Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Quản lý nhà nước đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015

  CHƯƠNG 1- CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN
  LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LOGISTICS CẢNG BIỂN 16
  1.1 Cơ sở lý luận về QLNN đối với dịch vụ logistics cảng biển 16
  1.1.1 Khái quát về dịch vụ logistics cảng biển . 16
  1.1.2 Quản lý nhà nước đối với dịch vụ logistics cảng biển 22
  1.2 Một số kinh nghiệm quốc tế về QLNN đối với dịch vụ logistics tại cảng biển 37
  1.2.1 Tình hình phát triển dịch vụ logistics cảng biển trong khu vực 37
  1.2.2 Kinh nghiệm QLNN đối với dịch vụ logistics cảng biển tại Singapore . 41
  1.2.3 Kinh nghiệm QLNN đối với dịch vụ logistics cảng biển của Trung Quốc 45
  1.2.4 Kinh nghiệm QLNN đối với dịch vụ logistics cảng biển của Nhật Bản . 49
  1.2.5 Một số bài học kinh nghiệm về QLNN đối với dịch vụ logistics cảng biển . 51
  CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ
  LOGISTICS Ở CẢNG HẢI PHÒNG . . 55
  2.1 Đánh giá thực trạng và tiềm năng về dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng . 55
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của cảng Hải Phòng . 55
  2.1.2 Hệ thống hoạt động dịch vụ logistics ở cảng Hải phòng 60
  2.1.3 Tiềm năng phát triển dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng 77
  2.2 Đánh giá thực trạng về quản lý nhà nước đối với dịch vụ logistics ở cảng
  Hải Phòng 83
  2.2.1 Các cơ quan QLNN đối với dịch vụ logistics cảng biển . 83
  2.2.2 Thực trạng về QLNN đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng . 87
  2.2.5 Đánh giá về QLNN đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng 112
  CHƯƠNG 3 - PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ
  NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LOGISTICS Ở CẢNG HẢI PHÒNG 125
  3.1 Phương hướng đổi mới QLNN đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng 125
  3.1.1 Quan điểm đổi mới QLNN đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng 125
  3.1.2 Mục tiêu và định hướng về QLNN cho phát triển dịch vụ logistics ở cảng
  Hải Phòng . 127
  3.2 Các giải pháp và kiến nghị về đổi mới QLNN đối với dịch vụ logistics ở
  cảng Hải Phòng 130
  3.2.1 Các giải pháp đổi mới QLNN đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng 130
  3.2.2 Một số kiến nghị về đổi mới QLNN đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải
  Phòng 144
  KẾT LUẬN 149
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ . x
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO xi
  PHỤ LỤC xix
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của nghiên cứu đề tài luận án
  Theo định nghĩa của Luật Thương mại Viêt Nam năm 2005 tại Mục 4, Điều
  233. “Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức
  thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho,
  lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng
  gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến
  hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao”. [19]
  Dịch vụ logistics là một hoạt động dịch vụ tổng hợp mang tính dây chuyền,
  hiệu quả của quá trình này có tầm quan trọng quyết định đến tính cạnh tranh của
  ngành công nghiệp và thương mại mỗi quốc gia. Những nước phát triển như
  Nhật và Mỹ dịch vụ logistics đóng góp khoảng 10% GDP. Đối với những nước
  kém phát triển thì tỷ lệ này có thể hơn 30%. Sự phát triển dịch vụ logistics có ý
  nghĩa đảm bảo cho việc vận hành sản xuất, kinh doanh các dịch vụ khác được
  đảm bảo về thời gian và chất lượng. Dịch vụ logistics phát triển tốt sẽ mang lại
  khả năng tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Dịch vụ
  logistics ở Việt Nam chiếm khoảng từ 15-20% GDP. Theo công bố số liệu của
  Tổng cục Thống kê (GSO) ngày 23/12 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
  của Việt Nam năm 2013 tính theo giá hiện hành đạt 3.584.261 tỷ đồng, tương
  đương 170,4 tỷ USD, Như vậy, chi phí cho dịch vụ logistics chiếm khoảng 26 -
  34 tỷ USD. Đây là một khoản tiền rất lớn. Nếu chỉ tính riêng khâu quan trọng
  nhất trong dịch vụ logistics là vận tải, chiếm từ 40-60% chi phí thì cũng đó là
  một thị trường dịch vụ khổng lồ. Trong khi kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2013
  đạt 132,2 tỷ USD thì tỉ lệ kim ngạch xuất nhập khẩu so với GDP của nước ta
  ngày càng tăng, năm 2009 là 135,8% đến năm 2013 đã vượt qua mốc 177,5%
  Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI đã đưa ra chiến lược phát về triển kinh
  tế - xã hội 2011-2020. Với mục tiêu tổng quát là phấn đấu đến năm 2020 nước ta
  cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định,
  dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được
  nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững;
  vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững
  chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau. [8] Về kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ
  tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân 7 – 8%/năm. GDP năm
  2020 theo giá so sánh khoảng 2,2 lần so với năm 2010; GDP bình quân đầu
  người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 USD.
  Trong đó đối với việc phát triển ngành dịch vụ Nghị quyết chỉ rõ: Phát triển
  mạnh các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có giá trị cao, tiềm năng lớn và có
  sức cạnh tranh. Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm
  lượng tri thức và công nghệ cao như du lịch, hàng hải, hàng không, viễn thông,
  công nghệ thông tin, y tế. Hiện đại hóa và mở rộng các dịch vụ có giá trị gia tăng
  cao như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, logistics và các dịch vụ hỗ
  trợ kinh doanh khác.
  Quyết định 2190/2009/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ban hành ngày
  24/12/2009 phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến
  năm 2020, định hướng đến 2030 là tận dụng tối đa lợi thế về địa lý và điều kiện
  tự nhiên để phát triển toàn diện hệ thống cảng biển, đột phá đi thẳng vào hiện
  đại, nhanh chóng hội nhập với các nước tiên tiến trong khu vực về lĩnh vực cảng
  biển nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm
  2020, từng bước đưa kinh tế hàng hải trở thành mũi nhọn hàng đầu trong 5 lĩnh
  vực kinh tế biển, đồng thời góp phần củng cố an ninh, quốc phòng của đất nước.
  Một trong những giải pháp đặt ra là huy động tối đa mọi nguồn lực trong và
  ngoài nước để phát triển cảng biển. Tăng cường xúc tiến đầu tư, khuyến khích và
  tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
  tham gia đầu tư phát triển cảng biển bằng các hình thức theo quy định của pháp
  luật; chú trọng áp dụng hình thức nhà nước - tư nhân (PPP) đối với các cảng, khu
  bến phát triển mới có quy mô lớn. Áp dụng cơ chế cho thuê cơ sở hạ tầng đối với
  các bến cảng đã được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách. Tiếp tục đẩy
  mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng trong thu hút đầu tư phát triển và kinh doanh khai thác cảng biển phù hợp với quá trình hội nhập
  và thông lệ quốc tế.[24]
  Nghị quyết số 32/NQ-TW ngày 05 tháng 8 năm 2003 của Bộ chính trị về
  xây dựng và phát triển Thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá,
  hiện đại hoá đất nước đã khẳng định: “Hải Phòng là Thành phố Cảng lâu đời,
  nằm ở vị trí trung tâm vùng Duyên Hải Bắc Bộ, là đầu mối giao thông quan
  trọng và cửa chính ra biển của các tỉnh phía Bắc, giao lưu thuận lợi với các địa
  phương trong nước và quốc tế”.
  Xác định rõ vai trò của cảng biển đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
  của thành phố trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và
  thành phố Hải Phòng - hệ thống cảng biển trên địa bàn TP Hải Phòng đã không
  ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp
  phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thành phố. Số doanh nghiệp khai thác
  cảng không ngừng phát triển (trên 40 doanh nghiệp). Tuy nhiên cảng Hải Phòng
  mới chỉ chú trọng tới việc đầu tư vào hai dịch vụ chính là dịch vụ xếp dỡ
  container và kho bãi còn các dịch vụ khác chưa được quan tâm làm cho hoạt
  động ở cảng Hải Phòng vẫn còn bị đình trệ. Những ánh tắc này không chỉ bị cản
  trở bởi dịch vụ xếp dỡ và kho bãi mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các dịch vụ
  thông quan, dịch vụ đại lý vận tải hàng hoá và các dịch vụ thực hiện thay mặt
  chủ hàng (bao gồm các hoạt động: Kiểm tra vận đơn; Dịch vụ môi giới vận tải
  hàng hoá; Giám định hàng hoá; Dịch vụ lấy mẫu và xác định trọng lượng; Dịch
  vụ nhận hàng; Dịch vụ chuẩn bị chứng từ vận tải). Tất cả các dịch vụ này đều
  nằm trong cam kết WTO về dịch vụ logistics và chính thức mở cửa hoàn toàn
  vào ngày 1/1/2009. Trong QLNN đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng tuy
  đã có rất nhiều chính sách nhằm phát triển dịch vụ logistics song mới chỉ mang
  tính chung nhất chứ chưa có định hướng cụ thể, chưa đầu tư một cách đồng bộ,
  Việc nạo vét duy tu luồng lạch chưa có được kế hoạch tổng thể làm ảnh hưởng
  lớn đến hiệu quả của dịch vụ logistics cảng. Công tác kiểm tra giám sát còn lỏng lẻo đẫn đến sự đổ bể của một số doanh nghiệp lớn ảnh hưởng không nhỏ đến sự
  phát triển dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng.
  Thời gian qua chúng ta đã có nhiều thành công đáng ghi nhận về QLNN
  đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng. Tuy bên cạnh đó cũng còn tồn tại
  nhiều hạn chế đã cản trở phần nào sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
  dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng. Chúng ta rất cần nhận diện rõ những tồn tại
  của QLNN đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng, tìm ra những nguyên
  nhân chính của tồn tại đó để phát huy hiệu quả hơn QLNN đối với sự phát triển
  loại hình dịch vụ này. Để đạt được kết quả như mong muốn đòi hỏi phải có sự
  đổi mới về QLNN đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải phòng, mà thực tế vẫn
  chưa được quan tâm và nghiên cứu. Để thay đổi căn bản về QLNN đối với dịch
  vụ logistics ở cảng Hải phòng cần phải có sự đầu tư, nghiên cứu một cách đầy đủ
  và khoa học. Xuất phát từ những phân tích trên tác giả quyết định chọn nghiên
  cứu đề tài “Quản lý nhà nước đối với dịch vụ logicstics ở cảng Hải Phòng”.

  TRANG THÔNG TIN VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN
  (i) Luận án khái quát hóa quá trình phát triển logistics trên thế giới và Việt Nam;
  một số vấn đề lý luận chung về logistics nói chung và logistics cảng biển nói riêng
  (ii) Bổ sung, hoàn thiện thêm cơ sở lý luận, luận cứ khoa học về QLNN đối với dịch
  vụ logistics cảng biển; hệ thống hóa, làm rõ hơn các kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam,
  vận dụng sáng tạo, phù hợp vào QLNN đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng
  (iii) Luận án đánh giá tổng quát thực trạng và tiềm năng của dịch vụ logistics cảng
  Hải Phòng. Phân tích thực trạng về QLNN đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng; chỉ
  ra những tồn tại trong hoạt động; nguyên nhân của những bất cập, đặc biệt là những
  vướng mắc cần tháo gỡ trong cơ chế quản lý hiện nay.
  (iv) Đề ra 6 giải pháp, kiến nghị với Chính phủ, Thành phố Hải Phòng và Cảng vụ
  Hàng hải Hải Phòng về QLNN đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng.


  Xem Thêm: Quản lý nhà nước đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước đối với dịch vụ logistics ở cảng Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status