Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  5
  MỤC LỤC
  Trang
  Lời nói đầu
  Mục lục
  Danh mục từ viết tắt
  Mở đầu 5
  1. Lý do chän ®Ò tµi .6
  2. Mục đích nghiên cứu .6
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 6
  4. Giả thuyết khoa học . 7
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu .7
  6. Phương pháp nghiên cứu .7
  7. Giới hạn của đề tài 8
  CHƯƠNG 1 :CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO
  HỌC SINH TIỂU HỌC
  1.1 Lịch sử của vấn đề nghiên cứu .9
  1.2 Khái niệm công cụ 11
  1.2.1 Kỹ năng 11
  1.2.2 Kỹ năng sống, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng xử lý tình huống 13
  1.2.2.1 Kỹ năng sống 13
  1.2.2.2 Kỹ năng ra quyết định 19
  1.2.2.3 Kỹ năng xử lý tình huống 21
  1.2.3 Giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định thông qua dạy
  học môn Đạo đức lớp 3 .22
  1.2.4 Biện pháp giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định 23 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  6
  1.2.4.1 Biện pháp 23
  1.2.4.2 Biện pháp giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định .23
  1.3 Những vấn đề cơ bản về giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết
  định cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 24
  1.3.1 Đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học . 24
  1.3.1.1 Đặc điểm về sự phát triển của các quá trình nhận thức .24
  1.3.1.2 Những đặc điểm về nhân cách nổi bật của học sinh tiểu học .25
  1.3.2 Ý nghĩa, mục tiêu của việc giáo dục kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng xử
  lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học .26
  1.3.3 Nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng xử
  lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh tiểu học .28
  1.3.3.1 Nội dung giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho
  học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 .28
  1.3.3.2 Nguyên tắc giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho
  học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 29
  1.3.3.3 Phương pháp giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định
  cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 32
  1.3.3.4 Hình thức tổ chức giáo dục Kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết
  định cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 35
  1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển kỹ năng xử lý tình huống,
  kỹ năng ra quyết định cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 36 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  7
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC
  SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH
  THÁI NGUYÊN
  2.1 Vài nét về khách thể điều tra 41
  2.2 Thực trạng giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho học
  sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 ở các trường Tiểu học trên địa bàn
  thành phố Thái Nguyên 43
  2.2.1 Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh lớp 3 về
  vai trò, ý nghĩa của kỹ năng sống nói chung và kỹ năng xử lý tình huống, kỹ
  năng ra quyết định nói riêng 43
  2.2.2 Nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ
  năng ra quyết định cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 ở các
  trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 51
  2.2.3 Kết quả đánh giá về kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định của
  học sinh ở các trường Tiểu học thành phố Thái Nguyên 58
  2.3 Các nguyên nhân dẫn tới kết quả giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng
  ra quyết định của học sinh .61
  Ch-¬ng 3 BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH
  TIỂU HỌC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN
  3.1 Một số cơ sở có tính nguyên tắc trong việc xây dựng kỹ năng xử lý tình
  huống, kỹ năng ra quyết định cho học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp
  3 ở trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 66
  3.2 Các biện pháp giáo dục kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng ra quyết định cho
  học sinh thông qua dạy học môn Đạo đức lớp 3 ở trường Tiểu học trên địa bàn
  thành phố Thái Nguyên .73 3.2.1 Thèng nhÊt giưa c¸c lùc l-îng trong viÖc triÓn khai thùc hiÖn néi dung gi¸o
  dôc KNS cho häc sinh th«ng qua d¹y häc m«n Đ¹o ®øc .73
  3.2.2 Tạo môi trường thuận lợi để học sinh có cơ hội rèn luyện KNS .74
  3.2.3 Thiết kế bài tập thực hành KNS trong quá trình dạy học môn Đạo đức để
  rèn luyện KNS cho học sinh 77
  3.2.4 §æi míi ph-¬ng ph¸p d¹y häc m«n Đ¹o ®øc theo h-íng t¨ng c-êng rÌn
  luyÖn KNS cho ng-êi häc 80
  3.2.5 §æi míi ph-¬ng ph¸p kiểm tra, đánh giá kÕt qu¶ m«n Đ¹o ®øc g¾n liÒn víi
  ®¸nh gi¸ KNS cña häc sinh 84
  3.2.6 Mèi quan hÖ giưa c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc kü n¨ng sèng 85
  3.3 Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp .86
  3.3.1 Mục đích khảo nghiệm .86
  3.3.2 Nội dung khảo nghiệm .86
  3.3.3 Phương pháp khảo nghiệm .86
  3.3.4 Kết quả khảo nghiệm 86
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .93

  Xem Thêm: Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status