các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng trong thời gian tới.

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực của các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực của các trường cao đẳng nghề vùng đồng bằng sông Hồng. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status