Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán

  Giới thiệu tài liệu quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
  TÓM TẮT KHÓA LUẬN.
  LỜI MỞ ĐẦU.
  PHẦN I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  1.1. Đặc điểm của Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ảnh hưởng đến kiểm toán doanh thu trong kiểm toán Báo cáo tài chính
  1.1.1. Khái niệm Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.1.2. Điều kiện để ghi nhận Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.1.3. Các tài khoản hạch toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .
  1.1.4. Một số quy định khi hạch toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.1.5. Quy trình ghi nhận Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.1.6. Kiểm soát nội bộ đối với Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
  1.2. Rủi ro thường gặp trong hạch toán và ghi nhận Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.2.1. Một số trường hợp gian lận của Doanh nghiệp trong hạch toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
  1.2.2. Sai sót trong hạch toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.3. Kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính
  1.3.1.Vai trò của kiểm toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính
  1.3.2. Mục tiêu của kiểm toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.3.3. Bằng chứng trong kiểm toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
  1.3.4. Quy trình kiểm toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.3.4.1. Lập kế hoạch kiểm toán
  1.3.4.1.1 Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán.
  1.3.4.1.2. Thu thập thông tin cơ sở.
  1.3.4.1.3. Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lí của khách hàng và thực hiện các thủ tục phân tích
  1.3.4.1.4. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán
  1.3.4.1.5. Nghiên cứu HTKSNB của khách hàng và đánh giá rủi ro kiểm soát
  1.3.4.1.6. Lập kế hoạch kiểm toán toàn diện và soạn thảo chương trình kiểm toán.
  1.3.4.2. Thực hiện kiểm toán
  1.3.4.2.1. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát
  1.3.4.2.2. Thực hiện thủ tục phân tích
  1.3.4.2.3. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết
  1.3.4.3. Kết thúc kiểm toán
  PHẦN II. THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)
  2.1. Tổng quan Công ty AASC.
  2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của AASC
  2.1.2. Các dịch vụ cung cấp của AASC
  2.1.3. Thị trường và khách hàng của AASC
  2.1.4. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lí của AASC
  2.1.5. Khái quát về hoạt động kiểm toán của Công ty
  2.1.5.1. Quy trình kiểm toán chung tại Công ty AASC
  2.1.5.2. Quy trình kiểm soát chất lượng tại Công ty AASC
  2.2. Thực trạng kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
  vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty AASC
  2.2.1. Giới thiệu về khách hàng kiểm toán
  2.2.2. Thực trạng kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty AASC
  2.2.2.1. Khái quát về quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty AASC
  2.2.2.2. Lập kế hoạch kiểm toán.
  2.2.2.2.1. Kí kết hợp đồng kiểm toán.
  2.2.2.2.2. Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể
  2.2.2.2.3. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro trong kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên BCTC.
  2.2.2.2.4. Thu thập thông tin về hệ thống kế toán và đánh giá HTKSNB
  2.2.2.3. Thực hiện kiểm toán
  2.2.2.3.1. Thực hiện thủ tục phân tích.
  2.2.2.3.2. Thực hiện kiểm tra chi tiết
  2.2.2.4. Kết thúc kiểm toán
  PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN.
  3.1. Nhận xét, đánh giá về quy trình kiểm toán tại AASC.
  3.1.1 Ưu điểm
  3.1.2. Một số hạn chế trong công tác kiểm toán tại AASC
  3.1.2.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán.
  3.1.2.1.1. Thu thập thông tin cơ sở về khách hàng.
  3.1.2.1.2. Tìm hiểu HTKSNB và đánh giá rủi ro kiểm soát.
  3.1.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán
  3.1.2.2.1. Chọn mẫu kiểm toán
  3.1.2.2.2. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát
  3.1.2.2.3. Thực hiện thủ tục phân tích
  3.1.2.2.4. Thủ tục gửi thư xác nhận ít được thực hiện
  3.1.2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán
  3.1.2.3.1. Rà soát lại hồ sơ kiểm toán.
  3.1.2.3.2. Xem xét các sự kiện phát sinh sau niên độ kế toán
  3.1.2.3.3.Thực hiện các bút toán điều chỉnh
  3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán tại AASC
  3.2.1. Các giải pháp về công tác kiểm toán nói chung tại AASC.
  3.3.2 Các giải pháp nhằm cải thiện quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại AASC
  3.3.2.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán
  3.2.2.1.1 Chú trọng thu thập thông tin cơ sở về khách hàng.
  3.2.2.1.2 Về Đánh giá HTKSNB và rủi ro kiểm soát
  3.2.2.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán.
  3.2.2.2.1. Chọn mẫu kiểm toán.
  3.2.2.2.2 Thực hiện thử nghiệm kiểm soát.
  3.3.2.2.3. Áp dụng nhiều hơn các thủ tục phân tích
  3.2.2.2. Chú trọng thủ tục gửi thư xác nhận
  3.2.2.3. Giai đoạn kết thúc kiểm toán
  3.3.2.3.1 Quy định về việc rà soát lại Hồ sơ kiểm toán
  3.3.2.3.2 Tăng cường kiểm tra các sự kiện phát sinh sau niên độ kế toán
  3.3.2.3.3. Thực hiện các bút toán điều chỉnh
  KẾT LUẬN.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Xem Thêm: quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status