Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh

  MỤC LỤC

  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan . i
  Mục lục . ii
  Danh mục các chữ viết tắt . vi
  Danh mục các bảng, hình vẽ, đồ thị . vii
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN
  NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH
  TẾ QUỐC TẾ . 14
  1.1. Khái niệm và các tiêu chí đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối
  cảnh HNKTQT 14
  1.1.1. Phát triển nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao . 14
  1.1.2. Hội nhập kinh tế quốc tế và yêu cầu đối với phát triển nguồn nhân lực chất
  lượng cao . 27
  1.1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong
  thời kỳ HNKTQT ở khía cạnh cung cầu lao động . 33
  1.2. Một số lý thuyết về vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển
  và hội nhập quốc tế 45
  1.2.1. Lý thuyết về nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố trực tiếp của quá trình
  sản xuất 45
  1.2.2. Lý thuyết về vốn nhân lực và tăng trưởng kinh tế . 50
  1.2.3. Lý thuyết về ích lợi của việc đầu tư vào vốn nhân lực 52
  1.2.4. Lý thuyết về vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao trong hội nhập quốc
  tế 55
  1.3. Những bài học rút ra từ việc nghiên cứu kinh nghiệm của các nước Hàn Quốc,
  Trung Quốc và Malaysia . 58
  1.3.1. Bài học kinh nghiệm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 58
  1.3.2. Bài học kinh nghiệm về sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao 59 iii

  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
  NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP
  KINH TẾ QUỐC TẾ 62
  2.1. Khung phân tích 62
  2.2. Phương pháp tiếp cận vấn đề nghiên cứu . 62
  2.2.1. Phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử . 63
  2.2.2. Phương pháp tiếp cận liên ngành . 65
  2.2.3. Phương pháp tiếp cận điểm 65
  2.2.4. Phương pháp nghiên cứu tài liệu 65
  2.2.5. Phương pháp phân tích và tổng hợp . 66
  2.2.6. Phương pháp so sánh, đối chiếu . 66
  2.3. Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng 66
  2.3.1. Nghiên cứu định tính 66
  2.3.2. Phương pháp nghiên cứu định lượng . 69
  2.4. Hệ thống thông tin, dữ liệu nghiên cứu . 72
  2.4.1. Thông tin thứ cấp . 72
  2.4.2. Thông tin sơ cấp . 72
  2.5. Quy trình nghiên cứu 74
  Tóm tắt chương 2
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT
  LƯỢNG CAO TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở
  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . 76
  3.1. Tổng quan về sự phát triển kinh tế và tiến trình hội nhập quốc tế của TP.HCM
  76
  3.1.1. Tổng quan về sự phát triển kinh tế của TP.HCM . 76
  3.1.2. Khái quát về tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của TP.HCM . 78
  3.2. Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở TP.HCM 81
  3.2.1. Thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao ở khía cạnh cung lao động 81
  3.2.1.1. Tình hình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở TP.HCM hiện nay . 81
  3.2.1.2. Yếu tố khoa học công nghệ đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng
  cao ở TP.HCM . 92 iv

  3.2.1.3. Yếu tố văn hoá và xã hội trong đội ngũ nhân lực chất lượng cao ở TP.HCM
  94
  3.2.1.4. Chính sách của Nhà nước đối với nguồn nhân lực chất lượng cao ở
  TP.HCM . 95
  3.2.2. Thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao ở khía cạnh cầu lao động 96
  3.2.2.1. Qui mô, cơ cấu nguồn nhân lực chất lượng cao . 96
  3.2.2.2. Chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao ở TP.HCM hiện nay 103
  3.2.2.3. Chính sách sử dụng đối với lao động chất lượng cao hiện nay ở TP.HCM
  112
  3.3. Những vấn đề đặt ra đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở
  TP.HCM trong bối cảnh HNKTQT 114
  3.3.1. Những bất cập đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở TP.HCM
  trong bối cảnh HNKTQT ở khía cạnh cung lao động 114
  3.3.2. Những bất cập đối với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở TP.HCM
  trong bối cảnh HNKTQT ở khía cạnh cầu lao động 116
  3.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng
  cao ở TP.HCM . 119
  Tóm tắt chương 3
  CHƯƠNG 4. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
  PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG BỐI
  CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  123
  4.1. Những quan điểm chủ đạo trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
  trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của TP.HCM . 123
  4.1.1. Xác định vai trò quyết định của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng
  cao . 123
  4.1.2. Hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao một cách
  hợp lý . 124
  4.1.3. Cải cách giáo dục phù hợp với yêu cầu của đổi mới 125
  4.1.4. Có chiến lược bồi dưỡng, sử dụng và phát triển hợp lý và đồng bộ 126 v

  4.2. Phương hướng, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu hội
  nhập quốc tế của TP.HCM 127
  4.2.1. Phương hướng cơ bản . 127
  4.2.2. Những mục tiêu chủ yếu 129
  4.3. Một số giải pháp cấp thiết nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp
  ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn TP.HCM 130
  4.3.1. Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở khía cạnh cung
  lao động trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn TP.HCM 130
  4.3.1.1. Giải pháp về giáo dục đào tạo đối với phát triển NNLCLC . 130
  4.3.1.2. Giải pháp về khoa học công nghệ đối với phát triển NNLC . 135
  4.3.1.3. Giải pháp về chính sách của nhà nước đối với phát triển NNLCLC 137
  4.3.2. Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở khía cạnh cầu
  lao động trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn TP.HCM 139
  4.3.2.1. Giải pháp về qui mô cơ cấu đối với phát triển NNLCLC . 139
  4.3.2.2. Giải pháp về chất lượng đối với phát triển NNLCLC 141
  4.3.2.3. Giải pháp về chính sách sử dụng đối với phát triển NNLCLC 147
  Tóm tắt chương 4
  KẾT LUẬN . 153
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 156
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 157
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status