Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu biến động và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu biến động và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 1
  1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  5 Những đóng góp mới của luận án 4
  Chương 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 5
  1.1 Một số vấn đề lý luận về sử dụng đất 5
  1.1.1 Khái niệm và vai trò của đất 5
  1.1.2 Sử dụng đất và quản lý sử dụng đất 7
  1.1.3 Nghiên cứu quản lý sử dụng đất đồi núi Việt Nam 7
  1.2 Cơ sở khoa học về biến động sử dụng đất và lớp phủ 10
  1.2.1 Khái niệm biến động sử dụng đất và lớp phủ 10
  1.2.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến biến động sử dụng đất và lớp phủ 12
  1.2.3 Nghiên cứu biến động sử dụng đất, lớp phủ bằng tư liệu viễn thám và GIS 15
  1.2.4 Hệ thống phân loại sử dụng đất và lớp phủ đối với tư liệu viễn thám 18
  1.3 Sử dụng đất, biến động sử dụng đất trên thế giới và Việt Nam 18
  1.3.1 Sử dụng đất và biến động sử dụng đất trên trên thế giới. 18
  1.3.2 Sử dụng đất và biến động sử dụng đất ở Việt Nam 23
  1.4 Tình hình nghiên cứu biến động sử dụng đất trên thế giới và Việt Nam 27
  1.4.1 Tình hình nghiên cứu biến động sử dụng đất trên thế giới 27
  1.4.2 Tình hình nghiên cứu biến động sử dụng đất ở Việt Nam 32
  1.5 Nhận xét tổng quan tài liệu và định hướng nghiên cứu 35
  1.5.1 Nhận xét tổng quan tài liệu 35
  1.5.2 Giả thiết nghiên cứu của đề tài 36
  Chương 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43
  2.1 Nội dung nghiên cứu 43
  2.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên và kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu. 43
  2.1.2 Đánh giá biến động sử dụng đất huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
  bằng công nghệ viễn thám và GIS 43
  2.1.3 Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên và xã hội đến biến động
  sử dụng đất huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh 43
  2.1.4 Đánh giá tác động của biến động sử dụng đất đến thu nhập, việc làm
  và độ che phủ rừng trên địa bàn huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh 43
  2.1.5 Đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý huyện Tiên Yên, tỉnh
  Quảng Ninh 44
  2.2 Dữ liệu nghiên cứu 44
  2.2.1 Dữ liệu ảnh vệ tinh 44
  2.2.2 Dữ liệu bản đồ 44
  2.2.3 Dữ liệu khác 44
  2.3 Phương pháp nghiên cứu 45
  2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 45
  2.3.2 Phương pháp xử lý dữ liệu viễn thám 47
  2.3.3 Phương pháp phân tích không gian trong GIS 48
  2.3.4 Phương pháp phân tích hồi quy logistic đa biến 48
  2.3.5 Phương pháp xử lý số liệu 52
  Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 55
  3.1 Điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh 55
  3.1.1 Điều kiện tự nhiên huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh 55
  3.1.2 Các nguồn tài nguyên 60
  3.1.3 Tình hình kinh tế xã hội huyện Tiên Yên 63
  3.1.4 Hiện trạng sử dụng đất huyện Tiên Yên 67 3.1.5 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội huyện Tiên Yên 68
  3.2 Đánh giá biến động sử dụng đất huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh
  bằng công nghệ viễn thám và GIS 70
  3.2.1 Xử lý ảnh vệ tinh 70
  3.2.2 Thành lập bản đồ sử dụng đất 78
  3.2.3 Đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2000 - 2010 khu vực huyện
  Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh 84
  3.3 Ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên và xã hội đến biến động sử dụng đất 92
  3.3.1 Mã hóa các biến trong mô hình hồi quy logistic 92
  3.3.2 Ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên, xã hội đến biến động sử dụng đất
  khu vực Tiên Yên giai đoạn 2000 - 2005 95
  3.3.3 Ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên, xã hội đến biến động sử dụng đất
  huyện Tiên Yên giai đoạn 2005 - 2010 99
  3.3.4 So sánh ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên, xã hội đến biến động sử
  dụng đất huyện Tiên Yên 101
  3.4 Tác động của biến động sử dụng đất đến thu nhập, việc làm và độ che
  phủ rừng trên địa bàn huyện Tiên Yên 103
  3.4.1 Tác động của biến động sử dụng đất đến thu nhập và việc làm 103
  3.4.2 Tác động của biến động sử dụng đất đến độ che phủ rừng và khả năng
  bảo vệ của lớp phủ đối với xói mòn 113
  3.5 Đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý huyện Tiên Yên 116
  3.5.1 Những căn cứ đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý huyện
  Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh 116
  3.5.2 Đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý huyện Tiên Yên, tỉnh
  Quảng Ninh 116
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 120
  1 Kết luận 120
  2 Kiến nghị 121
  Danh mục các công trình đã công bố của tác giả liên quan đến luận án 122
  Tài liệu tham khảo 123
  Phụ lục 131

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Biến động sử dụng đất là một trong những động lực chính làm biến đổi môi
  trường toàn cầu, là trung tâm của những tranh luận về phát triển bền vững (Turner
  and Lambin, 2001). Biến động sử dụng đất làm ảnh hưởng đến hệ thống chức năng
  của trái đất, gây nhiều hậu quả như thay đổi thảm thực vật, biến đổi các đặc tính lý
  hóa của đất, các hệ thống thủy văn và tài nguyên động, thực vật. Biến động sử dụng
  đất là một trong những nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu và mất cân bằng sinh
  thái. Những biến động trong sử dụng đất diễn ra nhanh chóng và rộng khắp trên thế
  giới, bao gồm việc chuyển đất rừng tự nhiên thành đất sản xuất nông nghiệp, một
  phần đất nông nghiệp lại được dùng để xây dựng khu dân cư, mở rộng đô thị .(Mas,
  1999). Mặc dù, biến động sử dụng đất xảy ra ở từng khu vực nhưng lại tác động tiêu
  cực trên phạm vi toàn cầu. Do đó, những hiểu biết về nguyên nhân, động lực cũng
  như ảnh hưởng của biến động sử dụng đất có vai trò quan trọng.
  Ngay từ năm 1972, tại hội nghị Quốc tế về Môi trường và Con người, tổ
  chức tại Stockholm, cộng đồng các nhà khoa học đã chính thức kêu gọi thực hiện
  các nghiên cứu về biến động sử dụng đất - lớp phủ trên toàn thế giới. Đến năm
  1992, nội dung này được nhắc lại tại Hội nghị Quốc tế về Môi trường và Phát triển
  (UNCED) tại Rio de Janeiro. Vì vậy nhiều nghiên cứu về biến động sử dụng đất và
  lớp phủ đã được triển khai ở các nước phát triển và đang phát triển như Bangladesh,
  Nepal, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Kenya, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Canada .
  (Qasim et al., 2011).
  Ở Việt Nam, áp lực về gia tăng dân số và phát triển kinh tế xã hội đã tác
  động mạnh mẽ đến sử dụng đất làm cho hiện trạng sử dụng đất có nhiều thay đổi.
  Diện tích đất để phát triển các khu dân cư và đô thị tăng lên, đất sản xuất nông
  nghiệp ở các khu vực đồng bằng bị thu hẹp. Việt Nam có 3/4 diện tích tự nhiên là
  đồi núi, chủ yếu phân bố ở khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đây là địa bàn cư trú
  của đại đa số cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đây cũng là nơi có địa hình chia cắt mạnh, nhiều núi cao, giao thông đi lại khó khăn, kinh tế xã hội chậm phát triển. Đời
  sống của một bộ phận không nhỏ người dân trong vùng còn gặp nhiều khó khăn do
  diện tích đất canh tác nhỏ hẹp, điều kiện sản xuất có rất nhiều hạn chế. Do đó biến
  động trong sử dụng đất như phá rừng để mở rộng đất canh tác hay du canh, du cư
  dường như là cơ chế phản hồi để thích nghi với điều kiện khó khăn nhằm ổn định cuộc
  sống. Tuy nhiên việc chuyển đổi từ đất rừng sang đất sản xuất đã gây ra nhiều hậu quả
  nghiêm trọng, năm 1995 nước ta chỉ còn 9,3 triệu ha rừng tự nhiên, độ che phủ rừng
  thấp ở mức kỷ lục là 28,2%, nhiều diện tích đất trống đồi núi trọc rất khó phục hồi.
  Tiên Yên là huyện miền núi phía Đông tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích
  tự nhiên là 64.789,74 ha, độ cao từ 0 đến 900 m so với mực nước bi ển. Địa hình
  của huyện bị chia cắt mạnh, nhiều núi cao, hệ thống sông, suối ngắn, nhỏ và có độ
  dốc lớn chia cắt các xã trong vùng gây nhiều khó khăn trở ngại trong phát triển
  kinh tế và sử dụng đất. Là huyện miền núi ven biển, Ti ên Yên có một hệ sinh t hái
  đa dạng gồm rừng, biển, rừng ngập mặn. Tiên Yên có 49,8% dân cư là người thiểu
  số như Tày, Dao, Sán Chỉ, Sán Rìu .với lịch sử, văn hóa, tập quán canh tác riêng
  biệt tạo nên những nét đặc trưng trong sử dụng đất . (UBND huyện Tiên Yên,
  2013a). Từ năm 2000 trở lại đây, dưới tác động của nhiều yếu tố, tình hình sử dụng
  đất của Tiên Yên có nhiều biến động. Mặc dù đã có chính sách định canh định cư
  nhưng do cuộc sống khó khăn nên đồng bào dân tộc cư trú ở các vùng cao của
  huyện vẫn phá rừng làm nương rẫy. Còn ở khu vực ven biển là việc mở rộng đất
  nuôi trồng thủy sản từ đất rừng ngập mặn. Vì nông nghiệp là ngành sản xuất chính
  trên địa bàn huyện nên bất kỳ sự thay đổi nào trong sử dụng đất sẽ tác động mạnh
  mẽ đến cuộc sống của người dân đồng thời ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
  Những nghiên cứu về biến động sử dụng của các nhà khoa học trên thế giới
  cho thấy, các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc
  giải thích những động lực dẫn đến biến động sử dụng đất. Tuy nhiên trong những
  điều kiện khác nhau và ở các vùng địa lý khác nhau thì ảnh hưởng của những nhân
  tố đến biến động sử dụng đất cũng hoàn toàn thay đổi. Vì vậy việc đánh giá biến
  động sử dụng đất và xác định được ảnh hưởng của những yếu tố tự nhiên, xã hội đến biến động sử dụng đất từ đó đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất là vấn đề
  cấp thiết.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Đánh giá biến động sử dụng đất và xác định ảnh hưởng của các yếu tố tự
  nhiên, xã hội đến biến động sử dụng đất huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh.
  - Đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý trên địa bàn huyện Tiên
  Yên, tỉnh Quảng Ninh
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  3.1. Ý nghĩa khoa học
  Xác định được mối tương quan giữa các yếu tố tự nhiên, xã hội đến biến
  động sử dụng đất.
  Đề tài góp phần bổ sung cơ sở lý luận trong nghiên cứu đánh giá biến động
  sử dụng đất bằng tư liệu viễn thám, công nghệ GIS và phân tích hồi quy.
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp thông tin, bản đồ, số liệu về biến
  động sử dụng đất của khu vực nghiên cứu theo thời gian và không gian giúp cho cơ
  quan quản lý đất đai nắm được diễn biến và xu hướng biến động đất đai. Các yếu tố
  tự nhiên, xã hội có ảnh hưởng đến biến động sử dụng đất mà đề tài xác định được sẽ
  là cơ sở khoa học để cân nhắc giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường khi chuyển
  đổi mục đích sử dụng đất trong điều kiện cụ thể ở huyện Tiên Yên.


  Xem Thêm: Nghiên cứu biến động và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu biến động và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất hợp lý huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status