Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh thế giới ngày nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh thế giới ngày nay

  mục lục
  Mở đầu 1
  Phần thứ nhât: Cách mạng khoa học - công nghệ với chủ nghĩa
  Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội 7
  Ch-ơng 1: Cách mạng khoa học công nghệ hiện đại và ảnh h-ởng của
  nó đối với sự phát triển của thế giới 7
  Ch-ơng 2: Cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại với chủ nghĩa
  Mác-Lênin
  28

  Ch-ơng 3: Cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại với chủ nghĩa
  xã hội 67
  Phần thứ hai: Toàn cầu hoá với chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ
  nghĩa xã hội 104
  Ch-ơng 4: Toàn cầu hóa và tác động của toàn cầu hóa đến sự phát triển
  của thế giới 104
  Ch-ơng 5: Toàn cầu hóa với những vấn đề lý luận Mác – Lê nin về chủ
  nghĩa t- bản hiện đại 123
  Ch-ơng 6: Toàn cầu hóa với những vấn đề lý luận Mác-Lênin về chủ
  nghĩa xã hội hiện nay 146
  Phần thứ ba: chủ nghĩa Mác - Lênin trong giai đoạn hiện nay
  của thời đại
  179
  Ch-ơng 7: Chủ nghĩa Mác-Lênin về thời đại ngày nay 179
  Ch-ơng 8: Chủ nghĩa Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay của thời
  đại 196
  Ch-ơng 9: Chủ nghĩa Mác-Lênin tr-ớc các xu thế vận động của thế giới
  trong giai đoạn hiện nay của thời đại 233
  Phần thứ t-: chủ nghĩa Mác - Lênin về vận mệnh của chủ nghĩa
  t- bản và tiền đồ của chủ nghiã xã hội trong giai đoạn hiện nay 261
  Ch-ơng 10: Chủ nghĩa Mác-Lênin về vận mệnh của chủ nghĩa t- bản
  trong giai đoạn hiện nay 261
  Ch-ơng 11: Chủ nghĩa Mác-Lênin với tiền đồ của chủ nghĩa xã hội 310
  Phần thứ năm: cuộc đấu tranh ý thức hệ trong thế giới ngày nay 342
  Ch-ơng 12: Vị trí, vai trò và diễn biến chính của cuộc đấu tranh ý thức
  hệ trong lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế tr-ớc năm 1991 342
  Ch-ơng 13: Cuộc đấu tranh ý thức hệ của các đảng cộng sản và công
  nhân trên thế giới từ năm 1991 đến nay 369
  Ch-ơng 14: Những đặc điểm chủ yếu và nội dung mới của cuộc đấu
  tranh ý thức hệ trong giai đoạn hiện nay 399
  Danh mục tài liệu tham khảo 430
  1
  Mở đầu

  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Lịch sử nhân loại thế kỷ XX đã từng đ-ợc chứng kiến lý luận về chủ
  nghĩa cộng sản khoa học do Mác - Ăngghen sáng lập và V.I.Lênin bổ sung, phát
  triển sáng tạo biến học thuyết Mác từ lý thuyết thành hiện thực bằng thắng lợi
  của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng M-ời ở Nga năm 1917. Thắng lợi
  của cuộc cách mạng vô sản đầu tiên ở Nga do V.I.Lênin và Đảng Cộng sản
  Bôn sê vích Nga lãnh đạo đã lập nên một nhà n-ớc kiểu mới khác hẳn với tất
  cả các nhà n-ớc trong lịch sử xã hội có giai cấp tr-ớc đó, mở ra một thời đại
  mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa t- bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi
  toàn thế giới. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng M-ời, chủ nghĩa Mác -
  Lênin không còn là "bóng ma ám ảnh châu Âu" mà trở thành hiện thực vô
  cùng kỳ vĩ ở một đất n-ớc lớn nhất thế giới, tác động to lớn đến sự phát triển
  của lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa xã hội từ một n-ớc, một châu trở thành một
  hệ thống, một lực l-ợng chính trị to lớn quyết định đến chiều h-ớng phát triển
  của lịch sử nhân loại.
  Sau hơn bẩy m-ơi năm phát triển, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã
  hội ở các n-ớc xã hội chủ nghĩa đạt đ-ợc nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên,
  do đây là một chế độ xã hội ch-a có trong thực tiễn buộc mỗi n-ớc phải vận
  dụng sáng tạo lý luận Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của n-ớc mình, do
  hiểu ch-a đúng lý luận về thời kỳ quá độ và do những sai lầm chủ quan duy ý
  chí bất chấp quy luật, nên các n-ớc XHCN đã lâm vào khủng hoảng từ những
  thập niên cuối thế kỷ XX. Cải tổ, cải cách mở cửa và đổi mới là một đòi hỏi
  tất yếu đặt ra cho các n-ớc XHCN trong toàn bộ hệ thống. Quá trình tìm
  đ-ờng đi lên CNXH đã thu đ-ợc thắng lợi ở Trung Quốc và Việt Nam nh-ng
  lại phải chịu thất bại to lớn ở Liên Xô và Đông Âu làm thay đổi t-ơng quan
  lực l-ợng trên thế giới. CNXH lâm vào khủng hoảng thoái trào. Trong phong 2
  trào cộng sản và công nhân quốc tế có sự phân tâm, có sự hoài nghi tính đúng
  đắn trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về tính tất yếu của loài
  ng-ời đi đến CNXH.
  Sau kịch biến ở Đông Âu và Liên Xô, trật tự hai cực đã kết thúc. Thế
  giới đang trong quá trình xây dựng một trật tự mới. Các lý luận gia t- sản đ-a
  ra những luận điểm cho rằng đã đến lúc lịch sử khẳng định CNTB là hình thái
  kinh tế cao nhất, rằng đã đến lúc có "sự kết thúc của lịch sử" và kết thúc lý
  luận về thời đại ngày nay nh- các nhà kinh điển đã đ-a ra. Đây là những luận
  điểm không chỉ phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin mà nó gây ra
  không ít ảo t-ởng, lừa phỉnh d- luận, chia rẽ một bộ phận trong giai cấp công
  nhân tin vào lý t-ởng cộng sản.
  Cuối thế kỷ XX và những năm đầu của thế kỷ XXI, với những kỳ tích
  của khoa học và công nghệ, với những đặc điểm mới tạo ra do toàn cầu hoá,
  cuộc đấu tranh t- t-ởng, lý luận để nhận diện đúng đặc điểm, mâu thuẫn, xu
  h-ớng vận động của thời đại đang đặt ra cho các Đảng Cộng sản cầm quyền
  lãnh đạo các n-ớc XHCN, cho các Đảng Cộng sản, công nhân ở các n-ớc t-
  bản, các n-ớc giành đ-ợc độc lập dân tộc xác định con đ-ờng đi của dân tộc
  mình và của toàn nhân loại. Đây chính là vấn đề trọng tâm của thời đại đòi hỏi
  các đảng phải nhận rõ chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh hiện nay của thời
  đại chúng ta để hoạch định chiến l-ợc phát triển.
  Nhận rõ chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh thế giới trong giai
  đoạn hiện nay và đấu tranh bảo vệ lý luận Mác - Lênin trong bối cảnh toàn
  cầu hoá, nhận diện xu thế và sự phát triển của các chủ thể của thời đại là
  một đòi hỏi cấp bách.
  2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
  Chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh thế giới ngày nay là vấn đề thu
  hút sự quan tâm của toàn nhân loại nói chung, đặc biệt là các Đảng Cộng sản
  công nhân, các đảng cầm quyền ở các n-ớc XHCN. Thời kỳ CNXH đang tồn 3
  tại là một hệ thống thế giới, các Đảng Cộng sản và công nhân dành nhiều tâm
  chí nghiên cứu lý luận về hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin
  khẳng định nội dung, tính chất của thời đại trong các Đại hội của Quốc tế
  Cộng sản (1919-1943), trong các hội nghị quốc tế các Đảng Cộng sản và công
  nhân năm 1957, 1960, 1969 ở Mátxcơva. ở nhiều n-ớc XHCN do Đảng Cộng
  sản lãnh đạo, các nhà lý luận mác - xít tập trung sự quan tâm thể hiện trong
  các công trình nghiên cứu về thời đại ngày nay, lý luận về thời kỳ quá độ, về
  tính tất yếu của con đ-ờng đi lên chủ nghĩa xã hội đ-ợc công bố trong 30 năm
  sau kết thúc chiến tranh thế giới thứ II.
  Vào những năm 70, 80 của thế kỷ XX, tr-ớc những dấu hiệu khủng
  hoảng do nhận thức không đúng hoặc giáo điều, duy ý chí về lý luận Mác -
  Lênin đã có những công trình nghiên cứu về CNXH, về thời kỳ quá độ, về
  Đảng Cộng sản cầm quyền, chỉ ra đòi hỏi phải có sự điều chỉnh tìm đ-ờng đi
  lên CNXH cho mỗi n-ớc cụ thể. Đặc biệt những năm cuối thế kỷ XX, với sự
  phát triển vũ bão của khoa học công nghệ thế giới đi vào toàn cầu hoá và sự
  xuất hiện nhiều đặc điểm mới trong giai đoạn hiện nay của thời đại đã có rất
  nhiều công trình tập trung nghiên cứu về chủ đề này.
  ở n-ớc ta đã có khá nhiều công trình trực tiếp hoặc gián tiếp nghiên
  cứu đề tài này. Đó là các đề tài nghiên cứu về "Nguyên nhân dẫn đến sự
  sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô, Đông Âu" của Viện Mác - Lênin; về
  "Những đặc điểm lớn của thế giới trong hai thập niên đầu của thế kỷ XXI và
  tác động của chúng đối với Việt Nam (GS Nguyễn Đức Bình), Về "Cục diện
  chính trị thế giới trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI" (Hoàng Thuỵ Giang,
  Nguyễn Mạnh Hùng), về "Thời đại ngày nay và những đặc điểm chủ yếu
  của sự phát triển thế giới giai đoạn hiện nay" GS Nguyễn Đức Bình) .
  Ngoài ra, còn có khá nhiều đề tài, bài viết của các nhà khoa học từ nhiều
  cách tiếp cận khi nghiên cứu về CNXH, về CNTB, về phong trào cộng sản
  và công nhân, về toàn cầu hoá, về kinh tế . đã đề cập đến những vấn đề lý 4
  luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và thời đại, về cuộc đấu tranh ý thức hệ
  trong giai đoạn hiện nay. Đó là ch-a kể đến không ít học giả t- sản đã công
  bố những công trình đề cập đến các vấn đề về chủ nghĩa Mác - Lênin và
  thời đại.
  Tuy nhiên, nghiên cứu một cách hệ thống trực tiếp về chủ đề "Chủ
  nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh thế giới ngày nay" là chủ đề còn ít đ-ợc bàn
  luận một cách thấu đáo.
  3. Giới hạn và ph-ơng pháp nghiên cứu
  Giới hạn của đề tài là tập trung nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin đối
  với sự vận động và phát triển của thế giới giai đoạn từ sau kết thúc chiến tranh
  lạnh. Với những đặc điểm mới của thế giới, với những diễn biến đa diện, đan
  xen của các mâu thuẫn, các xu thế vận động phải có cách nhìn nhận biện
  chứng hơn. Tuy nhiên cho dù thế giới có sự đổi thay với nhiều diễn biến mau
  chóng, bất chắc, khó l-ờng, song nội dung tính chất của thời đại trong giai
  đoạn hiện nay là không thay đổi.
  - Ph-ơng pháp luận nghiên cứu là dựa vào quan điểm, thế giới quan và
  ph-ơng pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, của t- t-ởng Hồ Chí Minh và
  Đảng Cộng sản Việt Nam. Ph-ơng pháp sử dụng là dựa vào các ph-ơng pháp
  của khoa học lịch sử, khoa học chính trị trong đó chủ yếu là lôgíc và lịch sử.
  4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  - Trình bày hệ thống luận điểm của Mác - Ăngghen - Lênin về lý luận
  hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sử tiến hoá của nhân loại, mối quan hệ
  biện chứng giữa lực l-ợng sản xuất và quan hệ sản xuất, sự thay thế giữa các
  hình thái kinh tế - xã hội mở đ-ờng cho một thời đại mới ra đời.
  - Nghiên cứu sự phát triển của khoa học công nghệ trở thành lực l-ợng
  sản xuất trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của lịch sử hiện tại với lý luận của chủ
  nghĩa Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội. Đặc biệt, sự phát triển của
  khoa học công nghệ trở thành động lực thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá trở 5
  nên nhanh chóng, các tác động đến tất cả các quốc gia dân tộc làm thay đổi,
  bổ sung nhận thức mới về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh
  mới của thời đại.
  - Nhận rõ những đặc điểm, những biểu hiện mới về mâu thuẫn cơ bản
  với những diễn biến phức tạp, khó l-ờng trong giai đoạn hiện nay của thời đại
  theo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, chỉ rõ xu thế và dự báo chiều h-ớng
  phát triển của lịch sử nhân loại trong giai đoạn hiện nay của thời đại từ sau khi
  kết thúc thời kỳ chiến tranh lạnh.
  - Trên cơ sở nghiên cứu những chủ thể của thời đại mới, trình bày rõ
  cuộc đấu tranh ý thức hệ trong thế giới ngày nay vấn đề ai thăng ai, dự báo xu
  thế và con đ-ờng phát triển trong t-ơng lai 20 năm đầu thế kỷ XXI.
  Thông qua các nội dung nghiên cứu của đề tài khẳng định thế giới tiếp
  tục có những thay đổi phức tạp, nhanh chóng và tác động đa chiều trên toàn
  thế giới cũng nh- đối với mỗi quốc gia trong xu thế hợp tác, song lý luận của
  chủ nghĩa Mác - Lênin về thời đại ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. T-ơng lai
  của lịch sử nhân loại sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội, thời đại ngày nay vẫn là thời
  đại quá độ từ CNTB lên CNXH.
  5. Lực l-ợng tham gia
  - Ban chủ nhiệm gồm các đồng chí:
  PGS.TS Trình M-u, Chủ nhiệm.
  PGS.TS Nguyễn Hoàng Giáp, Phó chủ nhiệm.
  TS. Nguyễn Thị Quế, Th- ký khoa học.
  - Cơ quan phối hợp: các nhà khoa học đang công tác tại Học viện
  Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chiến l-ợc Bộ Công an, Viện Chiến
  l-ợc, Bộ Quốc phòng, các Khoa QHQT 4 phân viện, Học viện QHQT, Ban đối
  ngoại Trung -ơng, Sở ngoại vụ một số tỉnh.
  6. Kết cấu của đề tài
  Để triển khai, đề tài đ-ợc kết cấu thành 5 phần: Phần thứ nhất: Cách mạng khoa học công nghệ với chủ nghĩa Mác
  - Lênin và chủ nghĩa xã hội
  Phần thứ hai: Toàn cầu hoá với chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ
  nghĩa xã hội
  Phần thứ ba: Chủ nghĩa Mác - Lênin trong giai đoạn hiện nay của
  thời đại
  Phần thứ t-: Chủ nghĩa Mác - Lênin về vận mệnh của chủ nghĩa
  t- bản và tiền đồ của chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay
  Phần thứ năm: Cuộc đấu tranh ý thức hệ trong thế giới ngày nay

  Xem Thêm: Chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh thế giới ngày nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh thế giới ngày nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status