Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đặc điểm phân bố khoáng sản độc hại khu vực Thanh Hóa - Quảng Nam và đề xuất giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của chúng đến môi trường

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đặc điểm phân bố khoáng sản độc hại khu vực Thanh Hóa - Quảng Nam và đề xuất giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của chúng đến môi trường

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT KHU VỰC NGHIÊN CỨU . 8
  1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế-xã hội và lịch s ử nghiên cứu địa chất . 8
  1.1.1. Khái lược đặc điểm địa lý tự nhi ên, kinh tế - xã hội 8
  1.1.2. Tóm tắt lịch sử nghiên cứu địa chất 11
  1.2. Đặc điể m địa chất - khoáng sản 13
  1.2.1. Địa tầng 13
  1.2.2. Magma 18
  1.2.3. Kiến tạo 21
  1.2.4. Khoáng sản 29
  CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . . 35
  2.1. Cơ s ở lý luận 35
  2.1.1. Khái niệm và các thuật ngữ sử dụng trong luận án 35
  2.1.2. Các nguyên tố phóng xạ . 38
  2.1.3. Môi trường phóng xạ và ô nhiễm phóng xạ 50
  2.1.4. Khoáng sản độc hại khác . 58
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 62
  2.2.1. Khái quát phương pháp đi ều tra, đánh giá môi trường . 62
  2.2.2. Quy trình kiểm soát hoạt độ phóng xạ 63
  CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ KHOÁNG SẢN ĐỘC HẠI TRONG KHU
  VỰC NGHIÊN CỨU . 79
  3.1. Đặc điểm phân bố khoáng sản phóng xạ trong khu vực nghiên cứu 79
  3.2.1. Khoáng sản phóng xạ thực thụ 81
  3.2.2. Khoáng sản phóng xạ đi k èm 85
  3.2. Đặc điể m phân bố khoáng sản as en 92
  3.3. Thành phần vật chất các mỏ phóng xạ khu vực nghiên cứu 95
  3.4. Phương thức hình thành các diện tích ô nhiễm phóng xạ 96
  CHƯƠNG 4. KHOANH ĐỊNH DIỆN TÍCH DỰ BÁO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
  PHÓNG XẠ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA . 99
  4.1. Cơ s ở và nguyên tắc khoanh định diện tích ô nhiễm môi trường phóng xạ 99
  4.1.1. Cơ sở k hoanh định diện tích ô nhiễm môi trường phóng xạ 99
  4.1.2. Nguyên tắc k hoanh định diện tích ô nhiễm môi trường phóng xạ 102
  4.2. Kết quả khoanh định diện tích dự báo ô nhiễm phóng xạ tự nhiên khu vực
  nghiên cứu . 104
  4.2.1. Phương pháp dự báo ô nhiễm môi trường phóng xạ 104
  4.2.2. Kết quả k hoanh định diện tích dự báo ô nhiễm phóng xạ tự nhi ên 104
  4.2.3. Các kết quả nhận được k hi nghi ên cứu về sự phát tán ô nhiễm phóng xạ
  trong môi trường khu vực Thanh Hoá - Quảng Nam 132
  4.2.4. Dự báo ảnh hưởng của phóng xạ đến môi trương trong quá trình điều
  tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản phóng xạ . 132
  4.3. Giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ảnh hưởng 139
  4.3.1. Giái pháp tổng thể . 140
  4.3.2. Giải pháp chi tiết . 143
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 146
  CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LI ÊN QUAN LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ . 149
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 151
  PHỤ LỤC 158
  MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
  Phát triển kinh tế - xã hội bền vững là nhu cầu cấp bách và xu hướng tất yếu
  trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất
  về Môi trường và Phát triển được tổ chức năm 1992 ở Rio de Janeiro (Brazil), 179
  nước tham gia hội nghị đã thông qua tuyên bố Rio de Janeiro về môi trường và phát
  triển gồm 27 nguyên tắc cơ bản và chương trình nghị s ự 21 (Agenda) về các giải
  pháp phát triển bền vững chung cho toàn thế giới trong thế kỷ 21. Cùng với xu thế
  phát triển chung của thế giới, nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã
  hội; đồng thời với quá trình phát triển đã nảy s inh nhiều vấn đề về môi trường;
  trong đó có vấn đề về môi trường phóng xạ và khoáng sản chứa nguyên tố phóng
  xạ.
  Ngày 17 tháng 11 năm 2010, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
  Nam đã thông qua luật Khoáng s ản sửa đổi số 60/2010/QH12, trong đó điều 44,
  chương 7 có nêu rõ: “Tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản độc hại phải thực hiện
  các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, tác động xấu đến s ức khoẻ con
  người; trường hợp đã gây ô nhiễm môi trường thì phải xác định đầy đủ các yếu tố
  gây ô nhiễm, thực hiện các biện pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm; trường hợp
  thăm dò khoáng sản độc hại chứa chất phóng xạ còn phải thực hiện quy định của
  Luật năng lượng nguyên tử và các quy định khác của pháp luật liên quan”. Trên cơ
  sở Luật khoáng s ản được Quốc hội phê chuẩn ngày 09 tháng 3 năm 2012, Thủ
  tướng chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Nghị định
  số 15/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một s ố điều của Luật Khoáng s ản,
  trong đó mục 1, điều 6, chương 1 có ghi rõ: “Khoáng sản độc hại gồm khoáng s ản
  phóng xạ, thủy ngân, as en, as bes t; khoáng s ản chứa các nguy ên tố phóng xạ hoặc
  độc hại mà khi khai thác có thể phát tán ra môi trường những chất phóng xạ hoặc
  độc hại vượt mức quy định của quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam”.
  Khoáng sản là nguồn tài nguyên giữ vai trò quan trọng trong s ự phát triển kinh
  tế - xã hội đối với mỗi quốc gia. Qua nhiều năm t ìm kiếm, đánh giá và thăm dò, cho
  đến nay trên lãnh thổ Việt Nam đã phát hiện được rất nhiều mỏ, điểm khoáng s ản;
  trong đó có một lượng không nhỏ là mỏ, điểm khoáng s ản thuộc loại khoáng s ản phóng xạ và mỏ, điểm khoáng s ản có chứa nguyên tố phóng xạ. Trong tự nhiên,
  khoáng sản phóng xạ có thể tồn tại là mỏ độc lập hoặc ở dạng khoáng vật, dạng
  nguyên tố đi cùng với các khoáng s ản khác. Để đánh giá về s ự ô nhiễm, phát tán của
  phóng xạ (khoáng sản độc hại) vào môi trường và ảnh hưởng của chúng đến môi
  trường s inh thái và sức khỏe con người; trước hết phải hiểu biết về môi trường
  phóng xạ tự nhiên, đặc điểm phân bố và mức độ ảnh hưởng của chúng đến môi
  trường ở từng khu vực, từng diện tích cụ thể; phải khoanh định các diện tích phân
  bố khoáng s ản phóng xạ, diện tích dự báo ô nhiễm phóng xạ tự nhiên và đánh giá
  tác động của chúng đến môi trường. Đây là một nhiệm vụ hết s ức cấp thiết và mang
  tính thời sự.
  Khu vực Thanh Hoá - Quảng Nam thuộc đới cấu trúc Trường Sơn, nằm giữa
  khối Nam Trung Hoà và khối nâng Kon Tum có cấu trúc địa chất phức tạp, phát
  triển nhiều hệ thống đứt gãy, uốn nếp, các thành tạo magma, ., mỗi điều kiện địa
  chất đặc trưng tạo nên các mỏ, điểm khoáng sản có quy mô khác nhau, trong đó có
  mặt các khoáng s ản độc hại. Khu vực Thanh Hoá - Quảng Nam có dự án nghiên cứu
  “Khoanh định diện tích chứa khoáng s ản độc hại và đánh giá khả năng ảnh hưởng
  môi trường trên lãnh thổ Việt Nam (phần đất liền) phục vụ phát triển kinh tế xã hội
  bền vững” được triển khai từ năm 2009 do NCS làm chủ nhiệm và một s ố dự án do
  Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm thực hiện trong khu vực các mỏ phóng xạ, các đề tài,
  dự án đánh giá môi trường trong các mỏ sa khoáng ven biển, các dự án đánh giá
  môi trường đô thị và các đề án điều tra cơ bản có đánh giá môi trường liên quan
  khoáng sản độc hại, khoáng s ản phóng xạ kèm theo. Tuy nhiên công tác đánh giá
  môi trường phóng xạ nói riêng, môi trường liên quan đến khoáng s ản độc hại nói
  chung chưa mang tính thống nhất về hệ phương pháp, tiêu chí khoanh định, cách
  thức xử lý và kết quả khoanh định là khác nhau.
  Đề tài: “Đặc điểm phân bố khoáng sản độc hại khu vực Thanh Hóa - Quảng
  Nam và đề xuất giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của chúng đến môi trường” được
  nghiên cứu s inh lựa chọn là nhằm góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết do
  thực tế đòi hỏi và có tính thời s ự.
  Trong khuôn khổ và khối lượng của một luận án giành học vị tiến s ĩ địa chất,
  NCS chỉ tập trung nghiên cứu về khoáng sản phóng xạ trong phạm vi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam. Các loại khoáng s ản độc hại khác theo quy định trong
  luật khoáng s ản Việt Nam (năm 2010) và Nghị định s ố 15/2012/NĐ-CP của Chính
  phủ do tài liệu còn nhiều hạn chế và hiện các nhà khoa học cũng còn có nhiều ý
  kiến khác nhau, nên luận án NCS không đi s âu nghiên cứu.
  2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  - Đối tượng nghiên cứu: diện tích phân bố các mỏ, điểm khoáng s ản độc hại;
  trọng tâm là các mỏ phóng xạ và các mỏ, điểm khoáng s ản chứa nguyên tố phóng
  xạ.
  - Phạm vi nghiên cứu: các thành tạo địa chất chứa khoáng s ản độc hại; trọng
  tâm là các thành tạo địa chất chứa khoáng sản phóng xạ phân bố trên địa bàn các
  tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Nam.
  3. MỤC TIÊU CỦA LUẬN ÁN
  Nghiên cứu làm sáng tỏ đặc điểm phân bố khoáng sản độc hại; trọng tâm là
  khoáng sản phóng xạ và các diện tích dự báo ô nhiễm môi trường phóng xạ tự nhiên
  khu vực Thanh Hoá - Quảng Nam; xây dựng cơ s ở và nguyên tắc khoanh định diện
  tích dự báo ô nhiễm môi trường phóng xạ. Xác lập quy trình kiểm s oát môi trường
  phóng xạ (hệ phương pháp đánh giá môi trường phóng xạ) và đề xuất giải pháp
  phòng ngừa, giảm thiểu ảnh hưởng của chúng đến môi trường trong khu vực nghiên


  Xem Thêm: Đặc điểm phân bố khoáng sản độc hại khu vực Thanh Hóa - Quảng Nam và đề xuất giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của chúng đến môi trường
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm phân bố khoáng sản độc hại khu vực Thanh Hóa - Quảng Nam và đề xuất giải pháp phòng ngừa ảnh hưởng của chúng đến môi trường sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status