Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phương pháp Bayes và ứng dụng trong mạng Nơron

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phương pháp Bayes và ứng dụng trong mạng Nơron

  MVC LVC
  , ? lI:
  LOIMOBAU
  A'
  CHUaNG 1- TONG QUAN 3
  1.1.Gioi thi~u 3
  1.2.Co sa v€ phuong phap Bayes 3
  1.3.Cae d~c tIling cua d6i tu<;1ngtrong phan lop 6
  1.4. B~Liroan phan lOp Bayes t6ng quat ", 10
  1.4.1. B~c tIling bQi,vector d~c tru'ng 10
  1.4.2. Lu~t phan lOpBayes cho cae d6i tu<;1ngda lOp,da d~c tIling 11
  15 C
  .A'
  h
  ' ? b
  '"
  h
  ,.t'
  k
  "
  h
  "
  1
  "
  13 1!clieu oa rUlro trong al roan tong e p an op .
  1.5.1. C1!cti~u hoa rui ro trong b~Liroan phan lOpBayes 16
  1.5.2. T6ng quat hoa s1!phan lOptheo tieu chuffnh<;1p19c1!cdc;t.i 17
  1.6.Quy€t dinh mi€n, xac sua"tsai sO' 18
  1.7.Cae ham bi~t thli'c 20
  1.7.1. Ham bi~t thli'cGauss trong bai roan nh~n dc;t.nghai lop 23
  1.7. 2. Bi~t thli'cdc;t.ngroan phuong tuy€n tinh theo lu~t Bayes 24
  1.7.3. Bi~t thli'ctuy€n tinh : BAngthli'clOpma tr~n hi~p phuong sai 25
  1.7.4. Bai roan phan lOptheo khmlng each Euclide nh6 nha"t 33
  1.8.Uoc lu<;1ngm~t dQxac sua"t 34
  1.8.1. Phuong phap tham s6 36
  1.8.2. Phuong phap phi tham sO' 40
  1.8.2.1. Phuong phap Kernel- base. Pazen Window 42
  1.8.2.2. Phuong phap Ian c~n g~n nha"t: K - nearest Neighbors 47
  1.8.3. Phuong phap nli'atham s6 49
  1.8.3.1 Xa"pXlham 50
  1.8.3.2 Khmlng each giua cae m~t dQxac sua"t.Khmlng each Kullback-
  Leibler 54
  CHUaNG 2 - MANG NaRON xAc sUA T 56
  2.1. Ma d~u 56
  2.2. Xay d1!ngphuong phap mc;t.ngnoron 59
  2.3. Mc;t.ngnoron xac sua"tvoi nhan Gauss xuyen tam 60
  2.4. Mc;t.ngnoron xac sua"tvoi nhan Gauss chuffn
  " " " :;:;: h
  A'
  h
  '
  61 xuyen tam va cae mall c uan oa .CHUdNG 3 - M~NG NdRON NHA.NT~O 62
  3.1.Md d~u 62
  3.2.M~ng noron nhan t~o 62
  3.2.1. NdrOllnhan t~o 62
  3.2.2. Suc m~nh cua ma hlnh m~ng noron 63
  3.3.Ca'utruc m~ng noron , 64
  3.3.1. Ham kich ho~t " 64
  3.3.2.Lien k€t m~ng , 65
  3.3.2.1. Cac m~ng truy€n th~ng 65
  3.3.2.2. M~ng n6i nguQc 65
  3.3.2.3. M~ng Ian truy€n da lOp 66
  3.4.Bi€u ki~n dung hQc 68
  3 5 Ki
  ~ ,
  h d
  '
  d
  4 .,
  h
  ~ ,?
  69 em tra tm ling an va tm tong quat cua m~ng noron .
  3.5.1. Xac dinh tinh t6ng quat hoa 70
  3.5.2. Phuong phap tham chi€u cheo 70
  3.6. Hi<$ntuQngOverfitting 70
  ? ? ? K ",.,,?
  3.7. Anh huang cua so noron tren tm hittu cua m~ng 71
  CHUdNG 4 - BAITOAN UNGD1)NG 73
  4.1. Bai toan ung dl,mgm~ng noron xac sua'L 73
  4.1.1. GiOithi<$uso net v€ hQpcha't dioxin 73
  4.1.1.1. S\!'hlnh thanh va phan tan cua cac dioxin trong t\!,nhien 73
  4.1.1.2. Tinh cha't va tac h~i cua dioxin 73
  4.1.1.3. Giam tac h~i va ham luQngdioxin va cac cha't dOckhac
  trong mai truC1ng 74
  4.1.2. Bai toan 75
  4.1.3. Phuong phap 75
  4.1.3.1. Dung phffnm€m Hyperchem 75
  4.1.3.2. Dung phffnm€m Excel 76
  4.1.3.3. Dung phffnm€m Visual C++ 77
  4.1.4. K€t qua 77
  4.2. Bai toan ung d\1ngm~ng noron nhan t~o 78
  4.2.1. Bai toan 78
  4.2.2. Phuong phap 78
  4.2.3. K€t qua 79CHUdNG 5 - KET LU~N
  5.1. K€t lu~n v€ vi~c sa d1;mgm~ng ndron x,ic sua'ttrong nh~n d~ng 81
  5.2. K€t lu~n v€ vi~c sa d1;mgm~ng ndron nhan t~o trong nghien cUuQSAR 81
  Tai li~u tham khao 83
  PhVh,tc """""""" "

  Xem Thêm: Phương pháp Bayes và ứng dụng trong mạng Nơron
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp Bayes và ứng dụng trong mạng Nơron sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status