Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh ở Hoà Bình thời kỳ hội nhập quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh ở Hoà Bình thời kỳ hội nhập quốc tế

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỞ ĐẦU
  MỤC LỤC
  Trang1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
  ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT
  VỀ KINH TẾ CẤP TỈNH Ở HÒA BÌNH THỜI KỲ HỘI
  NHẬP QUỐC TẾ 6
  1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đội ngũ cán bộ chủ chốt về
  kinh tế cấp tỉnh 6
  1.2. Tổng hợp từ tổng quan nghiên cứu liên quan đến đội ngũ cán bộ chủ
  chốt về kinh tế cấp tỉnh và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu 22
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
  CHỦ CHỐT VỀ KINH TẾ CẤP TỈNH TRONG THỜI KỲ
  HỘI NHẬP QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM 39
  2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và các tiêu chí đội ngũ cán bộ chủ
  chốt về kinh tế cấp tỉnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế 39
  2.2. Nội dung công tac xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế
  cấp tỉnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế 55
  2.3. Kinh nghiệm về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế
  của một số tỉnh, thành phố trong nước 76
  Chương 3: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT VỀ KINH92
  3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến đội ngũ cán bộ
  TẾ CẤP TỈNH Ở HOÀ BÌNH NHỮNG NĂM QUA
  chủ chốt cấp tỉnh về kinh tế ở Hòa Bình 92
  3.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh ở tỉnh
  Hòa Bình trong thời kỳ hội nhập quốc tế 105
  Chương 4: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP XÂY
  DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT VỀ KINH TẾ CẤP
  TỈNH Ở HOÀ BÌNH THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ142
  4.1. Những quan điểm, phương hướng và mục tiêu đối với đội ngũ
  cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh ở Hòa Bình 142
  4.2. Những giải pháp đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp
  tỉnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế 151
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh là một bộ phận quan trọng của đội
  ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, là nguồn nhân lực chất lượng cao của bộ máy
  hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Đội ngũ cán bộ này giữ
  vai trò quyết định trong việc hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ của bộ máy
  quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội nói chung mà
  đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Sự vững mạnh của hệ thống chính trị cũng như
  hiệu lực, chất lượng của bộ máy hành chính nhà nước được quyết định bởi
  nhiều yếu tố. Nhưng xét cho đến cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng
  lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Sự phát triển
  hay trì trệ của một quốc gia, một vùng, một địa phương hay một lĩnh vực, một
  ngành nào đó phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ cán bộ chủ chốt, lực lượng lãnh
  đạo, quản lý của bộ máy nhà nước. Những thành tựu trong công cuộc đổi mới
  toàn diện đất nước ta những năm qua, trong đó có sự đóng góp lớn lao của đội
  ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế với những lớp người tâm huyết, năng động,
  dám nghĩ, dám làm
  Trong quá trình đổi mới ở nước ta, nếu xem xét từ sự phân chia hành
  chính với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước có sự phát triển không đều nhau
  do những điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị chi phối. Và tất nhiên, tỉnh,
  thành phố nào có lợi thế sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn. Tuy nhiên không
  phải cứ có điều kiện khách quan thuận lợi thì phát triển tốt. Thực tiễn công
  cuộc đổi mới những năm qua đã chứng minh điều đó. Không ít các tỉnh có
  điều kiện khách quan thuận lợi nhưng phát triển kinh tế chưa được như mong
  muốn, chưa khơi dậy hết tiềm năng, thế mạnh. Ngược lại, nhiều tỉnh có điều
  kiện khách quan rất khó khăn nhưng đã đoàn kết, thống nhất ý chí vươn lên,
  khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, dám làm, tích cực đổi mới để
  phát triển. Điều đó chứng tỏ vị trí, vai trò rất quan trọng của yếu tố chủ quan,trong đó phát huy nguồn lực con người mà trọng tâm là đội ngũ cán bộ chủ
  chốt về kinh tế của các tỉnh, thành phố.
  Do vậy, việc nghiên cứu đánh giá khoa học, khách quan về đội ngũ cán
  bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Là cơ sở góp
  phần giúp cho công tác tổ chức, công tác cán bộ của Đảng và nhà nước có
  chiến lược xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu
  đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.
  Hoà Bình là một tỉnh miền núi khó khăn với 63% là người dân tộc thiểu
  số. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã bước đầu đạt
  được những thành tựu đáng kể về kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội. Tốc độ
  tăng trưởng bình quân GDP 10,5%/năm; xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc
  làm và đặc biệt là sự đoàn kết khắc phục khó khăn, vượt qua thời kỳ khủng
  hoảng kinh tế toàn cầu. Đóng góp vào thành tích chung ấy, có sự đóng góp
  quan trọng của đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh trong việc hoàn
  thành các chức năng, nhiệm vụ và vận hành bộ máy quản lý nhà nước trong
  các lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, so với yêu cầu và tiềm năng phát triển của
  thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nhìn chung,
  đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh nước ta còn kém về nhiều mặt:
  Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, phẩm chất đạo đức và đặc biệt
  những kiến thức về kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế còn nhiều
  hạn chế và hiệu quả sử dụng thấp, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh
  thậm chí có những mặt còn tụt hậu so với yêu cầu phát triển.
  Hiện nay, đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh ở Hoà Bình không
  nằm ngoài tình trạng chung của cả nước. Thậm chí, là một tỉnh miền núi nên
  bộc lộ những khó khăn, yếu kém, hạn chế còn ở mức cao hơn. Điều đó đang
  tạo nên những lực cản đối với quá trình phát triển kinh tế- chính trị- văn hoáxã
  hội của tỉnh. Vì vậy, vấn đề:
  Đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh
  ở Hoà Bình thời kỳ hội nhập quốc tế” được chọn làm đề tài nghiên cứu luận
  án. Nhằm đóng góp những ý kiến nhỏ bé của mình đối với công tác tổ chức,cán bộ của tỉnh để đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Hoà bình đáp ứng yêu cầu
  thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
  2.1. Mục đích
  Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng đội ngũ
  cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh trong hội nhập quốc tế. Đánh giá đúng
  thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế ở tỉnh Hoà Bình những năm
  qua. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng và giải pháp phù hợp để đội ngũ
  cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
  2.2. Nhiệm vụ
  Để đạt được mục đích trên, luận án có nhiệm vụ:
  - Hệ thống hoá và bổ sung cơ sở lý luận về xây dựng đội ngũ cán bộ
  chủ chốt kinh tế cấp tỉnh trong hội nhập quốc tế.
  - Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế
  cấp tỉnh trong hội nhập quốc tế có điều kiện tương đồng để rút ra các bài học
  cần thiết.
  - Phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh ở Hoà
  Bình và đánh giá những ưu điểm và nhược điểm, chỉ ra nguyên nhân và các
  vấn đề cần tập trung giải quyết để phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh
  tế cấp tỉnh trong hội nhập quốc tế.
  - Đề xuất các giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt về
  kinh tế cấp tỉnh ở Hoà Bình đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.


  Xem Thêm: Đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh ở Hoà Bình thời kỳ hội nhập quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đội ngũ cán bộ chủ chốt về kinh tế cấp tỉnh ở Hoà Bình thời kỳ hội nhập quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status